Liity verkostomme!

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)

ETSK tukee avointa, kestävää ja päättäväistä EU: n kauppapolitiikkaa

Julkaistu

on

Komission helmikuussa käynnistämä uusi kauppastrategia tuo esiin houkuttelevat periaatteet, jotka tukevat EU: ta sen sisä- ja ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on tyytyväinen tähän kauppastrategiaan keinona parantaa markkinoille pääsyä ja tasapuolistaa toimintaedellytyksiä. Tämän lisäksi Maailman kauppajärjestön (WTO) nykyaikaistaminen on avain tuleville sukupolville.

Kauppa on ollut kasvun ja talouden liikkeellepaneva voima. Sen roolista on tullut entistä tärkeämpi pandemian puhkeamisen jälkeen keinona varmistaa Euroopan elpyminen. Silti EU: n on ensin analysoitava ja kvantifioitava kauppamuutokset erottamalla toisaalta väliaikaiset ja COVID-19: een liittyvät muutokset ja toisaalta pysyvät muutokset.

"Meillä on oltava tietty lähestymistapa, oltava avoimia ja päättäväisiä parantamaan sidosryhmien sitoutumista kauppapolitiikkaan, koska kansainvälisen kaupan kertomus on muuttumassa", sanoi ETSK: n esittelijä Timo Vuori lausunto kauppapolitiikan uudelleentarkastelusta.

Heinäkuun täysistunnossa annettu lausunto on askel eteenpäin tätä strategiaa varten, mikä luo uusia mahdollisuuksia vähentää maailmankauppaan ja EU: n talouteen liittyviä riskejä.

Euroopan on aika laittaa naiivisuus syrjään ja omaksua itsevarmempi profiili puolustamalla yksipuolisesti EU: n arvoja ja kauppasitoumuksia. Jos WTO ei pysty toimimaan tai toteuttamaan täysimääräisesti, EU: n olisi voitava luottaa laajaan valikoimaan vapaakauppasopimuksia, jotka heijastavat eurooppalaisia ​​periaatteita ja kansainvälisiä standardeja, jotka jaetaan kansainvälisen kaupan johtavien ja nousevien talouksien kanssa.

Kuten lausunnon apulaisesittelijä Christophe Quarez totesi: "Kaikki työ on tehtävä monenvälisyyden ja WTO: n uudistamisen yhteydessä."

ETSK on samaa mieltä siitä, että WTO: n nykyaikaistaminen on etusijalla, kun otetaan huomioon sen keskeinen rooli tehokkaan monenvälisen matriisin luomisessa nykyaikaiselle kaupalle. Siksi EU: n on johdettava kunnianhimoisia WTO-uudistuksia rikkomalla tabuja kaupan sosiaalisista ja ilmastollisista näkökohdista ja vastaamalla kestävällä tavalla nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Tämän saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on tehtävä strategista yhteistyötä tärkeimpien kauppakumppaneiden kanssa ensisijaisissa monenvälisissä kysymyksissä.

Kauppapolitiikka, joka tuottaa ihmisille

ETSK on tyytyväinen kauppaa koskevaan toimintaohjelmaan, joka vastaa julkisen kuulemisen yhteydessä esiin tulleisiin sidosryhmien huolenaiheisiin. Siitä puuttuu kuitenkin pohdintaa kansalaisyhteiskunnan osallistumisen parantamiseksi. Komitea korostaa jatkuvan yhteistyön tarvetta kansalaisyhteiskunnan kanssa kansallisella ja EU: n tasolla sen varmistamiseksi, että kauppapolitiikka tuo lisäarvoa jokapäiväiseen elämäämme.

Kansalaisyhteiskunnasta on tultava aktiivinen kumppani kauppapolitiikassa muotoilusta kauppavälineiden ja sopimusten seurantaan. Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden roolin turvaamiseksi prosessissa ETSK kehottaa perustamaan uudelleen vapaakauppasopimuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän, joka tarjosi tasa-arvoisen ja kaivatun syvällisen ja säännöllisen osallistumisen tiettyihin kauppakysymyksiin. Mielekäs yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa etenkin ETSK: n kautta huolenaiheiden ratkaisemiseksi tehokkaammin auttaisi varmistamaan sujuvan ratifioinnin.

Lisäksi olisi vahvistettava kotimaisia ​​neuvoa-antavia ryhmiä, jotka ovat nykyaikaisten vapaakauppasopimusten välttämättömiä institutionaalisia seurantapylväitä.

Pandemia on tuonut esiin maailmanlaajuisen kauppajärjestelmän ja toimitusketjujen työntekijöiden haavoittuvuudet. Kestävyyden ja sietokyvyn vahvistaminen globaaleissa arvoketjuissa on ensiarvoisen tärkeää tasapuolisten toimintaedellytysten saavuttamiseksi.

EU tarvitsee välineitä korruption sekä ympäristö-, työ-, sosiaali- ja ihmisoikeusloukkausten torjumiseksi, kuten pakollinen due diligence, uusi YK: n yritys- ja ihmisoikeussopimus ja ILO: n ihmisarvoista työtä koskeva yleissopimus.

Saatuaan oppia COVID-19-kriisistä EU kehottaa ymmärtämään syvemmin globaalien arvoketjujen vaikutusta ihmisiin ja yrityksiin sekä niiden puutteita. Monipuolistaminen on keino parantaa sietokykyä, ja siinä on asianmukaiset seurantamekanismit ja riittävät julkiset hankintaprosessit.

ETSK tukee voimakkaasti EU: n aktiivista roolia kestävämmän ja oikeudenmukaisemman kaupan maailmanlaajuisten sääntöjen laatimisessa, mikä tuottaisi vaurautta ja turvallisuutta paitsi liikekumppaneille myös maille ja niiden kansalaisille.

Disabilities

ETSK on tyytyväinen EU: n vammaisoikeusstrategiaan, mutta havaitsee puutteita, joihin on puututtava

Julkaistu

on

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) pitää EU: n uutta vammaisoikeusstrategiaa askeleena eteenpäin YK: n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen (UNCRPD) täytäntöönpanossa. Strategiassa on otettu huomioon monet ETSK: n, Euroopan vammaisliikkeen ja kansalaisyhteiskunnan ehdottamat ehdotukset. Ehdotuksiin sisältyy uuden asialistan täydellinen yhdenmukaistaminen ja sen soveltamisen vahvistaminen EU: n tasolla. ETSK on kuitenkin huolestunut sitovien toimenpiteiden ja strategian täytäntöönpanoa koskevan kovan lainsäädännön vesittämisestä.

ETSK hyväksyi lausunnon 7. heinäkuuta pitämässään täysistunnossa Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva strategia, jossa se omaksui Euroopan komission uuden strategian, jonka tarkoituksena on parantaa noin 100 miljoonan vammaisen eurooppalaisen elämää seuraavan vuosikymmenen aikana.

Huolimatta siitä, että uusi strategia on kuvattu kiitettäväksi ja kunnianhimoisemmaksi kuin edeltäjänsä, ETSK oli huolestunut sen moitteettoman täytäntöönpanon mahdollisuudesta. Se myös pahoitteli konkreettisten ja erityisten toimenpiteiden puuttumista vammaisten naisten ja tyttöjen syrjinnän lopettamiseksi.

"Vammaisuusoikeusstrategia voi edistää vammaisten henkilöiden oikeuksia EU: ssa ja sillä on potentiaalia saavuttaa todellisia muutoksia, mutta tämä riippuu täysin siitä, kuinka hyvin strategia pannaan täytäntöön ja kuinka kunnianhimoiset yksittäiset toimet ovat. Se on ottanut huomioon komission ehdotukset ETSK ja vammaisliike, mutta sillä ei ole kunnianhimoista sitovaa lainsäädäntöä ", lausunnon esittelijä sanoi, Ioannis Vardakastanis.

"Meidän on muutettava sanat tekoiksi. Jos Euroopan komissio ja jäsenvaltiot eivät ole kunnianhimoisia pyrkiessään toimiin, jotka haastavat vallitsevan tilanteen, strategia voi hyvinkin jäädä alle 100 miljoonan vammaisen henkilön odotuksiin EU: ssa, "hän varoitti.

EU: n elvytys- ja sopeutumisvälineen (RRF) olisi oltava vahvasti sidoksissa EU: n vammaisoikeusstrategiaan ja autettava vammaisia ​​henkilöitä toipumaan pandemian vaikutuksista, koska he kärsivät eniten. Yhteys EU: n sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon ja seurantaan olisi myös varmistettava ja maksimoitava, ETSK totesi lausunnossaan.

Nykyiselle UNCRPD: hen liittyvien EU: n toimien seurantajärjestelmälle olisi annettava riittävät henkilöstö- ja taloudelliset resurssit. ETSK suositteli voimakkaasti, että Euroopan komissio tutkii, miten EU: n toimielimet ja jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä vammaisten osallistamiseksi paremmin tarkistamalla nykyistä osaamisilmoitusta ja ratifioimalla YK: n vammaisyleissopimuksen valinnainen pöytäkirja. Nämä vaiheet antavat EU: lle päättävämmän sanan siitä, miten jäsenvaltiot noudattavat YK: n yleissopimuksen määräyksiä. Komission on myös oltava päättäväinen vastustamaan UNCRPD: n vastaisia ​​investointisuunnitelmia, kuten investointeja laitoshuoltoympäristöihin.

ETSK pyysi erityistoimia vammaisten naisten ja tyttöjen tarpeiden huomioon ottamiseksi lippulaivahankkeen avulla EU: n vammaisoikeusstrategian jälkipuoliskolla, jotta varmistetaan sukupuolinäkökulman sisällyttäminen. Naisiin on keskityttävä sukupuoliväkivalta ja naiset epävirallisena vammaisten sukulaisten hoitajana.

ETSK oli tyytyväinen nähdessään ehdotuksen resurssikeskukseksi nimeltä AccessibleEU, joka on yksi uuden strategian lippulaivahankkeista, vaikka se ei vastannut ETSK: n pyyntöön perustaa laajempaa toimivaltaa käyttävä EU: n hallintoneuvosto. AccessibleEU: n tavoitteena olisi saattaa yhteen esteettömyyssääntöjen täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset viranomaiset sekä esteettömyysasiantuntijat ja ammattilaiset sekä seurata esteettömyyttä säätelevien EU: n lakien täytäntöönpanoa. Komission on oltava selkeä ja avoin siitä, miten se aikoo rahoittaa ja henkilöstöä virastosta ja kuinka se varmistaa, että vammaiset henkilöt ovat edustettuina, ETSK korosti.

ETSK tukee voimakkaasti EU: n vammaiskorttia koskevaa lippulaivahanketta ja uskoo, että sillä voidaan edistää suuria muutoksia. Se pahoittelee kuitenkin sitä, ettei ole vielä sitouduttu siihen, miten jäsenvaltiot tunnustavat sen. Komitea korostaa, että vammaiskortti on pantava täytäntöön asetuksella, joka tekisi siitä suoraan sovellettavan ja valvottavan koko EU: n alueella.

Vammaisille olisi annettava mahdollisuus osallistua täysimääräisesti yhteisöjensä poliittisessa elämässä. ETSK tukee suunnitelmaa hyvän vaalikäytännön oppaasta, jossa käsitellään vammaisten henkilöiden osallistumista vaaliprosessiin heidän poliittisen poliittisen taatakseen. oikeuksia.

On erittäin tärkeää keskittyä vammaisten henkilöiden laadukkaisiin työpaikkoihin etenkin COVID-19-pandemian valossa. ETSK korostaa, että päätavoitteena ei ole vain korkeampi työllisyysaste, vaan myös laadukas työpaikka, joka antaa vammaisille mahdollisuuden parantaa sosiaalista tilannettaan työn avulla. ETSK ehdottaa indikaattoreiden sisällyttämistä vammaisten henkilöiden työllisyyden laatuun.

ETSK kehottaa myös vammaisliikettä toimimaan ennakoivasti ja pyrkimään siihen, että kaikki tämän strategian toimet täyttävät lupauksensa. Työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden olisi tuettava täysimääräisesti uuden strategian täytäntöönpanoa. Eikä strategia itse tuota todellista muutosta vammaisille, vaan pikemminkin sen kunkin osan vahvuus tulevan vuosikymmenen aikana, ETSK totesi.

Continue Reading

Blogi

Verkkovierailu: ETSK kehottaa luomaan yhtenäisen tariffivyöhykkeen koko EU: ssa

Julkaistu

on

Ihmisten tulisi nauttia paikallisesta hinnasta käyttäessään matkapuhelimiaan missä tahansa EU: ssa, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) totesi äskettäin antamassaan lausunnossa ehdotetusta EU: n verkkovierailusääntöjen uudistamisesta.

A yhden tariffivyöhykkeen, joka tarjoaa puhelut ja datan kulutuksen paikallisella hinnalla kaikille ihmisille, joilla on puhelintilaus Euroopassa, samalla nopeudella ja pääsyllä infrastruktuuriin, mihin maahan tahansa soitetaan tai mistä soitetaan: ETSK: n mielestä tämä on tavoite, joka EU: n olisi pyrittävä sääntelemään verkkovierailupalveluja.

Vaikka ETSK pitää myönteisenä Euroopan komission ehdotusta verkkovierailuasetuksen tarkistamisesta ja sen tavoitteista, se on myönteinen askel oikeaan suuntaan, mutta ETSK: n mielestä olisi asetettava rohkeampi tavoite.

"Komission ehdotuksen taustalla on, että verkkovierailupalvelut olisi tarjottava samoin ehdoin kuin kotona, ilman pääsyn rajoituksia. Tämä on hyvä ehdotus", sanoi Christophe Lefèvre, heinäkuun täysistunnossa hyväksytyn ETSK: n lausunnon esittelijä. "Uskomme kuitenkin, että meidän pitäisi ylittää ehdot ja varmistaa, että Euroopan ihmisten ei tarvitse maksaa enemmän matkaviestinnästä ulkomaille mennessään."

ETSK korostaa myös, ettei riitä, että määrätään, että kun samanlaista laatua tai nopeutta on saatavana toisen jäsenvaltion verkossa, kotimaisen operaattorin ei tulisi tarkoituksella tarjota huonolaatuista verkkovierailupalvelua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos kuluttajalla on 4G-yhteys kotona, hänen ei pitäisi olla 3G: tä verkkovierailun aikana, jos 4G on käytettävissä maassa, johon hän matkustaa.

Osa ongelmasta on huono paikallinen infrastruktuuri. Jotta taattaisiin rajoittamaton pääsy uusimpiin sukupolviin ja verkkoteknologiaan, myös EU: n olisi oltava valmis siihen investoida infrastruktuuriin täyttämään olemassa olevat aukot ja varmistamaan, etteivalkoiset täplät"eli alueet, joilla ei ole riittävää laajakaistayhteyttä Internetissä, joista monien tiedetään sijaitsevan maaseudulla ja karkottavan potentiaalisia asukkaita ja yrityksiä. EU: n tulisi myös ottaa käyttöön vähimmäisvaatimukset operaattoreiden tulisi asteittain tavata, jotta kuluttajat voivat käyttää näitä palveluja täysimääräisesti.

Lisäksi ETSK korostaa tarvetta vaatia useita ilmoituksia lähetetään kuluttajille suojaamaan heitä laskuilta, kun he ylittävät liittymänsä rajat. Kuluttajaa lähestyttäessä enimmäismäärää operaattorin tulisi jatkuvasti varoittaa kuluttajaa aina, kun edelliselle hälytykselle asetettu äänenvoimakkuus on kulunut uudelleen, erityisesti saman puhelun tai tiedonsiirron aikana.

Lopuksi ETSK viittaa kysymykseen reilu käyttö tarttuvana pisteenä. Vaikka kaikissa matkapuhelinsopimuksissa mainitaan oikeudenmukainen käyttö verkkovierailujen yhteydessä, ETSK pahoittelee, että asetuksessa ei määritellä sitä. COVID-pandemian myötä ihmiset ovat kuitenkin luottaneet laajasti verkkotoimintaan, ja oikeudenmukainen käyttö on saanut aivan uuden merkityksen. Ajattele, väittää ETSK, mitä se tarkoittaa Erasmus-opiskelijalle, joka osallistuu ulkomailla sijaitsevaan yliopistoon joukkueiden, Zoomin tai jonkin muun alustan luentojen jälkeen. Se kuluttaa paljon tietoa, ja ne saavuttavat nopeasti kuukausikaton. Oikeudenmukaisuus merkitsisi sitä, että sellaisessa tilanteessa olevilla ihmisillä olisi sama katto vierailemassa maassa kuin kotimaassaan.

Tausta

Verkkovierailumaksut poistettiin EU: ssa 15. kesäkuuta 2017. Sen jälkeen tapahtunut nopea ja massiivinen liikenteen kasvu on vahvistanut, että tämä muutos on vapauttanut käyttämättömän matkapuhelinkulutuksen, kuten käy ilmi Euroopan verkkovierailumarkkinoiden ensimmäisestä täydellisestä katsauksesta Komissio marraskuussa 2019.

Voimassa olevan verkkovierailuasetuksen voimassaolo päättyy kesäkuussa 2022, ja komissio on aloittanut toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sitä jatketaan vielä 10 vuodella, samalla kun se tekee tulevaisuudesta kestävän ja vastaavamman 12 viikon julkisen kuulemisen tulosten kanssa. Ehdotetun tarkastelun tarkoituksena on

· Alennetaan enimmäishintoja, joita kotimaiset operaattorit maksavat ulkomaille verkkovierailupalveluja tarjoaville operaattoreille vähittäishintojen alentamisen edistämiseksi.

· Tarjoamalla kuluttajille parempaa tietoa lisämaksuista, kun he soittavat erikoispalveluihin, kuten asiakaspalvelunumeroihin

· Varmistetaan sama matkaviestinverkon laatu ja nopeus ulkomailla kuin kotimaassa, ja

· Parannetaan hätäpalvelujen saatavuutta verkkovierailun aikana.

Lue ETSK: n lausunto

Lue Euroopan komission ehdotus verkkovierailuasetuksen tarkistamisesta

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Talouden, ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin on kuljettava käsi kädessä COVIDin jälkeisessä EU: ssa

Julkaistu

on

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) heinäkuun täysistunnossa puheenjohtaja Christa Schweng ja jäsenet tapasivat merkittäviä puhujia keskustellakseen Euroopan tulevasta taloudesta pandemian jälkeen.

Taloudellinen vauraus, ympäristöstä huolehtiminen ja ihmisten hyvinvointi voivat kulkea käsi kädessä. Tämä oli ETSK: n puheenjohtajan Christa Schwengin keskeinen viesti keskustelussa aiheesta COVIDin jälkeinen talous, joka toimii kaikille - Kohti hyvinvointitaloutta? ETSK: n täysistunnossa 7. heinäkuuta 2021.

Schweng väitti, että tulevaisuudessa meidän on selvästi seurattava ja arvostettava tehokkaammin laajempia näkökohtia kuin BKT: ssä: "Terveydellämme, luonteellamme, koulutuksellamme, kykymme innovoida ja yhteisöillä on merkitystä", hän sanoi.

Hän viittasi "vaurauden ajatuksen ja sosiaalisen edistyksen mahdollisuuden yhdistämiseen maailmanlaajuisesti" ja perustaksi vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteille ja lisäsi: "EU: n on tullut aika työskennellä kattavan strategian parissa: ETSK on valmis tukemaan pohdintaa COVIDin jälkeisen talouden perusteista, joka toimii kaikille ja sisältää uusia taloudellisen suorituskyvyn ja sosiaalisen kehityksen indikaattoreita, jotka voivat antaa kattavan kuvan ihmisten hyvinvoinnista. "

BKT: n lisäksi: kohti hyvinvointitaloutta

Neljä merkittävää puhujaa osallistui täysistuntokeskusteluun.

Tim Jackson, Kestävän hyvinvoinnin ymmärtämisen keskuksesta, teki selväksi, että terveys ja eturikkaus olivat hyvinvoinnin perusta ja perusta ajatella, millaista taloutta haluamme pandemian jälkeen. Hän huomautti, että BKT: llä on monia rajoituksia ja että on tärkeää murtaa "riippuvuus BKT: stä" ja alkaa pohtia, miten hyvinvointijärjestelmiä voitaisiin ylläpitää talouksissa, joilla ei ole odotettua kasvutasoa.

Fabrice Murtin, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), säilytti tämän hyvinvoinnin sinänsä oli hyvin monimutkainen järjestelmä ja että ei ollut yhtä ainoaa hyvinvointitaloutta, vaan monia talouksia. Hän korosti, että on tärkeää aloittaa ihmislähtöisen politiikan muotoilu ja että sosiaalinen eriarvoisuus on järjestelmällinen heikkous ja heikentynyt tehokkuus.

Mukaan Sandrine Dixson-Declève, joka edustaa Rooman klubia, oli ratkaisevan tärkeää keskittyä terveisiin ihmisiin terveessä Euroopassa ja siirtyä BKT-pohjaisesta kasvusta hyvinvointiin ja turvallisuuteen. COVID-19-pandemiasta saatuja kokemuksia voidaan käyttää ymmärtämään olennaista ja aikaansaamaan muutosta.

Lopuksi, James Watson, Business Europe, kertoi, että BKT suunniteltiin alun perin kaupallisen toiminnan mittariksi, mutta silti oli järkevää käyttää sitä rajoituksistaan ​​huolimatta. Suunta eteenpäin olisi täydentää sitä laajemmalla ja tasapainoisemmalla tuloskortilla, joka koostuu muista indikaattoreista, kuten taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöindikaattoreista.

Ihmiskeskeinen talous

Ottaen puheenvuoron keskustelun aikana, Séamus Boland, Diversity Europe -ryhmän puheenjohtaja, korosti, että yhteiskunnan edistyminen ja kaikille toimiva talous voidaan saavuttaa vain siirtymällä vaihtoehtoiseen kehitysmalliin, joka juurtuu lujasti kestävän kehityksen tavoitteisiin ja että COVID-19-kriisi on tilaisuus saada se oikein.

Stefano Mallia, työnantajaryhmän puheenjohtaja, sanoi, että uusien prioriteettien, kuten EU: n vihreän kaupan, NextGenerationEU: n, oikeudenmukaisen siirtymävaiheen ja ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä, kanssa meillä olisi joukko uusia indikaattoreita, joita kuulemme. Laadukkaiden työpaikkojen ja kestävän kasvun aikaansaamiseksi tarvitsimme kaksi pilaria: vahvan ja joustavan teollisen perustan pysyäkseen maailmanlaajuisen teknologian ja innovaatioiden eturintamassa, avoimilla markkinoilla ja sääntöihin perustuvalla monenvälisellä järjestelmällä, joka säilyttää EU: n edut ja arvot.

Oliver RöpkeTyöntekijäryhmän puheenjohtaja sanoi, että kun Porto-huippukokouksessa oli annettu vahva sitoutuminen sosiaalisen pilarin tavoitteisiin, hyvinvointitalouden tulisi palvella myös työssäkäyviä ihmisiä ja heidän perheitään varmistamalla ihmisarvoiset palkat, vahvat työehtosopimusneuvottelut ja vahvat työntekijöiden osallistuminen vihreän ja digitaalisen siirtymän hallintaan. Hän lisäsi, että talouden elpymisen pitäisi kulkea käsi kädessä sosiaalisen hyvinvoinnin kanssa, jos sen halutaan olevan kestävä.

Lopuksi, Peter Schmidt, maatalouden, maaseudun kehittämisen ja ympäristön (NAT) jaoston puheenjohtaja ja ETSK: n lausunnon esittelijä Tarvitsemme kestävää talouttatotesi lopuksi toteamalla, että hyvinvointitalous perustui ihmisten palvelemiseen ja että EU: n on käytettävä pandemian tarjoamaa tilaisuutta pohtia heikkouksiaan ja tehdä ehdotuksia.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa