Liity verkostomme!

Euroopan vihreä sopimus

Euroopan merien suojelu: Komissio käynnistää julkisen kuulemisen meristrategiadirektiivistä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on käynnistänyt a julkisen kuulemisen haetaan julkisen ja yksityisen sektorin kansalaisten, instituutioiden ja organisaatioiden näkemyksiä EU: n luomisesta Meristrategiapuitedirektiivi tehokkaampi, vaikuttavampi ja merkityksellisempi EU: n tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan vihreä sopimus. Perustuen Euroopan vihreän kaupan yhteydessä ilmoitettuihin aloitteisiin, erityisesti Nollan pilaantumista koskeva toimintasuunnitelma ja EU: n biologista monimuotoisuutta koskeva strategia vuoteen 2030, tällä tarkastelulla pyritään varmistamaan, että Euroopan meriympäristöä ohjaa vankka kehys, joka pitää sen puhtaana ja terveellisenä ja varmistaa samalla sen kestävän käytön.

Ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius sanoi: "Terve meri ja valtameri ovat välttämättömiä hyvinvoinnillemme ja ilmasto- ja biologista monimuotoisuutta koskevien tavoitteidemme saavuttamiselle. Ihmisen toiminta vaikuttaa kuitenkin kielteisesti meriemme elämään. Biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja saastuminen uhkaavat edelleen meren elämää ja elinympäristöjä, ja ilmastonmuutos aiheuttaa valtavia uhkia valtamerille ja koko planeetalle. Meidän on tehostettava merien ja valtamerien suojelua ja hoitoa. Siksi meidän on tarkasteltava tarkasti nykyisiä sääntöjämme ja tarvittaessa muutettava niitä ennen kuin on liian myöhäistä. Näkemyksesi meriympäristöstä ovat ratkaisevia tässä prosessissa. "

Meristrategiadirektiivi on EU: n tärkein väline meriympäristön suojelemiseksi, ja sen tavoitteena on ylläpitää terveellisiä, tuottavia ja joustavia meriekosysteemejä ja varmistaa samalla merivarojen kestävämpi käyttö nykyisten ja tulevien sukupolvien hyödyksi. Direktiivin uudelleentarkastelussa tarkastellaan tarkemmin sen tähänastista toimintaa, ottaen huomioon komission havainnot raportti kesäkuussa 2020 julkaistusta meristrategiasta ja arvioida sen soveltuvuutta torjumaan ihmisen toiminnan kumulatiivisia vaikutuksia meriympäristöön. julkisen kuulemisen on avoinna 21. lokakuuta asti. Lisätietoja on lehdistötiedotteessa tätä.

Mainos

Sähkö yhteenliitettävyys

Komissio hyväksyy Ranskan 30.5 miljardin euron järjestelmän uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon tukemiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti ranskalaisen tukijärjestelmän uusiutuvan sähköntuotannon tukemiseksi. Toimenpide auttaa Ranskaa saavuttamaan uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteensa vääristämättä kilpailua tarpeettomasti, ja se edistää Euroopan tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraaliisuus vuoteen 2050 mennessä.

Kilpailupolitiikasta vastaava varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager totesi: "Tämä avustustoimenpide stimuloi tärkeimpien uusiutuvien energialähteiden kehitystä ja tukee siirtymistä ympäristön kannalta kestävään energiansaantiin EU: n vihreän kaupan tavoitteiden mukaisesti. Edunsaajien valinta tarjouskilpailulla varmistaa parhaan vastineen veronmaksajien rahoille säilyttäen kilpailun Ranskan energiamarkkinoilla. ” 

Ranskan järjestelmä

Mainos

Ranska ilmoitti komissiolle aikomuksestaan ​​ottaa käyttöön uusi järjestelmä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tukemiseksi, nimittäin aurinko-, maatuuli- ja vesivoimaloiden maalla toimiville toimijoille. Järjestelmä myöntää tukea näille operaattoreille, jotka on myönnetty kilpailuttamalla. Toimenpide sisältää erityisesti seitsemän tarjouskilpailua yhteensä 34 GW: n uusiutuvien energialähteiden kapasiteetista, joka järjestetään vuosina 2021--2026: (i) aurinko maan päällä, (ii) aurinko rakennuksissa, (iii) maalla tuuli, (iv) vesivoimalaitokset, (v) innovatiivinen aurinko, (vi) oma kulutus ja (vii) teknologianeutraali tarjous. Tuki annetaan palkkiona sähkömarkkinahinnan lisäksi. Toimenpiteen alustava kokonaisbudjetti on noin 30.5 miljardia euroa. Järjestelmä on avoinna vuoteen 2026 saakka, ja tukea voidaan maksaa enintään 20 vuoden ajan sen jälkeen, kun uusi uusiutuva energialaitos on kytketty verkkoon.

Komission arvio

Komissio arvioi toimenpidettä EU: n valtiontukisääntöjen ja erityisesti 2014 suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energian.

Mainos

Komissio katsoi, että tuki on välttämätöntä uusiutuvien energialähteiden kehittämiseksi edelleen Ranskan ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Sillä on myös kannustava vaikutus, koska hankkeita ei muuten toteutettaisi ilman julkista tukea. Lisäksi tuki on oikeasuhteista ja rajoitettu välttämättömään vähimmäismäärään, koska tuen taso määritetään tarjouskilpailujen avulla. Lisäksi komissio totesi, että toimenpiteen myönteiset vaikutukset, erityisesti myönteiset ympäristövaikutukset, ovat suuremmat kuin mahdolliset kielteiset vaikutukset kilpailun vääristyminä. Lopuksi Ranska sitoutui myös toteuttamaan jälkikäteen arviointi uusiutuvien energialähteiden järjestelmän ominaisuuksien ja toteutuksen arvioimiseksi.

Tämän perusteella komissio päätteli, että Ranskan järjestelmä on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen, koska se helpottaa uusiutuvan sähkön tuotannon kehittämistä eri tekniikoista Ranskassa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä Euroopan vihreä sopimus vääristämättä kilpailua.

Tausta

Komission vuosi 2014 Suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia sallia jäsenvaltioiden tukea tietyin ehdoin sähkön tuotantoa uusiutuvista energialähteistä. Näiden sääntöjen tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan EU: n kunnianhimoiset energia- ja ilmastotavoitteet mahdollisimman pienellä kustannuksella veronmaksajille ja ilman kohtuutonta kilpailun vääristymistä sisämarkkinoilla.

- Uusiutuvan energian direktiivi vuonna 2018 asetettiin EU: n laajuinen sitova uusiutuvan energian tavoite, joka on 32 prosenttia vuoteen 2030 mennessä Eurooppalainen vihreän kaupan tiedonanto Vuonna 2019 komissio vahvisti ilmastotavoitteitaan asettamalla tavoitteeksi kasvihuonekaasupäästöjen puuttumisen vuonna 2050. Äskettäin hyväksytty Euroopan ilmastolaki, joka vahvistaa vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteen ja ottaa käyttöön välitavoitteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, on perusta "kunnossa vuoteen 55' komission 14. heinäkuuta 2021 hyväksymät lainsäädäntöehdotukset. Näistä ehdotuksista komissio on esittänyt muutos uusiutuvaa energiaa koskevaan direktiiviin, jossa asetetaan korkeampi tavoite tuottaa 40 prosenttia EU: n energiasta uusiutuvista lähteistä vuoteen 2030 mennessä.

Ei-luottamuksellinen toisinto päätöksestä on saatavilla tunnuksella SA.50272 vuonna valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu verkkosivuilla, kun luottamuksellisuusasiat on ratkaistu. Uudet julkaisut valtiontukipäätöksistä Internetissä ja virallisessa lehdessä on lueteltu Kilpailun viikoittaiset e-uutiset.

Continue Reading

ympäristö

European Green Deal: Komissio ehdottaa uutta strategiaa EU: n metsien suojelemiseksi ja palauttamiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio hyväksyi tänään (16. heinäkuuta) EU: n uusi metsästrategia vuoteen 2030, EU: n lippulaivahanke Euroopan vihreä sopimus joka perustuu EU: hun Biologista monimuotoisuutta koskeva strategia vuodelle 2030. Strategia myötävaikuttaa toimenpidepaketti ehdotetaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja ilmastoneutraaliutta vuonna 2050 EU: ssa. Se auttaa myös EU: ta täyttämään sitoumuksensa lisätä luonnon nielujen hiilidioksidipäästöjä Ilmastolaki. Käsittelemällä sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä näkökohtia yhdessä metsästrategian tavoitteena on varmistaa EU: n metsien monitoiminnallisuus ja korostaa metsänhoitajien keskeistä roolia.

Metsät ovat tärkeä liittolainen ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden häviämisen torjunnassa. Ne toimivat hiilinieluna ja auttavat meitä vähentämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia esimerkiksi jäähdyttämällä kaupunkeja, suojaamalla meitä voimakkailta tulvilta ja vähentämällä kuivuuden vaikutuksia. Valitettavasti Euroopan metsät kärsivät monista erilaisista paineista, mukaan lukien ilmastonmuutos.

Metsien suojelu, ennallistaminen ja kestävä hoito

Mainos

Metsästrategiassa asetetaan visio ja konkreettiset toimet metsien määrän ja laadun lisäämiseksi EU: ssa sekä metsien suojelun, ennallistamisen ja sietokyvyn vahvistamiseksi. Ehdotetut toimet lisäävät hiilen sitomista lisäämällä nieluja ja varastoja, mikä osaltaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Strategia sitoutuu suojelemaan tiukasti ensisijaisia ​​ja vanhoja metsiä, palauttamaan huonontuneita metsiä ja varmistamaan metsien kestävän hoidon tavalla, joka säilyttää metsien tarjoamat elintärkeät ekosysteemipalvelut, joista yhteiskunta riippuu.

Strategiassa edistetään kaikkein ilmastoa ja biologista monimuotoisuutta suosivaa metsänhoitokäytäntöä, korostetaan tarvetta pitää puumaisen biomassan käyttö kestävän kehityksen rajoissa ja rohkaistaan ​​resurssitehokasta puun käyttöä kaskadiperiaatteen mukaisesti.

EU: n metsien monikäyttöisyyden varmistaminen

Mainos

Strategiassa suunnitellaan myös maksujärjestelmien kehittämistä metsänomistajille ja metsänhoitajille vaihtoehtoisten ekosysteemipalvelujen tarjoamiseksi esimerkiksi pitämällä osia metsistä ehjinä. Muun muassa uusi yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) tarjoaa mahdollisuuden kohdennetumpaan tukeen metsänhoitajille ja metsien kestävälle kehitykselle. Metsien uusi hallintorakenne luo jäsenvaltioille, metsien omistajille ja hoitajille, teollisuudelle, korkeakouluille ja kansalaisyhteiskunnalle osallistavamman tilan keskustella EU: n metsien tulevaisuudesta ja auttaa ylläpitämään näitä arvokkaita voimavaroja tuleville sukupolville.

Lopuksi metsästrategiassa ilmoitetaan oikeudellinen ehdotus metsien seurannan, raportoinnin ja tiedonkeruun tehostamiseksi EU: ssa. Yhdenmukainen EU: n tiedonkeruu yhdistettynä strategiseen suunnitteluun jäsenvaltioiden tasolla antaa kattavan kuvan EU: n metsien tilasta, kehityksestä ja suunnitellusta tulevasta kehityksestä. Tämä on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että metsät voivat hoitaa monia toimintojaan ilmastolle, biologiselle monimuotoisuudelle ja taloudelle.

Strategiaan liittyy a tiekartta istuttaa kolme miljardia uutta puuta kaikkialle Eurooppaan vuoteen 2030 mennessä noudattaen täysin ekologisia periaatteita - oikea puu oikeaan paikkaan oikeaan tarkoitukseen.

Euroopan vihreän kaupan varatoimitusjohtaja Frans Timmermans sanoi: "Metsät tarjoavat kodin suurimmalle osalle maapallolla löydettyä biologista monimuotoisuutta. Tarvitsemme terveitä metsiä, jotta vesi olisi puhdasta ja maaperämme rikas. Euroopan metsät ovat vaarassa. Siksi pyrimme suojelemaan ja palauttamaan ne, parantamaan metsänhoitoa ja tukemaan metsänhoitajia ja metsänhoitajia. Loppujen lopuksi olemme kaikki osa luontoa. Mitä teemme ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden kriisin torjumiseksi, teemme oman terveytemme ja tulevaisuutemme hyväksi. "

Maataloudesta vastaava komissaari Janusz Wojciechowski sanoi: "Metsät ovat maapallomme keuhkot: ne ovat elintärkeitä ilmastollemme, biologiselle monimuotoisuudelle, maaperälle ja ilmanlaadulle. Metsät ovat myös yhteiskuntamme ja taloudemme keuhkot: ne takaavat toimeentulon maaseudulla, tarjoavat välttämättömiä tuotteita kansalaisillemme ja niillä on syvä sosiaalinen arvo luonteensa kautta. Uudessa metsästrategiassa tunnustetaan tämä monitoiminnallisuus ja osoitetaan, miten ympäristötavoitteet voivat kulkea käsi kädessä taloudellisen vaurauden kanssa. Tämän strategian avulla ja uuden yhteisen maatalouspolitiikan tuella metsämme ja metsänhoitajamme puhaltavat elämän kestävään, vauras ja ilmastoneutraaliin Eurooppaan. "

Ympäristö-, valtameri- ja kalatalousvaltuutettu Virginijus Sinkevičius sanoi: "Euroopan metsät ovat arvokas luonnonperintö, jota ei voida pitää itsestään selvänä. Euroopan metsien sietokyvyn suojeleminen, palauttaminen ja sietokyvyn lisääminen on välttämätöntä paitsi ilmasto- ja biologisen monimuotoisuuden kriisien torjumiseksi myös metsien sosioekonomisten toimintojen säilyttämiseksi. Valtava osallistuminen julkisiin kuulemisiin osoittaa, että eurooppalaiset välittävät metsiemme tulevaisuudesta, joten meidän on muutettava tapaa suojella, hoitaa ja kasvattaa metsiä niin, että siitä olisi todellista hyötyä kaikille. "

Tausta

Metsät ovat välttämätön liittolainen ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden häviämisen torjunnassa, koska ne toimivat hiilinieluna sekä kykynsä vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia esimerkiksi jäähdyttämällä kaupunkeja, suojaamalla meitä voimakkailta tulvilta ja vähentämällä kuivuutta vaikutus. Ne ovat myös arvokkaita ekosysteemejä, joissa asuu merkittävä osa Euroopan biologisesta monimuotoisuudesta. Heidän ekosysteemipalvelunsa edistävät terveyttämme ja hyvinvointiamme vesisääntelyn, elintarvikkeiden, lääkkeiden ja materiaalihuollon, katastrofiriskien vähentämisen ja hallinnan, maaperän vakauttamisen ja eroosiotorjunnan, ilman ja veden puhdistuksen avulla. Metsät ovat virkistys-, rentoutumis- ja oppimispaikka sekä osa toimeentuloa.

Lisätietoja

EU: n uusi metsästrategia vuoteen 2030

Kysymyksiä ja vastauksia uudesta EU: n metsästrategiasta vuodelle 2030

Luonto- ja metsätiedotteet

Tietosivu - 3 miljardia lisäpuita

3 miljardin puun verkkosivusto

European Green Deal: Komissio ehdottaa EU: n talouden ja yhteiskunnan muuttamista ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

Continue Reading

ympäristö

EU julkaisee suuren ilmastosuunnitelman lapsillemme ja lapsenlapsillemme

Julkaistu

on

Euroopan unionin päättäjät julkistivat keskiviikkona (14. heinäkuuta) toistaiseksi kunnianhimoisimman suunnitelmansa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tavoitteena on muuttaa vihreät tavoitteet konkreettisiksi toimiksi tällä vuosikymmenellä ja näyttää esimerkkiä muille maailman suurille talouksille. kirjoittaa Kate Abnett, Foo Yun-Chee ja Reutersin toimistot kaikkialla EU: ssa.

Euroopan komissio, EU: n toimeenpaneva elin, esitti tarkkaan, kuinka blokin 27 maata voi saavuttaa yhteisen tavoitteensa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä - askel kohti nollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä. Lue lisää.

Tämä tarkoittaa hiilen päästökustannusten nostamista lämmityksessä, liikenteessä ja valmistuksessa, korkean hiilidioksidin lentopolttoaineiden ja laivapolttoaineiden verotusta, joita ei ole aikaisemmin verotettu, ja rajatuojien veloittamista päästöistä hiilestä, joka syntyy sementin, teräksen kaltaisten tuotteiden valmistuksessa. ja alumiini ulkomailla. Se lähettää polttomoottorin historiaan.

Mainos

"Kyllä, se on vaikeaa", EU: n ilmastopolitiikan päällikkö Frans Timmermans kertoi tiedotustilaisuudessa. "Mutta se on myös velvollisuus, koska jos luopumme velvollisuudestamme auttaa ihmiskuntaa, elää planeetan rajojen sisällä, epäonnistumme, ei vain itsemme, vaan epäonnistumme lapsemme ja lapsenlapsemme."

Epäonnistumisen hinta oli hänen mukaansa se, että he "sotivat vettä ja ruokaa koskevia sotia".

"Fit for 55" -toimenpiteet edellyttävät jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin hyväksyntää. Prosessi voi kestää kaksi vuotta.

Mainos

Kun päättäjät pyrkivät tasapainottamaan teollisuuden uudistukset tarpeeseen suojella taloutta ja edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, heitä kohdellaan voimakkaalla lobbauksella liikeyrityksiltä, ​​köyhemmiltä jäsenvaltioilta, jotka haluavat torjua elinkustannusten nousun, ja saastuttavammista maista, jotka edessään kallis siirtymä.

Jotkut ympäristökampanjoijat sanoivat, että komissio oli liian varovainen. Greenpeace oli surkea. "Näiden politiikkojen juhliminen on kuin korkealla hyppääjä, joka vaatii mitalin juoksemisesta baarin alle", Greenpeacen EU-johtaja Jorgo Riss sanoi lausunnossaan.

"Tämä koko paketti perustuu kohteeseen, joka on liian matala, ei kestä tieteen tasoa eikä pysäytä planeettamme elämää ylläpitävien järjestelmien tuhoutumista."

Mutta liike on jo huolissaan lopputuloksestaan.

Saksan teollisuus- ja kauppakamareiden liiton DIHK: n puheenjohtaja Peter Adrian totesi, että korkeat hiilidioksidihinnat ovat "kestäviä vain, jos samalla maksetaan korvauksia yrityksille, joihin tämä vaikuttaa erityisesti".

EU tuottaa vain 8 prosenttia maailmanlaajuisista päästöistä, mutta toivoo, että sen esimerkki saa aikaan kunnianhimoisia toimia muilta suurilta talouksilta, kun ne tapaavat marraskuussa Glasgow'ssa seuraavaa virstanpylvästä YK: n ilmastokokouksessa.

"Eurooppa oli ensimmäinen maanosa, joka julisti ilmastoneutraaliksi vuonna 2050, ja nyt olemme ensimmäisiä, jotka laittavat konkreettisen etenemissuunnitelman", sanoi Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Paketti saapuu päiviä sen jälkeen, kun Kalifornia kärsi maan korkeimmista lämpötiloista, viimeisimmän Venäjälle, Pohjois-Eurooppaan ja Kanadaan osuneesta lämpöaaltosarjasta.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans odottaa tiedotustilaisuudessa esitellessään EU: n uusia ilmastopolitiikkaa koskevia ehdotuksia Brysselissä, Belgiassa, 14. heinäkuuta 2021. REUTERS / Yves Herman
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittelee EU: n uudet ilmastopolitiikkaa koskevat ehdotukset, kun EU-komissaari Paolo Gentiloni istuu viereensä Brysselissä, Belgiassa, 14. heinäkuuta 2021. REUTERS / Yves Herman

Kun ilmastonmuutos tuntuu itsestään taifuunien leviämästä tropiikista Australian röyhkeisiin pensaikkoihin, Bryssel ehdotti kymmenkunta politiikkaa, jolla kohdennettaisiin suurin osa sen laukaisemien fossiilisten polttoaineiden lähteisiin, mukaan lukien voimalaitokset, tehtaat, autot, lentokoneet ja lämmitysjärjestelmät rakennuksissa.

EU on toistaiseksi vähentänyt päästöjä 24 prosenttia vuoden 1990 tasosta, mutta monet ilmeisimmistä vaiheista, kuten vähennetään riippuvuutta hiilestä sähköntuotantoon, on jo toteutettu.

Seuraava vuosikymmen vaatii suurempia mukautuksia, ja pitkän aikavälin katsaus vuoteen 2050 on tutkijoiden mielestä määräaika, jonka kuluessa maailman on saavutettava hiilidioksidipäästöt ilman päästöjä tai että ilmastonmuutoksesta voi tulla katastrofaalinen.

Toimenpiteet seuraavat pääperiaatetta: tehdä saastuttavista kalliimmista ja vihreämmistä vaihtoehdoista houkuttelevampia EU: n 25 miljoonalle yritykselle ja lähes puolelle miljardille ihmiselle.

Ehdotusten mukaan tiukemmat päästörajat tekevät mahdottomaksi myydä bensiini- ja dieselautojen myyntiä EU: ssa vuoteen 2035 mennessä. Lue lisää.

Auttaakseen potentiaalisia ostajia, jotka pelkäävät, että edullisten sähköautojen kantama on liian lyhyt, Bryssel ehdotti osavaltioille, että vuoteen 60 mennessä julkisten latauspisteiden tulisi olla enintään 37 km: n päässä toisistaan.

EU: n päästökauppajärjestelmän (ETS), maailman suurimpien hiilimarkkinoiden, uudistaminen pakottaa tehtaat, voimalaitokset ja lentoyhtiöt maksamaan enemmän hiilidioksidipäästöjen maksamiseksi. Laivanvarustajia vaaditaan myös maksamaan saastumisestaan ​​ensimmäistä kertaa. Lue lisää.

Uudet EU: n hiilimarkkinat aiheuttavat hiilidioksidikustannuksia liikenne- ja rakennusalalle sekä rakennusten lämmitykselle.

Kaikki eivät ole tyytyväisiä ehdotukseen käyttää joitain hiililuvista saatavia tuloja matalan tulotason kotitalouksien polttoainelaskujen väistämättömän kasvun lieventämiseksi - varsinkin kun mailla on tiukemmat kansalliset tavoitteet päästöjen vähentämiseksi näillä aloilla.

Komissio haluaa myös ottaa käyttöön maailman ensimmäisen hiilirajatullin varmistaakseen, että ulkomaisilla valmistajilla ei ole kilpailuetua EU: n yrityksiin nähden, joiden on maksettava tuottamastaan ​​hiilidioksidipäästöstä valmistettaessa hiili-intensiivisiä tuotteita, kuten sementtiä tai lannoite. Lue lisää.

Samaan aikaan verotuksen uudistamisella kannetaan EU: n laajuinen vero saastuttaville lentopolttoaineille. Lue lisää.

EU: n jäsenvaltioiden on myös rakennettava metsiä ja niittyjä - säiliöitä, jotka pitävät hiilidioksidia poissa ilmakehästä. Lue lisää.

Joillekin EU-maille paketti on mahdollisuus vahvistaa EU: n maailmanlaajuinen johtoasema ilmastonmuutoksen torjunnassa ja olla eturintamassa tarvittavan teknologian kehittäjissä.

Mutta suunnitelmat ovat paljastaneet tuttuja säröjä. Köyhemmät jäsenvaltiot ovat varovaisia ​​kaikesta, mikä nostaa kustannuksia kuluttajille, kun taas hiilivoimalaitoksista ja kaivoksista riippuvaiset alueet haluavat taata enemmän tukea muutokselle, joka aiheuttaa sijoiltaan siirtymistä ja vaatii joukkojen uudelleenkoulutusta.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa