Liity verkostomme!

Digitaalitekniikka

Gigabitin infrastruktuurilaki: neuvosto ja parlamentti sopivat nopeiden verkkojen nopeammasta käyttöönotosta EU:ssa

SHARE:

Julkaistu

on

Gigabitin verkkoinfrastruktuurin käyttöönoton nopeuttamiseksi kaikkialla Euroopassa neuvoston puheenjohtajavaltio ja Euroopan parlamentin neuvottelijat pääsivät tänään alustavaan sopimukseen ehdotuksesta, joka koskee vuoden 2014 laajakaistakustannusten vähentämistä koskevaa direktiiviä (BCRD) korvaamista gigabitin infrastruktuurilailla (GIA).

GIA on olennainen lainsäädäntökappale Euroopan saavuttamiseksi liitettävyystavoitteet ja tavoitteet, kuten EU:n digitaalisessa kompassissa on asetettu tälle vuosikymmenelle, ja ottaa käyttöön seuraava sukupolvi sähköisen viestinnän verkot EU:ssa.

"Euroopassa valokuitu- ja 5G-verkon käyttöönotto voisi olla paljon helpompaa vähemmällä hallinnolla. Selvitämme tätä hallinnollista taakkaa niin sanotun gigabitin infrastruktuurilain avulla. Olemme nyt tehneet alustavan sopimuksen Euroopan parlamentin kanssa. Tämä antaa Euroopan kansalaisille mahdollisuuden surffata nopeammin kuitua tai 5G:tä käyttämällä."
Petra de Sutter, Belgian varapääministeri ja julkisten yritysten, julkishallinnon, posti- ja televiestintäministeri

"Kolmikokouksen päätyttyä Belgia osoittaa vakaan sitoutumisensa nopeaan ja optimaaliseen Internet-yhteyteen kaikille. Yhdistämällä verkon koko alueelle rakennamme siltoja laajempaan eurooppalaiseen ekosysteemiin, mikä osoittaa kiinnostuksemme Euroopan laajuiseen harmonisointiin. Tämä aloite ei edistä vain nopeita yhteyksiä kansalaisillemme, vaan myös mittakaavaetuja mukana oleville operaattoreille ja yrityksille."
Mathieu Michel, Belgian digitoinnista, hallinnon yksinkertaistamisesta, yksityisyyden suojasta ja rakennussäädöksistä vastaava valtiosihteeri

Uuden lainsäädännön päätavoitteet

Uuden lain tavoitteena on alentaa tarpeettoman korkeita kustannuksia sähköisen viestinnän infrastruktuurin käyttöönotosta, mikä johtuu osittain luvan myöntämismenettelyistä ennen verkkojen käyttöönottoa tai parantamista. Nämä menettelyt ovat edelleen monimutkaisia, joskus pitkiä ja erilaisia ​​eri jäsenvaltioissa.

Asetuksella pyritään myös nopeuttaa käyttöönottoa 4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että verkkojen ja verkkojen toimintaperiaatteet tarjoavat oikeusvarmuutta ja avoimuutta kaikille asianomaisille taloudellisille toimijoille ja tarjoavat tehokkaampia suunnittelu- ja käyttöönottoprosesseja yleisten sähköisten viestintäverkkojen operaattoreille.

Tämä laki vähimmäisharmonisointi luonto käsittelee myös käyttöönottoa ja pääsy rakennuksen sisäiseen fyysiseen infrastruktuuriin. Sen odotetaan helpottavan rajat ylittäviä sovelluksia ja antavan sidosryhmille, sähköisen viestinnän operaattoreille, laitevalmistajille tai maa- ja vesirakennusalan yrityksille mahdollisuuden saavuttaa parempia mittakaavaetuja.

Mainos

Lainsäätäjien tarkistukset

Väliaikaisessa sopimuksessa säilytetään komission ehdotuksen yleinen linja. Lainsäätäjät muuttivat kuitenkin osia ehdotuksesta lähinnä seuraavien näkökohtien osalta:

  • pakollinen sovittelumekanismi julkisen sektorin elinten ja teleoperaattoreiden välillä otettiin käyttöön välivaiheena luvan myöntämismenettelyn helpottamiseksi
  • siirtymäkautta koskeva poikkeus pienemmät kunnat sisällytettiin sekä erityissäännöksiä yhteyksien edistämiseksi maaseutu ja syrjäinen alueet
  • tekijät laskettaessa oikeudenmukaiset ja kohtuulliset ehdot pääsyä varten selvitettiin
  • erityinen säännös läsnäolon käsittelemiseksi välittäjät maanomistajien ja infrastruktuurin ylläpitäjien välillä
  • erityissäännöksistä sovittiin a vapaaehtoinen "kuituvalmis" -merkki rakennuksille
  • useita carve-outs kriittistä kansallista infrastruktuuria sisällytettiin tekstiin.

Lopuksi, koska nykyinen vähittäismyyntihinta säännelty EU:n sisäistä viestintää päättyy 14. toukokuuta 2024, väliaikaisessa sopimuksessa määrätään sen jatkamisesta kuluttajansuoja, erityisesti haavoittuville käyttäjille hintakattojen pidentäminen, jotka ovat tällä hetkellä 0,19 €/min puhelut ja 0,06 €/tekstiviestit.

Väliaikainen sopimus varmistaa yleisesti, että jäsenvaltioilla on laaja autonomia tiukempia ja yksityiskohtaisempia sääntöjä tämän uuden asetuksen useista tärkeistä osista. Uusi laki tulee voimaan 18 kk voimaantulon jälkeen, ja joitain erityissäännöksiä sovelletaan myöhemmin.

Seuraavat vaiheet

Tämänpäiväisen alustavan sopimuksen jälkeen molempien toimielinten asiantuntijat jatkavat teknistä työtä kompromissitekstin toimittamiseksi lainsäätäjien hyväksyttäväksi. Neuvoston puolelta puheenjohtajavaltio Belgia pyrkii esittämään tekstin mahdollisimman pian jäsenvaltioiden edustajien (Coreper) hyväksyttäväksi. Hyväksymisen jälkeen säädösluonnos käsitellään lingvistijuristi-juristissa ennen kuin molemmat toimielimet hyväksyvät sen virallisesti. Se julkaistaan ​​EU:n virallisessa lehdessä ja tulee voimaan 20 päivää tämän julkaisemisen jälkeen.

Taustatieto

Tällä hetkellä voimassa olevan laajakaistakustannusten alentamisdirektiivin (BCRD, 2014/61/EU) tavoitteena oli helpottaa nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönottoa alentamalla käyttöönottokustannuksia yhtenäisillä toimenpiteillä. Digitaaliset tavoitteet, joihin BCRD perustui, on joko saavutettu tai vanhentuneet vuodesta 2014 lähtien. Vaikka esimerkiksi eurooppalaisten kotitalouksien osuus, joilla on pääsy 30 Mbps Internet-verkkoon, on noussut vuoden 58,1 2013 prosentista 90,1:een. % vuonna 2021, tämä nopeus ei ole enää tulevaisuudenkestävä, kun otetaan huomioon yritysten ja kansalaisten lisääntynyt tarve päästä verkkoon paljon suuremmalla kapasiteetilla.

Vuodesta 2014 lähtien tapahtuneen digitaalitekniikan kehityksen lisäksi myös muut tekijät ovat tehneet BCRD:n tarkistamisen tarpeelliseksi. Tietoliikennealalla vallitseva matala oman pääoman tuotto ja korkeat investointikustannukset ovat alkaneet haitata edistymistä Digitaalisen vuosikymmenen politiikkaohjelmassa asetettujen vuoden 2030 digitaalisten tavoitteiden saavuttamisessa. Komissio arvioi, että nykyisen tason ja näiden liitettävyystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien investointien välinen ero on noin 65 miljardia euroa vuodessa.

Komissio antoi 23. helmikuuta 2023 ehdotuksen toimenpiteistä gigabitin sähköisten viestintäverkkojen käyttöönottokustannusten vähentämiseksi ja direktiivin 2014/61/EU kumoamiseksi (gigabitin infrastruktuurilaki). Televiestintäneuvosto pani merkille edistymisraportin 3. kesäkuuta 2023 ja pääsi 5. joulukuuta 2023 yleisnäkemykseen tästä asiasta.

Gigabitin infrastruktuurilaki: neuvosto ottaa kantaa nopeiden verkkojen nopeampaan käyttöönottoon EU:ssa (lehdistötiedote, 5)

Gigabitin infrastruktuurilaki, neuvoston edistymisraportti, 3

Gigabitin infrastruktuurilaki, komission ehdotus, 23

Laajakaistakustannusten vähentämisdirektiivi (BCRD), 23. toukokuuta 2014

Kuva Marc-Olivier Jodoin on Unsplash

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa