Liity verkostomme!

Hormonaaliset haitta-aineet (EDC)

Terveysviranomaiset tyytyväinen hormonaalisten haitta raportoida

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

n-KEMIKAALIT-suuri 570Terveys- ja ympäristöliitto (HEAL) on liittynyt ranskalaisiin jäsenjärjestöihin, Générations Futures (GF) ja Réseau Environnement Santé (RES) tervetulleeksi Ranskan parlamentin Eurooppa-asioiden valiokunnan mietinnön, jossa keskitytään Euroopan strategiaan. Hormonaaliset haitta-aineet (EDC). Raportin havainnot vaativat Ranskan hallitusta ja EU: ta reagoimaan pikaisesti EDC: hen.

GF ja RES ovat suhtautuneet myönteisesti mietintöön ja erityisesti esittelijän, ranskalaisen parlamentin jäsenen Jean-Louis Roumégasin työhön, joka esitti raportin tulokset lehdistötilaisuudessa Pariisin kansalliskokouksessa keskiviikkona 26. helmikuuta. Nämä kaksi yhdistystä ovat maininneet useita kohtia.

Avainkohdat

Mainos
 • Raportissa muistutetaan EDC: n aiheuttamasta merkittävästä kansanterveyshaasteesta ja huomattavista taloudellisista kustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että julkisia poliittisia toimia ei toteuteta tällä alalla.
 • Se kehottaa Eurooppaa julkaisemaan nopeasti uuden, kattavan strategian EDC-yhdisteistä julkisen toiminnan lisäämiseksi tällä alalla.
 • Siinä tunnustetaan EDC: n erityiset toimintamuodot - ja siten uudet tieteelliset ja sääntelykäytännöt, jotka on hyväksyttävä.
 • Se pitää välttämättömänä, että EU hyväksyy nopeasti yhden ainoan EDC-määritelmän, joka perustuu "sisäisen vaaran" kriteereihin eikä teollisuuden esittämään tehokkuuden käsitteeseen.
 • Se suosittelee erillisen luokituksen luomista EDC: lle, joka sisältää sekä todistetut että epäillyt hormonitoimintaa häiritsevät aineet.
 • Se kannattaa erityisen syöpää aiheuttavia aineita koskevan eurooppalaisen tekstin hyväksymistä, joka perustuisi uuteen luokitukseen ja jonka tarkoituksena on vähentää väestön altistumista näille aineille.
 • Siinä korostetaan EDC-tutkimusten lisäämisen tarvetta.
 • Siinä korostetaan, että ennalta ehkäisevät toimet EDC-yhdisteille kannustavat pikemminkin innovaatioiden estämistä kuin tutkimusta ja teollista innovaatiota eurooppalaisten yritysten hyödyksi.
 • Se kehottaa perustamaan populaatioiden ja ekosysteemien biomonitorointiohjelman.
 • Se kehottaa Ranskan hallitusta laatimaan EDC: tä koskevan kansallisen strategian (Stratégie Nationale sur les PE - SNPE), jolla on tiukat vaatimukset. Erityisesti SNPE: n olisi suljettava pois mahdollisuus, että Ranska voisi pyytää EDC-torjunta-aineiden poissulkemiskriteerien tarkistamista (SNPE: n osa C.2.2).

Odotukset Ranskassa

Näiden tärkeiden seikkojen valossa GF ja RES pyytävät Ranskan hallitusta vastaamaan kiireellisesti EDC-kysymykseen. Ranskan olisi jälleen näytettävä johtoasemaansa Euroopassa tässä asiassa - kuten se tapahtui bisfenoli A -ongelman suhteen.

Kaksi päävaatimusta:

Mainos
 • Ranskan on toimittava esimerkkinä muille julkaisemalla nopeasti SNPE, jolla on todellinen kunnianhimo, mukaan lukien selkeä luopuminen kaikista yrityksistä tarkistaa EDC-torjunta-aineiden poissulkemisperusteita.
 • Ranskan on puututtava kiireellisesti poistamaan mahdolliset esteet, jotka johtuvat teollisuuden painostuksen kohteena olevista ryhmistä (tällainen edunvalvonta on korostettu parlamentin mietinnössä), jotta EU vihdoin päättäisi EDC: n suojaavasta määritelmästä. EU: n olisi sitten luotava nopeasti uusi EDC-luokka, joka pannaan asteittain täytäntöön yhteisön tasolla laaja-alaisella lainsäädäntötavalla.

Tuki Euroopan tasolla

HEAL on myös tyytyväinen tähän raporttiin ja tukee jäsentensä vaatimuksia Ranskan hallitukselle ja EU: lle.

HEALin pääjohtaja Genon K. Jensen sanoi: "Kehotamme Euroopan komission puheenjohtajaa José Manuel Barossoa ja hänen tiimiään toimittamaan uusi EU: n EDC-strategia mahdollisimman pian. Julkaisun lykkääminen uuteen komissioon osoittaisi Euroopan kansalaisille, että byrokraattiset menettelyt ovat tärkeämpiä kuin heidän terveytensä ja kroonisten sairauksien ehkäisy. Tarpeettomien terveysongelmien ja terveydenhuoltokustannusten vähentämiseksi meidän on edistyttävä nopeasti EDC-politiikassa, jotta voimme aloittaa ihmisten päivittäisen altistumisen kroonisiin sairauksiin liittyville kemikaaleille. "

Alkuperäinen ranskankielinen lehdistötiedote on saatavana PDF-muodossa täältä: CP260214_rapport_PE

Hormonaaliset haitta-aineet (EDC)

Kemikaalit: Komissio käynnistää julkisen kuulemisen kemikaalilainsäädännön tarkistamisesta

Julkaistu

on

Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen pyytää näkemyksiä kemiallisten aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan asetuksen (CLP -asetus) tarkistamisesta. CLP -asetus on keskeinen osa EU: n lainsäädäntöä, jota käytetään tunnistamaan ja ilmoittamaan kemikaalien vaaralliset ominaisuudet. Tällä tarkistuksella pyritään saavuttamaan oikeutettu korkeampi kansalaisten ja ympäristön suojelun taso vaarallisilta kemikaaleilta.

Komissio tutkii muun muassa erilaisia ​​toimenpiteitä ja vaihtoehtoja uusien vaaraluokkien käyttöön ottamiseksi, kuten hormonitoimintaa häiritsevä toiminta, pysyvyys, biokertyvyys ja myrkyllisyys sekä vastaavat luokituskriteerit. Se on myös tilaisuus edistää vaarallisten kemikaalien korvaamista turvallisemmilla ja edistää EU: n teollisuutta maailmanlaajuisena edelläkävijänä turvallisten ja kestävien kemikaalien tuotannossa ja käytössä. Tämä tarkistus ilmoitettiin Kemikaalistrategia kestävän kehityksen edistämiseksi, jonka komissio hyväksyi lokakuussa 2020. Julkinen kuuleminen on avoinna palautetta varten 15. marraskuuta 2021 saakka. Lisätietoja on lehdistötiedote.

Mainos

Continue Reading

Hormonaaliset haitta-aineet (EDC)

#Endokriiniset häiriöt - Tulevaisuuden strategia, joka suojaa EU: n kansalaisia ​​ja ympäristöä

Julkaistu

on

Tänään (7. marraskuuta) komissio on antanut tiedonannon, joka vahvistaa sitoutumisensa suojella kansalaisia ​​ja ympäristöä vaarallisilta kemikaaleilta. Tiedonannossa hahmotellaan myös, kuinka komissio aikoo varmistaa, että EU: n lähestymistapa pysyy nykyaikaisimpana ja tarkoituksenmukaisimpana maailmassa.

Tiedonannossa esitetään sitoutuminen Komissio teki viime vuonna yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kriteerejä hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamiseksi torjunta-aineiden ja biosidien alueilla. Siinä käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston huolenaiheita ja seurataan 7th Ympäristöä koskeva toimintaohjelma.

Ympäristö-, meriasioista ja kalastuksesta vastaava komissaari Karmenu Vella sanoi: "Tämä tiedonanto vahvistaa, että komissio suhtautuu hormonaalisia haitta-aineita erittäin vakavasti ja aikoo tehostaa pyrkimyksiään minimoida kansalaisten ja ympäristön altistuminen näille kemikaaleille".

'' Uusi strategia osoittaa päättäväisyytemme kohdella hormonaalisia haitta-aineita kattavasti ja johdonmukaisesti laajemmilla alueilla. Olen iloinen siitä, että rakennamme työtä, joka on jo tehty hormonaalisten haitta-aineiden tunnistuskriteereistä torjunta-aineita ja biosidejä koskevien asetusten mukaisesti Maailman terveysjärjestön määritelmän mukaisesti '', korosti terveys- ja elintarviketurvallisuuskomissaari Vytenis Andriukaitis.

Sisämarkkina- ja teollisuuskomissaari Elżbieta Bieńkowska sanoi: "Olemme jo vähentäneet merkittävästi kansalaisten altistumista hormonaalisia haitta-aineita ja muita haitallisia aineita kattavalla kemikaali- ja kosmetiikkalainsäädännöllä. Tänään otamme uuden askeleen näiden riskien minimoimiseksi ja kansalaisten turvaamiseksi. turvallisuus. ''

Komissio päivittää lähestymistapaansa tulevina vuosina perustuen lisääntyneeseen tietoon, saatuihin kokemuksiin ja saavutettuihin tuloksiin kahdenkymmenen vuoden aikana yhteisön hyväksymisestä. Hormonaalisia haitta-aineita koskeva strategia.

EU: n strateginen lähestymistapa hormonaalisiin haitta-aineisiin perustuu edelleen tiukasti tieteeseen ja ennalta varautumisen periaate. Sen tavoitteena on:

 • Minimoidaan kokonaisaltistuminen hormonaalisille haitta-aineille kiinnittämällä erityistä huomiota tärkeisiin elinaikoihin, kuten raskaus ja murrosikä;
 • nopeuttaa perusteellisen tutkimuspohjan kehittämistä tehokkaalle ja tulevaisuuteen suuntautuvalle päätöksenteolle Horizon Europe- hyödyntämällä nykyistä tutkimusta ja kiinnittämällä erityistä huomiota alueisiin, joilla on tietämysvajetta, ja
 • aktiivisen vuoropuhelun edistäminen, jonka avulla kaikki sidosryhmät voivat tulla kuulluiksi ja työskennellä yhdessä. Tässä yhteydessä komissio järjestää vuosittain hormonaalisia haitta-aineita käsittelevän foorumin ja tehostaa tukeaan kansainvälisten järjestöjen työlle.

Ensimmäistä kertaa komissio käynnistää hormonaalisiin haitta-aineisiin sovellettavan lainsäädännön kattavan seulonnan kuntotarkastuksen avulla, joka perustuu jo kerättyihin ja analysoituihin tietoihin. Kun kuntotarkastus asettaa kyseenalaiseksi EU: n yleisen tiedepohjaisen lähestymistavan kemikaalien hallintaan, siihen sisältyy nykyisen lainsäädännön arviointi siitä, onko sillä saavutettu ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun tavoitteet. Kuntotarkastus sisältää myös julkisen kuulemisen.

Tänään annetussa tiedonannossa hahmotellaan myös komission parhaillaan harkitsemia aloitteita sen varmistamiseksi, että hormonaalisia haitta-aineita koskevan nykyisen politiikan toteuttaminen saavuttaa täyden potentiaalinsa. Tähän sisältyy hormonaalisten haitta-aineiden tunnistaminen, viestinnän parantaminen toimitusketjuissa käyttämällä käyttöturvallisuustiedotteita REACHja jatkamaan hormonaalisten haitta-aineiden tieteellistä arviointia uusilla sääntelytoimilla.

Tausta

Hormonaaliset haitta-aineet ovat kemiallisia aineita, jotka muuttavat hormonaalisen järjestelmän toimintaa ja siten vaikuttavat negatiivisesti ihmisten ja eläinten terveyteen.

Huoli hormonaalisista haitta-aineista on kasvanut 1990-luvulta lähtien. Sen jälkeen kun Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman hormonaalisista haitta-aineista vuonna 1998, komissio hyväksyi Hormonaalisia haitta-aineita koskeva yhteisön strategia joulukuussa 1999, jota on sittemmin viety eteenpäin tutkimuksen, sääntelyn ja kansainvälisen yhteistyön aloilla.

EU on jo tukenut laajasti hormonaalisten haitta-aineiden tutkimusta. Se on rahoittanut yli 50 hanketta ja yli 150 miljoonaa euroa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmista. Horisontti 52 -puiteohjelmasta on myönnetty vielä 2020 miljoonaa euroa testaus- ja seulontamenetelmiä koskeville hankkeille.

EU on myös toteuttanut voimakkaita sääntelytoimia suojellakseen kansalaisia ​​ja ympäristöä hormonaalisilta haitta-aineilta tieteellisten arvioiden perusteella ja asiaankuuluvassa lainsäädännössä asetettujen erilaisten vaatimusten mukaisesti. Erityisesti hormonaalisia haitta-aineita koskeviin erityissäännöksiin sisältyy torjunta että biosidit, kemikaalit yleensä (REACH-asetus), lääkinnällisten laitteiden että vesi. Lisäksi, kun se tulee elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit, kosmetiikka, lelut ja suojelu työntekijöitä työpaikalla aineisiin, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, on sovellettu tapauskohtaisesti sääntelytoimia muihin kemikaaleihin, joilla on vaarallisia ominaisuuksia. Tämän seurauksena useita aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, on kielletty tai niille altistuminen on minimoitu niin pitkälle kuin se on teknisesti ja käytännössä mahdollista.

Komissio on myös tukenut asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen, erityisesti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön työtä testausmenetelmien alalla, ja käynyt kahdenvälisiä vaihtoa kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Lisätietoja

Komission tiedonanto

https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/overview_en

MUISTIO

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa