Liity verkostomme!

Viro

Komissio hyväksyy Viron 125 miljoonan euron ohjelman yritysten tukemiseksi Venäjän hyökkäyksen yhteydessä Ukrainaan

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on hyväksynyt Viron 125 miljoonan euron ohjelman, jolla tuetaan yritysten likviditeettitarpeita eri sektoreilla Venäjän hyökkäyksen yhteydessä Ukrainaan. Ohjelma hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kriisikehys, jonka komissio hyväksyi 23. maaliskuuta 2022 ja jota on muutettu 20 heinäkuu 2022, joka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 3 kohdan b alakohtaan ja jossa tunnustetaan, että EU:n talous on vakavassa häiriössä.

Kilpailupolitiikasta vastaava varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager sanoi: "Tämä 125 miljoonan euron ohjelma antaa Virolle mahdollisuuden tukea yrityksiä, jotka toimivat nykyisen geopoliittisen kriisin koettelemilla aloilla. Seisomme edelleen Ukrainan ja sen kansan puolella. Samanaikaisesti jatkamme tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa varmistaaksemme, että kansalliset tukitoimenpiteet voidaan ottaa käyttöön oikea-aikaisesti, koordinoidusti ja tehokkaasti, samalla kun suojellaan tasapuoliset toimintaedellytykset yhtenäismarkkinoilla.

Viron mitta

Viro ilmoitti komissiolle väliaikaisen kriisikehyksen puitteissa 125 miljoonan euron järjestelystä tukeakseen yrityksiä, jotka toimivat eri aloilla Venäjän hyökkäyksen yhteydessä Ukrainaan. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) yhteisrahoitteisen järjestelmän puitteissa tuki myönnetään lainojen takauksina, joiden tukipalkkio on eri tasoinen.

Vallitsevan geopoliittisen tilanteen aiheuttaman suuren taloudellisen epävarmuuden valossa järjestelmän tavoitteena on varmistaa, että sitä tarvitseville yrityksille on riittävästi likviditeettiä. Järjestelmän mukaan tukikelpoisilla edunsaajilla on oikeus saada uusia lainoja, jotka katetaan valtiontakauksella, joka ei ylitä 80 prosenttia lainan määrästä investointi- ja/tai käyttöpääomatarpeidensa kattamiseksi. Lainan enimmäismäärä tukikelpoista edunsaajaa kohti on joko (i) 15 % saajan keskimääräisestä vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta ennalta määritellyn ajanjakson aikana; tai (ii) 50 % yrityksen energiakustannuksista, jotka ovat aiheutuneet ennalta määrätyn kahdentoista kuukauden aikana.

Lisäksi tukikelpoiset edunsaajat hyötyvät alhaisemmista takuumaksuista, jos: i) merkittävä osa heidän liikevaihdostaan ​​liittyy Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan markkinoihin; tai ii) niiden pääraaka-aineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi, tai iii) niiden energiakustannusten osuus on suhteellisen korkea verrattuna niiden kolmen viime vuoden liikevaihtoon. Kriisin koettelemien yritysten, jotka eivät kuulu mihinkään edellä olevista luokista, takuumaksut ovat korkeammat ja määräytyvät tapauskohtaisesti.

Järjestelmä on avoin kaikilla aloilla toimiville yrityksille, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta, mukaan lukien rahoitusala, maataloustuotteiden alkutuotanto, kalastus- ja vesiviljelyalat.

Mainos

Komissio totesi, että Viron takausjärjestelmä on väliaikaisissa kriisipuitteissa asetettujen ehtojen mukainen. Erityisesti: i) takausten ja lainojen maturiteetti on enintään kuusi vuotta; ii) takuumaksut noudattavat väliaikaisissa kriisipuitteissa asetettuja vähimmäistasoja; ja iii) tuki myönnetään viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.

Lisäksi julkiselle tuelle asetetaan ehtoja, joilla rajoitetaan kohtuuttomia kilpailun vääristymiä, mukaan lukien takeet, joilla varmistetaan i) yhteys yrityksille myönnetyn tuen määrän ja niiden taloudellisen toiminnan laajuuden välillä; ja ii) että toimenpiteen edut välitetään mahdollisimman laajasti lopullisille edunsaajille rahoituksen välittäjien kautta.

Komissio päätteli, että Viron takuujärjestelmä on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen vakavan häiriön poistamiseksi jäsenvaltion taloudessa SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja väliaikaisissa kriisipuitteissa asetettujen ehtojen mukaisesti.

Tämän perusteella komissio hyväksyi tukitoimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti.

Tausta

Valtiontuki Väliaikainen kriisikehys, hyväksytty 23 maaliskuuta 2022, antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden käyttää valtiontukisääntöjen mukaista joustavuutta talouden tukemiseen Venäjän hyökkäyksen yhteydessä Ukrainaan.

Tilapäistä kriisikehystä on muutettu 20 heinäkuu 2022, täydentämään Talvivalmiuspaketti ja sopusoinnussa REPowerEU-suunnitelma tavoitteita.

Väliaikaisissa kriisipuitteissa määrätään seuraavantyyppisistä avuista, joita jäsenvaltiot voivat myöntää:

  • Apua rajoitettu määrä, missä muodossa tahansa yrityksille, jotka kärsivät nykyisestä kriisistä tai myöhemmistä pakotteista ja vastapakotuksista korotettuihin 62,000 75,000 euroon ja 500,000 XNUMX euroon asti maatalous-, kalastus- ja vesiviljelyalalla ja XNUMX XNUMX euroon asti kaikilla muilla aloilla ;
  • Likviditeettituki valtiontakauksilla ja korkotuetuilla lainoilla;
  • Tuki korkeiden energiahintojen korvaamiseen. Tuki, jota voidaan myöntää missä tahansa muodossa, korvaa osittain yrityksille, erityisesti voimakkaille energiankäyttäjille, poikkeuksellisista kaasun ja sähkön hinnankorotuksista johtuvia lisäkustannuksia. Tuen kokonaismäärä tuensaajaa kohden ei saa ylittää 30 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, ja energiansäästön kannustamiseksi sen ei pitäisi koskea enempää kuin 70 prosenttia sen kaasun ja sähkön kulutuksesta edellisen vuoden samana ajanjaksona, enintään 2 miljoonaa euroa minä tahansa ajankohtana. Kun yritys kärsii liiketappiosta, lisätuki voi olla tarpeen taloudellisen toiminnan jatkumisen varmistamiseksi. Tästä syystä paljon energiaa kuluttaville käyttäjille tuki-intensiteetit ovat korkeammat, ja jäsenvaltiot voivat myöntää tukea, joka ylittää nämä enimmäismäärät, enintään 25 miljoonaa euroa ja erityisen vaikutusalaan kuuluvilla aloilla ja osa-alueilla toimiville yrityksille enintään 50 miljoonaa euroa.
  • Toimenpiteet, jotka nopeuttavat uusiutuvan energian käyttöönottoa. Jäsenvaltiot voivat perustaa ohjelmia investointeja varten uusiutuvaan energiaan, mukaan lukien uusiutuva vety, biokaasu ja biometaani, varastointi ja uusiutuva lämpö, ​​myös lämpöpumppujen avulla, yksinkertaistetuilla tarjousmenettelyillä, jotka voidaan panna nopeasti täytäntöön, sisältäen samalla riittävät takeet tasapuolisten toimintaedellytysten turvaamiseksi. . Jäsenvaltiot voivat erityisesti suunnitella järjestelmiä tietylle teknologialle, joka edellyttää tukea kansallisen energialähteiden yhdistelmän vuoksi. ja
  • Toimenpiteet, jotka helpottavat teollisten prosessien hiilestä poistamista. Energiantoimitusten monipuolistamisen nopeuttamiseksi entisestään jäsenvaltiot voivat tukea investointeja, joilla pyritään luopumaan asteittain fossiilisista polttoaineista, erityisesti sähköistämällä, energiatehokkuudella ja siirtymällä käyttämään uusiutuvaa ja sähköpohjaista vetyä, joka täyttää tietyt ehdot. Jäsenvaltiot voivat joko (i) perustaa uusia tarjouskilpailuihin perustuvia järjestelmiä tai (ii) tukea hankkeita suoraan ilman tarjouskilpailuja tietyin rajoituksin julkisen tuen osuudelle investointia kohden. Pienille ja keskisuurille yrityksille sekä erityisen energiatehokkaille ratkaisuille säädettäisiin erityisiä lisäbonuksia.

Väliaikaisissa kriisipuitteissa esitetään myös, kuinka seuraavat tuet voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti tietyin ehdoin: (i) tuki yrityksille, joita koskee pakollinen tai vapaaehtoinen kaasunrajoitus, (ii) tuki kaasun täyttöön. kaasuvarastot, (iii) tilapäinen ja määräaikainen tuki polttoaineen vaihtamiselle saastuttavampiin fossiilisiin polttoaineisiin energiatehokkuuspyrkimysten mukaisesti ja lukkiutumisvaikutusten välttämiseksi, ja (iv) tukea vakuutuksen tai jälleenvakuutuksen tarjoamista yrityksille, jotka kuljettavat tavaroita Ukrainasta.

Pakotteiden kohteena olevat Venäjän määräysvallassa olevat yhteisöt jäävät näiden toimenpiteiden ulkopuolelle.

Väliaikainen kriisikehys sisältää useita suojatoimia:

  • Suhteellinen menetelmä, joka edellyttää yhteyttä yrityksille myönnettävän tuen määrän ja niiden taloudellisen toiminnan laajuuden ja kriisin taloudellisille vaikutuksille altistumisen välillä;
  • Kelpoisuusehdot, esimerkiksi määritellä energiaintensiiviset käyttäjät yrityksiksi, joiden energiatuotteiden osto on vähintään 3 prosenttia niiden tuotannon arvosta; ja
  • Kestävyysvaatimukset, jäsenvaltioita kehotetaan harkitsemaan syrjimättömällä tavalla ympäristönsuojeluun tai toimitusvarmuuteen liittyvien vaatimusten asettamista myöntäessään tukea kaasun ja sähkön poikkeuksellisen korkeista hinnoista johtuviin lisäkustannuksiin.

Väliaikainen kriisikehys on voimassa 31 asti likviditeettitukitoimenpiteille ja kohonneita energiakustannuksia kattaville toimenpiteille. Uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tukevaa tukea voidaan myöntää kesäkuun 2022 loppuun asti. Oikeusvarmuuden varmistamiseksi komissio arvioi myöhemmässä vaiheessa pidennyksen tarvetta.

Tilapäinen kriisikehys täydentää jäsenvaltioiden laajat mahdollisuudet suunnitella toimenpiteitä EU:n voimassa olevien valtiontukisääntöjen mukaisesti. Esimerkiksi EU:n valtiontukisäännöt antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden auttaa yrityksiä selviytymään likviditeettipulasta ja hätäavun tarpeesta. Lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan jäsenvaltiot voivat korvata yrityksille vahingot, jotka ovat suoraan aiheutuneet poikkeuksellisesta tapahtumasta, kuten nykyisen kriisin aiheuttamista.

Lisäksi 19 maaliskuuta 2020, komissio hyväksyi väliaikaiset puitteet koronaviruksen puhkeamisen yhteydessä. COVIDin väliaikaista kehystä muutettiin 3 huhtikuu8 toukokuuta29 kesäkuu13 lokakuu 2020, Tammikuu 28 ja Marraskuu 18 2021. Kuten ilmoitettiin vuonna voi 2022, COVID väliaikaiset puitteet ei ole pidennetty voimassaoloajan 30. kesäkuuta 2022 jälkeen, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Erityisesti investointi- ja vakavaraisuustukitoimenpiteitä voidaan vielä ottaa käyttöön 31. joulukuuta 2022 asti ja 31. joulukuuta 2023 asti. Lisäksi väliaikaisissa COVID-puitteissa säädetään jo joustavasta siirtymisestä selkein suojatoimin, erityisesti velkainstrumenttien, kuten lainojen ja takausten, muuntamiseen ja uudelleenjärjestelyvaihtoehtoihin muihin tukimuotoihin, kuten suoriin avustuksiin, 30. kesäkuuta saakka. 2023.

Tämänpäiväinen päätös johtuu komission hyväksymästä kahdelle virolaiselle ohjelmalle tiettyjen alojen tukemiseksi Venäjän hyökkäyksen yhteydessä Ukrainaan: (i) 3.9 miljoonan euron tukiohjelma naudanliha-, siipikarja- ja puutarhaviljelyalojen tukemiseksi, hyväksytty on 20 kesäkuu 2022; ja (ii) hyväksytty 15 miljoonan euron takuujärjestelmä maataloustuotteiden alkutuottajien, kalastus- ja vesiviljelyalan toimijoiden sekä niitä edustavien järjestöjen tukemiseksi on 14 heinäkuu 2022.

Ei-luottamuksellinen toisinto päätöksestä on saatavilla tunnuksella SA.103788 vuonna valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu verkkosivuilla heti kun mahdolliset luottamukselliset kysymykset on ratkaistu. Uusia julkaisuja valtiontukipäätösten Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä luetellaan Kilpailun viikoittaiset e-uutiset.

Lisätietoja tilapäisestä kriisikehyksestä ja muista komission toteuttamista toimista Venäjän Ukrainan hyökkäyksen taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi on saatavilla. tätä.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa