Liity verkostomme!

Georgia

Yhteinen lehdistötiedote EU:n ja Georgian assosiaationeuvoston kahdeksannen kokouksen jälkeen

SHARE:

Julkaistu

on

Euroopan unioni ja Georgia pitivät 20. helmikuuta 2024 EU-Georgia-assosiaationeuvoston 8. kokouksen Brysselissä.

Assosiaationeuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä Eurooppa-neuvoston historialliseen päätökseen myöntää Georgialle ehdokasmaan asema sillä ehdolla, että Euroopan komission 8. marraskuuta 2023 antamassa suosituksessa esitetyt yhdeksän vaihetta toteutetaan. Tämä nosti EU:n ja Georgian suhteet uudelle strategiselle tasolle. EU pani merkille Georgian hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman yhdeksän vaiheen käsittelemiseksi ennen Eurooppa-neuvoston päätöstä ja rohkaisi Georgiaa edistymään edelleen uudistuksissa. Se korosti, että on tärkeää täyttää Euroopan komission asettamat ehdot mielekkäiden ja peruuttamattomien uudistusten avulla, jotka on laadittu ja toteutettu yhteistyössä opposition ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. EU korosti, että Georgian eteneminen kohti Euroopan unionia riippuu sen omista ansioista liittymiskriteerien täyttämisessä.

Assosiaationeuvosto toisti EU:n sitoumuksen lujittaa EU:n ja Georgian välisiä suhteita ja korosti assosiaatiosopimuksen potentiaalin täysimääräisen hyödyntämisen merkitystä, mukaan lukien syvällinen ja kattava vapaakauppa-alue, sekä EU:n ja Georgian assosiaatiosuunnitelman 2021–2027 tehokasta täytäntöönpanoa. . Assosiaationeuvosto muistutti, että assosiaatiosopimuksen ja sen DCFTA-sopimuksen tehokas täytäntöönpano, joka liittyy sääntelyn laajempaan lähentämisprosessiin ja siihen liittyviin tarvittaviin uudistuksiin, edistää osaltaan edellytysten luomista tehostetuille talous- ja kauppasuhteille EU:n kanssa, mikä johtaa Georgian asteittaiseen taloudelliseen yhdentymiseen entisestään. Euroopan unionin sisämarkkinat.

EU tunnusti, että Georgia toteutti merkittäviä uudistuksia useilla aloilla ja läheni menestyksekkäästi lainsäädäntöään EU:n säännöstöön monilla aloilla, kuten Euroopan komission Georgiaa koskevassa 8. marraskuuta 2023 antamassa raportissa todettiin. Todettiin, että tavoitteena on liittyä EU:hun Georgian kansan, hallituksen ja eri poliittisten ryhmien vahva tukema jäsen on ollut avaintekijä tässä suhteessa. EU kehotti kaikkia Georgian poliittisia toimijoita osoittamaan rakentavaa puolueiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua, voittamaan polarisoitumisen ja pidättymään toimista, jotka voisivat syventää poliittisia jännitteitä entisestään ja haitata maan uudistusohjelmaa. Assosiaationeuvosto kiitti Georgian elinvoimaista kansalaisyhteiskuntaa ja korosti osallistavan, tarkoituksenmukaisen ja järjestelmällisen kansalaisyhteiskunnan osallistumisen merkitystä päätöksentekoprosesseissa.

EU korosti disinformaation, EU:n vastaisen retoriikan ja ulkomaisen tiedon manipuloinnin ja häirinnän torjumisen tärkeyttä ja kehotti Georgiaa ryhtymään tarkoituksenmukaisiin toimiin tässä suhteessa, mutta pani merkille hallituksen ponnistelut.

Assosiaationeuvosto korosti, että kaikkien valtion toimielinten täysi riippumattomuus, vastuuvelvollisuus ja puolueettomuus on varmistettava eurooppalaisten standardien ja Venetsian komission suositusten mukaisesti, erityisesti kaikkien oikeus-, syyttäjä-, korruptiontorjunta- ja rahalaitosten osalta. EU korosti tarvetta parantaa edelleen parlamentaarisen valvonnan täytäntöönpanoa erityisesti turvallisuuspalveluissa.

Assosiaationeuvosto muistutti, että EU:ta ja Georgiaa sitoo yhteinen päättäväisyys vahvistaa edelleen demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta yhteiskunnissamme. EU pani merkille lainsäädäntökehyksen sekä oikeusjärjestelmän yleisen kapasiteetin ja organisaation parantamiseksi tehdyn työn. EU korosti, että tarvitaan lisätoimia kokonaisvaltaisen oikeuslaitoksen uudistamiseksi erityisesti kaikkien oikeus- ja syyttäjälaitosten täydellisen riippumattomuuden, vastuuvelvollisuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi.

Mainos

Assosiaationeuvosto pani merkille vaalikehyksen parantamiseksi toteutetut uudistukset ja kehotti Georgiaa saattamaan vaaliuudistuksen päätökseen hyvissä ajoin ennen tulevia vaaleja Venetsian komission ja ETYJ/ODIHR:n suositusten mukaisesti sekä varmistamaan vapaan, oikeudenmukaisen ja kilpailukykyisen vaaliprosessin. . EU pani tyytyväisenä merkille Georgian Etyjin ja ODIHR:n pitkäaikaisten tarkkailijoiden kutsun ennen vuoden 2024 parlamenttivaaleja.

Assosiaationeuvosto pani merkille Georgian ihmisoikeuksien suojelua koskevan toisen kansallisen strategian 2022–2030 ja ihmisoikeustoimintasuunnitelman 2024–2026 hyväksymisen.

Assosiaationeuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä sukupuolten tasa-arvon varmistamiseen, sukupuoleen perustuvan ja perheväkivallan torjumiseksi tehtyyn työhön sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioihin ja julkisen puolustajan nimittämiseen liittyvään lainsäädäntöön. EU korosti, että tätä työtä on jatkettava ja varmistettava ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tehostettu kunnioittaminen, mukaan lukien sanan-, kokoontumis- ja tiedotusvälineiden vapauden takaaminen sekä ihmisoikeusinstituutioiden täydellinen riippumattomuus ja tehokkuus.

Assosiaationeuvosto pani merkille deoligarkisointia koskevan työn, jonka tarkoituksena on välttää omien etujen liiallinen vaikutus Georgian taloudelliseen, poliittiseen ja julkiseen elämään, ja korosti tarvetta panna nykyinen toimintasuunnitelma tehokkaasti täytäntöön monialaisen ja järjestelmällisen lähestymistavan avulla. EU oli tyytyväinen korruptiontorjuntaviraston perustamiseen ja korosti, että on tärkeää varmistaa viraston riippumaton ja tehokas toiminta. EU korosti, että lisätoimia tarvitaan kaikenlaisen korruption torjumiseksi, myös osana deoligarkisointia. EU pani tyytyväisenä merkille Georgian jatkuvan viisumivapauden kriteerien täyttämisen ja sen toimiin Euroopan komission suositusten noudattamiseksi.

Assosiaationeuvosto korosti Georgian vahvaa odotusta lisäävän huomattavasti EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kantoja ja rajoittavia toimenpiteitä ja kehotti Georgiaa edistymään kohti täydellistä yhdenmukaistamista. EU pani tyytyväisenä merkille Georgian aktiivisen sitoutumisen ja rakentavan yhteistyön EU:n Venäjää koskevien pakotteiden kiertämisen estämiseksi.

EU kiitti Georgiaa sen aktiivisesta sitoutumisesta EU:n YTPP-operaatioihin vuodesta 2014 lähtien ja rohkaisi sitä osallistumaan edelleen EU:n YTPP-operaatioihin. assosiaationeuvosto keskusteli myös mahdollisuuksista jatkaa yhteistyötä turvallisuus- ja puolustusalalla. EU ilmaisi halukkuutensa edelleen tukea Georgiaa sen kohtaamien haasteiden ratkaisemisessa Venäjän Ukrainaa vastaan ​​käydyn hyökkäyssodan seurauksena ja vahvistaa sen sietokykyä lisäämällä yhteistyötä kyber- ja hybridiuhkissa sekä tukemalla Georgian puolustusvoimia Euroopan unionin kautta. Rauhanrahasto. Georgia ilmaisi halukkuutensa käynnistää yhteistyö EU:n erityisvirastojen kanssa sekä osallistua PESCO-hankkeisiin.

EU korosti tukevansa Georgian suvereniteettia, riippumattomuutta ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä ja korosti EU:n lujaa sitoutumista konfliktien ratkaisemiseen sekä tunnustamatta jättämis- ja sitoutumispolitiikkaansa Georgiassa. EU ja Georgia vahvistivat sitoutumisensa Geneven kansainvälisiin keskusteluihin, mukaan lukien tuleva 60. kierros, jotka yhdessä täysin toimivien tapaturmien ehkäisy- ja reagointimekanismien (IPRM) kanssa ovat ratkaisevan tärkeitä Venäjän ja Georgian välisen konfliktin aiheuttamien haasteiden käsittelemiseksi ja ratkaisemiseksi. elokuussa 2008.

EU ja Georgia ilmaisivat huolensa Venäjän toimista Georgian Abhasian ja Tshinvalin alueen/Etelä-Ossetian liittämiseksi osaksi Venäjän poliittista, turvallisuutta, sotilaallista, taloudellista ja muuta aluetta, mikä loukkaa Georgian suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta. Neuvosto tuomitsi Georgiaan laittomasti sijoitettujen venäläisten joukkojen äskettäisen georgialaisen siviilin Tamaz Ginturin murhan. Assosiaationeuvosto ilmaisi syvän huolensa Georgian Abhasian ja Tshinvalin alueen/Etelä-Ossetian alueiden heikentyneestä tilanteesta turvallisuuden, humanitaaristen ja ihmisoikeuksien osalta, mukaan lukien vapaata liikkuvuutta, omaisuutta, äidinkielistä koulutusta ja etnistä kieltä koskevien oikeuksien loukkaukset. georgialaisten syrjintää.

EU ja Georgia toistivat Venäjän federaation velvoitteen panna täytäntöön EU:n välittämä 12. elokuuta 2008 tehty tulitaukosopimus, muun muassa vetää sotilaalliset joukkonsa Georgian alueelta ja mahdollistaa kansainvälisten turvallisuusmekanismien perustaminen kentällä. Neuvosto korosti velvollisuutta varmistaa maan sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden ja pakolaisten turvallinen ja ihmisarvoinen paluu koteihinsa.

Assosiaationeuvosto korosti EU:n tarkkailuoperaation tärkeää roolia ja korosti, että EUMM:n on päästävä koko Georgian alueelle sen toimeksiannon mukaisesti.

Assosiaationeuvosto muistutti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioista ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkinnasta, joissa vahvistettiin Venäjän vastuu valtiona, joka valvoo tehokkaasti Georgian Abhasia ja Tshinvalin alue/Etelä-Ossetia.

Assosiaationeuvosto korosti, että on tärkeää tehostaa tukea ihmisten välisille yhteyksille ja lisätä luottamusta lisääviä toimia eri puolilla, sekä toisti tukensa sovinto- ja sitoutumispyrkimyksille.

Assosiaationeuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä Georgian onnistuneeseen talouden toipumiseen COVID-19-kriisistä ja sen BKT:n kasvuun. EU kiitti Georgian tervettä finanssi- ja rahapolitiikkaa, jonka ansiosta Venäjän Ukrainassa käymään hyökkäyssotaan liittyvä shokki kesti hyvin. EU muistutti Georgian keskuspankin keskeisestä roolista makrotaloudellisen vakauden turvaamisessa ja korosti sen riippumattomuuden ja uskottavuuden takaamisen tärkeyttä.

Assosiaationeuvosto korosti, että EU on edelleen Georgian suurin kauppakumppani, ja suhtautui myönteisesti Georgian kasvavaan vientiin EU:hun. EU korosti jatkuvaa sitoutumistaan ​​Georgian tukemiseen kaupan esteiden lievittämisessä ja korosti, että on tärkeää jatkaa DCFTA-sopimuksen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa. Assosiaationeuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä saavutettuun sopimukseen ensisijaisen toimintasuunnitelman (PAP) laatimisen aloittamisesta, tunnusti tähän mennessä saavutetun hyvän edistymisen PAP:n sisällöstä sopimisessa ja korosti, että on tärkeää panna suunnitelmassa luetellut toimet asianmukaisesti täytäntöön. DCFTA:n täytäntöönpanosta.

EU korosti, että on tärkeää nopeuttaa talous- ja investointisuunnitelman täytäntöönpanoa erityisesti sen lippulaivahankkeiden kautta, mukaan lukien ne, joilla pyritään kehittämään Georgian ja EU:n välisiä yhteyksiä molempia osapuolia kiinnostavina asioina. EU toisti Georgian roolin Euroopan energiavarmuuden kumppanina ja erityisesti sen roolin Kaspianmeren hiilivetyvarojen kauttakulkuna.

EU ilmaisi tyytyväisyytensä Georgian toteuttamiin toimiin ja ilmaisi halukkuutensa tukea Georgian lisäponnisteluja varmistaakseen tarvittavat valmistelut ja ryhtyäkseen tarvittaviin toimiin erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alalla, jotta se täyttää liittymiskriteerit. yhtenäisen euromaksualueen järjestelmien maantieteellinen soveltamisala.

Assosiaationeuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä Georgian sitoutumiseen ja toimenpiteisiin lainsäädäntönsä yhdenmukaistamiseksi, jonka tarkoituksena on sisällyttää se EU:n "Roam like at Home" -järjestelmään, sekä EU:n valmiutta tehdä päätös assosiaatiosopimuksen muuttamisesta siihen liittyvän säännöstön sisällyttämiseksi siihen.

Assosiaationeuvosto arvosti Georgian vahvaa osallistumista Erasmus+-, Horizon Europe- ja Luova Eurooppa -ohjelmaan.

Assosiaationeuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä Georgian pyrkimyksiin nykyaikaistaa pelastuspalvelujärjestelmäänsä ja -valmiuksiaan ja odottaa Georgian sitoutuvan neuvoston kokouksen yhteydessä annettuun etenemissuunnitelmaan, jonka tarkoituksena on ohjata Georgian yhdentymistä unionin pelastuspalvelumekanismiin.

Assosiaationeuvosto korosti, että itäinen kumppanuus ja sen sietokykyyn tähtäävä kehys ovat edelleen merkityksellisiä ja täydentävät laajentumisprosessia, ja korosti tarvetta saada konkreettisia tuloksia vuodelle 2024.

Kokouksen puheenjohtajana toimi EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell. Georgian pääministeri Irakli Kobakhidze johti Georgian valtuuskuntaa. Myös naapuruus- ja laajentumisasioista vastaava komission jäsen Olivér Várhelyi osallistui.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa