Liity verkostomme!

Euroopan parlamentti

EU:n luonnon ennallistamislaki: Euroopan parlamentin jäsenet sopivat 20 prosentin ennallistamisesta EU:n maasta ja merestä  

SHARE:

Julkaistu

on

Jäsenmaiden kanssa sovittu uusi laki asettaa EU:lle tavoitteeksi ennallistaa vähintään 20 prosenttia EU:n maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä ja kaikki ennallistamisen tarpeessa olevat ekosysteemit vuoteen 2050 mennessä. AGRI, ENVI, PECH.

Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät väliaikaiseen poliittiseen yhteisymmärrykseen EU:n luonnon ennallistamislaki.

Luonnon ennallistamiskohteet

Lainsäätäjät sopivat EU:n tavoitteesta palauttaa vähintään 20 prosenttia maasta ja 20 prosenttia merialueista vuoteen 2030 mennessä ja kaikki ennallistamisen tarpeessa olevat ekosysteemit vuoteen 2050 mennessä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi EU-maiden on palautettava vähintään 30 prosenttia luontotyypeistä uuden lain soveltamisalaan kuuluvista, jotka ovat huonossa kunnossa, hyvässä kunnossa vuoteen 2030 mennessä, nousevat 60 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä ja 90 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä avoimen, läpinäkyvän ja osallistavan prosessin kautta kansalliset entisöintisuunnitelmat, joissa esitetään yksityiskohtaisesti, kuinka ne aikovat saavuttaa nämä tavoitteet. Parlamentin kannan mukaisesti EU-maiden olisi asetettava etusijalle alueet, jotka sijaitsevat Natura 2000 -alueita 2030 asti. Lainsäätäjät sopivat myös, että kun alue on saavuttanut hyvän kunnon, EU-maiden on pyrittävä varmistamaan, ettei se huonone merkittävästi.

Maatalouden ekosysteemit

Luonnon ennallistamiseksi maatalouden käyttämillä mailla EU-maiden on otettava käyttöön toimenpiteitä, joilla pyritään saavuttamaan positiivinen suuntaus kahdessa seuraavista kolmesta indikaattorista vuoden 2030 loppuun mennessä ja sen jälkeen joka kuudes vuosi:

Mainos

- nurmiperhosindeksi

- maatalousmaan osuus monimuotoisia maiseman ominaisuuksia

- orgaanisen hiilen varasto viljelymaan mineraalimaassa.

Valvottujen turvemaiden ennallistaminen on yksi kustannustehokkaimmista toimenpiteistä maatalousalan päästöjen vähentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. EU-maiden on siksi otettava käyttöön maatalouskäytössä olevan luonnonmukaisen maaperän ennallistamistoimenpiteitä, jotka muodostavat ojitetut turvemaat vähintään 30 prosentilla näistä alueista vuoteen 2030 mennessä (vähintään neljäsosa on kastettava uudelleen), 40 prosentilla vuoteen 2040 mennessä (vähintään kolmasosa kostutetaan uudelleen) ja 50 % vuoteen 2050 mennessä (vähintään kolmasosa on kastettava uudelleen), mutta uudelleenkastelu on edelleen vapaaehtoista viljelijöille ja yksityisille maanomistajille.

EU-maiden on myös pysäytettävä pölyttäjäpopulaatioiden väheneminen viimeistään vuoteen 2030 mennessä ja saavutettava sen jälkeen nouseva trendi, joka mitataan vähintään kuuden vuoden välein.

Muut ekosysteemit

Vuoteen 2030 mennessä EU-maiden on otettava käyttöön toimenpiteitä, joilla pyritään saavuttamaan positiivinen kehitys useissa metsäekosysteemien indikaattoreissa. Samaan aikaan EU:hun on myös istutettava kolme miljardia puuta lisää ja vähintään 25 000 kilometriä jokia on palautettava vapaasti virtaaviksi joiksi.

EU-maiden tulee myös varmistaa, että vuoteen 2030 mennessä kaupunkien viheralueiden kokonaispinta-alalla ei ole nettomenetystä. kaupunkien puiden katoksen kansi kaupunkien ekosysteemialueilla vuoteen 2021 verrattuna. Vuodesta 2030 lähtien sitä on lisättävä ja edistystä mitataan kuuden vuoden välein.

Rahoitus ja hätäjarru

Komission on 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta arvioitava ennallistamisen rahoitustarpeiden ja käytettävissä olevan EU-rahoituksen välinen kuilu ja etsittävä ratkaisuja aukon kuromiseksi, jos se löytää sellaisen.

Neuvottelijat sopivat myös parlamentin vaatimuksesta hätäjarrutuksesta, joten maatalouden ekosysteemejä koskevat tavoitteet voidaan poikkeuksellisissa olosuhteissa keskeyttää, jos ne aiheuttavat vakavia EU:n laajuisia seurauksia maan saatavuudelle, jota tarvitaan riittävän maataloustuotannon turvaamiseksi EU:n elintarvikekulutukseen.

Sopimuksen jälkeen, esittelijä César Luena (SD, ES), sanoi: "Tänään saavutettu sopimus on merkittävä yhteinen hetki. 70 vuotta Eurooppa-hankkeen alkamisen jälkeen tarvitaan luonnon ennallistamista koskeva eurooppalainen laki biologisen monimuotoisuuden häviämisen torjumiseksi. Tämänpäiväinen sopimus oli mahdollista komission aloitteen ja sitoutumisen, neuvoston puheenjohtajavaltio Espanjan neuvotteluroolin ansiosta, joka asetti tämän kysymyksen etusijalle, sekä parlamentin ryhmien, erityisesti edistyksellisten ryhmien, ymmärtävän asenteen ansiosta, jotka ovat pystyneet toimimaan. tehdä kompromissi luonnon ennallistamislain olemassaolon varmistamiseksi. Lisäksi haluan korostaa ja ilmaista kiitollisuuteni sosiaalidemokraattien ryhmän ratkaisevasta roolista näissä neuvotteluissa, sillä ilman S&D-ryhmän yhtenäisyyttä tämän lain tukena emme juhlisi tänään sopimuksen hyväksymistä. .”

Seuraavat vaiheet

Eduskunnan ja neuvoston on vielä hyväksyttävä sopimus, minkä jälkeen uusi laki julkaistaan ​​EU:n virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan 20 päivää myöhemmin.

Tausta

Yli 80 prosenttia Euroopan elinympäristöistä on huonossa kunnossa. Komissio ehdotti 22. kesäkuuta 2022 luonnon ennallistamislaki edistää vaurioituneen luonnon elpymistä pitkällä aikavälillä EU:n maa- ja merialueilla ja saavuttaa EU ilmasto ja biodiversiteetti tavoitteiden saavuttamiseksi ja EU:n kansainvälisten sitoumusten saavuttamiseksi, erityisesti YK:n Kunming-Montrealin globaali biodiversiteettikehys. Komission mukaan, uusi laki toisi merkittäviä taloudellisia etuja, sillä jokainen sijoitettu euro tuottaisi vähintään 8 euron hyötyjä.

Tämä lainsäädäntö vastaa kansalaisten odotuksiin, jotka koskevat biologisen monimuotoisuuden, maiseman ja valtamerten suojelua ja ennallistamista, sellaisina kuin ne on esitetty ehdotuksessa 2(1), 2(3), 2(4) ja 2(5). Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin päätelmät.

Lisätietoja 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa