Liity verkostomme!

Euroopan komissio

Kriittiset raaka-aineet: Turvallisten ja kestävien toimitusketjujen varmistaminen EU:n vihreää ja digitaalista tulevaisuutta varten

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Komissio ehdotti 20. maaliskuuta kattavaa toimenpidekokonaisuutta, jolla varmistetaan EU:n pääsy kriittisten raaka-aineiden turvalliseen, monipuoliseen, kohtuuhintaiseen ja kestävään hankintaan. Kriittiset raaka-aineet ovat välttämättömiä useilla strategisilla aloilla, mukaan lukien nettolla-teollisuus, digitaaliteollisuus, ilmailu- ja puolustusala.

Vaikka kriittisten raaka-aineiden kysynnän ennustetaan kasvavan jyrkästi, Eurooppa on vahvasti riippuvainen tuonnista, usein lähes monopolistisista kolmansien maiden toimittajista. EU:n on lievennettävä tällaisiin strategisiin riippuvuuksiin liittyviä toimitusketjuille aiheutuvia riskejä parantaakseen taloudellista joustavuuttaan, kuten korostavat puute Covid-19:n ja Venäjän Ukrainaan miehitystä seuranneen energiakriisin jälkeen. Tämä voi vaarantaa EU:n pyrkimykset saavuttaa ilmasto- ja digitaaliset tavoitteensa.

Tänään hyväksytyssä kriittisiä raaka-aineita koskevassa asetuksessa ja tiedonannossa hyödynnetään sisämarkkinoiden ja EU:n ulkoisten kumppanuuksien vahvuuksia ja mahdollisuuksia EU:n kriittisten raaka-aineiden toimitusketjujen monipuolistamiseksi ja sietokyvyn parantamiseksi. Kriittisistä raaka-aineista annettu laki parantaa myös EU:n valmiuksia seurata ja lieventää häiriöriskejä sekä edistää kiertokulkua ja kestävyyttä.

Euroopan komission puheenjohtaja, Ursula alkaen Leyen sanoi: ”Tämä laki vie meidät lähemmäksi ilmastotavoitteitamme. Se parantaa merkittävästi kriittisten raaka-aineiden jalostusta, käsittelyä ja kierrätystä täällä Euroopassa. Raaka-aineet ovat elintärkeitä kaksoissiirtymämme keskeisten teknologioiden valmistuksessa – kuten tuulivoiman tuotannossa, vedyn varastoinnissa tai akuissa. Ja vahvistamme yhteistyötämme luotettavien kauppakumppaneiden kanssa maailmanlaajuisesti vähentääksemme EU:n nykyistä riippuvuutta vain yhdestä tai muutamasta maasta. On molemminpuolisen edun mukaista lisätä tuotantoa kestävällä tavalla ja samalla varmistaa toimitusketjujen monipuolisuus eurooppalaisille yrityksillemme.

Yhdessä sähkömarkkinoiden suunnittelun uudistus ja Net Zero Industry Act, tämänpäiväiset kriittisiä raaka-aineita koskevat toimenpiteet luovat suotuisan sääntely-ympäristön nettonolla-teollisuudelle ja Euroopan teollisuuden kilpailukyvylle, kuten tiedotteessa todettiin. Green Dealin teollisuussuunnitelma.

Sisäiset toimet

Kriittisiä raaka-aineita koskeva laki antaa EU:lle työkalut, joilla varmistetaan EU:n pääsy kriittisten raaka-aineiden turvalliseen ja kestävään hankintaan, pääasiassa seuraavilla tavoilla:

Mainos

Selkeiden prioriteettien asettaminen toiminnalle: Päivitetyn kriittisten raaka-aineiden luettelon lisäksi laissa yksilöidään luettelo strategisia raaka-aineita, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan vihreiden ja digitaalisten tavoitteiden kannalta tärkeille teknologioille sekä puolustus- ja avaruussovelluksille, samalla kun ne ovat alttiina mahdollisille toimitusriskeille tulevaisuudessa. Asetus sisällyttää sekä kriittisten että strategisten raaka-aineiden luettelot EU:n lainsäädäntöön. Asetuksessa asetetaan selkeät vertailuarvot kotimaiselle kapasiteetille strategisessa raaka-aineiden toimitusketjussa ja EU:n tarjonnan monipuolistamiseksi vuoteen 2030 mennessä: 

  • Vähintään 10 % EU:n vuosikulutuksesta uuttaminen,
  • Vähintään 40 % EU:n vuosikulutuksesta käsittely,
  • Vähintään 15 % EU:n vuosikulutuksesta kierrätys
  • Enintään 65% vuoden unionin vuosikulutuksesta jokainen strateginen raaka-aine missä tahansa asiaankuuluvassa jalostusvaiheessa yhdestä kolmannesta maasta.

Turvallisten ja kestävien EU:n kriittisten raaka-aineiden toimitusketjujen luominen: Laki vähentää EU:n kriittisten raaka-ainehankkeiden hallinnollista taakkaa ja yksinkertaistaa lupamenettelyjä. Lisäksi valitut strategiset hankkeet saavat tukea rahoituksen saamiseen ja lyhyempiä lupa-aikoja (24 kuukautta louhintalupien osalta ja 12 kuukautta käsittely- ja kierrätyslupien osalta). Jäsenvaltioiden on myös kehitettävä kansallisia ohjelmia geologisten luonnonvarojen tutkimiseksi.

Varmistetaan, että EU voi lieventää toimitusriskejä: Toimitusketjujen kestävyyden varmistamiseksi laissa säädetään kriittisten raaka-aineiden toimitusketjujen seurannasta ja strategisten raaka-ainevarastojen koordinoinnista jäsenvaltioiden kesken. Tietyt suuret yritykset joutuvat suorittamaan strategisten raaka-aineiden toimitusketjunsa auditoinnin, joka sisältää yritystason stressitestin.

Investoinnit tutkimukseen, innovaatioon ja osaamiseen:  Komissio vahvistaa kriittisten raaka-aineiden läpimurtotekniikoiden käyttöönottoa ja käyttöönottoa. Lisäksi laajamittaisen kriittisten raaka-aineiden osaamiskumppanuuden ja Raaka-aineakatemian perustaminen edistää kriittisten raaka-aineiden toimitusketjujen työvoiman kannalta olennaista osaamista. Ulkoisesti Global Gatewaytä käytetään välineenä auttamaan kumppanimaita kehittämään omia louhinta- ja käsittelykapasiteettiaan, mukaan lukien osaamisen kehittäminen.

Ympäristönsuojelu parantamalla kriittisten raaka-aineiden kiertokulkua ja kestävyyttä: Kriittisten raaka-aineiden toimitusvarmuuden ja kohtuuhintaisuuden parantamisen on kuljettava käsi kädessä lisätoimien kanssa, joilla pyritään lieventämään kielteisiä vaikutuksia sekä EU:ssa että kolmansissa maissa työntekijöiden oikeuksien, ihmisoikeuksien ja ympäristönsuojelun osalta. Pyrkimykset kriittisten raaka-aineiden arvoketjujen kestävän kehityksen parantamiseen auttavat myös edistämään taloudellista kehitystä kolmansissa maissa sekä kestävää hallintoa, ihmisoikeuksia, konfliktien ratkaisua ja alueellista vakautta.

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön ja pantava täytäntöön kansallisia toimenpiteitä kriittisten raaka-aineita sisältävien jätteiden keräämisen parantamiseksi ja sen kierrättämiseksi kriittisiksi uusioraaka-aineiksi. Jäsenvaltioiden ja yksityisten toimijoiden on tutkittava kriittisten raaka-aineiden mahdollisuuksia hyödyntää kaivannaisjätteistä nykyisessä kaivostoiminnassa, mutta myös historiallisilta kaivosjätealueilta. Tuotteet sisältävät kestomagneetit tulee tavata kiertokulkuvaatimukset ja antaa tietoja kierrätettävyyttä ja kierrätettyä sisältöä.

Kansainvälinen sitoutuminen

Unionin kriittisten raaka-aineiden tuonnin monipuolistaminen: EU ei tule koskaan olemaan omavarainen tällaisten raaka-aineiden toimittamisessa, ja se on jatkossakin riippuvainen tuonnista suurimman osan kulutuksestaan. Kansainvälinen kauppa on siksi välttämätöntä maailmanlaajuisen tuotannon tukemiseksi ja tarjonnan monipuolistamisen varmistamiseksi. EU tarvitsee vahvistaa maailmanlaajuista sitoutumistaan ​​luotettavien kumppaneiden kanssa kehittää ja monipuolistaa investointeja ja edistää kansainvälisen kaupan vakautta ja vahvistaa sijoittajien oikeusvarmuutta. EU pyrkii erityisesti molempia osapuolia hyödyttävään kumppanuuksia kehittyvien markkinoiden ja kehittyvien talouksien kanssa, erityisesti sen Global Gateway -strategian puitteissa.

EU tehostaa kauppatoimia, muun muassa perustamalla kriittisten raaka-aineiden klubin kaikille samanmielisille maille, jotka ovat halukkaita vahvistamaan maailmanlaajuisia toimitusketjuja, vahvistamalla Maailman kauppajärjestöä (WTO), laajentamalla sen kestävien investointien helpottamista koskevien sopimusten ja vapaakauppasopimusten verkostoa ja ponnistelemalla tiukemmin täytäntöönpanoa epäoikeudenmukaisuuden torjumiseksi. kauppakäytännöt.

Se kehittää edelleen strategisia kumppanuuksia: EU työskentelee luotettavien kumppanien kanssa edistääkseen omaa taloudellista kehitystään kestävällä tavalla luomalla arvoketjuja omissa maissaan ja edistäen samalla turvallisia, kestäviä, edullisia ja riittävän monipuolisia arvoketjuja EU:lle.

Seuraavat vaiheet

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto keskustelevat asetusehdotuksesta ja hyväksyvät sen ennen sen hyväksymistä ja voimaantuloa.

Tausta

Tämä aloite sisältää a Asetus ja Viestintä. Asetuksella luodaan sääntelykehys, jolla tuetaan kotimaisen kapasiteetin kehittämistä ja vahvistetaan EU:n kriittisten raaka-aineiden toimitusketjujen kestävyyttä ja kiertokulkua. Tiedonannossa ehdotetaan toimia, joilla tuetaan toimitusketjujen monipuolistamista uusilla toisiaan tukevilla kansainvälisillä kumppanuuksilla. Painopiste on myös EU:n kauppasopimusten panoksen maksimoinnissa, mikä täydentää täysin Global Gateway -strategiaa.

Presidentti julkisti kriittisiä raaka-aineita koskevan lain alkaen Leyen hänen aikanaan 2022 unionin valtio puheessaan, jossa hän kehotti puuttumaan EU:n riippuvuuteen tuoduista kriittisistä raaka-aineista monipuolistamalla ja varmistamalla kriittisten raaka-aineiden kotimainen ja kestävä tarjonta. Se vastaa 2022 Versaillesin julistus Eurooppa-neuvosto hyväksyi, jossa korostettiin kriittisten raaka-aineiden strategista merkitystä unionin strategisen autonomian ja Euroopan suvereniteetin takaamiseksi. Se vastaa myös Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin päätelmiin ja Euroopan parlamentin marraskuussa 2021 antamaan päätöslauselmaan EU:n kriittisten raaka-aineiden strategiasta.

Toimenpiteet perustuvat vuoden 2023 kriittisyysarviointiin, strategisiin teknologioihin keskittyvään ennakointiraporttiin sekä kriittisten raaka-aineiden 2020 toimintasuunnitelman puitteissa käynnistettyihin toimiin. Tämänpäiväinen ehdotus perustuu komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) tieteelliseen työhön. Yhdessä JRC Foresight -tutkimuksen kanssa YTK myös uudisti Raaka-aineiden tietojärjestelmä joka tarjoaa tietoa raaka-aineista, sekä primäärisistä (louhituista/korjatuista) että toissijaisista, esimerkiksi kierrätyksestä. Työkalu tarjoaa tietoa tietyistä materiaaleista, maista sekä eri sektoreista ja teknologioista ja sisältää analyyseja sekä tarjonnasta että kysynnästä, nykyisestä ja tulevaisuudesta. 

Kriittisten raaka-aineiden laki esitellään rinnakkain EU:n Net Zero Industry Actin kanssa, jonka tavoitteena on lisätä EU:n keskeisten hiilineutraalien eli "net-zero" -teknologioiden valmistusta varmistaakseen turvalliset, kestävät ja kilpailukykyiset puhtaan energian toimitusketjut. saavuttaa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet.

Lisätietoja

Euroopan kriittisiä raaka-aineita koskeva asetus

Viestintä

Kysymyksiä ja vastauksia

Factsheet

Kriittiset raaka-aineet ja kauppa – Infografiikka

Toimet neljällä kriittisellä raaka-aineella - Infografiikka

Raaka-aineiden tietojärjestelmä

JRC:n ennakointiraportti

Kriittisten raaka-aineiden laki – videoanimaatio

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos

Nousussa