Liity verkostomme!

uzbekistan

Uzbekistanin uusi muotoileva henkilöstöpolitiikka valtionhallinnossa

Julkaistu

on

Valtion hallintokysymys on tärkein näkökohta, joka määrittelee maan vaurauden, vakauden ja kehityksen. Valtionjakoperiaatteiden ja valtion instituutioiden täytäntöönpanon ohella virkamiesten järjestelmä ottaa huomioon valtionhallinnon pääkohdat. Tässä mielessä virkamiehillä on valtava rooli hallituksen politiikan muotoilussa ja sen tehokkaassa täytäntöönpanossa. Meritokratian periaatteiden toteutusaste hallinnossa määrittelee hallintoprosessin tason ja sen vaikutuksen yhteiskuntaan, kirjoittaa Uzbekistanin tasavallan presidentin alainen julkishallinnon akatemian apulaisprofessori Davron Bekchanov.

Tämä artikkeli analysoi uuden virkaanastuvan henkilöstön saannin hallintoelimiin tutkimalla sen historiallisia, oikeudellisia ja poliittisia näkökohtia. Lisäksi tässä asiakirjassa annetaan määritelmä ja vaatimukset "uudelle henkilöstölle" ja sen vaikutukselle Bertelsmann Stiftungin muutosindeksiin. Lisäksi tässä tutkimuksessa rajoitamme soveltamisalaa hallintoelimillä ja jätämme yksityisen ja valtiosta riippumattoman sektorin ulkopuolelle.

Bertelsmann Stiftungin transformaatioindeksi (BTI) analysoi ja arvioi demokratian, markkinatalouden ja poliittisen hallinnon laatua 1371 kehitysmaassa. Se mittaa onnistumisia ja takaiskuja kohti oikeusvaltioon ja sosiaalisesti vastuulliseen markkinatalouteen perustuvaa demokratiaa. STT on ensimmäinen valtioiden välinen vertailuhakemisto, joka käyttää itse kerättyjä tietoja kattavasti mittaamaan hallinnon laatua siirtymävaiheessa.

Historiallinen katsaus

Valtion henkilöstöpolitiikassa otetaan huomioon seuraavat neljä näkökohtaa: rekrytointi, nimittäminen, ylennys ja valmiuksien kehittäminen. Uzbekistanin kommunistisen hallinnon aikana kommunistinen puolue toteutti valtion henkilöstöpolitiikkaa, ja sen poistamisen jälkeen tähän politiikkaan liittyi aukko. Itsenäisyydestä lokakuuhun 2019 valtion osavaltion henkilöstöpolitiikkaa säänneltiin enimmäkseen Uzbekistanin tasavallan työlainsäädännön avulla, ja jokainen hallintoelin (ministeriövirastot ja paikallishallinto) hoitivat henkilöstöpolitiikkaa omalla tavallaan. Tässä järjestelmässä hallintoelinten henkilöstöosastot tarkastivat enimmäkseen ehdokkaan ansioluettelon ja tekivät vain haastatteluja nimittääkseen heidät. Ehdokkaat valittiin kansalaisten luetteloista, eikä lentoliikenteen harjoittajien mainonnassa ollut kirjallista sääntelyä, mikä loi tilaa vallan väärinkäytölle.

Mitä tulee virkamiesten koulutukseen ja uudelleenkoulutukseen, melkein jokaisella ministeriöllä on oma koulutuskeskus, jossa he harjoittavat enimmäkseen omia juttujaan. Julkishallinnon akatemia oli lähinnä johtotason virkamiesten kouluttamista ja uudelleenkoulutusta, ja maisteriohjelmassa ehdokkaan olisi pitänyt työskennellä johtotehtävissä vähintään kolmen vuoden hallintoelimissä ja olla alle 40-vuotias. Lisäksi puuttui menettelyjä, missä tasossa ja kuinka kauan virkamiehet olisi lähetettävä kehittämiseen ja uudelleenkoulutukseen.

Uudistukset Uzbekistanissa

Vuodesta 2017 lähtien Uzbekistanin uusi hallitus aloitti laajamittaiset uudistukset kaikilla yhteiskunnan alueilla, mukaan lukien hallituksen hallintojärjestelmä. Tärkeimmät uudet lähestymistavat aloitettiin uudistettaessa hallituslaitoksia, joissa hyväksyttiin seuraava pääperiaate: "Hallintoelinten tulisi palvella kansaa, ei ihmisten palvella hallitusta". Tältä osin se alkoi muuttaa ammatillisia virkamiehiä koskevia vaatimuksia. Hallintouudistuksen päätehtäviä olivat seuraavat: meritokratian päämiesten käyttöönotto virkamiesjärjestelmässä, julkishallinnon hajauttaminen, virkamiesten ammattitaidon, aineellisen ja sosiaalisen turvallisuuden tason nostaminen, oikeusvaltion varmistaminen, sähköisen hallinnon toteuttaminen, hallintoelinten toiminnan avoimuus. Näiden tehtävien toteuttamisella on saavutettu merkittäviä tuloksia. Tänä aikana hyväksyttiin yli 30 lakia, 750 ohjesääntöä.

Tärkein muutos valtion virkamiesten järjestelmässä tapahtui, kun 3. lokakuuta 2019 hyväksyttiin presidentin asetus toimenpiteistä Uzbekistanin tasavallan henkilöstöpolitiikan ja julkisen palvelun järjestelmän radikaalin parantamiseksi.

Asetuksen mukaan julkiseen palveluun pääsy avoimen riippumattoman kilpailun perusteella aloitettiin 1. tammikuuta 2020 alkaen pilottitilassa yksittäisissä hallintoelimissä, organisaatioissa ja alueilla ja 1. päivästä Tammikuussa 2021 kaikissa hallituksen elimissä ja järjestöissä. Lisäksi asetuksella perustettiin presidentin alaisuuteen julkisen palvelun kehittämisvirasto, joka toimii pääelimenä Uzbekistanin tasavallan henkilöstöpolitiikassa.

Viraston päätehtävät ovat: ideologisen alustan kehittäminen virkamieskunnan muuttamiseksi, ohjelmat ja hankkeet sen kehittämiseksi sekä yhtenäisen politiikan käytännön toteuttamisen varmistaminen julkishallinnon alalla; valtion elinten ja järjestöjen toiminnan koordinointi valtion henkilöstöpolitiikan alalla; seurataan ja analysoidaan julkishallinnon kehityksen suuntauksia ja näkymiä kehittämällä ehdotuksia ongelmien ja haasteiden poistamiseksi tällä alalla; innovatiivisten menetelmien käyttöönotto henkilöstön johtamisessa ja henkilöstöresurssien kehittämisessä, jotka perustuvat avoimuuden, ammattimaisuuden ja vastuullisuuden periaatteisiin; kansallisen henkilöstöreservin hallinta, valtion virkamiesrekisterin ylläpito sekä yhden avoimen portaalin luominen ja ylläpito virkamiesten avoimille viroille; otetaan käyttöön mitattavissa olevien indikaattoreiden järjestelmä (avainindikaattorit) virkamiesten suoritusten arvioimiseksi ja heidän tulosten analysoimiseksi, yleisen mielipiteen tutkimiseksi ja valtion elinten ja organisaatioiden päämiesten avoimen luokituksen muodostamiseksi; suorittaa järjestelmällistä työtä pätevien ja korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden tunnistamiseksi ja houkuttelemiseksi, myös ulkomailla asuvien maanmiehien keskuudessa, sekä lahjakkaiden nuorten ja naisten houkuttelemiseksi laajasti valtion virkamieskuntaan; avoimen ja riippumattoman kilpailuvalikoiman järjestäminen valtion virkamieskunnan lupaavimmista henkilöstöstä; edistetään valtion virkamiesten korkeaa ammattietiikkaa, korruption vastaista kulttuuria ja suvaitsemattomuutta korruptioon; tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotto ja johdonmukainen parantaminen julkishallinnon alalla, julkisia virkamiehiä koskevan tietokannan muodostaminen heidän henkilötietojensa turvallisuuden varmistamiseksi; apu virkamiesten oikeuksien ja oikeutettujen etujen suojelemisessa suhteessa työnantajiin sekä kohtuullisten olosuhteiden luominen heidän työhönsä ja sosiaaliseen suojeluunsa.

Näiden uudistusten seuraukset edellyttävät erittäin ammattitaitoisia virkamiehiä, joita voimme kutsua "uusiksi työntekijöiksi". Uuden muokkaavan henkilöstön pääpiirteet ja pätevyydet ovat seuraavat: a) henkilö, jolla on globaali ajattelu; b) pystyy järjestelmälliseen ja luovaan ajatteluun; c) hyvät viestintätaidot; d) demokraattinen näkemys; c) asiakaslähtöinen; d) avoin muutoksille ja joustava.

Ylhäältä päin voimme erottaa Uzbekistanin julkishallinnon järjestelmän muutoksen kolme pääkohtaa. Ne ovat: 3) avoin ja kilpailuun perustuva tenttijärjestelmä; 1) operaattorin edistäminen suorituskyvyn kautta; 2) virkamieskunnan koulutus ja uudelleenkoulutus.

Uzbekistanin tasavallan presidentin tutkinnon mukaan "Toimenpiteistä henkilöstöpolitiikan ja julkisen palvelujärjestelmän radikaalin parantamiseksi Uzbekistanin tasavallassa " vuosittain jokaisen virkamiehen on läpäistävä 30–60 tuntia uudelleenkoulutuskursseja. Tämä käytäntö lisää myös valtion virkamiesten kapasiteettia, mikä palvelee hallituksen tehokasta hallintoa.

Tällä hetkellä tärkeimmät haasteet näillä aloilla ovat seuraavat: ensinnäkin järjestelmä uusien muodostavien jäljettömien houkuttelemiseksi hallintoelimiin; toiseksi uusien muodostavien jäljettömien kuljetusyritysten edistäminen; kolmanneksi, uusien virkamiesten palveluksessa olevien kaadereiden valmistelu ja uudelleenkoulutus.

Järjestelmä houkutella uudet muodostavat kaaderit hallintoelimiin on yksi tärkeimmistä tehtävistä, jota olisi parannettava Uzbekistanissa toteutettujen uudistusten tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tämän järjestelmän parantamiseksi ja meritokratian periaatteiden toteuttamiseksi olisi annettava laki siviilipalvelusta mahdollisimman pian, ja siinä olisi mainittava menettelyt nimittämiseksi pätevyystarkastuskokeiden kautta. Sisäänkäynnin tason virkamiesten pätevyyden tulisi olla kuin usbekistanin kielen sujuva (kirjallinen ja suullinen) tunteminen, hallintoelimiä säätelevien normatiivisten oikeudellisten asiakirjojen tuntemus, johtamistaidot, viestintätaidot.

Uuden muodostavan jäljettömän kuljettaja. Liikenteenharjoittajien ylennys on tärkeä osa virkamiesjärjestelmää, mikä vaikuttaa jäljettömien motivaatioon ja hallintoelinten tehokkuuteen. Ylennyksen tulee perustua aloitteiden lukumäärään ja laatuun, kollegoiden ja hänen vanhempiensa myönteiseen kuvaan ja kykyyn toimia johtotehtävissä.

Uusien virkamiesten palveluksessa olevien kaaderien valmistelu ja uudelleenkoulutus on valtava rooli hallintoelinten toiminnan tehokkuudessa. Kaikkien kilpailukokeisiin vasta tulleiden virkamiesten ja ylennettyjen virkamiesten tulee suorittaa erityiskurssit, jotka koskevat heidän toiminnallisia tehtäviään ja velvollisuuksiaan. Tämä käytäntö auttaa virkamiehiä olemaan ammattimaisempia, mikä vaikuttaa hallituksen elinten toiminnan tehokkuuteen.

Tammikuusta 2021 alkaen valtion henkilöstöpolitiikka siirtyy seuraavaan vaiheeseen, jossa kaikissa hallintoelimissä tuli pakolliseksi toteuttaa ansioihin perustuva järjestelmä valtion virkamiesten valinnassa, nimittämisessä ja ylennyksessä. Vuodesta 2021 sen odotetaan myös kouluttavan ja kouluttavan virkamiehiä uusiin menetelmiin ja lähestymistapoihin. Tämä auttaa Uzbekistanin uudistuksia tehostamaan etenkin Bertelsmann Stiftungin hallintoindeksin kasvua.

KIRJALLISUUS

1. Presidentin asetus toimenpiteistä Uzbekistanin tasavallan henkilöstöpolitiikan ja julkisen palvelujärjestelmän radikaalin parantamiseksi 3. lokakuuta 2019.

2. D.Bekchanov, paikallishallinto: kokemus Japanista ja Uzbekistanista. Taškent, 2015.

3. Yuldasheva Feruza, Uzbekistanin tasavallan virkamieskunnan uudistukset ja modernisointi, teoreettisen ja soveltavan tieteen lehden osa 28.

4. https://www.unescwa.org/bertelsmann-transformation-index

5. https://atlas-btiproject.org/l*2020*CV:CTC:SELUZB*CAT*UZB*REG:TAB

uzbekistan

Uzbekistan on turistimaa

Julkaistu

on

Muinaisista ajoista lähtien Uzbekistan on ollut Suuren Silkkitien keskellä, ja sillä on suuri historiallinen, kulttuurinen ja arkkitehtoninen perintö. Samarkand, Bukhara, Khiva ovat idän muinaisen kulttuurin merkkejä. Uzbekistanin vuoristomaisemat ja aavikot houkuttelevat Internet-yhteisön huomiota ja ihailua. Siksi tämän maan matkailupotentiaalia tuskin voidaan yliarvioida, ja hallitus pyrkii merkittävästi kehittämään sitä, kirjoittaa Khasanjon Majidov, johtava tutkija Taloudellisen tutkimuksen ja uudistusten keskuksessa.

Matkailun räjähtävä kehitys

Uzbekistanissa käynnistettiin vuoden 2016 alussa radikaali matkailualan uudistaminen. Vuosina 60--2016 hyväksyttiin yli 2020 matkailualan kehitykseen liittyvää asetusta.

Maiden välistä viisumijärjestelmää yksinkertaistettiin. Vuonna 2018 Uzbekistan otti käyttöön viisumivapauden yhdeksän maan kansalaisille, vuonna 9 2019 maan kansalaisille, vuosina 47-2020 vielä 2021 maalle. 5. toukokuuta 10 alkaen Uzbekistanin tasavallassa on 2021 maata, joiden kansalaisille myönnetään viisumivapaus.

Lisäksi noin 80 maan kansalaisilla on mahdollisuus hakea sähköistä viisumia yksinkertaistetulla tavalla. Ulkomaalaisille on otettu käyttöön viisi uutta viisumityyppiä: "maanmies", "opiskelija", "akateeminen", "lääketiede" ja "pyhiinvaellus". Uzbekistanin tasavallan matkailu- ja urheiluministeriön mukaan viisumijärjestelmän yksinkertaistaminen on tuonut myönteisiä tuloksia. Erityisesti vuonna 2019, jos ulkomaisten matkailijoiden määrän keskimääräinen kasvu oli 26%, viisumivapaan maan kasvu oli 58%.

Hallitus toteutti kattavia toimenpiteitä kehittyäkseen matkailun infrastruktuuri. Ensinnäkin 22 budjettiasuntotyyppiin liittyvää hostellien toimintaa säätelevää vaatimusta on peruutettu. Erityisesti hostellien tarjoamien hotellipalvelujen pakollista varmentamista koskeva menettely on peruutettu ja käytäntö yhtenäisen majatalojen ja hostellien rekisterin kanssa on otettu käyttöön. Toiseksi pienten hotellien määrän lisäämiseksi yrittäjille tarjottiin kahdeksan pienten hotellien vakiohanketta, joissa on enintään 8 huonetta, ja tämä toimenpide on kehitetty Turkin ja Etelä-Korean kokemusten perusteella.

Tämän seurauksena harjoittelujen määrä maassa on kasvanut dramaattisesti. Vuosina 2016--2020 majoituspaikat lisääntyivät vuodesta 750 ja 1308 ja vierastalojen määrä kasvoi 13 kertaa vuoteen 1386. Niiden määrän on tarkoitus lisätä 2 tuhanteen.

Uudistusten seurauksena matkailualalla vuosina 2016--2019 matkailijoiden määrä kasvoi 2.0 miljoonasta 6.7 ​​miljoonaan. Ulkomaisten matkailijoiden määrän kasvun dynamiikka vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2010 oli ennätykselliset 592% (kasvu yli 6 kertaa). On huomionarvoista, että eri alueiden turistien määrän kasvu tapahtui eri tavoin. Esimerkiksi Keski-Aasian maista tulevien kävijöiden määrä kasvoi keskimäärin 22-25% vuodessa, kun taas IVY-maista tulevien matkailijoiden vuotuinen kasvu oli 50%. Samaan aikaan kotimaan matkailussa havaittiin myönteisiä tuloksia. Vuoteen 2016 verrattuna kotimaisten matkailijoiden määrä vuonna 2019 lähes kaksinkertaistui ja oli 14.7 miljoonaa.

Pandemian vaikutukset

On huomattava, että koronaviruspandemian taustalla asetettujen rajoitusten ja maailmanlaajuisen kriisin seurausten vuoksi matkailuala on kärsinyt vakavia tappioita. Erityisesti Uzbekistanissa vierailevien ulkomaisten matkailijoiden määrä väheni yli 4.5 kertaa 1.5 miljoonaan ja matkailupalvelujen määrä laski 261 miljoonaan dollariin vuonna 2020.

Nykyinen tilanne huomioon ottaen kehitettiin "Uzbekistan-projekti". Turvallinen matkustaminen taattu ("Uzbekistan. Turvallinen matkustaminen taattu"), joka on uusi maailman terveysstandardeihin perustuva turisteille tarkoitettu terveys- ja epidemiologinen turvallisuusjärjestelmä. Matkailukohteiden ja niihin liittyvän infrastruktuurin, uusiin terveys- ja hygieniavaatimuksiin perustuvien matkailupalvelujen sertifiointi kaikille valtion raja-asemille; lento-, rautatie- ja linja-autoasemat; aineellisen kulttuuriperinnön kohteet, museot, teatterit jne. Pandemian matkailualalle aiheuttamien seurausten lieventämiseksi perustettiin Turvallisen matkailun rahasto kriisinvastaisen rahaston alkuperäisen rahoitusosuuden ja kulujen maksamisen kustannuksella. vapaaehtoinen sertifiointi, joka toteutetaan Uzbekistanin puitteissa. Turvallinen matkustaminen on taattu ".

Matkailupelaajat saivat useita etuja ja mieltymyksiä koronaviruspandemian vaikutusten lieventämiseksi. Tuloveroprosenttia alennettiin 50% vahvistetuista verokannoista, ne vapautettiin maaveron ja oikeushenkilöiden kiinteistöveron maksamisesta ja sosiaalivero vahvistettiin alennetuksi prosentiksi. He korvaivat myös osittain liikepankeilta aiemmin myönnettyjen majoitustilojen rakentamiseen liittyvien lainojen korkomenot sekä aineellisen ja teknisen perustan kunnostamis-, jälleenrakennus- ja laajennuskulut. Majoitustiloja tuetaan 1 prosentilla hotellipalvelujen kustannuksista 10. kesäkuuta 1 - 2020. joulukuuta 31. Kiinteistö-, maa- ja sosiaaliveroetuja sai noin 2021 matkailuyksikköä noin 1,750 miljardia soumia.

Suuntojen monipuolistaminen

Viime vuosina Uzbekistan on keskittynyt matkailupalvelujen monipuolistamiseen ja uudenlaisen matkailun kehittämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään turistivirtojen lisäämiseen MICE-matkailu, joka järjestää useita turnauksia, kokouksia, konferensseja ja näyttelyitä Uzbekistanissa. Perinteinen "Game of Heroes" -urheiluturnaus Khorezmissa, "Art of Bakhchichilik" -festivaali Surkhandaryassa, "Muynak-2019" -ralli Karakalpakstanissa ja muut. Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman MICE-matkailun kehittämiseksi Uzbekistanissa.

Elokuvamatkailu on tärkeä työkalu maan imagon muokkaamiseen, tiedon tarjoaminen potentiaalisille matkailijoille. Elokuvamatkailun kehittämiseksi Uzbekistanissa on kehitetty asetus menettelystä, jolla korvataan osa ulkomaisten elokuvayhtiöiden kustannuksista ("hyvitys") audiovisuaalisten tuotteiden luomisessa Uzbekistanin alueella. Lisäksi ulkomaiset elokuvayhtiöt ovat julkaisseet elokuvia, kuten Basilik, Khuda Hafiz ja Al Safar. Viime vuonna ulkomaiset elokuvayhtiöt kuvasivat 6 elokuvaa Uzbekistanissa.

Pyhiinvaellusmatkailu. MinäJotta saataisiin erityistä mukavuutta Uzbekistanissa vieraileville pyhiinvaellusta varten, hotelleille on asetettu uusia vaatimuksia, maan moskeijoista on kehitetty kartta, joka on lähetetty mobiilisovellukseen. Ensimmäinen pyhiinvaellusmatkailufoorumi pidettiin Bukharassa ja siihen osallistui 120 ulkomaalaista vierasta 34 maasta.

Lääketieteellinen matkailu. Uzbekistanissa toteutetaan toimenpiteitä lääketieteellisen matkailun kehittämiseksi ja houkuttelemaan lisää turisteja lääkeorganisaatioihin. Vuonna 2019 Uzbekistanissa lääkinnällisistä syistä vierailevien ulkomaalaisten määrä ylitti 50 tuhatta. Itse asiassa tämä määrä voi olla suurempi, koska yksityisissä klinikoissa vierailevien turistien määrän määrittäminen on edelleen vaikea tehtävä.

Yhteenveto

Viime vuosina The Guardian on tunnustanut Uzbekistanin maailman parhaaksi matkakohteeksi, Wanderlustin mielestä nopeimmin kasvavaksi maaksi ja Grand Voyage -järjestelyn mukaan parhaiten kasvavaksi matkailukohteeksi. Johdonmukaisesti toteutettujen toimenpiteiden seurauksena Uzbekistan on noussut 10 sijaa (22 sijaa) Crescent Ratingin laatimassa globaalissa muslimimatkailuindeksissä. Lisäksi Maailman matkailujärjestö sijoittui Uzbekistanin 4. sijalle nopeimmin kasvavien matkailualan maiden luettelossa.

Lopuksi on huomattava Uzbekistanin matkailun on muutettava liiketoimintamallejaan innovaatioiden ja digitalisaation avulla. On välttämätöntä kehittää sellaisia ​​markkinasegmenttejä kuin maatalouden ja etnisen matkailun.

Continue Reading

uzbekistan

Artelista tulee yksi ensimmäisistä yksityisistä Uzbekistanin yrityksistä, joka on saanut luottoluokituksen

Julkaistu

on

Uzbekistanilaisesta elektroniikkavalmistajasta on tullut yksi maan ensimmäisistä yrityksistä, joka on saanut halutun luottoluokituksen.

Artel Electronics LLC (Artel), Keski-Aasian suurin kodinkone- ja elektroniikkatuottaja ja yksi Uzbekistanin suurimmista yrityksistä, sai ensimmäistä kertaa Fitch-luokituksen 'B' ja vakaat näkymät.

Se on maan ensimmäinen yksityinen valmistaja, joka on saanut luottoluokituksen yhdeltä kansainväliseltä "kolmen suuren" luokituslaitokselta.

Yrityksen kaupallisen ja taloudellisen tilanteen perusteellisen arvioinnin jälkeen Fitch kiitti Artelin ”johtavaa kotimaan markkina-asemaa”, sen ”odotettavissa olevia voimakkaita varoja toiminnasta” ja yhtiön ”menestyvää ja pitkäaikaista yhteistyötä” kansainvälisesti tunnettujen alkuperäislaitevalmistajien kanssa.

Luokitus antaa itsenäisen vertailuarvon Artelin luotettavuudesta luotonsaajana.

Artel on markkinajohtaja Uzbekistanissa ja yksi maan tunnetuimmista tuotemerkeistä. Viime vuosina yhtiö on läpikäynyt laajan uudelleenjärjestelyn ja sisäisten prosessiensa tarkistuksen, jotta se vastaisi kansainvälisen taloudellisen raportoinnin sekä ympäristö-, sosiaali- ja hallinnointijärjestelmän (ESG) vaatimuksia.

Yhtiö on äskettäin perustanut ammattimaisen valvontalautakunnan, ja Deloitte on suorittanut IFRS-kirjanpidonsa tarkastuksen viimeisten kolmen vuoden aikana.

Artelin talousjohtaja Bektemir Murodov kertoi Fitch-luokitukselle tällä verkkosivustolla: "Olemme iloisia saadessamme ensimmäisen luokituksen Fitchiltä.

"Tämä hetki seuraa Artelin tiimin kuukausien kovaa työtä, kun pyrimme yhdenmukaistamaan itsemme parhaiden globaalien hallinnointistandardien kanssa."

Hän lisäsi, että luokitus "auttaisi meitä syventämään yhteistyötämme kumppaneidemme kanssa, saamaan uusia rahoitusmuotoja ja on luonnollinen seuraava askel kohti kansainvälisiä pääomamarkkinoita".

Artelin tiedottaja kertoi EU Reporter että yritys oli "erittäin tyytyväinen" luokitukseen ja lisäsi "tämä on vasta matkan alku. Odotamme innolla tämän rakentamista tulevina kuukausina ja vuosina, ja etsimme jatkuvasti uusia tapoja parantaa liiketoimintaamme. "

Luokitus on viimeisin osoitus siitä, että monilla Uzbekistanin ennustetuilla yritysuudistuksilla on toivottu vaikutus maan sijoitusympäristöön. Uudistukset mahdollistavat maan johtavien yritysten uudistumisen, pääsyn kansainvälisiin rahoitusmahdollisuuksiin ja tutkia ulkomaisia ​​markkinoita, ja Artel on yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka hyödyntää tätä.

Artel perustettiin vuonna 2011 rajoitetulla tuotevalikoimalla, mutta se on sittemmin kasvanut tuottamaan laajan valikoiman kodinkoneita ja elektroniikkaa, ja yli 10,000 työntekijää työskentelee Uzbekistanissa. Tällä hetkellä se vie yli 20 maahan IVY-maissa ja Lähi-idässä, ja se on myös Samsungin ja Viessmannin alueellinen kumppani. 

Continue Reading

uzbekistan

Taškentissa harkitaan mahdollisuuksia yhdistää Keski- ja Etelä-Aasia

Julkaistu

on

Keski- ja Etelä-Aasian maat eivät ole yhteydessä toisiinsa luotettavilla kuljetusreiteillä, mikä vaikeuttaa niiden mahdollisuuden hyödyntämistä taloudellisessa yhteistyössä. Kansainvälinen konferenssi “Keski- ja Etelä-Aasia: alueelliset yhteydet. Haasteet ja mahdollisuudet ”, joka on tarkoitus pitää 15. – 16. Heinäkuuta Taškentissa, auttaa kehittämään alueiden visiota ja ohjeita, kirjoittaa Uzbekistanin tasavallan presidentin hallinnon alainen Taloudellisen tutkimuksen ja uudistusten keskus.

Keski- ja Etelä-Aasian maiden valtion-, hallitusten ja ulkoasiainpäämiehet, muiden maiden edustajat, kuten Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina, sekä kansainväliset järjestöt kutsutaan osallistumaan konferenssiin, joka tarjoaa mahdollisuuden keskustella korkean tason erityisehdotus maiden välisen keskinäisen yhteistyön käytännön toteuttamiseksi sellaisilla keskeisillä aloilla kuin liikenne ja logistiikka, energia, kauppa ja investoinnit sekä kulttuuri-humanitaarinen toiminta.

Uzbekistanin alueellinen prioriteetti

Uzbekistanin presidentti nimitti Uzbekistanin uuden ulkopolitiikan naapurimaiden kanssa heti hänen valitsemisensa jälkeen, ja Keski-Aasian maat ovat ottaneet siinä etusijan. Valtionpäämies aloitti myös ensimmäiset viralliset ulkomaanvierailunsa Keski-Aasian maiden kanssa ja aloitti sen jälkeen alueen johtajien säännöllisten neuvoa-antavien kokousten muodon luomisen. ja luotiin muoto säännöllisten neuvottelukokousten järjestämisestä johtajille.

Uzbekistanin Keski-Aasian maiden kanssa tekemän yhteistyön tuloksena viimeisten 4 vuoden aikana niiden välinen kauppavaihto on yli kaksinkertaistunut 2.5 miljardista dollarista 5.2 miljardiin dollariin. ja CA-maiden osuus Uzbekistanin ulkomaankaupasta kasvoi 1.8 prosentista 5 prosenttiin.

Myös vientiindikaattorit kasvoivat melkein kaksi kertaa 2 miljardista 1.3 miljardiin dollariin, ja Keski-Aasian maiden osuus Uzbekistanin kokonaisviennistä kasvoi 2.5 prosentista 10.8 prosenttiin. Vuoden 14.5 viiden ensimmäisen kuukauden aikana viennin osuus CA-maihin kasvoi 2021% verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ja CA-maiden osuus kokonaisviennistä (kultaa lukuun ottamatta) kasvoi viidesosaan.

Kaupan kasvun myötä sijoitusyhteistyö laajenee, alueen maissa, joihin osallistuu uzbekistanin pääoma, on avattu yhteisyrityksiä kodinkoneiden, autojen ja tekstiilien tuotantoon Uzbekistanin pääomalla. Uzbekistanin ja Kazakstanin rajalla on aloitettu Kansainvälisen kauppa- ja taloudellisen yhteistyön keskuksen "Keski-Aasia" rakentaminen, sopimukset "Uzbekistanin ja Kirgisian sijoitusrahaston" ja "Uzbekistanin Tadžikistanin sijoitusyhtiön" perustamisesta on allekirjoitettu.

Alueiden välisen yhteistyön mahdollisuudet

Keski-Aasia on markkinat, joiden väkiluku on 75.3 miljoonaa ja bruttokansantuote on 300 miljardia dollaria. Samanaikaisesti BKT: n kasvuvauhti CA-maissa on viime vuosina ollut korkea - keskimäärin 5-7%.

Vuonna 2020 CA-maiden ulkomaankaupan kokonaisliikevaihto oli 142.6 miljardia dollaria, josta 12.7 miljardia dollaria eli 8.9% on alueiden sisäisen kaupan osuus, mikä olisi paljon suurempi, jos jätettäisiin pois alkutuotteiden vienti, jota alue pääasiassa toimittaa kolmansiin maihin.

CA-maiden tärkeimmät kauppareitit ovat pohjoisessa, ulkomaankaupan monipuolistamiseksi lupaava suunta on taloudellisen yhteistyön kehittäminen Etelä-Aasian maiden kanssa.

Etelä-Aasian maat ovat markkinoita, joiden väkiluku on noin 1.9 miljardia (25% maailmasta) ja joiden bruttokansantuote on yli 3.3 biljoonaa dollaria. (3.9% maailman bruttokansantuotteesta) ja ulkomaankaupan liikevaihto on yli 1.4 trn dollaria.

Tällä hetkellä Keski-Aasian maiden ja Etelä-Aasian maiden välinen kauppavaihto on vähäistä, vuonna 2020 - 4.43 miljardia dollaria, mikä on vain 3.2% niiden ulkomaankaupan kokonaisliikevaihdosta. Samanaikaisesti Kazakstanin ulkomaankaupan liikevaihto on 2.3%, Uzbekistan - 3.8%, Turkmenistan - 3.4%, Tadžikistan - 4.0% ja Kirgisia - 1.0%.

Laskelmat osoittavat, että Keski- ja Etelä-Aasian maiden välisellä kaupankäynnillä on realisoitumattomia 1.6 miljardia dollaria, josta Keski- ja Etelä-Aasia - noin 0.5 miljardia dollaria.

Pienestä kaupankäynnistä huolimatta Kalifornian maat ovat kiinnostuneita toteuttamaan suuria investointihankkeita Etelä-Aasian maiden kanssa. Esimerkiksi Kirgisia ja Tadžikistan toteuttavat kansainvälistä CASA-1000-hanketta, joka tarjoaa voimajohtojen rakentamisen 5 miljardin kW / h: n sähkön toimittamiseksi Afganistaniin ja Pakistaniin; Turkmenistan rakentaa Turkmenistan-Afganistan-Pakistan-Intia (TAPI) -kaasuputkea, jonka kapasiteetti on 33 miljardia kuutiometriä kaasua vuodessa; Kazakstan kansainvälisen pohjois-etelä-liikennekäytävän kehittämisessä käyttämällä Iranin Chabaharin satamaa Intian ja muiden Etelä-Aasian maiden kanssa käytävän kaupan lisäämiseen.

Uzbekistan rakentaa kuljetusreittiä etelään

Yhteistyön laajentaminen Etelä-Aasian maiden kanssa ennen kaikkea Afganistan avaa Uzbekistanille uusia lupaavia markkinoita ja kuljetusreittejä.

Vuonna 2020 vienti Afganistaniin oli 774.6 miljoonaa, Intia - 19.7 miljoonaa ja Pakistan - 98.3 miljoonaa, elintarvikkeiden ja teollisuustuotteiden sekä energian tuonti. Suurimmat vientimäärät ovat Afganistanissa sen maantieteellisen sijainnin sekä suuren riippuvuuden vuoksi elintarvikkeiden, teollisuustuotteiden ja energiavarojen tuonnista. Uzbekistan aikoo tuoda Afganistanin kanssa käytävän keskinäisen kaupan vuotuisen määrän vuoteen 2 mennessä 2023 miljardiin dollariin.

Afganistanin alueella on tarkoitus toteuttaa investointihanke "500 kW: n voimajohdon" Surkhan - Puli-Khumri "rakentaminen", joka yhdistää Afganistanin sähköjärjestelmän Uzbekistanin ja Keski-Aasian yhtenäiseen sähköjärjestelmään. .

Tällä hetkellä on käynnissä Mazar-i-Sharif-Herat-rautatien rakennushanke, josta tulee jatkoa Hairaton-Mazar-i-Sharif -rautatieverkolle ja joka muodostaa uuden Afganistanin liikennekäytävän.

Suunnitteilla on kehittää Mazar-i-Sharif-Kabul-Peshawar-rautatien rakentamista koskeva hanke, josta keskusteltiin jo helmikuussa pidetyssä kolmenvälisen työryhmän kokouksessa, johon osallistuivat Uzbekistanin, Pakistanin ja Afganistanin hallitusten valtuuskunnat. vuosi Taškentissa.

Tämän rautatien rakentaminen vähentää merkittävästi tavaroiden kuljettamisen aikaa ja kustannuksia Etelä-Aasian maiden ja Euroopan välillä Keski-Aasian kautta.

Lopuksi on huomattava, että Keski-Aasian maiden sekä Etelä- ja Kaakkois-Aasian maiden välisen kaupan määrän lisääminen riippuu suurelta osin luotettavien kuljetusreittien luomisesta tavaroiden toimittamiseksi.

Tältä osin Mazar-i-Sharif-Kabul-Peshawar -rautatien rakentamisprojektilla on tärkeä rooli alueiden maille, koska se antaa niille mahdollisuuden vähentää merkittävästi kuljetuskustannuksia tavaroiden toimituksesta ulkomaisille markkinoille.

On huomattava, että näiden yhteisten taloushankkeiden toteuttaminen mahdollistaa Afganistanin aktiivisen osallistumisen, jolla on eräänlainen silta kahden alueen välillä.

Samaan aikaan viimeaikaiset tapahtumat Afganistanissa lisäävät epävarmuutta kansainvälisten taloushankkeiden toteuttamisen näkymistä sen alueella.

Tässä yhteydessä tuleva kansainvälinen konferenssi Keski- ja Etelä-Aasian yhteistyöstä, muun muassa Afganistanin presidentti Ashraf Ghani ja Pakistanin pääministeri Imran Khan, kutsutaan, jos siihen osallistuvat myös Taleban-liikkeen edustajat, voivat on merkittävä rooli määritettäessä kahden alueen maiden välisiä yhteistyönäkymiä.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa