Liity verkostomme!

energia

Puhe: Valtiontuki modernisointi yhdennettyä EU: n energiamarkkinoihin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

AlmuniaKilpailukomissaari ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunia (Kuvassa) puhuu Eurelectric-tapahtumassa, Brysselissä, 2 joulukuussa

Haluan kiittää esittelijä Ten Bergeä hänen ystävällisestä kutsustaan ​​puhua tässä konferenssissa.

Keskityn esityksessäni valtiontukia koskeviin ympäristöä koskeviin suuntaviivoihin.

Tämä katsaus on osa laajempaa valtiontuen nykyaikaistamisstrategiaa, ja se muuttaa sen yleiset periaatteet konkreettisiksi politiikan suuntaviivoiksi.

Mainos

Alusta alkaen päätin laajentaa nykyisten ympäristöä koskevien suuntaviivojen soveltamisalaa kattamaan energian julkisen rahoituksen yksinkertaisesta syystä, että kestävän, turvallisen ja kohtuuhintaisen energian tavoitteet Euroopalle liittyvät läheisesti ilmastopolitiikkaamme.

Uudet suuntaviivat auttavat jäsenvaltioita investoimaan paremmin energiapoliittisiin valintoihinsa yhteisten eurooppalaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ratkaiseva termi on 'eurooppalainen'. Parhaat ratkaisut nykyisiin haasteisiimme ovat EU: n laajuiset ratkaisut.

Mainos

Energia on todennäköisesti ala, jolla yhtenäismarkkinoiden toteuttaminen tuo eniten hyötyä Euroopan yrityksille ja kansalaisille.

Tästä huolimatta energian yhtenäismarkkinoiden toteuttaminen on toistaiseksi ollut monimutkaista. Uudistuspyrkimykset - mukaan lukien 2007: ssä käynnistetty kolmas energiapaketti - vievät odotettua kauemmin, jotta niillä olisi vaikutuksia kentällä.

Tämän seurauksena energian hinnat ovat EU: ssa huomattavasti korkeammat kuin muilla maailman teollisuusalueilla.

Tämä haittaa EU: n kilpailukykyä - etenkin energiaintensiivisillä aloilla - uhkaavan Euroopan kymmenen vuoden etäisyyttä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

On laaja yksimielisyys siitä, mitä meidän on tehtävä näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Haluan palauttaa mieleen luettelon tärkeimmät tuotteet:

  1. EU: lle yhteisen energiakehyksen luominen;
  2. Sijoittaminen infrastruktuuriin;
  3. Energiatehokkuuden lisääminen; ja
  4. Rohkaistaan ​​uusiutuviin energialähteisiin liittyvää tukea, joka on tehokkaampaa ja paremmin integroitu markkinoihin.

Kilpailupolitiikka: viimeaikainen ja nykyinen toiminta

Mitä kilpailupolitiikka voi tehdä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? Ennen kuin keskustelen uusista suuntaviivoista, haluan kuvailla lyhyesti, mitä teemme kilpailusääntöjen täytäntöönpanemiseksi.

Energiamarkkinat ovat kilpailupolitiikan pitkäaikainen painopiste, kuten 2007: ssä saatu sektoritutkimus osoittaa.

Siitä lähtien olemme tehneet kymmenen kilpailuoikeudellista päätöstä, jotka koskevat vanhoja vakiintuneita operaattoreita useissa maissa, kuten Ranskassa, Belgiassa, Saksassa ja Italiassa.

Kaikissa näissä tapauksissa etusijalla on ollut sitoumusten etsiminen, jotka tekisivät ajan myötä rakenteellisia muutoksia ja avaisivat markkinoita.

Viime aikoina työmme on keskittynyt Keski- ja Itä-Eurooppaan. Esimerkiksi viime huhtikuussa hyväksyimme Tšekin vakiintuneen sähköyhtiön ČEZ: n tarjoamat sitoumukset.

Lisäksi meneillään oleviin tutkimuksiin osallistuvat Romanian sähköpörssi OPCOM, vakiintunut bulgarialainen BEH ja Gazprom.

Viimeksi mainitussa tapauksessa yksi avainkysymyksistä on se, että yritys on voinut asettaa asiakkailleen kohtuuttoman korkeat hinnat verrattuna kustannuksiin tai kilpailukykyisiin vertailuarvoihin.

Epäilemme, että Gazprom voi käyttää markkinavoimaansa vahvistaakseen hinnoittelupolitiikan, joka on markkinoiden perustekijöiden vastainen.

Tämä johtaa suuriin hintaeroihin kaikkialla Euroopassa, ja olemme huolissamme siitä, että Gazprom on voinut ylläpitää niitä asettamalla alueellisia rajoituksia toimitussopimuksiin ja sulkemalla muita kaasuntoimittajia.

Olemme tekemässä kilpailuoikeustutkimuksia myös Länsi-Euroopassa. Mainitsen pari tapausta, jotka ovat tärkeitä hintojen muodostumiseen liittyvän luottamuksen säilyttämiseksi.

Jatkamme tutkimusta sähköpörssien tapauksessa viime vuoden helmikuussa tehtyjen tarkastusten jälkeen.

Sähköpörssit ovat keskeisiä sähkömarkkinoiden toiminnalle ja energian sisämarkkinoiden toteuttamiselle. Siksi on välttämätöntä estää kaikki liiketoimintatavat, jotka voivat heikentää luottamusta näillä markkinoilla.

Toukokuussa teimme tarkastuksia myös Öljy- ja biopolttoainemarkkinat -tapauksessa, joka keskittyy hintaraportointiyhtiö Plattsille toimitettuihin hintoihin.

Viraston laatimien vertailuarvojen merkitys ja prosessin sääntelemätön luonne voivat jättää tilaa kilpailunvastaiselle käyttäytymiselle, joka johtaa hinnan vääristymiseen.

Hintaraportointivirastojen julkaisemat hinnat toimivat vertailukohteina kaupalle fyysisillä ja johdannaismarkkinoilla monille hyödyketuotteille Euroopassa ja muualla maailmassa. Ja tämä tarkoittaa, että pienilläkin vääristymisillä voi olla suuri vaikutus.

Uudet ympäristöä ja energia-apua koskevat suuntaviivat

Naiset ja herrat:

Palaan nyt takaisin ympäristöä ja energiaa koskevia suuntaviivoja koskevaan tarkistusprosessiin.

Katsauksen yleistavoitteena on asettaa kattava kehys auttamaan EU-maita investoimaan paremmin energiapolitiikkaansa.

Tämä strateginen tavoite voidaan jakaa kolmeen tavoitteeseen:

  1. Ensimmäinen on jo osa nykyisiä sääntöjämme; energiatehokkuuteen tehtävien investointien edistäminen.
  2. Toisella tavoitteella, joka otetaan käyttöön uusilla säännöillä, tarkastellaan uusiutuvia energialähteitä. Nykyisen tekniikan ja markkinoiden kehityksen perusteella katsomme, että julkisen tuen olisi oltava kohdennetumpaa ottaen huomioon eri tekniikoiden käyttöönoton tilanne.
  3. Viimeinkin aiomme edistää julkisten tukien käyttöä yhteyksien parantamiseksi ja rajat ylittävien verkkojen kehittämiseksi.

Nämä kaksi viimeistä seikkaa ovat uusien suuntaviivojen tärkeimpiä innovaatioita, ja haluaisin selittää ne yksityiskohtaisesti.

Uusiutuvat energialähteet

Uusien suuntaviivojen tarkoituksena on minimoida uusiutuvien energialähteiden tukien tällä hetkellä aiheuttamat kilpailun vääristymät.

Erityisesti ne estävät uusiutuvien energialähteiden liiallisia korvauksia ja rohkaisevat uusiutuvan sähkön asteittaista integrointia sähkömarkkinoiden normaaliin toimintaan.

Uudet suuntaviivat ovat todellakin täysin yhdenmukaisia ​​Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen EU: n ilmastomuutos- ja energiatavoitteiden kanssa ja tukevat jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä niiden saavuttamiseen.

2020: n jälkeen on käynnistetty keskustelu EU: n ilmastonmuutospolitiikasta, ja sen tavoitteita ei ole vielä asetettu. Uudet suuntaviivat eivät ole osa tätä keskustelua. Ne ovat voimassa vain kunnes 2020 ja toimivat nykyisten tavoitteidemme puitteissa.

Uusien suuntaviivojen mukaan julkiset tuet on suunniteltava hyvin. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea kahta asiaa: älä tuhlaa veronmaksajien rahaa eikä vääristä kilpailua markkinoilla.

Lisäksi uusiutuvien energialähteiden tukemisen kustannusten pitäminen alhaalla auttaa Eurooppaa säilyttämään johtoasemansa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja hyödyttämään myös teollisuuttamme kilpailukykyä.

Nykyään uusiutuvien energialähteiden tukijärjestelmissä toistuva ongelma on, että ne myöntävät usein teknologiakohtaisia ​​ja kiinteitä tariffeja. Nämä järjestelyt suojaavat näitä energialähteitä hinnasignaaleilta ja johtavat markkinoiden vääristymiin.

Uusien suuntaviivojen tarjoama ratkaisu on markkinapohjaisten välineiden asteittainen käyttöönotto.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tukea voidaan myöntää enemmän käyttöön otetuille tekniikoille kilpailuttamisprosessissa, joka pitää niiden kehittämiseen tarvittavan tuen minimissä. Nämä ovat tekniikoita, joita voidaan jo tukea markkinoilla tapahtuvilla palkkioilla eikä syöttötariffilla.

Sitä vastoin tarjousprosessi ei ehkä ole käyttökelpoinen vähemmän käytetyille tekniikoille, mutta myös nämä voidaan suunnata todelliseen markkinatilanteeseen. Tässä yhteydessä olisi keskityttävä liiallisten korvausten välttämiseen.

Joka tapauksessa kaikki kunnianhimoinen uusiutuvaa energiaa koskeva politiikka tulee maksamaan kustannuksia.

Useat EU-maat ovat huolissaan siitä, että uusiutuvien energialähteiden rahoittaminen kuormittaa energiaintensiivistä teollisuutta ja että tämä voi johtaa sijoitusten siirtämiseen ja johtaa viime kädessä hiilivuotoihin.

Meillä oli samanlainen haaste, kun ETS-järjestelmä otettiin käyttöön. Käsittelimme sitä mahdollistamalla tuen kompensoimiseksi kustannukset, jotka siirtyivät energiaintensiivisen teollisuuden asiakkaille. Sitten löydetty ratkaisu voisi toimia suunnitelmana uusiutuvien energialähteiden tuesta aiheutuville kustannuksille.

Energiainfrastruktuuri

Siirryttäessä tavoitteeseen edistää Euroopan energiamarkkinoiden integraatiota uusissa suuntaviivoissa suositaan ensimmäistä kertaa valtiontukea rajat ylittäville energiainfrastruktuureille.

Edut ovat selvät; paremmat yhteydet kansallisten markkinoiden välillä vähentävät katkoksia ja toimitusvarmuutta koskevia huolenaiheita ja parantavat mittakaavaetuja.

Integroituneemmat markkinat ovat myös hyviä uutisia kilpailulle ja markkinoiden tehokkuudelle, ja hyötyjen odotetaan tapahtuvan sekä teollisuus- että kotitalouksien kuluttajille.

Erityisesti viime lokakuussa komissio julkaisi pitkän luettelon energiainfrastruktuurin hankkeista ja määritteli ne ”yhteistä etua koskeviksi hankkeiksi”.

Uudet ohjeet tukevat periaatteessa näiden hankkeiden toteuttamista. Ja tämä on esimerkki siitä, kuinka kilpailupolitiikka voi auttaa Eurooppaa saavuttamaan energiapoliittiset tavoitteensa.

Tuotantokapasiteetti ja ydinenergia

Haluan pyöristää esityksen tarkistetuista suuntaviivoista kahdella muulla tärkeällä tekijällä. tuet riittävän tuotantokapasiteetin ylläpitämiseksi ja ydinenergiakysymys.

Alhaisten investointien riski uusiin voimaloihin on uusi haaste Euroopalle. Jotkut EU-maat suunnittelevat käyttöönsä ns. Kapasiteettimekanismeja kannustaakseen tuottajia rakentamaan uutta tuotantokapasiteettia tai estämään heitä sulkemasta olemassa olevia laitoksia.

Harkitsemme valtiontukisääntöjen sisällyttämistä, jotta vältetään se, että nämä mekanismit edistävät kohtuuttomasti kansallista sukupolvea. Tällaiset säännöt mahdollistaisivat tällaisen tuen tiukoissa olosuhteissa ja silloin, kun vaihtoehtoja ei ole, kuten parempia yhteenliittämiä ja kysyntäpuolen vastauksia.

Ydinenergian osalta Euroopan komissio päätti syyskuussa, että uusiin ympäristöä ja energiaa koskeviin suuntaviivoihin ei sisälly mitään mainintaa siitä.

Jäsenvaltioiden on päätettävä, aikovatko ne käyttää ydinvoimaa energiamuodossaan, ja muutama maa on todellakin ilmoittanut rakentavansa uusia ydinvoimaloita.

Jos kansalliset viranomaiset päättävät lopulta tukea ydinenergiaa, velvollisuutemme on arvioida niiden tukien soveltuvuus EU: n kilpailulainsäädäntöön tapauskohtaisesti ja suoraan perustamissopimuksen määräysten perusteella.

Naiset ja herrat:

Mitkä ovat seuraavat vaiheet? Ennen jouluaukota kutsumme markkinaosapuolia antamaan palautetta tarkistetusta ympäristö- ja energiatukien suuntaviivojen luonnoksesta.

Kannustan teitä kaikkia osallistumaan kuulemiseen. Uusien sääntöjen perustuminen todelliseen markkinatietoon on meille erittäin tärkeää. Sen jälkeen odotan uusien suuntaviivojen hyväksymistä 2014: n ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Kun ne ovat paikallaan, ne antavat Euroopalle vankan kehyksen uusiutuvien energialähteiden tukemiseksi talouden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi; edistämään energiainfrastruktuuria ja energiatehokkuutta; ja varmistaa kapasiteetti antamatta kohtuuttomia etuja vakiintuneille, tavanomaisille sähköntuottajille.

Uusien suuntaviivojen tulisi jatkuvan kilpailu- ja yrityskeskittymien tarkistamistoimenpiteemme kanssa nähdä olevan uusi askel kohti Euroopan energian sisämarkkinoiden toteuttamista.

Kiitos.

Sähkö yhteenliitettävyys

Komissio hyväksyy Kreikan toimenpiteet PPC: n kilpailijoiden sähkön saatavuuden lisäämiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on tehnyt EU: n kilpailusääntöjen nojalla oikeudellisesti sitoviksi Kreikan ehdottamat toimenpiteet, jotka mahdollistavat sen, että Kreikan valtion omistaman sähkön vakiintuneen valtion Power Corporationin (PPC) kilpailijat voivat ostaa enemmän sähköä pidemmällä aikavälillä. Kreikka toimitti nämä toimenpiteet poistaakseen vääristymän, joka johtui PPC: n yksinomaisesta pääsystä ruskohiilellä tuotetulle energialle, jonka komissio ja unionin tuomioistuimet olivat todenneet luovan epätasa-arvoiset mahdollisuudet Kreikan sähkömarkkinoille. Ehdotetut korjaustoimenpiteet raukeavat, kun nykyiset ruskohiililaitokset lakkaavat toimimasta kaupallisesti (mitä odotetaan tällä hetkellä vuoteen 2023 mennessä) tai viimeistään 31. joulukuuta 2024.

Sen maaliskuuta 2008 tehty päätöskomissio totesi, että Kreikka oli rikkonut kilpailusääntöjä antamalla PPC: lle etuoikeutetut ruskohiilen käyttöoikeudet. Komissio kehotti Kreikkaa ehdottamaan toimenpiteitä rikkomisen kilpailunvastaisten vaikutusten korjaamiseksi. Sekä unionin yleisessä tuomioistuimessa että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tehtyjen valitusten ja aikaisempien korjaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyvien vaikeuksien vuoksi tällaisia ​​korjaavia toimenpiteitä ei ole toteutettu toistaiseksi. Kreikka toimitti 1. syyskuuta 2021 muutetun version korjaustoimenpiteistä.

Komissio on tullut siihen tulokseen, että ehdotetuilla toimenpiteillä puututaan täysin komission vuoden 2008 päätöksessä havaitsemaan rikkomukseen, kun otetaan huomioon Kreikan suunnitelma poistaa käytöstä kaikki nykyinen ruskohiilellä tuotettu tuotanto vuoteen 2023 mennessä Kreikan ja EU: n ympäristötavoitteiden mukaisesti. Kilpailupolitiikasta vastaava johtaja Margrethe Vestager sanoi: ”Päätös ja Kreikan ehdottamat toimenpiteet mahdollistavat PPC: n kilpailijoiden suojautumisen paremmin hintavaihtelulta, mikä on elintärkeää niiden kilpailulle sähkön vähittäismarkkinoilla. tarjota kuluttajille vakaita hintoja. Toimenpiteet toimivat käsi kädessä Kreikan suunnitelman kanssa poistaa käytöstä erittäin saastuttavat ruskohiilivoimalaitoksensa estämällä näiden laitosten käyttöä täysin Euroopan vihreän sopimuksen ja EU: n ilmastotavoitteiden mukaisesti. ”

Mainos

Täydellinen lehdistötiedote on saatavana verkossa.

Mainos
Continue Reading

Biopolttoaineet

Komissio hyväksyy biopolttoaineiden verovapautuksen yhden vuoden jatkamisen Ruotsissa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti Ruotsin biopolttoaineiden verovapautustoimenpiteen jatkamisen. Ruotsi on vapauttanut nestemäiset biopolttoaineet energia- ja hiilidioksidiverosta vuodesta 2002 lähtien. Toimenpidettä on jo jatkettu useita kertoja, viimeksi vuonna lokakuu 2020 (SA.55695). Komissio hyväksyy tänään tekemällään päätöksellä verovapautuksen jatkamisen vielä yhdellä vuodella (1. tammikuuta-31. joulukuuta 2022). Verovapautustoimenpiteen tavoitteena on lisätä biopolttoaineiden käyttöä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä. Komissio arvioi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen, erityisesti Suuntaviivat valtiontuelle ympäristönsuojelulle ja energialle.

Komissio totesi, että verovapautukset ovat välttämättömiä ja tarkoituksenmukaisia ​​kotimaisten ja tuontibiopolttoaineiden tuotannon ja kulutuksen stimuloimiseksi vääristämättä kohtuuttomasti kilpailua sisämarkkinoilla. Lisäksi järjestelmä edistää sekä Ruotsin että koko EU: n pyrkimyksiä saavuttaa Pariisin sopimus ja siirtyä kohti vuoden 2030 uusiutuvan energian ja hiilidioksidin tavoitteita. Elintarvikepohjaisille biopolttoaineille annettavan tuen olisi oltava edelleen rajallista Uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskeva direktiivi. Lisäksi poikkeus voidaan myöntää vain, jos toimijat osoittavat noudattavansa kestävyyskriteerejä, jotka Ruotsi saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä tarkistetun uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti. Tämän perusteella komissio päätteli, että toimenpide on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen. Lisätietoja on saatavilla komissiosta kilpailu verkkosivuilla, Valtiontukirekisterissä numerolla SA.63198.

Mainos

Continue Reading

energia

Bidenin hallinto pyrkii leikkaamaan julkisen maan aurinko- ja tuuliprojektien kustannuksia

Julkaistu

on

By

Aurinkopaneelit nähdään Desert Stateline -projektissa lähellä Niptonia, Kalifornia, USA 16. elokuuta 2021. REUTERS/Bridget Bennett
Aurinkopaneelit näkyvät Desert Stateline -projektissa lähellä Niptonia, Kalifornia, USA 16. elokuuta 2021. Kuva otettu 16. elokuuta 2021. REUTERS/Bridget Bennett

Bidenin hallinto aikoo tehdä liittovaltioista halvempia pääsyä aurinko- ja tuulivoiman kehittäjille sen jälkeen, kun puhdas sähköteollisuus väitti tänä vuonna edunvalvonnassa, että vuokrakorot ja -maksut ovat liian korkeita investointien saamiseksi ja voivat torpedoida presidentin ilmastonmuutosta koskevan esityksen, kirjoittaa Nichola sulhanen että Valerie Volcovici.

Washingtonin päätös tarkistaa liittovaltion maapolitiikkaa uusiutuviin energialähteisiin liittyvissä hankkeissa on osa presidentti Joe Bidenin hallituksen laajempaa pyrkimystä torjua ilmaston lämpenemistä edistämällä puhtaan energian kehittämistä ja estämällä poraus ja hiilikaivos.

"Ymmärrämme, että maailma on muuttunut siitä, kun viimeksi katsoimme tätä, ja päivityksiä on tehtävä", Janea Scott, Yhdysvaltain sisäasiainministeriön maa- ja mineraalivastaavan sihteeri, sanoi Reutersille.

Mainos

Hän sanoi, että hallinto tutkii useita uudistuksia helpottaakseen liittovaltion alueiden kehittämistä aurinko- ja tuulivoimaloille, mutta ei kertonut yksityiskohtia.

Pyrkimys helpottaa pääsyä laajoille liittovaltion alueille korostaa myös uusiutuvan energian teollisuuden kireää tarvetta uudelle viljelyalueelle: Bidenin tavoitteena on hiili -hiili -energian poistaminen vuoteen 2035 mennessä, mikä edellyttää Alankomaita suurempaa aluetta pelkästään aurinkoteollisuudelle, tutkimusyhtiön Rystad Energy mukaan.

Kyseessä on liittovaltion aurinko- ja tuulivuokrasopimusten vuokra- ja palkkiojärjestelmä, jonka tarkoituksena on pitää hinnat lähellä olevien maatalousmaan arvojen mukaisina.

Mainos

Tämän politiikan mukaisesti, jonka presidentti Barack Obaman hallinto toteutti vuonna 2016, jotkut suuret aurinkoenergiahankkeet maksavat 971 dollaria hehtaarilta vuodessa vuokria ja yli 2,000 XNUMX dollaria vuosittain megawattia tehokapasiteettia kohti.

Hyödyllinen mittakaavahanke, joka kattaa 3,000 hehtaaria ja tuottaa 250 megawattia tehoa, joka on noin 3.5 miljoonan dollarin välilehti vuosittain.

Tuuliprojektien vuokrat ovat yleensä alhaisempia, mutta kapasiteettimaksu on korkeampi kuin 3,800 dollaria liittovaltion maksuaikataulun mukaan.

Uusiutuvan energian teollisuus väittää, että sisäministeriön asettamat maksut ovat ristiriidassa yksityisten maanvuokrien kanssa, jotka voivat olla alle 100 dollaria hehtaarilta, eivätkä ne sisällä maksuja tuotetusta sähköstä.

Ne ovat myös korkeampia kuin liittovaltion vuokrat öljyn ja kaasun porausvuokrauksista, joiden hinta on 1.50 dollaria tai 2 dollaria vuodessa hehtaaria kohden, ennen kuin ne korvataan 12.5 prosentin tuotantomaksuilla, kun öljy alkaa virrata.

"Ennen kuin nämä liian raskaat kustannukset on ratkaistu, kansakuntamme todennäköisesti jää käyttämättä mahdollisuuksiaan toteuttaa kotimaisia ​​puhtaan energian hankkeita julkisilla maillamme - ja työpaikkoja ja taloudellista kehitystä", sanoi Gene Grace, yleinen neuvonantaja puhtaan energian kauppakonsernille American Clean Power Association.

Uusiutuvan energian teollisuus on historiallisesti luottanut yksityiseen pinta -alaan suurten projektien rakentamiseen. Mutta suuret katkeamattoman yksityisen maan alueet ovat vähissä, mikä tekee liittovaltion maista parhaita vaihtoehtoja tulevalle laajentumiselle.

Tähän mennessä sisäministeriö on sallinut alle 10 GW aurinko- ja tuulivoimaa sen yli 245 miljoonan hehtaarin liittovaltion maille, mikä on kolmannes siitä, mitä näiden kahden teollisuuden odotettiin asentavan maanlaajuisesti juuri tänä vuonna, Energy Information Administrationin mukaan .

Aurinkoteollisuus aloitti asiasta lobbauksen huhtikuussa, kun Large Scale Solar Association, joidenkin kansakunnan parhaiden aurinkokehittäjien - mukaan lukien NextEra Energy, Southern Company ja EDF Renewables - koalitio, jätti vetoomuksen Interior's Bureau of Land Managementille alemmat vuokrat yleishyödyllisissä hankkeissa kansakunnan rakkuloisissa aavikoissa.

Ryhmän tiedottaja sanoi, että teollisuus keskittyi alun perin Kaliforniaan, koska siellä asuu joitakin lupaavimmista aurinkoketjuista ja koska maa suurten kaupunkialueiden, kuten Los Angelesin, ympärillä oli paisunut arvioita koko maakunnille, jopa aavikon pinta -alalle, joka ei sovellu maataloudelle.

NextEran virkamiehet (NEE.N), Eteläinen (POIKA)ja EDF ei kommentoinut, kun Reuters otti yhteyttä.

Kesäkuussa Bureau alensi vuokria kolmessa Kalifornian läänissä. Mutta aurinkoenergian edustajat kutsuivat toimenpidettä riittämättömäksi ja väittivät, että alennukset olivat liian pieniä ja että megawattikapasiteetti pysyi voimassa.

Sekä aurinkoyhtiöiden että BLM: n asianajajat ovat keskustelleet asiasta puhelimissa sen jälkeen, ja lisäneuvottelut on määrä järjestää syyskuussa aurinkokonsernia edustavan asianajajan Peter Weinerin mukaan.

"Tiedämme, että BLM: n uusilla ihmisillä on ollut paljon lautasillaan", Weiner sanoi. "Arvostamme todella heidän huomioimistaan."

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa