Liity verkostomme!

Euroopan komissio

Eurooppalainen demokratia: komissio antaa uusia lakeja poliittisesta mainonnasta, vaalioikeuksista ja puolueiden rahoituksesta

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on esittänyt ehdotuksen poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta osana toimenpiteitä, joilla pyritään suojelemaan vaalien koskemattomuutta ja avointa demokraattista keskustelua. Ehdotetut säännöt edellyttäisivät, että kaikki poliittiset mainokset merkitään selkeästi sellaisiksi ja sisältävät tietoja, kuten kuka siitä maksoi ja kuinka paljon. Poliittiset kohdistus- ja vahvistustekniikat olisi selitettävä julkisesti ennennäkemättömän yksityiskohtaisesti, ja ne kiellettäisiin käytettäessä arkaluonteisia henkilötietoja ilman henkilön nimenomaista suostumusta. Komissio ehdottaa myös EU:n nykyisten sääntöjen päivittämistä, jotka koskevat EU:n "liikkuvia kansalaisia" ja heidän äänioikeuttaan Euroopan parlamentin ja kunnallisvaaleissa sekä eurooppalaisia ​​poliittisia puolueita ja säätiöitä.

Arvot ja avoimuus -varapresidentti Vera Jourová sanoi: "Vaatit eivät saa olla läpinäkymättömien ja läpinäkymättömien menetelmien kilpailua. Ihmisten on tiedettävä, miksi he näkevät mainoksen, kuka sen maksoi, kuinka paljon, mitä mikrokohdistuskriteereitä käytettiin. Uusien teknologioiden tulisi olla välineitä emansipaatioon, ei manipulointiin. Tämä kunnianhimoinen ehdotus tuo ennennäkemättömän avoimuuden poliittiseen kampanjointiin ja rajoittaa läpinäkymättömiä kohdistustekniikoita."

Oikeuskomissaari Didier Reynders sanoi: "Reilut ja avoimet vaalit ovat olennainen osa elinvoimaista ja toimivaa yhteiskuntaa. Siksi meidän on tuettava osallistavaa ja tasa-arvoista osallistumista vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa ja kunnallisvaaleissa kaikkialla EU:ssa. Poliittista mainontaa koskevalla ehdotuksella turvaamme henkilötietojen käytön poliittisen kohdistamisen yhteydessä ja suojelemme demokraattista prosessia. Yhdessä edistymme yhteisessä työssämme demokratian puolesta."

Selkeät säännöt poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta

Mainos

Digitaalisen siirtymisen myötä ihmisten on voitava helposti erottaa, katsovatko he maksettua poliittista sisältöä – offline-tilassa ja verkossa, ja heidän on voitava osallistua avoimiin keskusteluihin ilman disinformaatiota, häiriöitä ja manipulointia. Ihmisten pitäisi pystyä näkemään selvästi, kuka sponsoroi poliittista mainosta ja miksi. Tärkeimmät ehdotetussa asetuksessa poliittisen mainoksen avoimuutta ja kohdentamista koskevat toimenpiteet ovat:

  • Soveltamisala: Poliittiset mainokset kattavat poliittisen toimijan tekemät, poliittisen toimijan puolesta tai puolesta tehdyt mainokset sekä niin sanotut aihekohtaiset mainokset, jotka voivat vaikuttaa vaalien tai kansanäänestyksen, lainsäädäntö- tai sääntelyprosessin tai äänestyskäyttäytymisen tulokseen.
  • Läpinäkyvyystarrat: Maksettu poliittinen mainonta on merkittävä selkeästi, ja siinä on oltava joukko keskeisiä tietoja. Tämä sisältää sponsorin nimen näkyvästi esillä ja helposti haettavan avoimuusilmoituksen, jossa on (1) poliittiseen mainokseen käytetty summa, (2) käytettyjen varojen lähteet ja (3) linkki mainoksen ja asiaankuuluvien vaalien välillä tai kansanäänestykset.
  • Tiukat ehdot kohdistukselle ja vahvistukselle: Poliittiset kohdistus- ja vahvistustekniikat, jotka käyttävät tai päättelevät arkaluonteisia henkilötietoja, kuten etnistä alkuperää, uskonnollisia vakaumuksia tai seksuaalista suuntautumista, kielletään. Tällaiset tekniikat sallitaan vain asianomaisen henkilön nimenomaisella suostumuksella. Kohdistus voitaisiin sallia myös sellaisten säätiöiden, yhdistysten tai voittoa tavoittelemattomien elinten laillisen toiminnan yhteydessä, jolla on poliittinen, filosofinen, uskonnollinen tai ammattiliittojen tavoite, kun se kohdistuu niiden omiin jäseniin. Ensimmäistä kertaa mainoksiin tulee pakollista sisällyttää selkeät tiedot siitä, millä perusteella henkilö on kohdistettu, ja julkaista, mihin henkilöryhmiin on kohdistettu, millä kriteereillä ja millä vahvistusvälineillä tai menetelmillä mm. Organisaatioiden, jotka käyttävät poliittista kohdentamista ja vahvistamista, on hyväksyttävä, sovellettava ja julkistettava sisäinen käytäntö tällaisten tekniikoiden käytöstä. Jos kaikkia avoimuusvaatimuksia ei voida täyttää, poliittista lisäystä ei voida julkaista.
  • Rikkomuksista sakot: Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat sakot, jos poliittisen mainonnan avoimuutta koskevia sääntöjä rikotaan. Ehdotetun asetuksen mukaan kansalliset tietosuojaviranomaiset valvovat erityisesti henkilötietojen käyttöä poliittisessa kohdentamisessa ja niillä on valtuudet määrätä sakkoja EU:n tietosuojasääntöjen mukaisesti.

EU:n poliittisia puolueita ja säätiöitä sekä vaalioikeuksia koskevien EU:n sääntöjen päivitys

Komissio on myös ehdottanut eurooppalaisten poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoitusta koskevien EU:n sääntöjen tarkistamista. Nykyisessä kehyksessä oli useita porsaanreikiä, jotka estivät puolueita ja säätiöitä toimimasta ja täyttämästä tehtäväänsä edustaa EU:n kansalaisten ääntä. Asetuksen päivityksillä pyritään helpottamaan eurooppalaisten poliittisten puolueiden vuorovaikutusta kansallisten jäsenpuolueidensa kanssa ja yli rajojen, lisäämään läpinäkyvyyttä erityisesti poliittisen mainonnan ja lahjoitusten osalta, vähentämään liiallista hallinnollista taakkaa ja lisäämään eurooppalaisten poliittisten puolueiden ja säätiöiden taloudellista elinkelpoisuutta.

Mainos

Lopuksi komissio on ehdottanut, että nykyiset Euroopan parlamentin vaaleja ja kunnallisvaaleja koskevat säännöt ajantasaistetaan EU:n kansalaisille, jotka asuvat eri jäsenvaltiossa kuin heidän kansalaisuutensa ("liikkuvat EU-kansalaiset"). Vaikka tällaisia ​​kansalaisia ​​on noin 13.5 miljoonaa, vain harvat käyttävät äänioikeuttaan Euroopan parlamentin ja kunnallisvaaleissa. Varmistaakseen osallistavan osallistumisen ennen vuoden 2024 Euroopan parlamentin vaaleja komissio ehdottaa kohdennettuja muutoksia olemassa oleviin vaalioikeuksia koskeviin direktiiveihin, mukaan lukien muun muassa velvoite tiedottaa näille kansalaisille aktiivisesti heidän vaalioikeuksistaan ​​ja käyttää standardoituja malleja äänestäjäksi tai ehdokkaaksi rekisteröitymiseen. sekä alueella asuvien liikkuvien EU-kansalaisten laajasti puhuman kielen käyttöä. Ehdotus sisältää myös takeita siitä, että EU:n liikkuvia kansalaisia ​​ei poisteta kotimaansa vaaliluettelosta.

Seuraavat vaiheet

Ehdotuksista keskustellaan nyt Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Sen varmistamiseksi, että vuoden 2024 europarlamenttivaalit sujuvat korkeimpien demokraattisten standardien mukaisesti, tavoitteena on, että uudet säännöt tulevat voimaan ja jäsenvaltiot panevat ne täysimääräisesti täytäntöön kevääseen 2023 mennessä eli vuotta ennen vaaleja.

Tausta

Osana hänen prioriteettiaan eurooppalaisen demokratian edistämiseksi hänessä poliittisia suuntaviivoja, Presidentti von der Leyen ilmoitti lainsäädäntöehdotuksista, joilla varmistetaan maksullisen poliittisen mainonnan suurempi avoimuus ja selkeämmät säännöt eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoituksesta

In Euroopan demokratian toimintasuunnitelmaKomissio esitti joulukuussa 2020 hyväksytyn ensimmäisen arvionsa poliittiseen mainontaan liittyvistä haasteista ja ongelmista, jotka liittyvät uusiin tekniikoihin, joita käytetään käyttäjien henkilötietoihin perustuvan mainonnan kohdistamiseen. Riippumatta siitä, hankittiinko tiedot oikein vai ei, näitä tekniikoita voidaan käyttää väärin kansalaisten haavoittuvuuksien hyväksikäyttöön. EU:n kansalaisilla on oikeus saada objektiivista, avointa ja moniarvoista tietoa. Tämä on erityisen olennaista viime aikoina Eurobarometri-tutkimus osoitti, että lähes neljä kymmenestä eurooppalaisesta on altistunut sisällölle, josta he eivät voineet helposti määrittää, oliko kyseessä poliittinen mainos vai ei.

Ehdotettu asetus perustuu asiaankuuluvaan EU:n lainsäädäntöön ja täydentää sitä Yleinen tietosuojadirektiivi ("GDPR") ja ehdotettu Digitaalipalvelulaki ("DSA"), joka hyväksymisen jälkeen antaa kattavat avoimuutta, vastuullisuutta ja järjestelmäsuunnittelua koskevat säännöt verkkoalustoilla tapahtuvalle mainonnalle, myös poliittisen mainonnan osalta. Itsesääntelyn disinformaatiota koskevien käytännesääntöjen päivitys, joka perustuu äskettäin julkaistuun komission ohje, täydentää myös asetusehdotusta.

Asetus eurooppalaisten poliittisten puolueiden ja eurooppalaisten poliittisten säätiöiden säännöistä ja rahoituksesta on tuore laki, jota sovellettiin vasta vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleissa. Nykyisessä sääntelykehyksessä havaittiin kuitenkin useita porsaanreikiä, jotka estävät eurooppalaisia ​​poliittisia puolueita ja säätiöitä täyttämästä tehtäväänsä eurooppalaisen poliittisen alueen luomisessa. Sen vuoksi komissio esittää tänään ehdotuksen kyseisen asetuksen uudelleenlaatimisesta.

EU:n kansalaisilla, jotka asuvat eri jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan, eli liikkuvilla EU-kansalaisilla, on oikeus äänestää ja asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa ja kunnallisvaaleissa asuinvaltiossaan. Heidän äänestysprosenttinsa on kuitenkin usein alhaisempi kuin vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten. Tämä johtuu osittain monimutkaisista rekisteröintimenettelyistä asuinjäsenvaltiossa tai selkeän tiedon puutteesta heidän oikeuksistaan. Tämä vaikeuttaa liikkuvien EU:n kansalaisten äänioikeuttaan ja heikentää siten heidän demokraattisia oikeuksiaan. Voit korjata nämä huolenaiheet päivittämällä asiaankuuluvaan lainsäädäntökehykseen, nimittäin Direktiivi äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta Euroopan parlamentin vaaleissa ja Direktiivi äänioikeuden käyttämisestä ja asettumisesta ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa ehdotetaan.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia demokratian ja vaalien eheyden vahvistamisesta

Tietolehti eurooppalaisesta demokratiasta: uudet avoimuussäännöt poliittisesta mainonnasta ja kohdistamisesta

Varapuheenjohtaja Vera Jourová video poliittisesta mainonnasta

Vaalioikeussivu – kaikki lakitiedostot ja liitteet

Euroopan demokratian toimintasuunnitelma

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos
Mainos

Nousussa