Liity verkostomme!

Elektroniikka

Tekoälylaki: Neuvosto antaa lopullisen vihreän valon ensimmäisille maailmanlaajuisille tekoälysäännöille 

SHARE:

Julkaistu

on

Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt uraauurtavan lain tekoälyä koskevien sääntöjen yhdenmukaistamiseksi, niin sanotun tekoälylain. Lippulaivalainsäädäntö noudattaa "riskiperusteista" lähestymistapaa, mikä tarkoittaa, että mitä suurempi riski aiheuttaa vahinkoa yhteiskunnalle, sitä tiukemmat säännöt ovat. Se on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja voi asettaa globaalin standardin tekoälyn säätelylle. 

Uuden lain tavoitteena on edistää turvallisten ja luotettavien tekoälyjärjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa EU:n sisämarkkinoilla sekä yksityisten että julkisten toimijoiden keskuudessa. Samalla sen tavoitteena on varmistaa EU:n kansalaisten perusoikeuksien kunnioittaminen ja edistää tekoälyin liittyviä investointeja ja innovaatioita Euroopassa. Tekoälylaki koskee vain EU:n lainsäädännön aloja, ja se tarjoaa poikkeuksia, kuten järjestelmät, joita käytetään yksinomaan sotilas- ja puolustustarkoituksiin sekä tutkimustarkoituksiin. 

Tekoälylain hyväksyminen on merkittävä virstanpylväs Euroopan unionille. Tämä maamerkkilaki, ensimmäinen laatuaan maailmassa, käsittelee maailmanlaajuista teknologista haastetta, joka luo myös mahdollisuuksia yhteiskunnillemme ja talouksillemme. Tekoälylain myötä Eurooppa korostaa luottamuksen, avoimuuden ja vastuullisuuden merkitystä uusien teknologioiden käsittelyssä ja samalla varmistaa, että tämä nopeasti muuttuva teknologia voi kukoistaa ja edistää eurooppalaista innovaatiota. 
Mathieu Michel, Belgian digitoinnista, hallinnon yksinkertaistamisesta, yksityisyyden suojasta ja rakennussäädöksistä vastaava valtiosihteeri

Tekoälyjärjestelmien luokittelu riskialttiiksi ja kiellettyiksi tekoälykäytännöiksi

Uusi laki luokittelee erilaisia ​​tekoälytyyppejä riskien mukaan. Vain rajoitetun riskin aiheuttaviin tekoälyjärjestelmiin sovellettaisiin erittäin kevyitä avoimuusvelvoitteita, kun taas suuren riskin tekoälyjärjestelmät hyväksyttäisiin, mutta niille asetettaisiin joukko vaatimuksia ja velvoitteita päästäkseen EU:n markkinoille. Tekoälyjärjestelmät, kuten esimerkiksi kognitiivinen käyttäytymismanipulaatio ja sosiaalinen pisteytys, kielletään EU:sta, koska niiden riskiä ei pidetä hyväksyttävinä. Laki kieltää myös tekoälyn käytön profilointiin perustuvassa ennakoivassa poliisitoiminnassa ja järjestelmissä, jotka käyttävät biometrisiä tietoja ihmisten luokitteluun tiettyjen luokkien, kuten rodun, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen, mukaan. 

Yleiskäyttöiset AI-mallit

Tekoälylaki koskee myös yleiskäyttöisten tekoälymallien (GPAI) käyttöä. GPAI-malleille, jotka eivät aiheuta järjestelmäriskejä, asetetaan joitain rajoitettuja vaatimuksia esimerkiksi läpinäkyvyyden osalta, mutta järjestelmäriskejä sisältävien on noudatettava tiukempia sääntöjä.

Mainos

Uusi hallintoarkkitehtuuri

Asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi perustetaan useita hallintoelimiä:

An AI-toimisto komissiossa panemaan yhteiset säännöt täytäntöön kaikkialla EU:ssa.

riippumattomista asiantuntijoista koostuva tieteellinen paneeli täytäntöönpanotoimien tukemiseksi.

 An AI hallitus yhdessä jäsenvaltioiden edustajien kanssa neuvomaan ja avustamaan komissiota ja jäsenvaltioita tekoälylain johdonmukaisessa ja tehokkaassa soveltamisessa.

An sidosryhmien neuvoa-antava foorumi tarjota teknistä asiantuntemusta tekoälylautakunnalle ja komissiolle. 

Seuraamukset

Tekoälylain rikkomisesta määrättävä sakko määräytyy prosentteina rikkoneen yrityksen edellisen tilikauden globaalista vuosiliikevaihdosta tai ennalta määrättynä määränä sen mukaan, kumpi on suurempi. Pk-yrityksille ja uusille yrityksille määrätään suhteelliset hallinnolliset sakot. 

Avoimuus ja perusoikeuksien suojelu

Ennen kuin jotkin julkisia palveluja tarjoavat tahot ottavat käyttöön korkean riskin tekoälyjärjestelmän, perusoikeusvaikutukset on arvioitava. Asetuksessa säädetään myös suuren riskin tekoälyjärjestelmien kehittämisen ja käytön avoimuudesta. Korkean riskin tekoälyjärjestelmät sekä tietyt korkean riskin tekoälyjärjestelmän käyttäjät, jotka ovat julkisia tahoja, on rekisteröitävä EU:n korkean riskin tekoälyjärjestelmien tietokantaan, ja tunteidentunnistusjärjestelmän käyttäjien on ilmoitettava asiasta luonnollisille. henkilöitä, kun he ovat alttiina tällaiselle järjestelmälle.

Innovaatioita tukevat toimenpiteet

Tekoälylaki luo innovaatioystävällisen oikeudellisen kehyksen ja pyrkii edistämään näyttöön perustuvaa sääntelyoppimista. Uudessa laissa edellytetään, että tekoälyn sääntelevien hiekkalaatikoiden, jotka mahdollistavat hallitun ympäristön innovatiivisten tekoälyjärjestelmien kehittämiseen, testaamiseen ja validointiin, tulisi myös mahdollistaa innovatiivisten tekoälyjärjestelmien testaus todellisissa olosuhteissa. 

Seuraavat vaiheet

Sen jälkeen kun Euroopan parlamentin ja neuvoston puheenjohtajat ovat allekirjoittaneet säädöksen, se julkaistaan ​​EU:n virallisessa lehdessä lähipäivinä ja se tulee voimaan 20 päivää tämän julkaisemisen jälkeen. Uutta asetusta sovelletaan kahden vuoden kuluttua sen voimaantulosta tiettyjä erityissäännöksiä koskevin poikkeuksin. 

Tausta

Tekoälylaki on keskeinen osa EU:n politiikkaa edistää turvallisen ja laillisen, perusoikeuksia kunnioittavan tekoälyn kehittämistä ja käyttöönottoa yhtenäismarkkinoilla. Komissio (sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton) esitti tekoälylakia koskevan ehdotuksen huhtikuussa 2021. Brando Benifei (S&D / IT) ja Dragoş Tudorache (Renew Europe / RO) olivat Euroopan parlamentin esittelijät tässä asiakirjassa ja väliaikaisessa sopimuksessa. lainsäätäjien välinen sopimus saavutettiin 8. joulukuuta 2023.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa