Liity verkostomme!

Kalastus

Kalastus, vesiviljely ja meriekosysteemit: siirtyminen puhtaaseen energiaan ja ekosysteemien suojeluun kestävän ja kestävyyden lisäämiseksi

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Komissio esittää toimenpidepaketin EU:n kalastus- ja vesiviljelyalan kestävyyden ja sietokyvyn parantamiseksi. Se sisältää neljä elementtiä: A  Tiedonanto EU:n kalastus- ja vesiviljelyalan energian siirtymisestä; Toimintasuunnitelma meren ekosysteemien suojelemiseksi ja palauttamiseksi kestävää ja kestävää kalastusta varten; Tiedonanto yhteisestä kalastuspolitiikasta tänään ja huomenna ja Kertomus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä.

Toimenpiteiden päätavoitteena on edistää puhtaampien energialähteiden käyttöä ja vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista sekä vähentää alan vaikutuksia meren ekosysteemeihin. Ehdotetut toimet toteutetaan asteittain alan auttamiseksi sopeutumaan. "Kalastus- ja valtamerisopimus" tukee myös sopimuksen täyttä täytäntöönpanoa Yhteinen kalastuspolitiikka (YKP) yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kalastuksen sidosryhmien kanssa, mukaan lukien kalastajat, tuottajajärjestöt, alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat, kansalaisyhteiskunta ja tutkijat. Ehdotusten ytimessä on myös tehdä alasta houkutteleva työpaikka nuoremmille sukupolville.

Kalastus- ja vesiviljelyalan nettopäästöt 2050 mennessä

Alan nykyinen riippuvuus fossiilisista polttoaineista ei ole vain ympäristön kannalta kestämätön, vaan myös altistaa energian hinnannousulle. Polttoaineen hintojen noustessa vuosina 2021 ja 2022 monet alukset jäivät satamaan ja ala tarvitsi taloudellista tukea, koska suuri osa EU:n kalastuslaivastosta ei kyennyt kattamaan toimintakustannuksia. Vesiviljely altistui samalla tavalla sekä polttoaineen että rehun hintojen nousulle. Ala sai EU:n rahoitustukea.

Komissio ehdottaa tänään riippuvuuden vähentämistä fossiilisista polttoaineista ja pyrkii siihen ilmasto neutraali kalastus- ja vesiviljelyalalla, yhden tavoitteen mukaisesti Euroopan vihreä sopimus saavuttaa ilmastoneutraalius EU:ssa vuoteen 2050 mennessä. Se ehdottaa toimenpiteitä, joilla tuetaan alaa nopeuttamaan energiasiirtymää. polttoainetehokkuuden parantaminen ja siirtyminen uusiutuviin vähähiiliseen energialähteeseen.

Yksi tärkeimmistä toimista on Energian siirtymäkumppanuus EU:n kalastus- ja vesiviljelyalalle. Se kokoaa yhteen kaikki sidosryhmät, mukaan lukien kalastus, vesiviljely, laivanrakennus, satamat, energia, kansalaisjärjestöt, kansalliset ja alueelliset viranomaiset, jotta voidaan yhdessä käsitellä alan energia-alan siirtymän haasteita.

Komissio pyrkii myös kuromaan umpeen puutteita teknologian siirtämisessä tutkimuksesta ja innovoinnista sovelluksiin. edistää työvoiman taitojen kehittymistä; sekä parantaa liiketoimintaympäristöä, mukaan lukien rahoitusmahdollisuudet ja tietoisuus.

Mainos

Meren ekosysteemien suojelu kestävän kalastuksen edistämiseksi

Ilmastonmuutos, biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja valtamerten saastuminen uhkaavat kalastus- ja vesiviljelyvarojen kestävyyttä. Komissio esittelee a meritoimintasuunnitelma vahvistamaan YKP:n panos EU:n ympäristötavoitteiden saavuttamiseenja vähentää kalastustoiminnan haitallisia vaikutuksia meren ekosysteemeihinerityisesti merenpohjan häiriintymisen, herkkien lajien sivusaaliiden ja meren ravintoverkkoihin kohdistuvien vaikutusten kautta. Terve meriympäristö, terveet kalakannat ja rikas biologinen monimuotoisuus, on ainoa tapa varmistaa EU:n kalastusyhteisöjen vauras tulevaisuus keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Toimintasuunnitelma edistää EU:n biologista monimuotoisuutta koskevaa strategiaa vuodelle 2030 ja sen sitoutumista oikeudellisiin ja suojella tehokkaasti 30 prosenttia meristämme, joista kolmasosa on tiukasti suojattu. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komissio kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kalastuksen säilyttämistoimenpiteitä suojellakseen ja hoitaakseen merisuojelualueita (MPA) tehokkaasti ja selkeän aikataulun mukaisesti. Näihin toimiin tulisi kuulua kalojen kutu- ja kasvualueiden suojelu, kalojen kuolleisuuden vähentäminen ja herkkien lajien ja elinympäristöjen ydinalueiden ennallistaminen.

Suunnitelman tavoitteena on myös vähentää kalastuksen vaikutusta merenpohjaan. Merenpohjan elinympäristöjen kiireellinen suojelu ja ennallistaminen suojella merialueita on ratkaisevan tärkeää, koska ne ovat tärkeitä EU:n merten biologisen monimuotoisuuden keskeisinä pisteinä ja sinisen hiilen merkitys meriympäristöissä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sen vuoksi komissio kehottaa jäsenvaltioita ehdottamaan yhteisiä suosituksia ja toteuttamaan kansallisia toimenpiteitä siirrettävä pohjakalastus on lopetettava vaiheittain kaikilla merialueilla viimeistään 2030 mennessä eikä sallittava sitä kaikissa uusissa MPA-alueilla. Ensimmäiset toimenpiteet merenpohjaa ja meren lajeja suojelevien luontotyyppidirektiivin mukaisten Natura 2024 -alueiden osalta pitäisi tehdä jo maaliskuuhun 2000 mennessä.

Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan myös toimia, joilla lisätään pyydysten ja käytäntöjen valikoivuutta ja vähennetään uhanalaisten lajien satunnaisia ​​saaliita, asetetaan aikataulu, jonka avulla jäsenvaltiot voivat priorisoida eniten suojelua vaativat lajit.

Koska valtameret ja meret peittävät 71 prosenttia maapallon pinnasta ja yli 65 prosenttia EU:n alueesta, tämänpäiväinen toimintasuunnitelma on myös osa EU:n panosta äskettäin sovitun sopimuksen täytäntöönpanoon. Kunmingin ja Montrealin biologista monimuotoisuutta koskeva sopimus.

"Kalastus- ja valtamerisopimus" yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon edistämiseksi

Yhteinen kalastuspolitiikka on edelleen riittävä oikeudellinen kehys EU:n kalastuksen ja merien, joista se on riippuvainen, kohtaamien haasteiden ratkaisemiseksi, mikä antaa tarvittavan vakauden kalastusalalle ja antaa EU:lle mahdollisuuden näyttää esimerkkiä kestävän kalastuksen edistämisessä maailmanlaajuisesti. Kolme pääperiaatetta, joihin politiikka perustuu, ovat edelleen ajankohtaisia: ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys; tehokas alueellinen yhteistyö; ja tieteeseen perustuva päätöksenteko. YKP:n täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyy kuitenkin useita haasteita, ja nopeampaa ja enemmän rakenteellista muutosta tarvitaan kalastuksen ja vesiviljelyn ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Tämä on välttämätöntä terveen meriympäristön palauttamiseksi ja elintarviketurvan varmistamiseksi sekä alan auttamiseksi muuttumaan kestävämmiksi, lisäämään energiatehokkuutta ja edistämään ilmastoneutraaliutta nopeasti. Tämä auttaa säästämään polttoainekustannuksissa ja menestymään vihreällä energialla.

Yhteisen näkemyksen luomiseksi kalastus- ja vesiviljelyalan tulevaisuudesta ja yhteisen sitoumuksen vahvistaminen YKP:n täysimääräiseen täytäntöönpanoon käynnistääkseen keskustelut kalastuksen johtajien ja sidosryhmien välillä politiikan tulevaisuudenkestävyydestä sekä sosiaalisen että ympäristön sietokyvyn kannalta, komissio ehdottaa a "Kalastus- ja valtamerisopimus', joka kokoaa yhteen kaikki sidosryhmät. Kalastus- ja valtamerisopimus avaa uuden vaiheen vuoropuhelussa ja yhteistyössä komission ja kaikkien kalastuksen sidosryhmien välillä. Se luo yhteisymmärrystä saavutettavista tavoitteista ja auttaa tarvittaessa mukauttamaan politiikkaa.

Tausta

Vuonna 2020 EU:n kaupallisessa kalastuksessa työskenteli 124,630 57,000 henkilöä ja vesiviljelyssä XNUMX XNUMX henkilöä. Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteena on varmistaa kalastuksen ja vesiviljelyn pitkän aikavälin ympäristöllinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. elintarviketarvikkeiden saatavuus; ja kohtuullinen elintaso kalastus- ja vesiviljelyyhteisöille.

Kymmenen vuotta yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen jälkeen komissio raportoi politiikan ja yhteisen markkinajärjestelyn toimivuudesta. Samalla se käyttää tilaisuutta hyväkseen luoda visionsa kestävästä tulevaisuuden kalastuksesta.

Lisätietoja

Tietolomake – Kestävä ja kestävä kalastus, vesiviljely ja meren ekosysteemit 

Yhteinen kalastuspolitiikka

Kysymyksiä ja vastauksia yhteisen kalastuspolitiikan toimivuutta koskevasta tiedonannosta

Yhteinen kalastuspolitiikka tänään ja huomenna: kalastus- ja merisopimus kohti kestävää, tieteeseen perustuvaa, innovatiivista ja osallistavaa kalastuksenhoitoa

Toimikunnan valmisteluasiakirja yhteisestä kalastuspolitiikasta

Yhteinen kalastuspolitiikka (YKP)

Meren ekosysteemien suojelu kestävää kalastusta varten

Kysymyksiä ja vastauksia toimintasuunnitelmasta meriekosysteemien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi kestävää ja kestävää kalastusta varten

EU:n toimintasuunnitelma: Meren ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen kestävää ja kestävää kalastusta varten

EU:n rannikko- ja meripolitiikka

Luontoa ja biologista monimuotoisuutta koskevat toimet - EU

Merenkulun toimintasuunnitelman verkkosivu

Energiamuutos EU:n kalastus- ja vesiviljelyalalla

Kysymyksiä ja vastauksia energian siirtymisestä EU:n kalastus- ja vesiviljelyalalla

Komission tiedonanto: EU:n kalastus- ja vesiviljelyalan energiasiirtymä

Kalastus- ja vesiviljelyalojen energiasiirtymän mahdollisuuksia ja esimerkkejä

Yhteinen markkinajärjestely

Kysymyksiä ja vastauksia kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn tuloksia koskevasta raportista

Raportti kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn tuloksista

Yhteinen markkinajärjestely

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa