Liity verkostomme!

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Jäsenvaltioiden valvonta rahoitustuen jälkeen on asianmukaista, mutta sitä on virtaviivaistettava

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio tarkistaa, pysyvätkö makrotalouden sopeutusohjelmasta irtautuvat euroalueen jäsenvaltiot vakaasti oikeilla jäljillä jäsenvaltioiden ja niiden lainanantajien edun mukaisesti. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tutkinut ohjelman jälkeisen valvonnan suunnittelua, täytäntöönpanoa ja tehokkuutta niissä viidessä jäsenvaltiossa (Irlanti, Portugali, Espanja, Kypros ja Kreikka), jotka saivat taloudellista tukea vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Tilintarkastajat päättelevät, että vaikka valvonta oli sopiva väline, sen tehokkuutta haittasivat epäselvät tavoitteet ja riittämätön virtaviivaistaminen ja keskittyminen täytäntöönpanoon. Siksi suositellaan prosessien ja asiaa koskevan lainsäädännön tarkistamista erityisesti valvontatoimien sisällyttämiseksi eurooppalaiseen ohjausjaksoon.  

Kaudella 2010--2013 Irlanti, Portugali, Espanja, Kypros ja Kreikka saivat yhteensä 468.2 miljardin euron rahoitustukea. EU: n lainsäädännön mukaan makrotalouden sopeutusohjelmasta poistuvia jäsenvaltioita valvotaan tarkemmin. Tällä hetkellä Kypros, Irlanti, Portugali ja Espanja ovat ohjelman jälkeisen valvonnan alaisia. Kreikkaa valvotaan tiukemmin, koska sitä pidetään erityisen alttiina taloudellisille vaikeuksille, joilla todennäköisesti on kielteisiä heijastusvaikutuksia muihin euroalueen jäsenvaltioihin.

"Tarkastellut ohjelman jälkeiset valvontatoimet olivat tarkoituksenmukaisia, mutta niitä on virtaviivaistettava", kertoi kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Alex Brenninkmeijer. ”Uskomme, että työmme voi edistää talous- ja rahaliiton taloushallintojärjestelyjen jatkuvaa tarkistamista. Se voisi myös edistää keskusteluja mahdollisen valvontamekanismin suunnittelusta elvytys- ja selviytymisjärjestelystä myönnettävien lainojen takaisinmaksua varten. ”

Mainos

Toukokuuhun 2021 mennessä kaikki viisi jäsenvaltiota olivat täyttäneet takaisinmaksuvelvoitteensa ja päässeet takaisin markkinoille hyväksyttävillä koroilla. Komission valvonta auttoi rauhoittamaan rahoitusmarkkinoita, vaikka ei ole muita todisteita siitä, että se olisi edistänyt uudistusten toteuttamista osittain kannustimien ja vahvojen täytäntöönpanovälineiden puutteen vuoksi. Tilintarkastajat havaitsivat, että komission valvonta on osittain päällekkäistä Euroopan vakausmekanismin samoissa jäsenvaltioissa suorittaman takaisinmaksukyvyn seurannan kanssa. Useiden komission toimien, erityisesti julkisen talouden ja julkisen talouden ohjausjakson yhteydessä tehdyn työn, välillä oli myös päällekkäisyyttä.

Vaikka komission analyysit jäsenvaltion tilanteesta olivat yleensä laadukkaita, julkaistuissa raporteissa ei keskitytty riittävästi jäsenvaltioiden takaisinmaksukykyyn. Lainojen takaisinmaksua koskevat tiedot olivat usein hajallaan raporteissa, ja takaisinmaksukyvyn riskejä koskevissa analyyseissä oli heikkouksia. Tilintarkastajat totesivat, että lainsäädäntö sallii vain vähän joustavuutta täytäntöönpanossa: vaikka komissio arvioi takaisinmaksun riskin alhaiseksi, se ei voi keskeyttää valvontaansa tai vähentää raportointitiheyttä. Komissio ei myöskään määritellyt muodollisesti, mitä rakenneuudistuksia se aikoi seurata neljän julkisen talouden turvajärjestelyn piiriin kuuluvan jäsenvaltion osalta. Oli tapauksia, joissa se oli seurannut muiden kuin makrotalouden sopeutusohjelman puitteissa sovittujen jäsenvaltioiden toteuttamia uudistuksia.

Tehostetun valvonnan alaisena jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä haavoittuvuuksien korjaamiseksi ottaen huomioon eurooppalaisen ohjausjakson aikana annetut maakohtaiset suositukset. Vastaavasti jäsenvaltioiden on äskettäin hyväksytyn elvytys- ja selviytymisvälineen puitteissa selitettävä, miten niiden elvytys- ja selviytymissuunnitelmat auttavat vastaamaan niiden maakohtaisissa suosituksissa yksilöidyihin haasteisiin. Komission valvonnan tarkoituksena on tarkistaa jäsenvaltioiden edistyminen niiden kohtaamien haasteiden ratkaisemisessa maakohtaisten suositusten mukaisesti. Vaikka sama komission työryhmä vastaa sekä elvytys- ja selviytymisvälineen täytäntöönpanon ohjaamisesta että eurooppalaisen ohjausjakson koordinoinnista, se ei ole vastuussa tehostetusta valvonnasta. Tilintarkastajien mukaan komission olisi harkittava julkisten turvapaikkojen ja tehostetun valvonnan sisällyttämistä eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja sovittava yksityiskohtaisesta luettelosta uudistuksista, joita on seurattava kansallisten viranomaisten kanssa.

Mainos

Taustatieto

Tämä raportti täydentää aiempaa tarkastustyötä, joka koski jäsenvaltioille annettavaa taloudellista apua ja EU: n taloushallintoa (kuusi pakettia, kaksi pakettia ja eurooppalainen ohjausjakso). Erityiskertomus 18/2021: ”Komission valvonta makrotalouden sopeutusohjelmasta poistuvista jäsenvaltioista: sopiva väline, joka tarvitsee virtaviivaistamista” tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla.

ympäristö

EU: n metsästrategia: myönteisiä mutta rajallisia tuloksia

Julkaistu

on

Vaikka metsäpeite EU: ssa on kasvanut viimeisten 30 vuoden aikana, näiden metsien kunto huononee. Kestävät hoitokäytännöt ovat avainasemassa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja metsien ilmastonmuutoksen torjumisessa. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa tarkastellaan EU: n vuosien 2014--2020 metsästrategiaa ja alan tärkeimpiä politiikkoja.Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa todetaan, että Euroopan komissio olisi voinut ryhtyä voimakkaampiin toimiin suojellakseen EU: n metsiä alueilla, joilla EU on täysin toimivaltainen toimimaan. Voitaisiin esimerkiksi tehdä enemmän laittoman puunkorjuun torjumiseksi ja parantaa maaseudun kehittämistoimenpiteiden painopistettä biologiseen monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen. Metsäalueiden rahoitus EU: n talousarviosta on paljon pienempi kuin maatalousrahoitus, vaikka metsien peittämä pinta -ala ja maatalouskäyttöalue ovat lähes samat.

EU: n rahoitus metsätaloudelle on alle 1 % YMP: n talousarviosta; se keskittyy suojelutoimenpiteiden tukemiseen ja metsän istutuksen ja palauttamisen tukemiseen. 90 % EU: n metsärahoituksesta kanavoidaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) kautta. "Metsät ovat monitoimisia, palvelevat ympäristö-, taloudellisia ja sosiaalisia tarkoituksia, ja ekologisten rajojen asettaminen esimerkiksi metsien energiankäytölle on käynnissä", kertoi raportista vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Samo Jereb.

”Metsät voivat toimia tärkeinä hiilinieluina ja auttaa meitä vähentämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten metsäpaloja, myrskyjä, kuivuutta ja biologisen monimuotoisuuden vähenemistä, mutta vain jos ne ovat hyvässä kunnossa. Euroopan komission ja jäsenvaltioiden vastuulla on tehostaa toimia metsien kestävyyden varmistamiseksi. ”

Mainos

Tilintarkastajat havaitsivat, että EU: n keskeiset politiikat käsittelevät biologista monimuotoisuutta ja ilmastonmuutosta EU: n metsissä, mutta niiden vaikutus on rajallinen. Esimerkiksi vaikka EU: n puutavara -asetus kieltää laittomasti korjatun puun ja puutuotteiden kaupan pitämisen EU: ssa, laitonta puunkorjuuta tapahtuu edelleen. Asetuksen täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa on heikkouksia, ja tehokkaat tarkastukset puuttuvat usein myös komissiolta.

Kaukokartoitus (maapallon havaintotiedot, kartat ja maantieteellisesti merkityt valokuvat) tarjoaa suuria mahdollisuuksia kustannustehokkaaseen seurantaan suurilla alueilla, mutta komissio ei käytä sitä johdonmukaisesti. 2 FI EU on hyväksynyt useita strategioita puuttuakseen EU: n metsien huonoon monimuotoisuuteen ja suojelutasoon. Tilintarkastajat kuitenkin havaitsivat, että näiden metsien elinympäristöjen suojelutoimenpiteiden laatu on edelleen ongelmallista.

Huolimatta 85 prosentista arvioista suojelluista luontotyypeistä, jotka osoittavat huonon tai huonon suojelutilan, useimmat suojelutoimenpiteet tähtäävät vain tilan säilyttämiseen eikä palauttamiseen. Joissakin metsityshankkeissa tilintarkastajat havaitsivat monokulttuuriryhmiä; erilaisten lajien sekoittaminen parantaisi biologista monimuotoisuutta ja kestävyyttä myrskyjä, kuivuutta ja tuholaisia ​​vastaan. Tilintarkastajat päättelevät, että maaseudun kehittämistoimilla ei ole ollut juurikaan vaikutusta metsien biologiseen monimuotoisuuteen ja sietokykyyn ilmastonmuutokseen, osittain johtuen vaatimattomista metsänmenoista (3% kaikista maaseudun kehittämismenoista käytännössä) ja heikkouksista toimenpiteiden suunnittelussa.

Mainos

Pelkkä metsänhoitosuunnitelman olemassaolo - maaseuturahaston rahoituksen saamisen edellytys - ei anna varmuutta siitä, että rahoitus suunnataan ympäristön kannalta kestävään toimintaan. Lisäksi EU: n yhteinen seurantajärjestelmä ei mittaa metsätalouden toimenpiteiden vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen tai ilmastonmuutokseen. Taustatietoa EU on hyväksynyt kansainväliset sopimukset (YK: n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 ja sen kestävän kehityksen tavoitteen 15), ja sen on siksi noudatettava useita tavoitteita, jotka liittyvät suoraan metsien biologiseen monimuotoisuuteen.

Lisäksi EU: n perussopimuksissa kehotetaan EU: ta työskentelemään Euroopan kestävän kehityksen puolesta. Vuoden 2020 Euroopan metsien tilan raportissa todettiin kuitenkin, että Euroopan metsien tila on yleensä huonontumassa; muut jäsenvaltioiden raportit ja tiedot vahvistavat, että EU: n metsien suojelun taso on heikkenemässä. Komissio julkisti uuden EU: n metsästrategiansa heinäkuussa 2021.

Erityiskertomus 21/2021: EU: n rahoitus biologiselle monimuotoisuudelle ja ilmastonmuutokselle EU: n metsissä: myönteisiä mutta rajallisia tuloksia

Continue Reading

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

EU: n politiikalla ei voida varmistaa, että maanviljelijät eivät käytä vettä liikaa

Julkaistu

on

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaiseman erityiskertomuksen mukaan EU: n politiikka ei pysty varmistamaan, että viljelijät käyttävät vettä kestävästi. Maatalouden vaikutus vesivaroihin on suuri ja kiistaton. Viljelijät hyötyvät kuitenkin liian monista EU: n vesipolitiikkaa koskevista poikkeuksista, jotka haittaavat pyrkimyksiä varmistaa järkevä vedenkäyttö. Lisäksi EU: n maatalouspolitiikka edistää ja liian usein tukee suurempaa kuin tehokkaampaa veden käyttöä.

Maanviljelijät ovat makean veden suuria kuluttajia: maatalous muodostaa neljänneksen EU: n koko vedenotosta. Maatalouden toiminta vaikuttaa sekä veden laatuun (esim. Lannoitteiden tai torjunta -aineiden aiheuttama pilaantuminen) että veden määrään. EU: n nykyinen lähestymistapa veden hallintaan juontaa juurensa vuoden 2000 vesipolitiikan puitedirektiiviin (WFD), jossa otettiin käyttöön kestävää veden käyttöä koskevat politiikat. Siinä asetettiin tavoitteeksi saavuttaa hyvä määrällinen tila kaikille vesistöille kaikkialla EU: ssa. Yhteisellä maatalouspolitiikalla (YMP) on myös tärkeä rooli veden kestävyydessä. Se tarjoaa työkaluja, jotka voivat auttaa vähentämään vesivarojen paineita, kuten maksujen yhdistäminen vihreämpiin käytäntöihin ja tehokkaamman kasteluinfrastruktuurin rahoittaminen.

"Vesi on rajallinen resurssi, ja EU: n maatalouden tulevaisuus riippuu suurelta osin siitä, kuinka tehokkaasti ja kestävästi maanviljelijät käyttävät sitä", kertoi raportista vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Joëlle Elvinger. "Toistaiseksi EU: n politiikat eivät kuitenkaan ole auttaneet riittävästi vähentämään maatalouden vaikutuksia vesivaroihin."

Mainos

Vesipolitiikan puitedirektiivi tarjoaa takeita kestämättömän veden käytön estämiseksi. Jäsenvaltiot myöntävät kuitenkin lukuisia poikkeuksia maataloudelle, mikä mahdollistaa vedenoton. Tilintarkastajat havaitsivat, että nämä poikkeukset myönnetään anteliaasti viljelijöille, myös vedestä kärsivillä alueilla. Samaan aikaan jotkut kansalliset viranomaiset soveltavat harvoin seuraamuksia havaitsemastaan ​​laittomasta veden käytöstä. Vesipolitiikan puitedirektiivissä vaaditaan myös jäsenvaltioita omaksumaan saastuttaja maksaa -periaate. Vesi on kuitenkin halvempaa, kun sitä käytetään maataloudessa, ja monet jäsenvaltiot eivät edelleenkään kata maatalouden vesipalvelujen kustannuksia kuin muilla aloilla. Tilintarkastajat huomauttavat, että viljelijöiltä ei usein laskuteta todellista vesimäärää.

YMP: n mukaan viljelijöille myönnettävä EU -tuki ei useimmiten ole riippuvainen tehokkaiden vedenkäyttöä edistävien velvoitteiden noudattamisesta. Jotkut maksut tukevat vettä kuluttavia viljelykasveja, kuten riisiä, pähkinöitä, hedelmiä ja vihanneksia, ilman maantieteellisiä rajoituksia, eli myös vesipitoisilla alueilla. Tilintarkastajat huomauttavat, että YMP: n täydentävillä mekanismeilla (eli tietyistä ympäristövelvoitteista riippuvilla maksuilla) on tuskin mitään vaikutusta. Vaatimuksia ei sovelleta kaikkiin viljelijöihin, eivätkä jäsenvaltiot joka tapauksessa tee riittävästi valvontaa ja asianmukaisia ​​tarkastuksia estääkseen veden kestävää käyttöä.

Suorien tukien lisäksi YMP rahoittaa myös viljelijöiden investointeja tai maatalouskäytäntöjä, kuten vedenpidätystoimenpiteitä. Näillä voi olla myönteinen vaikutus veden käyttöön. Viljelijät kuitenkin harvoin käyttävät tätä mahdollisuutta hyväkseen, ja maaseudun kehittämisohjelmat tukevat harvoin veden uudelleenkäyttöinfrastruktuuria. Nykyisten kastelujärjestelmien nykyaikaistaminen ei myöskään aina johda veden säästöön, koska säästetty vesi voidaan ohjata enemmän vettä kuluttaviin kasveihin tai kasteluun laajemmalla alueella. Samoin uuden infrastruktuurin asentaminen, joka laajentaa kasteltavaa aluetta, lisää todennäköisesti paineita makean veden resursseihin. Kaiken kaikkiaan EU on varmasti rahoittanut tiloja ja hankkeita, jotka heikentävät veden kestävää käyttöä, tarkastajat sanovat.

Mainos

Taustatieto

Erityiskertomus 20/2021: ”Kestävä veden käyttö maataloudessa: YMP: n varat edistävät todennäköisemmin suurempaa kuin tehokkaampaa veden käyttöä” ECA: n verkkosivuilla in 23 EU-kielillä.

Tilintarkastustuomioistuin antoi äskettäin raportteja aiheeseen liittyvistä aiheista maatalous ja ilmastonmuutos, viljelymaan biologista monimuotoisuutta, torjunta-aineiden käyttö että saastuttaja maksaa -periaatetta. Lokakuun alussa se julkaisee myös raportin EU: n metsien biologisesta monimuotoisuudesta.

Tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU: n neuvostolle sekä muille asianosaisille, kuten kansallisille parlamenteille, teollisuuden sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa kertomuksissa annetuista suosituksista pannaan täytäntöön.

Continue Reading

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

EU "ei tee tarpeeksi edistääkseen kestäviä investointeja"

Julkaistu

on

Siirtyminen nollapäästöiseen talouteen edellyttää merkittäviä yksityisiä ja julkisia investointeja, mutta EU ei tee tarpeeksi kanavoidakseen rahaa kestävään toimintaan. Tämä on johtopäätös Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta, jossa vaaditaan johdonmukaisempia EU: n toimia. Euroopan komissio on perustellusti keskittynyt markkinoiden läpinäkyvyyden lisäämiseen, mutta tilintarkastajat kritisoivat liitännäistoimenpiteiden puuttumista kestämättömän taloudellisen toiminnan ympäristö- ja sosiaalikustannusten kattamiseksi. Raportin mukaan komission on sovellettava johdonmukaisia ​​kriteerejä määrittääkseen EU: n talousarviosijoitusten kestävyyden ja kohdentaakseen paremmin pyrkimyksiä luoda kestäviä investointimahdollisuuksia.

"EU: n toimet kestävän rahoituksen alalla eivät ole täysin tehokkaita, ellei toteuteta lisätoimenpiteitä kestämättömän toiminnan ympäristö- ja sosiaalikustannusten hinnoittamiseksi", kertoi raportista vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Eva Lindström. ”Kestämätön liiketoiminta on edelleen liian kannattavaa. Komissio on tehnyt paljon tehdäkseen tästä kestämättömyydestä läpinäkyvän, mutta tähän taustalla olevaan ongelmaan on vielä puututtava. ”

Pääongelmat ovat se, että markkinat eivät kykene hinnoittelemaan kestämättömän toiminnan kielteisiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia ja että kestävyys on avoimuuden puute. Tilintarkastajien mukaan komission vuoden 2018 kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmassa käsiteltiin näitä kysymyksiä vain osittain. monet toimenpiteet viivästyivät, ja niiden toteuttaminen edellyttää lisätoimia. Tilintarkastajat korostavat tarvetta panna toimintasuunnitelma täysimääräisesti täytäntöön ja korostavat, että on tärkeää saattaa päätökseen tieteellisiin kriteereihin perustuva kestävän toiminnan yhteinen luokitusjärjestelmä (EU: n taksonomia). He suosittelevat lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kasvihuonekaasupäästöjen hinnoittelu vastaa paremmin niiden ympäristökustannuksia.

Mainos

Raportissa korostetaan myös Euroopan investointipankin (EIP) tärkeää roolia kestävässä rahoituksessa. EIP: n hallinnoiman EU: n rahoitustuen osalta tilintarkastajat havaitsivat, että Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) antama tuki ei keskittynyt siihen, missä kestäviä investointeja tarvitaan eniten, erityisesti Keski- ja Itä -Euroopassa. Lisäksi vain hyvin pieni osa käytettiin ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Tämän muuttamiseksi he suosittelevat, että komissio kehittää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kestävän hankkeen.

Lopuksi tilintarkastajat havaitsivat myös, että EU: n talousarvio ei ole täysin noudattanut kestävän rahoituksen hyviä käytäntöjä ja ettei siitä ole johdonmukaisia ​​tieteellisiä perusteita, joilla vältettäisiin merkittävä haitta ympäristölle. Ainoastaan ​​InvestEU-ohjelmassa investointeja arvioidaan EIP: n käyttämien sosiaalisten ja ympäristöstandardien perusteella. Tästä seuraa vaara, että riittämättömästi tiukkoja tai epäjohdonmukaisia ​​kriteerejä voidaan käyttää määritettäessä samojen toimien ympäristö- ja sosiaalista kestävyyttä, joita rahoitetaan eri EU -ohjelmista, mukaan lukien EU: n elvytysrahasto. Lisäksi monet kriteerit, joita käytetään seuraamaan EU: n talousarvion panosta ilmastotavoitteisiin, eivät ole yhtä tiukkoja ja tieteellisiä kuin EU: n taksonomiaa varten kehitetyt kriteerit. Tilintarkastajat suosittelevat siksi, että "älä tee merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan johdonmukaisesti koko EU: n talousarviossa, samoin kuin EU: n taksonomiakriteerejä.

Tarkastuskertomus otetaan huomioon kestävän talouden siirtymisen rahoittamista koskevan vuoden 2021 strategian täytäntöönpanossa, jonka komissio julkaisi heinäkuun alussa.

Mainos

Taustatieto

Monet EU: n taloudelliset toimet ovat edelleen hiili-intensiivisiä. Komission mukaan kasvihuonekaasupäästöjen 55 prosentin vähennystavoitteen saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä edellyttää noin 350 miljardin euron lisäinvestointeja pelkästään energiajärjestelmään. Asiantuntijat ovat arvioineet, että nollapäästöjen saavuttaminen EU: ssa vuoteen 2050 mennessä vaatii yhteensä noin biljoonan euron investoinnit vuodessa 1--2021. Tästä määrästä EU: n rahoitustuella voitaisiin tällä hetkellä saada yli 2050 miljardia euroa vuodessa vuosina 200--2021. Tämä osoittaa, kuinka suuri investointivaje on, ja osoittaa, että julkiset varat eivät yksin riitä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseen. Vuosien 2027–2021 monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa EU aikoo tukea julkisia ja yksityisiä investointeja osoittamalla vähintään 2027 prosenttia EU: n talousarviosta ilmastotoimiin. Lisäksi jäsenvaltioiden on osoitettava vähintään 30 prosenttia elvytys- ja selviytymisvälineen (EU: n elvytysrahasto) puitteissa saamistaan ​​varoista ilmastotoimien tukemiseen. ESIR -rahaston seuraajana toimiva InvestEU on EIP: n uusi investointitukimekanismi, jolla saadaan liikkeelle yksityisiä investointeja EU: n strategisesti tärkeisiin hankkeisiin. Tällä hetkellä InvestEU: n raportointijärjestelyt eivät sisällä rahoitustoimien taustalla olevien hankkeiden todellisia ilmasto- ja ympäristötuloksia eivätkä paljasta InvestEU -rahoituksen määriä, joita seurataan EU: n taksonomiakriteerien mukaisesti.

Erityiskertomus 22/2021: 'Kestävä rahoitus: EU: n johdonmukaisemmat toimet rahoituksen ohjaamiseksi kohti kestäviä investointeja' on saatavana tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa