Liity verkostomme!

Itävalta

Komissio hyväksyy 1.6 miljoonan euron itävaltalaisen suunnitelman uima- ja hyvinvointialalla toimivien julkisten yritysten tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on hyväksynyt 1.6 miljoonan euron itävaltalaisen ohjelman, jolla tuetaan koronavirusepidemiasta kärsineitä uima- ja hyvinvointialalla toimivia julkisia yrityksiä ja rajoittavia toimenpiteitä, jotka Itävallan hallituksen oli toteutettava viruksen leviämisen rajoittamiseksi. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tukiohjelman mukaisesti tukea myönnetään suorina avustuksina enintään 400,000 XNUMX euroa edunsaajaa kohden.

Toimenpide on avoin julkisille mikroyrityksille, pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka toimivat Salzburgin alueella ja käyttävät lämpö- tai sisäuima-allasta, jossa on sauna ja/tai wellness-alue. Julkinen tuki kattaa osan kiinteistä kustannuksista, joita näille yrityksille aiheutuu ajanjaksoina, jolloin niillä oli liiketoiminnan häiriöitä voimassa olevien rajoitusten vuoksi. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on koronavirusepidemian vuoksi.

Komissio katsoi, että Itävallan järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki (i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa tuensaajaa kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeen, asianmukainen ja oikeasuhteinen korjaamaan jäsenvaltion taloudessa esiintyvä vakava häiriö 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64490 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Itävalta

NextGenerationEU: Euroopan komissio tukee Itävallan elvytys- ja sietokykysuunnitelmaa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt myönteisen arvion Itävallan elvytys- ja sietokykysuunnitelmasta. Tämä on tärkeä askel kohti EU: n 3.5 miljoonan euron avustusten maksamista elvytys- ja sopeutumisvälineestä. Tämä rahoitus tukee Itävallan elvytys- ja sopeutumissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamista. Se auttaa Itävaltaa nousemaan vahvemmaksi COVID-19-pandemiasta.

RRF - NextGenerationEU: n ytimessä - tarjoaa jopa 672.5 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi koko EU: ssa. Itävallan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä koordinoitua vastausta COVID-19-kriisiin, jotta voidaan vastata yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin ottamalla huomioon vihreät ja digitaaliset siirtymät, vahvistaa taloudellista ja sosiaalista sietokykyä ja yhtenäismarkkinoiden yhtenäisyyttä.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: "Euroopan komissio on tänään päättänyt antaa vihreän valon Itävallan elvytys- ja sietokykysuunnitelmalle. Itävalta on jo edelläkävijä vihreässä siirtymässä. Painottamalla erityisesti ilmastotavoitteitamme edelleen tukevia investointeja ja uudistuksia Itävalta tekee selkeän lausunnon. Olemme hyväksyneet suunnitelmasi, koska olemme täysin samaa mieltä siitä, että vihreän siirtymän aikaansaamiseksi tarvitaan rohkeita toimia. "

Mainos

Komissio arvioi Itävallan suunnitelman RRF-asetuksessa asetettujen perusteiden perusteella. Komission analyysissä tarkasteltiin erityisesti sitä, tukevatko Itävallan suunnitelmassa esitetyt investoinnit ja uudistukset vihreää ja digitaalista siirtymistä. myötävaikuttaa tehokkaasti vastaamiseen eurooppalaisen ohjausjakson aikana tunnistettuihin haasteisiin vahvistaa sen kasvupotentiaalia, työpaikkojen luomista sekä taloudellista ja sosiaalista sietokykyä.

Itävallan vihreän ja digitaalisen siirtymän turvaaminen  

Komission arvion mukaan Itävallan suunnitelmassa 59 prosenttia suunnitelman kokonaismäärärahoista osoitetaan toimenpiteille, jotka tukevat ilmastotavoitteita. Tähän sisältyy Itävallan verojärjestelmän uudistaminen, jolla pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä kannustimilla ilmastoa säästävälle tekniikalle, etuuskohteluun oikeuttaville veroasteille vähäpäästöisille tai päästöttömille tuotteille ja hiilidioksidipäästöjen hinnoittelulle.2 päästöjä. Näitä toimenpiteitä täydentävät kohdennetut verohelpotukset tarvitseville yrityksille ja kotitalouksille. Muut toimenpiteet investoivat energiatehokkuuteen, uusiutuviin energialähteisiin, teollisuuden hiilestä irtautumiseen, biologiseen monimuotoisuuteen ja kiertotalouteen. Näihin investointeihin liittyy siihen liittyviä uudistuksia, mukaan lukien uusiutuvien energialähteiden tukikehyksen uudistaminen ja öljylämmitysjärjestelmien asteittainen lopettaminen.

Mainos

Komission arvio Itävallan suunnitelmasta osoittaa, että se omistaa 53 prosenttia kokonaismäärärahoistaan ​​toimenpiteille, jotka tukevat digitaalista siirtymistä. Tähän sisältyy huomattavia investointeja liitettävyyteen, ja keskitytään erityisesti Gigabit-yhteensopivien verkkojen laajaan käyttöönottoon ja uusien symmetristen Gigabit-yhteyksien luomiseen heikosti palvelevilla, epäsuotuisilla alueilla ja maaseudulla. Suunnitelma sisältää myös merkittäviä investointeja koulutuksen, sähköisen hallinnon ja pk-yritysten digitalisointiin.

Vahvistetaan Itävallan taloudellista ja sosiaalista sietokykyä

Komissio katsoo, että Itävallan suunnitelma sisältää laajan joukon toisiaan tukevia uudistuksia ja investointeja, jotka auttavat vastaamaan tehokkaasti merkittävälle osalle Itävallalle osoitetuissa maakohtaisissa suosituksissa esitettyjä taloudellisia ja sosiaalisia haasteita. Naisten kokopäiväisen työmarkkinoille osallistumisen odotetaan paranevan laadukkaiden varhaiskasvatuspalvelujen saatavuuden lisääntyessä. Sukupuolten eläke-eroihin liittyvä kauan tunnustettu haaste ratkaistaan ​​suunnitelman toimenpiteillä. Suunnitelmassa käsitellään joitain sosiaalisia ja taloudellisia haasteita, jotka ovat ilmaantuneet tai pahentuneet COVID-19-kriisin aikana. Pandemiasta johtuvan koulutus- ja oppimisvajeen kohdennettu kohdentaminen torjuu koulutuksen epätasa-arvon lisääntymistä. Useiden aktiivisten työmarkkinapoliittisten toimenpiteiden odotetaan vastaavan lisääntyneeseen avun tarpeeseen heikosti koulutetuille ja parantavan epäedullisessa asemassa olevien ryhmien mahdollisuuksia työmarkkinoilla.

Suunnitelma edustaa kattavaa ja riittävän tasapainoista vastausta Itävallan taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen Itävallassa ja myötävaikuttaa siten asianmukaisesti kaikkiin kuuteen pilariin, joihin viitataan RRF-asetuksessa.

Talous, joka toimii ihmisille Varatoimitusjohtaja Valdis Dombrovskis (kuvassa) sanoi: "Olemme tänään hyväksyneet Itävallan elvytyssuunnitelman oikeudenmukaisemman, digitaalisen ja kestävän talouden luomiseksi. Suunnitelmassa saavutetaan oikea tasapaino, ja yli puolet kokonaismäärärahoista kohdennetaan ilmastotavoitteisiin, kuten investointeihin vanhentuneiden öljy- ja kaasulämmitysjärjestelmien eläkkeelle siirtymiseen, päästöttömän julkisen liikenteen tukemiseen ja biologisen monimuotoisuuden turvaamiseen. Suunnitelma edistää myös digitaalista liitettävyyttä Itävallassa ja auttaa edistämään oppilaiden digitaalitaitoja. Suhtaudun erityisen myönteisesti toimenpiteisiin, joilla ojennetaan heikosti koulutettujen ja epäedullisessa asemassa olevien ryhmien kohdennettuja työmarkkinamahdollisuuksia ja helpotetaan naisten kokopäiväistä työskentelyä. "

Tukee lippulaiva-investointeja ja uudistushankkeita

Itävallan suunnitelmassa ehdotetaan hankkeita seitsemällä Euroopan lippulaivalla. Nämä ovat erityisiä investointihankkeita, jotka käsittelevät kaikille jäsenvaltioille yhteisiä asioita työpaikkoja ja kasvua luomilla aloilla, joita tarvitaan kaksosista siirtymistä varten. Esimerkiksi Itävalta on ehdottanut 159 miljoonan euron investoimista vanhentuneiden öljy- ja kaasulämmitysjärjestelmien eläkkeelle siirtämiseen ja 543 miljoonan euron uusien junalinjojen rakentamiseen ja nykyisten sähköistämiseen. 

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "Itävallan elvytys- ja sopeutumissuunnitelma sisältää todella laajan joukon aloitteita, jotka parantavat kansalaisten elämää ja yritysten kilpailukykyä kaikkialla maassa. Toimenpiteet sisältävät tärkeän ekososiaalisen verouudistuksen - erinomaisen esimerkin siitä, kuinka veropolitiikka voi auttaa suojelemaan ilmastoa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Yhdessä toimenpiteiden kanssa, kuten öljylämmitysjärjestelmien asteittainen lopettaminen ja liikkuvuuden yleissuunnitelma, Itävalta saa voimakkaan sysäyksen pyrkimyksissään olla ilmastoneutraali vuoteen 2040 mennessä. Olen myös tyytyväinen uudistuksiin, jotka tukevat terveyttä ja pitkäaikaishoitoa, lastenhoitopalveluja koulutus. "

Arvioinnissa todetaan myös, että mikään suunnitelman sisältämistä toimenpiteistä ei vahingoita merkittävästi ympäristöä RRF-asetuksessa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Itävallan käyttöön ottamia valvontajärjestelmiä pidetään riittävinä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi. Suunnitelmassa annetaan riittävästi yksityiskohtia siitä, miten kansalliset viranomaiset estävät, havaitsevat ja korjaavat varojen käyttöön liittyvät eturistiriidat, korruptiot ja petokset.

Seuraavat vaiheet

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 3.5 miljardin euron avustusten myöntämisestä Itävallalle RRF: n nojalla. Neuvostolla on nyt pääsääntöisesti neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission ehdotus.

Neuvoston hyväksymä suunnitelma mahdollistaisi ennakkomaksujen maksamisen Itävallalle 450 miljoonaa euroa. Tämä on 13 prosenttia Itävallalle osoitetusta kokonaismäärästä.

Komissio sallii lisämaksut, jotka perustuvat neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä esitettyjen välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävään toteuttamiseen, mikä heijastaa investointien ja uudistusten täytäntöönpanossa saavutettua edistystä. 

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia: Euroopan komissio tukee Itävallan elvytys- ja sietokykysuunnitelmaa

Palautus- ja sietokykykokonaisuus: kysymyksiä ja vastauksia

Tietolomake Itävallan elvytys- ja sopeutumissuunnitelmasta

Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Itävallan elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Liite ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Itävallan elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Henkilöstöasiakirja, joka liittyy ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi

Palautus- ja sietokykyväline

Elvytys- ja sietokykyasetusta koskeva asetus

Continue Reading

Itävalta

NextGenerationEU: Presidentti von der Leyen Itävallassa ja Slovakiassa esittelemään komission arvion kansallisista elvytyssuunnitelmista

Julkaistu

on

Tänään (21. kesäkuuta) komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen (Kuvassa) jatkaa NextGenerationEU-kiertuettaan Itävallassa ja Slovakiassa luovuttaakseen henkilökohtaisesti komission arvioinnin ja suosituksen tulokset neuvostolle kansallisten elvytys- ja sopeutumissuunnitelmien hyväksymisestä Seuraava sukupolviEU. Maanantai-aamuna hän on Wienissä tapaamassa Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzia. Myöhemmin samana päivänä presidentti matkustaa Bratislavaan, jossa Slovakian tasavallan pääministeri Eduard Heger ottaa hänet vastaan. Hän tapaa myös Slovakian tasavallan presidentin Zuzana Čaputován ja kansallisen neuvoston puheenjohtajan Boris Kollárin sekä varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičin. Molemmissa maissa presidentti vierailee hankkeissa, joita rahoitetaan tai tullaan rahoittamaan elvytys- ja sopeutumiskehyksen puitteissa ja jotka keskittyvät tieteeseen ja vihreään siirtymään Slovakiassa ja kvanttiteknologiaan Itävallassa.

Mainos

Continue Reading

Itävalta

Itävallan äärioikeistolainen johtaja lopettaa, jolloin peräkkäin on avoin

Julkaistu

on

By

Itävallan äärioikeistolaisen vapauspuolueen (FPO) johtaja Norbert Hofer (Kuvassa) erosi tiistaina, mutta ei selvästikään tukenut korkean profiilin sijaista ja kilpailijaa Herbert Kickliä seuratakseen häntä.

Hofer, jota pidetään laajalti kaikkein miellyttävimpänä kasvona anti-islamin ja maahanmuuton vastaisessa puolueessa, joka kaatui hallituksesta keskellä skandaalia kaksi vuotta sitten, oli lähellä voittaa Itävallan presidentinvaalit vuonna 2016 vain menettääkseen uudelleen.

Hän siirtyi johtajaksi Heinz-Christian Strachelta sen jälkeen, kun vuonna 2019 tapahtunut videopistoskandaali pakotti Strachen lopettamaan Itävallan varakanslerin tehtävän ja kaataa koalitiohallituksen, jota johtaa konservatiivinen Sebastian Kurz, joka hallitsee nyt vihreiden kanssa.

Mainos

"Viime kuukausina on ollut mahdollista vakauttaa puolue uudelleen ja tuoda se lähelle 20 prosentin rajaa mielipidekyselyissä. Olen siten perustanut puolueen niin, että se voi menestyä myös tulevina vuosina. Oma matka FPO: n kärjessä päättyy kuitenkin tänään ", Hofer sanoi puolueen lausunnossa.

Lausunnossa ei sanottu, miksi Hofer, 50, lopetti, mutta siinä viitattiin selkäongelmien viimeaikaiseen hoitoon. Hän on kävellyt kepin kanssa vuoden 2003 varjoliito-onnettomuudesta.

Itävallan tiedotusvälineissä on raportoitu useita repeämiä Kicklin, hankaavamman hahmon kanssa, joka suhtautuu kovemmin linjaan koronavirusrajoitusten vastustamiseen ja Kurzin hyökkäykseen.

Mainos

Hänen ilmoituksensa hämmästytti edelleen puoluetta, joka on jo pitkään ollut kolmanneksi äänestyksissä Kurzin konservatiivien ja oppositiososiaalidemokraattien takana.

"Olin yllättynyt päivän tapahtumista", puolueen raskaspainoinen Manfred Haimbuchner, FPO: n johtaja Ylä-Itävallassa, sanoi lausunnossaan.

Seuraavan johtajan kohdalla Hoferin lausunnossa sanottiin vain: "Toivotan tämän viestin seuraajalle onnea tulevaisuuteen."

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa