Liity verkostomme!

korruptio

Yhteenvedot kansallisia lukuja Euroopan korruptiontorjuntakertomus

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

051112-corruptioneurope-mItävalta

Itävallan korruption torjuntaa on vahvistettu ennaltaehkäisy- ja syytetoimilla. Tässä raportissa Euroopan komissio ehdottaa, että Itävalta varmistaa tarvittavat resurssit erikoistuneille syyttäjille korruptiotapausten käsittelemiseksi. Lisäksi pankkitilitietojen saatavuuden helpottaminen korruptiota epäillessä tekisi myös lahjonnan syytteeseenpanon tehokkaammaksi. Komissio ehdottaa myös, että Itävalta ottaisi käyttöön seurantamekanismin valittujen ja nimitettyjen vanhempien virkamiesten omaisuusilmoitusten tarkastamiseksi.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 66% itävaltalaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. Kyselyt osoittavat myös, että Itävalta on ainoa maa Länsi-Euroopassa, jossa suhteellisen suuri osa - melkein kolmasosa vastaajista - pitää hyväksyttävänä tehdä palvelusta tai antaa lahja julkisen palvelun vastineeksi. Neljä prosenttia tai eurooppalaisia ​​ja 5% itävaltalaisista sanoo, että heiltä on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana. Neljä kymmenestä eurooppalaisesta ja itävaltalaisesta yrityksestä pitää korruptiota esteenä liiketoiminnalle.

Mainos

Belgia

Belgialla on tarvittavat korruptiontorjuntakehykset, mutta voidaan tehdä enemmän. Nykyään on olemassa vaara, että korruptiota ei käsitellä johdonmukaisesti alueellisen ja liittovaltion tason vaihtelevan toimivallan takia. Siksi Euroopan komissio ehdottaa tässä raportissa eettisten sääntöjen soveltamista kaikille nimitetyille ja valituille virkamiehille liittovaltion, alueellisella ja paikallisella tasolla. Lisäksi Belgian olisi lisättävä oikeusjärjestelmän ja lainvalvontaviranomaisten valmiuksia varmistaa, että korruptiotapaukset nostetaan syytteeseen ennen niiden määräajan päättymistä. Komissio ehdottaa myös, että puolueiden rahoitusta koskeva korruption vastainen lainsäädäntö ulotetaan koskemaan puolueita, jotka eivät saa liittovaltion tukia.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 67% belgialaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. Neljä prosenttia eurooppalaisista ja 3% belgialaisista sanoo, että heiltä on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana. Neljä kymmenestä eurooppalaisesta ja belgialaisesta yrityksestä pitää korruptiota esteenä liiketoiminnalle.

Mainos

Bulgaria

Korruption torjunta on jo pitkään ollut Bulgarian prioriteetti, ja oikeudelliset uudistukset ovat johtaneet uusien rakenteiden perustamiseen. Korruptio on kuitenkin edelleen yleistä. Tässä raportissa Euroopan komissio ehdottaa, että Bulgarian olisi suojattava korruptiontorjuntalaitokset poliittiselta vaikutukselta ja nimettävä niiden johto avoimella, ansioihin perustuvalla menettelyllä. Tapausten satunnainen jakaminen tuomioistuimissa olisi varmistettava tehokkaalla valtakunnallisella järjestelmällä. Komissio ehdottaa myös, että kansalliskokouksen jäsenille hyväksytään eettiset säännöt ja että julkisten hankintojen korruptiota koskevat varoittavat seuraamukset pannaan täytäntöön kansallisella ja paikallisella tasolla.

Jokaisen tilanteen analyysin rinnalla jäsenvaltio, Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 84% bulgareista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. Neljä prosenttia eurooppalaisista ja 11% bulgareista sanoo, että heiltä on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana. Ja vain 9% bulgareista - EU: n pienin prosenttiosuus - katsoo, että syytteet ovat riittävät estämään ihmisiä korruptiosta.

Kypros

Kypros on osoittanut sitoutumisensa korruption estämiseen muuttamalla lainsäädäntöä ja perustamalla koordinoiva elin. Samanaikaisesti syytteeseen saatettujen tapausten pieni määrä osoittaa tarvetta vahvistaa täytäntöönpanojärjestelmää. Tässä raportissa Euroopan komissio ehdottaa, että Kypros yksinkertaistaa menettelyjä varmistaakseen korruption tehokkaan tutkinnan poliisissa. Lisäksi olisi otettava käyttöön valittujen ja nimitettyjen virkamiesten käytännesäännöt varojen säännöllisen ilmoittamisen kannalta. Lisäksi komissio ehdottaa, että Kypros rajoittaisi valtionyhtiöiden mahdollisuutta sponsoroida poliittisia tapahtumia, säätäisi lahjoituksia vaalikandidaateille ja velvoittaisi puolueet julkaisemaan taloustietoja verkossa.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. 57% kyproslaisista ja 26 prosenttia eurooppalaisista toteaa, että korruptio vaikuttaa heihin henkilökohtaisesti jokapäiväisessä elämässään. Neljä prosenttia eurooppalaisista ja 3% kyproslaisista sanoo, että heiltä on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana. 83% kyproslaisista - suurin prosenttiosuus EU: ssa - sanoo, että ainoa tapa menestyä liiketoiminnassa on poliittisten yhteyksien kautta. Lisäksi 85% Kyproksen yrittäjistä ajattelee, että suosiminen ja korruptio haittaavat yritysten kilpailua.

Kroatia

Kroatia on viime vuosina pyrkinyt parantamaan korruptiontorjuntakehystään. Korruption torjunta näyttää kuitenkin painottuvan enemmän kuin ennaltaehkäisy. Tässä kertomuksessa Euroopan komissio ehdottaa, että Kroatian olisi kehitettävä käytännesäännöt keskus- ja paikallistason vaaleilla valituille virkamiehille asianmukaisilla vastuuvelvollisuuden välineillä, suoritettava merkittävät varallisuusilmoitusten ja julkisten virkamiesten eturistiriitojen tarkastukset ja luotava tehokas mekanismi ennaltaehkäisyyn valtion omistamien ja valtion määräysvallassa olevien yritysten korruption torjunta. Lisäksi komissio ehdottaa, että Kroatia toteuttaa strategian korruption estämiseksi julkisissa hankinnoissa, myös terveydenhuollon alalla, ja varmistaa suojamekanismit korruptiosta ilmoittaville ilmiantajille.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 94% kroatialaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. Neljä prosenttia eurooppalaisista ja kuusi prosenttia kroatialaisista sanoo, että heiltä on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana. Ja 81% Kroatian yrityksistä uskoo, että suosiminen ja korruptio haittaavat yritysten kilpailua Kroatiassa.

Tšekin tasavalta

Viimeisen vuosikymmenen aikana Tšekin tasavallassa on kehitetty strategista kehystä korruption torjumiseksi. Jatkuvat ongelmat liittyvät kuitenkin julkisiin hankintoihin ja julkisten varojen väärinkäyttöön. Yritykset laatia lainsäädäntöä, joka kattaa eturistiriidat julkishallinnossa, ovat toistaiseksi epäonnistuneet. Tässä mietinnössä Euroopan komissio ehdottaa tällaisen lainsäädännön käyttöönottoa, joka kattaa myös ansioihin perustuvan rekrytoinnin ja takuut mielivaltaisen irtisanomisen estämiseksi. Komissio ehdottaa myös, että vaalikampanjamenot ja lahjoitukset julkistetaan vuotuisissa talousraporteissa ja vahvistetaan syyttäjien kykyä käsitellä korruptiotapauksia itsenäisesti.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 95% tšekeistä on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. 8% tšekkiläisistä sanoo, että heiltä on pyydetty tai odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin Euroopassa keskimäärin. 71% tšekkiläisistä yrityksistä, EU: n korkein prosenttiosuus, toteaa korruption olevan merkittävä este liiketoiminnalle.

Tanska

Tanska on EU: n parhaita esiintyjiä avoimuuden, eheyden ja korruption hallinnan suhteen. Parannettavaa on kuitenkin vielä varsinkin poliittisten puolueiden rahoituksen ja yritysten syytteeseen asettamisen alalla lahjonnasta ulkomailla. Tässä raportissa Euroopan komissio ehdottaa poliittisten puolueiden ja yksittäisten ehdokkaiden rahoituksen avoimuuden ja valvontamekanismien parantamista edelleen. Komissio ehdottaa myös, että ulkomaisen lahjonnan torjumiseksi jatketaan ponnisteluja esimerkiksi korottamalla yrityksille määrättäviä sakkoja.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. Tanskalaisista tämä luku on vain 20%, ja Tanska on jatkuvasti EU: n vähiten korruptoituneiden maiden joukossa. Alle prosentilla Tanskan kansalaisista on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana, kun EU: n keskiarvo on 4 prosenttia.

Viro

Viron korruptiotasoa voidaan kansainvälisessä vertailussa pitää matalana. Euroopan komissio ehdottaa kuitenkin tänään lisätoimia poliittisten puolueiden rahoituksen ja julkisten hankintojen avoimuuden ja valvonnan parantamiseksi. Komissio ehdottaa myös, että Viro hyväksyisi parlamentin jäseniä koskevat käytännesäännöt, joihin olisi liitettävä tehokas valvonta- ja sanktiomekanismi.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 65% virolaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. Neljä prosenttia virolaisista sanoo, että heiltä on pyydetty tai odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana, sama määrä kuin Euroopassa keskimäärin.

Suomi

Joten Suomi on yleisesti korruption torjunnassa EU: n kärjessä. On kuitenkin ollut muutamia korkean tason korruptiotapauksia, joissa suosiot vaihdettiin epävirallisten suhteiden perusteella ja lobbaus yrityksiltä, ​​jotka tarjoavat kampanjarahoitusta poliitikoille. Tässä raportissa Euroopan komissio ehdottaa, että Suomi velvoittaa kunnat ja alueet varmistamaan yksityisten yrittäjien kanssa tehtävien julkisten sopimusten avoimuuden. Komissio ehdottaa myös, että kansallisen tutkintatoimiston korruptiontorjuntayksikön tulisi tehokkaasti tukea korruptioon liittyvien rikosten tutkintaa ja koordinoida korruptiontorjuntamenettelyjä valtion virastojen välillä.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. Noin joka neljäs eurooppalainen, mutta vain 9% suomalaisista sanoo, että korruptio vaikuttaa heihin jokapäiväisessä elämässään. Neljä prosenttia eurooppalaisista ja alle prosentti suomalaisista sanoo, että heiltä on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana.

Ranska

Ranskassa on viime aikoina toteutettu lainsäädäntötoimia poliittisten ja julkisten virkamiesten eturistiriitojen suhteen. Julkisten hankintojen ja kansainvälisten liiketoimien korruptioriskeihin ei kuitenkaan ole puututtu. Tässä kertomuksessa Euroopan komissio ehdottaa, että Ranskan tulisi suorittaa kattava arviointi paikallisten riskien tunnistamiseksi ja asettaa prioriteetit julkisiin hankintoihin liittyville korruption vastaisille toimille. Komissio ehdottaa myös, että Ranska parantaa ulkomaista lahjontaa koskevaa lainsäädäntöä, ottaa huomioon puolueiden rahoitusta koskevat suositukset, jotka Euroopan neuvosto on esittänyt, ja pyrkii lisäämään syyttäjien operatiivista riippumattomuutta.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 68% ranskalaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. Neljä prosenttia eurooppalaisista ja kaksi prosenttia ranskalaisista sanoo, että heiltä on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana. Neljä kymmenestä eurooppalaisesta yrityksestä pitää korruptiota esteenä liiketoiminnalle. Ranskan määrä on suurempi - kuusi kymmenestä ranskalaisesta yrityksestä pitää tätä esteenä.

Saksa

Korruption torjunnassa Saksa on EU: n parhaiden maiden joukossa. Voidaan kuitenkin tehdä enemmän. Tässä raportissa Euroopan komissio huomauttaa, että Saksa hyötyisi tiukkojen rangaistusten käyttöönotosta valittujen virkamiesten korruptiosta. Komissio ehdottaa myös, että Saksan olisi kehitettävä politiikkaa "pyöröovien" ilmiön käsittelemiseksi, jossa virkamiehet jättävät toimistonsa työskentelemään yrityksissä, joita he ovat äskettäin auttaneet. Lisäksi olisi hyödyllistä lisätä tietoisuutta ulkomaisten lahjonnan riskeistä pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa, ja Saksa voisi myös tehdä enemmän vastaamaan vaalikampanjoiden rahoitustapaan liittyviin huolenaiheisiin.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. Vaikka harvoilla saksalaisilla on suoraa kokemusta lahjonnasta, neljä prosenttia eurooppalaisista sanoo, että heiltä on pyydetty tai odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana. 9% saksalaisista sanoo tuntevansa henkilökohtaisesti lahjuksia ottaneen henkilön.

Kreikka

Kreikan korruptiota torjuvat laitokset ovat saman painostuksen kohteena kuin suurin osa Kreikan julkishallinnosta. Vaikka positiivisia askelia onkin tapahtunut, mukaan lukien alakohtaisten strategioiden kehittäminen ja kansallisen korruptiontorjunnan koordinaattorin nimittäminen, korruptio aiheuttaa Kreikassa huomattavia haasteita. Korruption vastainen kehys on edelleen monimutkainen ja pyrkii saavuttamaan tuloksia. Tässä raportissa Euroopan komissio huomauttaa, että julkiset hankinnat ovat edelleen riskialue, jolla suurempi valvonta olisi hyödyllistä. Enemmän voitaisiin tehdä myös alakohtaisten suunnitelmien toteuttamiseksi ja korruption vastaisen koordinaattorin työn vahvistamiseksi. Puolueiden rahoituksen ja poliitikkojen ilmoittamien etujen ilmoittamisen lisääminen ja koskemattomuuskysymyksen tarkastelu parantaisivat myös Kreikan tilannetta.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. Kreikkalaisten joukossa tämä luku on 99%. 4% eurooppalaisista ja 7% kreikkalaisista sanoo, että heiltä on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana.

Unkari

Unkarilla on useita työkaluja julkishallinnon eheyden ja avoimuuden lisäämiseksi. Joitakin kunnianhimoisia korruptiontorjuntapolitiikkoja on kehitetty. Huolenaiheita on kuitenkin edelleen, kuten yritysten ja poliittisten toimijoiden epäviralliset suhteet paikallistasolla. Tässä kertomuksessa Euroopan komissio viittaa useisiin aloihin, joilla voidaan ponnistella edelleen, erityisesti poliittisten puolueiden rahoituksen osalta, sekä julkisten hankintamenettelyjen ja julkisten virkamiesten eturistiriitojen valvontamekanismit. Valittujen ja nimitettyjen virkamiesten vastuuvelvollisuuden standardien vahvistamiseksi ja julkishallinnon suosimiseen liittyvien riskien poistamiseksi voidaan pyrkiä lisää. Lisäksi voidaan toteuttaa lisätoimenpiteitä kiitospalkkioiden käytännön poistamiseksi asteittain terveydenhuollon alalla.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 89% unkarilaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. 4% eurooppalaisista ja 13% unkarilaisista sanoo, että heiltä on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana.

Irlanti

Irlannin hallitus on toteuttanut merkittäviä uudistuksia korruption vastaisessa politiikassaan. Se on parantanut puoluerahoituksen avoimuutta ja toteuttanut toimenpiteitä vastaamaan kansalaisten huoleen. Voimme kuitenkin tehdä enemmän työtä kyvyn parantamiseksi syytteeseenpanossa ja korruptiotapausten rankaisemisessa ajoissa. Jatkotyötä voidaan tarvita myös muutamien poliittisten puolueiden rahoitukseen, vaali- ja kansanäänestyskampanjoihin liittyvien huolenaiheiden ja eturistiriitoihin liittyvän korruptioriskin poistamiseksi paikallisella tasolla sekä kaupunkisuunnittelun alalla.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 81% irlantilaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. 4% eurooppalaisista ja 3% irlantilaisista sanoo, että heiltä on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana.

Italia

Korruption vastainen laki hyväksyttiin marraskuussa 2012, mikä on merkittävä askel eteenpäin korruption torjunnassa Italiassa: siinä korostetaan ennaltaehkäisypolitiikkaa, jolla pyritään nostamaan julkisen hallinnon ja poliittisen eliitin vastuullisuutta ja tasapainottamaan korruption vastaista taakkaa. joka on tällä hetkellä lähes yksinomaan lainvalvontapuolella. Huomattavista ponnisteluista huolimatta korruptio on edelleen vakava haaste Italiassa. Tässä kertomuksessa Euroopan komissio ehdottaa, että Italian olisi vahvistettava valittujen virkamiesten eheysjärjestelmää eettisten säännöstöjen avulla, mukaan lukien vastuuvelvollisuuden välineet. Italian olisi myös vahvistettava puoluerahoituksen oikeudellista ja institutionaalista kehystä. Lisäksi vanhentumisjärjestelmän puutteisiin olisi puututtava viipymättä. Komissio ehdottaa myös, että Italia vahvistaa kansallisen korruptiontorjuntaviraston toimivaltaa ja valmiuksia toimia vahvana koordinointiroolina, lisää julkisten hankintojen avoimuutta ja ryhtyy lisätoimenpiteisiin yksityissektorin korruptioon liittyvien puutteiden korjaamiseksi. Lisätoimia tarvitaan eturistiriitojen ja virkamiesten omaisuuden ilmoittamisen sekä paikallisten ja alueellisten julkisten menojen valvontamekanismien suhteen.

Kunkin EU: n jäsenvaltion tilanteen analyysin lisäksi Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 97 prosenttia italialaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. Lähes kaksi kolmesta eurooppalaisesta ja 2 prosenttia Italian kansalaisista uskoo, että lahjonta ja yhteyksien käyttö on usein helpoin tapa saada tiettyjä julkisia palveluja.

Latvia

Latvia on edistynyt korruption ehkäisemisessä ja torjunnassa, sillä siinä on haettavissa oleva online-tietokanta poliittisista lahjoituksista. Se kehittää ja tarkentaa korruptiontorjuntalakejaan. Tämä meneillään oleva työ on myönteistä, mutta oikeudellisen kehyksen täytäntöönpanosta on edelleen huolta. Tässä mietinnössä Euroopan komissio ehdottaa, että hyödynnetään korruption torjuntaa ja ehkäisemistä käsittelevän työvaliokunnan (KNAB) saavutuksia vahvistamalla sen riippumattomuutta ja suojaamalla sitä mahdollisilta poliittisilta puuttumisilta. Lisäksi sähköisten hankintatekniikoiden edistäminen ja kilpailun lisääminen julkisista hankinnoista auttaisi torjumaan julkisten hankintojen riskejä. Latvia voi myös parantaa valtion omistamien yritysten avoimuutta ja soveltaa parlamentin eettisiä sääntöjä tiukemmin.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 83% latvialaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. 4% eurooppalaisista ja 6% latvialaisista sanoo, että heiltä on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana.

Liettua

Liettua on jo osoittanut sitoutumisensa korruption ehkäisemiseen ja torjuntaan laajan oikeudellisen kehyksen avulla. Tässä raportissa Euroopan komissio ehdottaa, että Liettuan olisi asetettava etusijalle suurempien tapausten syytteeseen asettaminen ja kehitettävä ehkäisyvälineitä korruption havaitsemiseksi hankinnoissa keskittyen paikalliseen tasoon ja terveydenhuoltoalalle. Komissio ehdottaa myös, että Liettuan olisi kehitettävä strategia epävirallisten terveydenhuoltomaksujen torjumiseksi ja parannettava valittujen ja nimitettyjen virkamiesten eturistiriitoja koskevien ilmoitusten valvontaa. Puolueiden rahoituksen avoimuus vaatii myös lisätoimia.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 95 prosenttia liettualaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. 29 prosenttia Liettuan kansalaisista on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana - korkein EU: ssa, jossa keskimäärin on 4 prosenttia kansalaisista.

Luxemburg

Luxemburgin katsotaan olevan maa, jossa pieni korruptio ei ole ongelma, ja julkisten palvelujen korruption estämiseksi on käytössä tehokkaat järjestelmät. Yritysyhteisön pieni ja tiukka luonne sekä lobbausta ja tietojen saatavuutta koskevien sääntöjen puuttuminen nostavat eturistiriitojen vaaraa. Siksi Euroopan komissio ehdottaa tässä raportissa, että Luxemburgin tulisi selventää kirjanpitovelvoitteita ja poliittisten puolueiden kirjanpitovelvollisuuksia ja ottaa käyttöön valvontamekanismi poliittisten kampanjoiden tileille. Komissio ehdottaa myös, että Luxemburg parantaa eturistiriitoja koskevia sääntöjä ja hyväksyy julkisen tiedon saatavuutta koskevan lainsäädännön. Rahoitus- ja talousrikollisuuden torjuntaan käytettyjä resursseja olisi lisättävä.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosa Euroopan kansalaisista ja 42% Luxemburgin kansalaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. Vain 1 prosentilla Luxemburgin kansalaisista on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana, kun taas Euroopan keskiarvo on 4 prosenttia.

Malta

Malta on asettanut korruption ehkäisemisen yhdeksi prioriteeteistaan, mikä on johtanut uudistuksiin, joilla pyritään lisäämään avoimuutta. Tiettyihin kysymyksiin on kuitenkin vielä puututtava. Tässä kertomuksessa Euroopan komissio ehdottaa, että Malta tarkastelee poliittisten puolueiden rahoitusta, mikä on edelleen suurelta osin sääntelemätöntä. Korruptiota tutkivien laitosten välistä koordinointia olisi myös parannettava todisteiden tehokkaan keräämisen varmistamiseksi. Komissio ehdottaa myös, että jatketaan toimia tuomareiden nimitysten ja ympäristösuunnittelun päätöksenteon avoimuuden parantamiseksi.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 83% maltalaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. 53% Maltan kansalaisista sanoo, että korruptio on erityisen yleistä rakennuslupia myöntävien virkamiesten keskuudessa. Noin joka neljäs eurooppalainen ja 29% maltalaisista katsoo, että korruptio vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä.

Alankomaiden

Alankomaiden integroitu lähestymistapa korruption ehkäisemiseen ja havaitsemiseen voisi toimia mallina muualla EU: ssa. Poliittiset puolueet ovat kuitenkin vasta äskettäin sopineet uusista rahoituksen avoimuutta koskevista säännöistä, ja todisteita siitä, että ulkomaisiin lahjoihin puututaan riittävästi, puuttuu. Tämänpäiväisessä raportissaan Euroopan komissio ehdottaa, että valittujen virkamiesten omaisuusluokkia laajennetaan. Komissio ehdottaa myös, että Alankomaiden olisi keskitettävä ponnistelunsa korruptiotapausten nostamiseen kansainvälisissä liiketoimissa lisäämällä valmiuksia tutkia ennakoivasti ulkomaista lahjontaa.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 61% hollantilaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. 4% eurooppalaisista ja 2% hollantilaisista sanoo, että heiltä on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana.

Puola

Puola on toteuttanut korruption vastaisia ​​toimenpiteitä ja hienosäätöä, mutta strategisempi lähestymistapa on tarpeen kattavien ratkaisujen varmistamiseksi. Siksi Euroopan komissio ehdottaa tässä mietinnössä pitkän aikavälin korruption vastaisen strategian toteuttamista, jossa luetellaan erityistoimet, niiden toteuttamisen aikataulu ja resurssit sekä vastuuhenkilöt. Lisäuudistuksia tarvitaan julkisten hankintojen ja terveydenhuollon avoimuuden turvaamiseksi. Komissio ehdottaa myös, että Puolan olisi vahvistettava suojatoimia korruptiontorjuntakeskuksen (CBA) mahdolliselta politisoinnilta. Korruption vastaisia ​​toimenpiteitä olisi vahvistettava valtion omistamien yritysten valvonnan ympärillä.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 82% puolalaisista on sitä mieltä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. Täysin 15% puolalaisista verrattuna 4%: iin eurooppalaisista on viime vuoden aikana pyydetty tai odotetaan maksavan lahjusta, joka liittyy lähinnä terveydenhoitoon.

Portugali

Vaikka viime vuosikymmenen aikana on toteutettu useita korruptiontorjunta-aloitteita, mukaan lukien uusi lainsäädäntö, Portugalissa ei ole kattavaa kansallista korruptiontorjuntastrategiaa. Lisäksi korkean tason korruptiotapausten tehokas syytteeseenpano on edelleen haaste. Tässä raportissa Euroopan komissio ehdottaa, että Portugali varmistaa, että lainvalvontaviranomaisilla, syyttäjillä ja oikeuslaitoksella on hyvät valmiudet käsitellä tehokkaasti monimutkaisia ​​korruptiotapauksia, ja perustaa vakuuttavan kokemuksen korruptiotapauksista. Olisi ryhdyttävä ennaltaehkäiseviin toimiin korruptoituneiden käytäntöjen torjumiseksi puolueiden rahoituksessa ja kehitettävä valittujen virkamiesten menettelysäännöt. Komissio ehdottaa myös, että lisätoimia on tehtävä paikallisen tason virkamiesten eturistiriitojen ja omaisuuden ilmoittamisen ratkaisemiseksi. Julkisten hankintamenettelyjen avoimuus- ja valvontamekanismeja olisi edelleen vahvistettava. Lisäksi Portugalin tulisi tunnistaa korruption riskitekijät paikallisissa kaupunkisuunnittelupäätöksissä.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 90 prosenttia portugalilaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. Portugalin tulokset ovat parempia kuin EU: n keskiarvo, kun kansalaisilta kysytään, onko heillä suoraa kokemusta korruptiosta - alle prosentti portugalilaisista sanoo, että heiltä on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana, kun taas Euroopan keskiarvo on 4%. 36% Portugalin kansalaisista pitää korruptiota jokapäiväisessä elämässään.

Romania

Romaniassa sekä pieni että poliittinen korruptio ovat edelleen merkittävä ongelma. Vaikka korkean tason korruptiotapausten syytteeseenpanossa on havaittu joitakin myönteisiä tuloksia, poliittinen tahto korruption torjumiseksi ja korkeiden eheysvaatimusten edistämiseksi on ollut epäjohdonmukaista. Tässä kertomuksessa Euroopan komissio ehdottaa, että Romania varmistaa, että kaikki tarvittavat takeet pysyvät voimassa korkean tason korruptiotapausten puolueettomien tutkimusten riippumattomuuden ja jatkumisen turvaamiseksi, mukaan lukien valitut ja nimitetyt virkamiehet. Komissio ehdottaa myös, että Romania kehittää kattavat käytännesäännöt vaaleilla valituille virkamiehille ja että turmeltavat seuraamukset korruptiosta. Ehdotetaan myös julkisten hankintojen ja julkisten hankintojen ehkäisy- ja valvontamekanismien vahvistamista, myös valtion omistamissa ja valtion valvomissa yrityksissä. Lisäksi komissio ehdottaa ennaltaehkäisyn ja eturistiriitojen havaitsemisen tehostamista virkamiesten keskuudessa, julkisen rahoituksen jakamista koskevien suojatoimenpiteiden vahvistamista ja strategioiden toteuttamista korruption vähentämiseksi terveydenhuollossa.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 93% romanialaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. 25% romanialaisista, toiseksi korkein prosenttiosuus EU: ssa, on pyydetty tai odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana, kun EU: n keskiarvo on 4%.

Slovakia

Slovakia on pyrkinyt parantamaan rikosoikeuden ja julkisten hankintojen laillista korruptiontorjuntakehystä. Korruption vastaisen työn tehokkuutta rajoittavat kuitenkin monet tekijät; lainsäädäntöongelmat, oikeuslaitoksen osien havaittu itsenäisyyden puute ja läheiset siteet poliittisen ja liike-elämän eliitin välillä. Tässä kertomuksessa Euroopan komissio ehdottaa, että Slovakian olisi vahvistettava oikeuslaitoksen riippumattomuutta erityisesti määrittelemällä perusteet sille, milloin tuomioistuinten presidentit ja varapuheenjohtajat voidaan erottaa. Komissio ehdottaa myös puolueiden rahoituksen avoimuuden lisäämistä paikallisella ja alueellisella tasolla. EU: n varojen väärinkäytön osalta komissio suosittelee valvontamekanismien vahvistamista eturistiriitojen estämiseksi.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 90% Slovakian kansalaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. 8% eurooppalaisista ja 21% slovakkeista on kokenut tai nähnyt korruptiotapauksen kuluneen vuoden aikana. Slovakiassa 66% yritysten edustajista pitää korruptiota liiketoiminnan ongelmana.

Slovenia

Slovenia on ollut yksi aktiivisimmista Keski- ja Itä-Euroopan valtioista korruption torjunnassa, ja sillä on hyvin kehittyneet oikeudelliset ja institutionaaliset korruptionvastaiset puitteet. Viime vuosien korruption vastainen poliittinen pyrkimys näyttää kuitenkin vähentyneen väitteiden ja epäilyjen johdosta korkean tason virkamiesten keskuudessa. Tässä kertomuksessa Euroopan komissio ehdottaa, että Slovenian olisi sovellettava varoittavia seuraamuksia valittuihin ja nimitettyihin virkamiehiin, jos omaisuuden ja eturistiriitojen julkistamista koskevia vaatimuksia rikotaan, ja ryhtyä lisätoimiin vahvistaakseen vaaleilla valittujen virkamiesten vastuuvelvollisuutta. Komissio ehdottaa myös, että Slovenian olisi turvattava finanssirikollisuuden torjuntaan erikoistuneiden korruption vastaisten elinten ja syyttäjäviranomaisten toiminnallinen riippumattomuus ja resurssit. Slovenian olisi myös vahvistettava korruptiontorjuntamekanismeja valtion omistamien ja valtion valvomien yritysten suhteen sekä julkisten hankintojen ja yksityistämismenettelyjen yhteydessä. Puolueiden rahoituksen tehokkaan valvonnan varmistamiseksi voidaan pyrkiä enemmän.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 91% slovenialaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. 4% eurooppalaisista ja 3% slovenialaisista sanoo, että heiltä on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana.

Espanja

Vaikka korruption vastainen oikeudellinen kehys on suurelta osin käytössä Espanjassa ja lainvalvonta on osoittanut hyviä tuloksia korruptoituneiden käytäntöjen tutkimisessa, tämänpäiväinen raportti osoittaa kuitenkin tiettyjä puutteita. Erityisen haastavaa on poliittinen korruptio ja puutteelliset tarkastukset ja tasapainot, erityisesti julkisten menojen ja valvontamekanismien suhteen alueellisella ja paikallisella tasolla. Tässä raportissa Euroopan komissio ehdottaa, että alue- ja paikallishallinnoille kehitetään räätälöityjä korruptiontorjuntastrategioita, että käynnissä olevia uudistuksia ja uusien puolueiden rahoitusta koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa jatketaan ja että valituille valitaan kattavat käytännesäännöt. kehitetään virkamiehiä, joilla on riittävät vastuuvelvollisuuden välineet Komissio ehdottaa myös, että julkisten hankintamenettelyjen sääntöjenvastaisuuksiin olisi puututtava edelleen alueellisella ja paikallisella tasolla.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa eurooppalaisista ja 95% Espanjan kansalaisista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. Noin joka neljäs eurooppalainen katsoo, että korruptio vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Espanjassa luku on 63%, mikä on EU: n korkein prosenttiosuus. 4% eurooppalaisista ja 2% Espanjan kansalaisista sanoo, että heiltä on pyydetty tai heidän odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana.

Ruotsi

Ruotsi on yksi vähiten korruptoituneista maista EU: ssa. Se on ottanut kunnianhimoisen roolin korruption torjunnassa, ja korruption vastaista aloitetta on toteutettu. Muutama huolenaihe on kuitenkin edelleen, kuten korruptioriskit kunnissa ja läänissä, sekä puutteet Ruotsin puitteissa ruotsalaisten yritysten syytteeseen asettamiseksi lahjonnasta ulkomailla. Tässä raportissa Euroopan komissio ehdottaa, että kunnat ja läänineuvostot olisi velvoitettava varmistamaan yksityisten yrittäjien kanssa tehtävien julkisten sopimusten avoimuus. Komissio ehdottaa myös, että sakkoja korotettaisiin yrityksille, jotka tekevät ulkomaista lahjontaa, ja että vastuu olisi käynnistettävä, vaikka rikoksen tekisivätkin välittäjät tai ulkopuoliset edustajat. Ruotsin tulisi myös harkita kaksoisrangaistavuuden säännön tarkistamista, jolloin rikoksen on oltava rikos sen maan lainsäädännön mukaan, jossa se väitetään tapahtuneen. Ruotsi voi myös parantaa poliittisten puolueiden rahoituksen avoimuutta harkitsemalla yleistä kieltoa lahjoituksilta luovuttajilta, joiden henkilöllisyys ei ole tiedossa.

Kunkin mmber-valtion tilanteen analyysin lisäksi Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. 4% eurooppalaisista sanoo, että heiltä on pyydetty tai odotetaan maksavan lahjusta kuluneen vuoden aikana, mutta Ruotsissa tämä luku on huomattavasti pienempi (alle 1%). Jopa 18% ruotsalaisista sanoo kuitenkin tuntevansa henkilökohtaisesti lahjuksen ottaneen tai ottaneen henkilön, joka on korkeampi kuin EU: n keskiarvo (12%).

Yhdistynyt kuningaskunta

Isossa-Britanniassa pieni korruptio ei näytä aiheuttavan haastetta. Lisäksi Iso-Britannia on edistynyt kannustaen yrityksiä pidättymään lahjomasta ulkomaisia ​​virkamiehiä tiukan lainsäädännön ja yksityiskohtaisten ohjeiden avulla. Perinteisesti Yhdistynyt kuningaskunta edistää julkisen palvelun korkeita eettisiä normeja. Jatkuvan menestyksen varmistamiseksi tarvitaan kuitenkin lisätoimia ulkomaisen lahjonnan riskien torjumiseksi haavoittuvilla aloilla, kuten puolustus. Tässä raportissa Euroopan komissio ehdottaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan olisi varmistettava avoimuus tuomioistuinten ulkopuolisissa ratkaisuissa korruptiotapauksissa. Myös vastuuvelvollisuutta pankkien hallinnossa voidaan vahvistaa edelleen. Komissio ehdottaa myös poliittisten puolueiden lahjoitusten rajoittamista, vaalikampanjamenojen rajoittamista ja mahdollisten rikkomusten ennakoivan seurannan ja syytteeseenpanon varmistamista.

Kunkin jäsenvaltion tilanneanalyysin ohella Euroopan komissio esittää myös kaksi laajaa mielipidekyselyä. Yli kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista ja 64% Yhdistyneen kuningaskunnan vastaajista on samaa mieltä siitä, että korruptio on yleistä heidän kotimaassaan. Noin joka neljäs eurooppalainen katsoo, että korruptio vaikuttaa heihin jokapäiväisessä elämässään. Isossa-Britanniassa tämä luku on selvästi alle EU: n keskiarvon, 16%.

Lisätietoja

Usein kysytyt kysymykset: EU: n korruptiontorjunta
Lehdistötiedote: IP / 14 / 86
EU: n korruptiontorjuntaraportti, joka sisältää maakohtaiset luvut, Eurobarometri-kyselyt, tietolomakkeet sekä kysymykset ja vastaukset
Cecilia Malmströmin verkkosivusto
Seuraa Komissaari Malmström Twitter
DG sisäasioiden verkkosivusto
Seuraa DG sisäasioiden valiokunnalle Twitter

korruptio

Korruption käsitys EU: ssa lisääntyy pandemian aikana

Julkaistu

on

Tuore raportti, jonka on antanut Transparency International EU osoittaa kasvavan määrän niitä, jotka uskovat korruption esiintyvän EU: n jäsenmaissa merkittävässä osassa julkista sektoria, huomattavasti enemmän kuin ennen COVID-19-pandemiaa.

 "Korruptio on suuri ongelma herkkien maiden kannalta oikeusvaltioperiaatteen kannalta. Se alkaa liiallisesta byrokratiasta, korruption pääsyydestä ”, taloustieteellisen yliopiston professori Cristian Paun kertoi EU Reporterille.

Kaksi kolmasosaa haastatelluista 40.000 XNUMX EU: n kansalaisesta sanoi, että korruptio on suuri ongelma heidän julkisissa laitoksissaan, ja yli puolet ajattelee, että hallituksiaan hallitsevat yksityiset edut, mikä nostaa esiin yritystoiminnan lobbauksen EU: ssa.

Mainos

"Korruption paheneminen liittyy byrokraattisen käyttäytymisen lisääntymiseen koko mantereella. Ajatus siitä, että markkinoiden epätäydellisyys voidaan aina ratkaista interventiolla, on antanut tien ei-toivotuille seurauksille. Mitä suurempi valtio, sitä enemmän julkisia instituutioita voidaan altistaa korruptiolle ”, professori Paun selitti EU Reporterille.

Raportissa kiinnitettiin erityistä huomiota terveydenhuoltojärjestelmään useissa EU: n jäsenvaltioissa.

Tutkimuksessa todettiin, että 29% blokin asukkaista on käyttänyt henkilökohtaisia ​​yhteyksiä, kuten läheisiä ystäviä tai perhettä, saadakseen lääkärinhoitoa. Tulokset osoittavat, että lääketieteelliset järjestelmät ovat monimutkaisissa tilanteissa, joissa kansalaiset tarvitsevat kiireellisesti lääketieteellistä apua ja heidän on puututtava korruption vahingollisiin vaikutuksiin.

Mainos

Noin kuusi prosenttia EU: n kansalaisista maksoi suoraa lahjusta saadakseen terveydenhoitoa, ja lukumäärä on huomattavasti huonompi joissakin EU: n jäsenvaltioissa. Terveydenhuollossa lahjonta oli korkeinta Romaniassa (22%) ja Bulgariassa (19%), kun taas henkilökohtaisiin yhteyksiin perustuen Tšekin tasavallassa (54%) ja Portugalissa (46%).

"Terveyskriisin aikana henkilökohtaisten yhteyksien käyttö julkisten palvelujen käyttämiseen voi olla yhtä vahingollista kuin lahjusten maksaminen. Henki voi menettää, kun yhteyshenkilöt saavat Covid-19-rokotteen tai lääkehoitoa ennen kiireellisempien tarpeiden omaavia", sanoi Delia Ferreira Rubio, Transparency Internationalin puheenjohtaja.

Kuten raportista käy ilmi, henkilökohtaisilla yhteyksillä on eniten merkitystä Portugalissa, Unkarissa ja Tšekin tasavallassa - joissa puolet vastaajista luotti heihin saadakseen pääsyn ja hoidon.

"Korruptio on usein merkki eturyhmien puolustuskannasta, etenkin maissa, joissa on oikeusvaltioperiaatetta", Paun selitti EU Reporterille.

Raportissa korostetaan, että pandemia nosti esiin myös avoimuutta koskevan kysymyksen EU: n kansalaisten keskuudessa. Siten "Ranskassa, Puolassa ja Espanjassa 60 prosenttia tai enemmän vastaajista sanoi, että hallituksensa toimivat avoimesti", Transparency International huomauttaa.

Pandemialla ja vaadituilla rajoituksilla on ollut kyselyyn osallistuneiden mielessä tärkeä rooli avoimuuden rajoittamisessa koko EU: ssa. Tämä lisää yleistä tunnetta koko EU: ssa ja kolmanneksen 27 maan blokin kansalaisista kertoo korruption pahentuneen edellisten 12 kuukauden aikana.

Korruption lisääntyminen yhdistettynä tarpeisiin torjua COVID-19-pandemia saattaa muuttaa demokraattisia instituutioita Euroopan laajuisesti ja vahingoittaa maanosien demokratioiden perustekijöitä.

”Ihmiset pitävät korruption lisääntymistä johtuvana COVID-rajoituksista. Useat korruptioskandaalit eri EU-maissa ovat ravistaneet poliittista näkymää ja johtaneet todellisiin kriiseihin, jotka johtavat erilaisten hallitsevien puolueiden kaatumiseen. On riittävästi julkisia yksityiskohtia, että EU: n eri maiden johtajat käyttivät terveydellisistä syistä johtuvia rajoituksia piilottaakseen yksityiskohtia sopimuksista, käyttääkseen pandemian asettamia liiketoimintamahdollisuuksia kyynisesti ”, Armand Gosu, Bukarestin yliopiston professori ja Itä-Eurooppa asiantuntija kertoi EU Reporterille.

Tutkimuksessa erotettiin Unkari ja Puola maiksi, jotka käyttävät pandemiaa "tekosyynä demokratian heikentämiseksi" asettamalla toimenpiteitä, jotka heikentävät demokraattisia instituutioita.

Armand Gosu selitti, että tänä aikana näimme, mitä yleinen korruptiotieto lääketieteellisessä järjestelmässä ilmeni epäluottamuksena lääkintähenkilöstöön ja viranomaisiin. Tämä on ilmeistä, jos tarkastelemme rokotettujen prosenttiosuutta maissa, joissa väestö luottaa viranomaisiin hyvin vähän.

Vaikka alle 20% Tanskassa ja Suomessa asuvista ihmisistä piti korruptiota hallituksessa suurena ongelmana omassa maassaan, yli 85% Bulgariasta, Kroatiasta, Kyprokselta, Italiasta, Portugalista ja Espanjasta koki sen olevan.

Raportin laatijat korostavat, että tämä on erityisen huolestuttavaa, kun otetaan huomioon, että jäsenvaltiot valmistautuvat osoittamaan satoja miljardeja euroja pandemian jälkeiseen elpymiseen.

Continue Reading

Brexit

Yhdistynyt kuningaskunta #Fraud ja #Bribery?

Julkaistu

on

 

 

Onko Yhdistyneellä kuningaskunnalla edelleen käytettävissään Euroopan tärkeimpiä tiedustelujärjestelmiä ja oikeudellisia välineitä, mukaan lukien eurooppalaiset pidätysmääräykset (Breach)? Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Theresa toukokuu vaatii että kysymys on edelleen neuvotteluissa, jyrkässä ristiriidassa EU: n Brexit-neuvottelijan Michel Barnierin yksiselitteisen kanssa selvitys että Yhdistynyt kuningaskunta lakkaa olemasta jäsenenä Europolin kaltaisissa aloitteissa heti, kun se lähtee Euroopan unionista ja joutuisi käymään läpi pitkät neuvottelut prosessi liittymään heihin muuhun kuin Schengen-EU: n ulkopuoliseen maahan.

EAP: n järjestelmään osallistuvan EU: n ulkopuolisen maan ennakkotapaus ei ole paljon lupaavampi; Norjan ja Islannin luovuttamissopimukset EU: n kanssa, mikä suurelta osin peilaavat eurooppalaisen pidätysmääräyksen vuotta neuvottelemaan ja vielä tulossa voimaan. Ison-Britannian hallituksen päätös tehdä eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä edelleen osa "prioriteetti"Riippumatta siitä, kuinka epätodennäköistä tämä on Brysselin näkökulmasta, ehdottaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset tietävät, että ilman eurooppalaista pidätysmääräystä ja muita oikeudellisia yhteistyövälineitä he vaarantavat rikollisten turvallisuuden.

Janne 2004in tammikuussa käyttöön otettu eurooppalainen pidätysmääräys on tehnyt huomattavasti virtaviivaistamista ja depolysoitua luovuttamisprosessia Euroopassa, koska osallistuvat maat eivät ole enää pystyy vapauttaa omat kansalaiset luovutuksesta ja päätöksentekoprosessista poistettu luovutusmenettelystä. Kaksoisrangaistavuuden sääntöä, jonka mukaan teot muodostavat perustan luovuttamiselle vain, jos niitä pidetään rikoksina sekä pyynnön esittäneessä että pyynnön kohteena olevassa lainkäyttöalueessa, lievennettiin. Nyt 32 rikoksista, jotka ovat kaikkein vakavimmista (terrorismi, murhasta, raiskauksesta) vähemmän ilmeisiin (petos, antiikin salakuljetus, ympäristörikollisuus), ei ole tarpeen osoittaa kaksinkertaista rikollisuutta.

Jos vanhempana epäiltyjen henkilöiden käsittely ja luovuttaminen vuodessa, nopeutetussa menettelyssä se ratkaistaan ​​keskimäärin 48 päivässä. Tämän ansiosta pidätysmääräys on erittäin tehokas uusiin rikostyyppeihin, kuten äskettäiseen järjestelmään, jossa Itä-Euroopan jengit käyttävät halpalentoyhtiöitä ulkomaille matkustamiseen ja rikosten tekemiseen, ennen kuin palaavat nopeasti maahansa.

Vaikka jotkut kovan linjan jäsenet odottavat Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa syrjäytymistä EAW: ltä, kirsikka vaatia että "monet viattomat britit ovat kärsineet tuhoisista väärinkäytöksistä epäpätevien tai jopa korruptoituneiden eurooppalaisten viranomaisten käsissä", tämä hyperboli jättää huomiotta merkittävät menestykset, joista EAW-järjestelmä on vastuussa. Ylin poliisin virkamiesten yhdistys viittasi eurooppalaiseen pidätysmääräykseen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan "elintärkeänä" välineenä; Conservative Home Secretary, Amber Rudd, tunnusti sen eurooppalainen pidätysmääräys oli "tehokas väline", joka oli "ehdottoman välttämätöntä tehokkaiden tuomion antamiseksi murhaajille, raiskaajille ja pedofiileille, joita olemme onnistuneet tuomitsemaan".

Rikollisia on monia korkealaatuisia esimerkkejä. Rudd viittaa siihen, että hänet on viety Yhdistyneeseen kuningaskuntaan oikeusviranomaisten puolustamiseksi EAW: n kautta, terroristilta Husain Osman pedofiiliin Stephen Carruthers, joka oli ollut yksi Britannian kymmenestä halutuimmista rikollisista, kun hänet pidätettiin Ranskassa tammikuussa 2017, pappi Laurence Soper, joka palautettiin Kosovosta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jotta hän joutuisi veloittamaan seksuaalisesti hyväksikäyttäviä poikia ja kohdentamaan heitä sadistiset lyömiset. Whitehall on hyötynyt myös lukuisten alhaisen profiilin rikollisten nopeasta luovuttamisesta, joista monet eivät olisi saattaneet tulla oikeuden eteen ilman pidätysmääräyksen.

Vaikka on yleistä yksimielisyyttä siitä, että eurooppaympäristöä voitaisiin parantaa, erityisesti luomalla a suhteellisuustesti Kaikissa EU-maissa yhteiset suuntaviivat, jotka poistuvat järjestelmästä, poistavat vauvan kokonaan kylpyveteen ja palauttavat Yhdistyneen kuningaskunnan järjestelmään, joka Theresa itse itsessään huomattava, antaisi 22 EU-maalle, mukaan lukien Ranska ja Saksa, kieltäytyä luovuttamasta kansalaisiaan Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Lukuisat Yhdistyneen kuningaskunnan virkamiehet ovat ilmaisseet huolensa vakavasta turvallisuusriskistä, jos Ison-Britannian poliisi erotetaan EU: n resursseista. Lontoon King's College -yliopiston tutkijoiden äskettäin antamassa raportissa korostettiin korkeita panoksia ja varoitti vastaan ​​"turvallisuusyhteistyön vakava häiriö", kun taas vanhemmat poliisit neuvoi että "kovaa työtä" tarvitaan nykyisen kansainvälisen yhteistyön säilyttämiseksi.

Vaikeudet ovat jo alkaneet. Yhtä monta kuin 20 Britannian poliisin pyytämät luovutuspyynnöt ovat tällä hetkellä Irlannissa huolestuneita siitä huolimatta, millaisia ​​rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevat puitteet ovat molempien kahden maan välillä Brexitin jälkeen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on kasvavia pelkoja tulevat "Turvapaikka jokaisen rikollisen etusijalle Euroopassa".

Nämä pelot ovat helposti perusteltuja: eurooppalaiset rikolliset, jotka ovat ajautuneet petoksiin ja korruptioihin, ovat jo paennut Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Romanian oligarki Alexander Adamescu edustaa täydellistä esimerkkiä sellaisesta rikollisesta, joka saattaa tulvata Brexit-Britannian jälkeisen. Adamescu pakeni Isoon-Britanniaan pakoon lahjuksia ja petoksia koskevat väitteet, jotka olivat samanlaisia ​​kuin hänen myöhässä isänsä vangitseminen. Myrkyllinen yhdistelmä laaja ja meluisa mediastrategia, jonka ovat ottaneet käyttöön brittiläiset asianajajat ja kovan linjan Tories takavarikosta että Adamescuin tapaus edistää EU: n ja EU: n vastaisten aseiden vastaista toimintaa on pitänyt hänet Yhdistyneessä kuningaskunnassa huolimatta eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä hänen nimissään. Väärinkäyttämällä oikeudenmukaisuutta Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja naamioitunut kuten näytelmäkirjailija, Adamescu on nyt vapaa jatkaa pysäyttämistään taktiikkaa. Hän on haastaa Romanian väitettä, että syytteet hänestä ja hänen isästä ovat poliittisesti motivoituneita ja jopa tasaisia väittäen Juutalainen perintö - koska yksi muutamia tapoja eurooppalaisen pidätysmääräyksen ohittaminen on rotuun tai uskontoon liittyvää syrjintää.

Adamescu ei ole yksin löytääkseen Yhdistyneestä kuningaskunnasta houkuttelevan paikan piiloutua oikeudenmukaisuudesta. 28 prosenttia Lontoossa pidätetyistä ihmisistä on ulkomaalaisia, joista puolet on EU: sta. Ja tämä on voimassa eurooppalaisen pidätysmääräyksen kanssa - ilman sitä Theresa Mayn ennuste siitä, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee "hunajapurkiksi"Rikollisten, jotka kieltävät Euroopan oikeudenmukaisuuden, epäilemättä osoittautuvat todellisiksi.

Continue Reading

korruptio

#Kokorev: Kengurutuomioistuinten tapaus Kanariansaarilla

Julkaistu

on

Kuva puolueettomuus espanjalaisten tuomioistuinten on horjunut koska skandaali High Court Las Palmasin (Kanariansaaret, Espanja). Lokakuussa 2016, paikallisessa lehdistössä julkaistut suodatetun äänite yksityisten keskustelujen neljästä tuomareiden High Court (Audiencia Provincial), mukaan lukien tuomarit Carlos Vielba, Salvador Alba ja puheenjohtaja High Court, Emilio Moya. Tuomarit keskustelivat pelko Venäjän käyvät lapset samaan kouluun kuin tuomareiden omia lapsia. Yksi tuomareista vakuutti, että ”kaikki venäläiset ovat rikollisia, erityisesti nuoret ja rahaa”.

Vaikka media huuto ja virallinen pyyntö Venäjän konsulaatti Las Palmasissa tunnistamaan tekijän Näiden huomautusten Espanjan oikeusministeriö ei ole toteuttanut toimenpiteitä kuuden kuukauden kuluessa skandaali, ja pysyi epäilyttävästi mykistää asiasta. Päinvastoin itse asiassa ainakin yksi tuomareista on tiettävästi edistänyt koska tapaus.

Kuitenkin raporttien mukaan Espanjan lehdistössä muukalaisvihamielisten tapaus on vihdoin piristyi joitakin pitoa huhtikuussa 2017 ja nyt tutkittavana Keski direktoraatin espanjalaisen Justice (Consejo General de Suoritus oikeudellinen). Ilmeisesti tämä muutos on käyttövoimana virallisen pyynnön puolesta Euroopan parlamentin selventää aseman yksi salaperäinen tapauksissa lähihistorian Espanjan oikeuteen.

Ns Kokorev asia, jossa tietopyyntöjä ovat tunnistaneet sekä poliittisia ja muukalaisvihamielisten pohjavirettä, alkaa päätöstä tutkiva tuomari Las Palmas, Ana Isabel de Vega Serrano, tilata tutkintavankeutta koko perheelle Espanjan yrittäjä Venäjän-juutalaisten alkuperästä, Vladimir Kokorev. Liikemies, hänen vaimonsa ja poikansa pysyvät vangittuna Kanariansaarilla lähes kahden vuoden ajan, alle väitetty epäiltynä front-miehet Teodoro Obiang presidentti Päiväntasaajan Guinea. Koko tänä aikana, mitään virallista syytös on esitetty, ja vasta aivan äskettäin asian itse ovat saatavilla puolustava asianajajia.

Merkillistä kyllä, aivan sama ”auto” (oikeuden päätös), joka saneli tutkintavankeuden, tuomari de Vega myönsi, että ”siltä osin [marraskuu 2015], tämä tuomioistuin ei ole voinut saada mitään todisteita yhdistää varoja, [saamat Kokorevs] kanssa mahdollisten yrityskauppojen kiinteistöjen mistään jäsenille Guinean hallitus”.

Tutkintatuomari Ana Isabel de Vega Serrano

Tutkintatuomari Ana Isabel de Vega Serrano

Toisin sanoen, sama päätös, jolla kolme henkilöä, joilla ei ole aikaisempaa rikoshistoriaa, on asetettu takapenkkeihin melkein kahden vuoden ajan, tunnustaa myös, että tuomioistuimella ei ole todisteita heitä vastaan. Syy siihen, että tämä täysin järjetön päättely pysyi oikeudellisesti pätevänä, oli se, että sama tuomari de Vega Serrano teki syyllisyyteen syyllistyneelle todisteiden puuttumisen tunnustamisen vedoten tapauksen salaisuuteen. Espanjan tuomari piti Kokorevsin tapausta salassa melkein viisi vuotta, joista kaksi he viettivät vankilassa tietämättä mitä mistä heitä syytettiin tai minkä todisteiden perusteella, koska tuomari Serranon mukaan "tällainen tieto voi olla vahingollista menettelyssä ”. Toisin sanoen espanjalainen tuomari perusteli, että hänen tapaukselleen saattaa olla vahingollista antaa tutkintavankeuteen asettamiensa henkilöiden ja heidän asianajajiensa tietää, ettei heitä vastaan ​​ole todellisia todisteita.

Tätä kafkalaista päätöstä koko perheen vangitsemisesta salaisen näytön ja salaisen perustelun perusteella valitettiin useaan otteeseen Audiencia Provincialissa - Las Palmasin (Espanja) ylemmässä oikeusasteessa. On syytä huomata, että uudelleentarkastelusta vastaavilla tuomareilla oli pääsy koko päätöksen tekstiin - toisin kuin Kokorevin omat asianajajat -, toisin sanoen, he olivat täysin tietoisia Serranon hankalasta perustelusta tutkintavankeuden määrittelemisestä samalla kun he myönsivät puutteen todisteet syytettyä vastaan. Jokainen valitus hylättiin kuitenkin järjestelmällisesti.

Jäsenet Kokorev perheen pidetään erilliset tilat Kanarian vankilassa Juan Grande, ja alle vakavin vankeinhoitolaitoksen järjestelmä varattu erityisesti vaarallisia rikollisia ja terroristeja. Patriarkka perhe, Vladimir Kokorev, joka oli kärsinyt pieniä aivohalvauksen ja eturauhasen toiminnan vähän ennen vankeutta, evätään lääkärin hoitoon. Hänen pyyntöjä sallia Rabbi luokseen myös ohitetaan 8 kuukaudella eli vankeinhoidon budjettiin paineessa espanjalaisen juutalaisen ry.

”On vaikea olla eri mieltä puolustuksen lausunnon, jossa todetaan, että kirjaa on pidetty salassa piilottaa näytön puute vastaan ​​Kokorevs, antaa vaikutelman poliittisen tapauksessa yksityiset edut listalla. Muuten se on mahdotonta selittää ilmeinen ja räikeitä normien kansainvälisen oikeuden ja lakeja Espanjan kuningaskunnan,”toteaa osoitetun kirjeen Espanjan valtakunnansyyttäjänvirasto kaksi parlamentin jäsentä.

Viikon kuluttua pyyntö julkisina tuomari Serrano nosti salaisuuden tapauksessa lausuma ”vaikka tutkimus jatkuu, salassapito ei ole enää tarpeen”.

Yllätykseksi ja harmiksi Kokorev n puolustusasianajajat, asia heitä vastaan ​​perustuu ensisijaisesti säädettyjen selvitysten Vladimir Kokorev entisen Panaman asianajaja, Ismael Gerli. Mr. Gerli on syytettynä ainakin kahdesta syystä väärentäminen Panama, väärennökset, että hän on tehnyt kanssa tarkoituksensa ottaa usean omistamaa kiinteistöä Vladimir Kokorev ja hänen poikansa Igor, päivän kuluttua pidätyksestä. Panaman Asiamies odottaa oikeudenkäyntiä ja nykyisin kielletty poistumasta maasta.

Kuitenkaan tämä ei tarkoita, että Kokorevs' painajainen on lähelläkään loppuaan. Vieläkään ei ole istuntopäivän tapauksen, eikä virallista syytös. Uusi valitus Igor Kokorev Las Palmasiin korkein oikeus on hiljattain hylätty. Päättely maistraatin kieltää Igor takuita (vietettyään 18 kuukautta vankilassa) on niin hämmentävä kuin tutkiva tuomari: ”THE tutkintavankeutta ei vaadi todisteita, tai se ei edellytä tällaisen näytön olevan aitoja .”Se varmasti näyttää, että oikeudenmukaisuuden Kanariansaarilla noudattaa omat hyvin erityisiä sääntöjä.

Mukaan 2017 EU: n oikeus- tulostaulu Raportti viisikymmentä kahdeksan prosenttia (58%) espanjalaisista hahmottaa riippumattomuuden heidän tuomioistuimia ”melko huono” tai ”erittäin huono”, eli 2% enemmän kuin viime vuonna. Espanja on neljäs maa alareunassa listan sekä Bulgaria, Kroatia ja Slovakia.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa