Liity verkostomme!

Maatalous

EU: n maatalousmenot eivät ole tehneet maataloudesta ilmastoystävällisempää

Julkaistu

on

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen mukaan ilmastotoimiin tarkoitettu EU: n maatalousrahoitus ei ole edistänyt maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä. Vaikka yli neljännes kaikista vuosien 2014--2020 EU: n maatalousmenoista - yli 100 miljardia euroa - osoitettiin ilmastonmuutokseen, maatalouden kasvihuonekaasupäästöt eivät ole vähentyneet vuodesta 2010. Tämä johtuu siitä, että useimmat yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tukemat toimenpiteet joilla on vähän ilmastonmuutoksen potentiaalia, ja YMP ei kannusta tehokkaiden ilmastoystävällisten käytäntöjen käyttöön.

"EU: n rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä maatalousalalla on ratkaisevan tärkeä, koska EU asettaa ympäristöstandardit ja rahoittaa suurimman osan jäsenvaltioiden maatalousmenoista", kertoi raportista vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Viorel Ștefan. . "Odotamme havaintojemme olevan hyödyllisiä EU: n tavoitteessa tulla ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa olisi keskityttävä enemmän maatalouden päästöjen vähentämiseen, ja sen olisi oltava vastuuvelvollisempi ja avoimempi sen vaikutuksesta ilmastonsuojeluun. . ”

Tilintarkastajat tutkivat tukivatko vuosien 2014--2020 YMP: n ilmastovaikutusten lieventämiskäytäntöjä, joilla on potentiaalia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kolmesta keskeisestä lähteestä: karja, kemialliset lannoitteet ja lanta sekä maankäyttö (viljelymaa ja nurmi). He analysoivat myös, kannustiko YMP tehokkaiden lieventämiskäytäntöjen käyttöönottoa paremmin kaudella 2014--2020 kuin kaudella 2007--2013.

Karjan päästöt edustavat noin puolta maatalouden päästöistä; ne eivät ole vähentyneet vuodesta 2010. Nämä päästöt liittyvät suoraan karjan kokoon, ja karjan osuus niistä on kaksi kolmasosaa. Karjan osuus päästöistä nousee edelleen, jos otetaan huomioon rehujen tuotannon päästöt (mukaan lukien tuonti). YMP: llä ei kuitenkaan pyritä rajoittamaan karjan määrää; se ei myöskään kannusta vähentämään niitä. YMP: n markkinatoimenpiteisiin kuuluu eläintuotteiden myynninedistäminen, joiden kulutus ei ole vähentynyt vuodesta 2014; tämä auttaa säilyttämään kasvihuonekaasupäästöt pikemminkin kuin vähentämään niitä.

Kemiallisten lannoitteiden ja lannan päästöt, jotka muodostavat melkein kolmanneksen maatalouden päästöistä, kasvoivat vuosina 2010-2018. YMP on tukenut käytäntöjä, jotka voivat vähentää lannoitteiden käyttöä, kuten luomuviljely ja palkokasvien viljely. Tilintarkastajien mukaan näillä käytännöillä on kuitenkin epäselvä vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin. Sen sijaan todistettavasti tehokkaampia käytäntöjä, kuten tarkkuusviljelymenetelmiä, jotka sopivat lannoitesovelluksiin sadon tarpeisiin, ei myönnetty juurikaan.

YMP tukee ilmastolle epäedullisia käytäntöjä esimerkiksi maksamalla viljelijöille, jotka viljelevät valutettuja turvemaita, jotka edustavat alle 2 prosenttia EU: n viljelysmaasta, mutta päästävät 20 prosenttia EU: n maatalouden kasvihuonekaasuista. Maaseudun kehittämisvaroja olisi voitu käyttää näiden turvemaiden kunnostamiseen, mutta näin tehtiin harvoin. YMP: n tuki hiilidioksidin sitomistoimenpiteille, kuten metsitys, agrometsästys ja pellon muuttaminen nurmiksi, ei ole kasvanut kaudelle 2007–2013. EU: n lainsäädännössä ei tällä hetkellä sovelleta saastuttaja maksaa -periaatetta maatalouden kasvihuonekaasupäästöihin.

Lopuksi tilintarkastajat huomauttavat, että täydentäviä ehtoja koskevat säännöt ja maaseudun kehittämistoimenpiteet muuttuivat vain vähän edelliseen kauteen verrattuna huolimatta EU: n kasvaneista ilmastotavoitteista. Vaikka viherryttämisohjelman oli tarkoitus parantaa YMP: n ympäristötehokkuutta, se ei kannustanut viljelijöitä toteuttamaan tehokkaita ilmastoa edistäviä toimenpiteitä, ja sen vaikutus ilmastoon on ollut vain marginaalinen.

Taustatieto

Elintarviketuotanto aiheuttaa 26 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, ja maatalouden - etenkin karjankasvatusalan - pääosa näistä päästöistä.

EU: n vuosien 2021--2027 yhteisestä maatalouspolitiikasta, johon rahoitetaan noin 387 miljardia euroa, neuvotellaan parhaillaan EU: n tasolla. Kun uudet säännöt on sovittu, jäsenvaltiot panevat ne täytäntöön kansallisella tasolla suunnitelluilla ja Euroopan komission valvomilla YMP: n strategiasuunnitelmilla. Nykyisten sääntöjen mukaan kukin jäsenvaltio päättää, myötävaikuttaako sen maatalouden ala maatalouden päästöihin vai ei.

Erityiskertomus 16/2021: "Yhteinen maatalouspolitiikka ja ilmasto - puolet EU: n ilmastomenoista, mutta maatilojen päästöt eivät vähene" on saatavilla ECA: n verkkosivuilla

Maatalous

Pitkän aikavälin visio maaseutualueista: Vahvemmille, yhteydessä oleville, joustaville ja vauraille EU: n maaseutualueille

Julkaistu

on

Euroopan komissio on esittänyt a pitkän aikavälin visio EU: n maaseutualueista, yksilöimällä heidän kohtaamansa haasteet ja huolenaiheet sekä korostamalla joitain lupaavimmista mahdollisuuksista, joita näillä alueilla on. Kansalaisten ja maaseudun muiden toimijoiden ennakointiin ja laajaan kuulemiseen perustuen tämän päivän visio ehdottaa maaseudun sopimusta ja maaseudun toimintasuunnitelmaa, joiden tavoitteena on tehdä maaseutualueistamme vahvempia, yhteydessä toisiinsa, joustavampia ja vauraampia.

Jotta globalisaation, kaupungistumisen, ikääntymisen aiheuttamat megatrendit ja haasteet voidaan vastata menestyksekkäästi ja hyödyntää vihreän ja digitaalisen siirtymisen edut, tarvitaan paikkatietoisia politiikkoja ja toimenpiteitä, joissa otetaan huomioon EU: n alueiden monimuotoisuus, niiden erityistarpeet ja suhteelliset vahvuudet.

Maaseutualueilla kaikkialla EU: ssa väestö on keskimäärin vanhempaa kuin kaupunkialueita, ja se alkaa hitaasti kutistua seuraavan vuosikymmenen aikana. Yhdistettävyyden puutteen, alikehittyneen infrastruktuurin, monipuolisten työllistymismahdollisuuksien ja palvelujen rajoitetun saatavuuden puuttuessa tämä tekee maaseutualueista vähemmän houkuttelevia asua ja työskennellä. Samalla maaseutualueet ovat myös aktiivisia toimijoita EU: n vihreällä alueella ja digitaaliset siirtymät. EU: n vuoteen 2030 ulottuvien digitaalisten tavoitteiden saavuttaminen voi tarjota enemmän mahdollisuuksia maaseudun kestävälle kehitykselle maatalouden, maatalouden ja metsätalouden ulkopuolella, kehittää uusia näkökulmia teollisuuden ja erityisesti palvelujen kasvulle ja myötävaikuttaa palvelujen ja teollisuuden maantieteellisen jakauman parantamiseen.

Tämän EU: n maaseutualueiden pitkän aikavälin vision tavoitteena on vastata näihin haasteisiin ja huolenaiheisiin EU: n vihreän ja digitaalisen siirtymän uusia mahdollisuuksia ja COVID 19 -pandemiasta saatuja kokemuksiaja tunnistamalla keinot maaseudun elämänlaadun parantamiseksi, tasapainoisen alueellisen kehityksen saavuttamiseksi ja talouskasvun edistämiseksi.

Maaseutusopimus

Uusi maaseudun sopimus sitouttaa toimijat EU: n, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla tukemaan vision yhteisiä tavoitteita, edistämään taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja vastaamaan maaseutuyhteisöjen yhteisiin pyrkimyksiin. Komissio helpottaa tätä kehystä olemassa olevien verkkojen kautta ja kannustaa ideoiden ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa kaikilla tasoilla.

EU: n maaseudun toimintasuunnitelma

Tänään komissio on myös esittänyt toimintasuunnitelman kestävän, yhtenäisen ja integroidun maaseudun kehittämisen edistämiseksi. Useat EU: n politiikat tukevat jo maaseutualueita edistämällä niiden tasapainoista, oikeudenmukaista, vihreää ja innovatiivista kehitystä. Näiden joukossa yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) ja koheesiopolitiikka ovat keskeisiä tämän toimintasuunnitelman tukemisessa ja täytäntöönpanossa, ja niiden mukana on joukko muita EU: n politiikan aloja, jotka yhdessä tekevät tästä visiosta totta.

Visio ja toimintasuunnitelma yksilöivät neljä toiminta-aluetta, joita tukevat lippulaivahankkeet:

  • Vahvempi: keskitytään maaseutuyhteisöjen vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen, palvelujen saatavuuden parantamiseen ja sosiaalisen innovaation helpottamiseen;
  • kytketty: parantaa yhteyksiä sekä liikenteen että digitaalisen pääsyn suhteen;
  • joustava: luonnonvarojen säilyttäminen ja maatalouden viherryttäminen ilmastonmuutoksen torjumiseksi samalla kun varmistetaan sosiaalinen sietokyky tarjoamalla pääsy koulutukseen ja monipuolisiin laadukkaisiin työmahdollisuuksiin;
  • Vauras: monipuolistaa taloudellista toimintaa ja parantaa maatalouden, maatalouselintarviketoiminnan ja maatalousturismin lisäarvoa.

Komissio tukee ja seuraa EU: n maaseudun toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja päivittää sitä säännöllisesti säännöllisesti varmistaakseen, että se pysyy merkityksellisenä. Se jatkaa myös yhteistyötä jäsenvaltioiden ja maaseudun toimijoiden kanssa vuoropuhelun ylläpitämiseksi maaseutukysymyksistä. Lisäksi "maaseudun todentaminen ” otetaan käyttöön EU: n politiikan uudelleentarkastelu maaseudun linssin kautta. Tavoitteena on tunnistaa paremmin ja ottaa huomioon komission poliittisen aloitteen mahdolliset vaikutukset ja vaikutukset maaseudun työpaikkoihin, kasvuun ja kestävään kehitykseen.

Lopuksi a maaseudun observatorio perustetaan komission sisällä maaseutua koskevien tietojen keruun ja analysoinnin parantamiseksi. Tämä antaa näyttöä maaseudun kehittämiseen liittyvän päätöksenteon tiedottamiseksi ja tukee maaseudun toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa.

Seuraavat vaiheet

Tänään julkaistu maaseutualueiden pitkän aikavälin visio on ensimmäinen askel kohti vahvempia, paremmin yhteydessä olevia, joustavia ja vauraita maaseutualueita vuoteen 2040 mennessä. Maaseutusopimus ja EU: n maaseudun toimintasuunnitelma ovat avaintekijät näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuoden 2021 loppuun mennessä komissio on yhteydessä alueiden komiteaan tutkiakseen tietä kohti vision tavoitteita. Vuoden 2023 puoliväliin mennessä komissio arvioi, mitkä EU: n ja jäsenvaltioiden rahoittamat toimet on toteutettu ja ohjelmoitu maaseutualueille. Julkisessa raportissa, joka julkaistaan ​​vuoden 2024 alussa, yksilöidään alueet, joilla tarvitaan lisätukea ja rahoitusta, sekä jatkotoimet EU: n maaseudun toimintasuunnitelman perusteella. Raportin ympärillä käytävät keskustelut hyödyntävät ohjelmakauden 2028--2034 ehdotusten valmistelua.

Tausta

Presidentti von der Leyenin kirjassa korostettiin tarvetta suunnitella pitkän aikavälin visio maaseudulle poliittisia suuntaviivoja ja lähetyskirjeissä Varapuheenjohtaja ŠuicaKomissaari Wojciechowski että Komissaari Ferreira

Maataloudesta vastaava komissaari Janusz Wojciechowski sanoi: "Maaseutualueet ovat EU: lle tänään ratkaisevia, sillä ne tuottavat ruokaa, suojelevat perintöämme ja suojelevat maisemia. Heillä on keskeinen rooli vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. Meidän on kuitenkin tarjottava näille maaseutuyhteisöille oikeat työkalut hyödyntämään täysimääräisesti edessä olevat mahdollisuudet ja vastaamaan heidän kohtaamiinsa haasteisiin. Maaseutualueiden pitkän aikavälin visio on ensimmäinen askel kohti maaseutumme muuttamista. Uusi YMP myötävaikuttaa visioon edistämällä älykästä, joustavaa ja monipuolista maatalousalaa, vahvistamalla ympäristönhoitoa ja ilmastotoimia sekä vahvistamalla maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta. Varmistamme, että EU: n maaseudun toimintasuunnitelma mahdollistaa maaseutumme kestävän kehityksen. "

SEUT-sopimuksen 174 artiklassa kehotetaan EU: ta kiinnittämään erityistä huomiota muun muassa maaseutualueisiin edistäessään yleistä sopusointuista kehitystään, vahvistamalla taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuuttaan ja vähentämällä eri alueiden välisiä eroja.

A Eurobarometri-tutkimus toteutettiin huhtikuussa 2021 maaseudun pitkän aikavälin vision painopisteiden arvioimiseksi. Tutkimuksessa todettiin, että 79 prosenttia EU: n kansalaisista kannatti EU: ta, ja maaseudun olisi otettava huomioon julkisia menoja koskevissa päätöksissä. 65% kaikista EU: n kansalaisista katsoi, että paikallisen alueen tai provinssin olisi voitava päättää, miten EU: n maaseutuinvestoinnit käytetään; ja 44% mainitsi liikenneinfrastruktuurin ja yhteydet maaseudun keskeisenä tarpeena.

Komissio juoksi a julkisen kuulemisen maaseutualueiden pitkän aikavälin visiosta 7. syyskuuta - 30. marraskuuta 2020. Yli 50% vastaajista totesi, että infrastruktuuri on maaseudun kiireellisin tarve. 43% vastaajista mainitsi kiireellisen tarpeen myös peruspalvelujen ja palveluiden, kuten veden ja sähkön, sekä pankkien ja postien saatavuuden. Seuraavien 20 vuoden aikana vastaajat uskovat, että maaseutualueiden houkuttelevuus riippuu suurelta osin saatavuudesta digitaalisten yhteyksien (93%), peruspalvelujen ja e-palvelujen (94%) sekä maatalouden ilmasto- ja ympäristötehokkuuden parantamisen (92%).

Demokratian ja demografian varapuheenjohtaja Dubravka Šuica sanoi: "Maaseudulla asuu melkein 30 prosenttia EU: n väestöstä, ja tavoitteemme on parantaa merkittävästi heidän elämänlaatua. Olemme kuunnelleet heidän huolenaiheitaan ja rakentaneet yhdessä heidän kanssaan tämän vision perustuen EU: n vihreän ja digitaalisen siirtymän luomiin uusiin mahdollisuuksiin ja COVID 19 -pandemiasta saatuihin kokemuksiin. Tämän tiedonannon avulla haluamme luoda uuden vauhdin maaseutualueille houkuttelevina, elinvoimaisina ja dynaamisina paikkoina samalla kun tietysti suojellaan niiden olennaista luonnetta. Haluamme antaa maaseutualueille ja yhteisöille vahvemman äänen Euroopan tulevaisuuden rakentamisessa. "

Koheesio- ja uudistuskomissaari Elisa Ferreira (kuvassa) sanoi: "Vaikka meillä kaikilla on samat haasteet, alueillamme on erilaiset keinot, vahvuudet ja kyvyt selviytyä niistä. Politiikkojemme on oltava herkkiä alueidemme erilaisille piirteille. Haluamasi demokraattinen ja yhtenäinen unioni on rakennettava lähemmäs kansalaisia ​​ja alueita, mukaan lukien erilaiset hallintotasot. Maaseutualueiden pitkän aikavälin visio edellyttää ratkaisuja, jotka on suunniteltu niiden erityistarpeisiin ja -ominaisuuksiin, alue- ja paikallisviranomaisten sekä paikallisyhteisöjen kanssa. Maaseutualueiden on kyettävä tarjoamaan väestölle peruspalveluja ja hyödynnettävä vahvuuksiaan tullakseen taloudellisen kehityksen ankkureiksi. Kaikki nämä tavoitteet ovat uuden koheesiopolitiikan vuosien 2021--2027 ytimessä. "

Lisätietoja

Pitkän aikavälin visio EU: n maaseutualueille - kohti vahvempia, yhteydessä olevia, joustavia ja vauraita maaseutualueita vuoteen 2040 mennessä

Tietosivu maaseutualueiden pitkän aikavälin visiosta

Kysymyksiä ja vastauksia maaseutualueiden pitkän aikavälin visiosta

Pitkän aikavälin visio maaseudulle

Continue Reading

Afrikka

Maatalous: Komissio hyväksyy uuden suojatun maantieteellisen merkinnän Etelä-Afrikasta

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 'Rooibos' / 'Punainen pensas' Etelä-Afrikasta suojattujen alkuperänimitysten (SAN) rekisteriin. Rooibos / Red Bush viittaa kuivattuihin lehtiin ja varsiin, joita viljellään Länsi-Kapin maakunnassa ja Pohjois-Kapin maakunnassa, alueella, joka tunnetaan kuumista kuivista kesistä ja kylmistä märistä talvista. 'Rooibos' / 'Red Bush' on kehittänyt joitain ainutlaatuisia ominaisuuksia sopeutumiseen tässä ankarassa ilmastossa ja tarjoaa hedelmäisiä, puisia ja mausteisia makuja. Se korjataan vuosittain kuumina kesinä ja aurinkokuivataan heti sadonkorjuun jälkeen. Teekenttäprosessia kuvataan usein taidemuodoksi, ja se on yksi kriittisimmistä osista Rooibos / Red Bush -prosessia, jossa tarvitaan erityistä taitotietoa ja asiantuntemusta. 'Rooibos' / 'Red Bush' -kuivattujen lehtien ja varsien käyttö teenä dokumentoitiin ensimmäisen kerran melkein 250 vuotta sitten. Siitä lähtien sen hedelmäinen, makea maku on johtanut siihen, että se on Etelä-Afrikan kulttuurikuvake. Tällä hetkellä EU: n ulkopuolisista maista on rekisteröity 262 maantieteellistä merkintää. Lisätietoja eAmbrosia tietokannassa ja laatujärjestelmät sivut.

Continue Reading

Maatalous

Komissio hyväksyy noin 46 miljoonan euron Romanian järjestelmän, jolla tuetaan koronaviruksen taudista kärsineiden karjankasvattajien toimintaa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt yli 225 miljoonan Romanian leunan järjestelmän (noin 46 miljoonaa euroa), jolla tuetaan karjankasvattajien toimintaa koronaviruksen puhkeamisen yhteydessä. Järjestelmä hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Järjestelmässä julkinen tuki annetaan suorina avustuksina osittain koronaviruksen puhkeamisen vuoksi karjankasvattajille aiheutuneiden tulonmenetysten korjaamiseksi. Komissio totesi, että Romanian järjestelmä on väliaikaisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti (i) tuki ei ylitä 225,000 31 euroa väliaikaisten puitteiden tarjoaman maatalouden alkusektorilla toimivan edunsaajan osalta; ja (ii) järjestelmä on voimassa 2021 päivään joulukuuta XNUMX.

Komissio totesi, että toimenpide on välttämätön, asianmukainen ja oikeasuhteinen vakavan häiriön poistamiseksi jäsenvaltion taloudessa SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja väliaikaisessa kehyksessä asetettujen ehtojen mukaisesti. Tämän perusteella komissio hyväksyi järjestelmän EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja väliaikaisista puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.62827 numerolla valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu sivustolla, kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa