Liity verkostomme!

Tšekin tasavalta

EU: n koheesiopolitiikka: 160 miljoonaa euroa Tšekin rautatieliikenteen nykyaikaistamiseen

Julkaistu

on

Syöttäminen EU: n rautatien vuosi 2021, Euroopan komissio on tänään hyväksynyt yli 160 miljoonan euron investoinnin koheesiorahasto korvata Sudoměřice u Táboran ja Tšekin tasavallan Voticen välinen yksilinja uudella 17 km: n pituisella kaksiraiteisella rautateellä. Tämä mahdollistaa pitkän matkan, suurnopeusjunien ja enemmän rahti- ja aluejunien kulkemisen. Koheesio- ja uudistuskomissaari Elisa Ferreira totesi: "Tämä projekti uudistaa rautatieliikennettä Tšekissä, mikä tekee sen rautatieverkosta kilpailukykyisemmän ja houkuttelevamman verrattuna muihin saastuttavampiin ja vaarallisempiin liikennemuotoihin. Tämä hyödyttää suuresti ihmisiä ja yrityksiä paitsi Tšekissä myös muualla Keski-Euroopassa. "

Hanke lisää rautatieliikenteen kapasiteettia ja kilpailukykyä. Tämän pitäisi kannustaa siirtymistä maanteitse rautatieliikenteeseen, mikä tuo ympäristöhyötyjä vähemmän melua ja ilmansaasteita myötävaikuttaen samalla sosioekonomiseen kehitykseen Etelä- ja Keski-Böömissä. Uusi linja Praha-České Budějovice -käytävällä helpottaa pääsyä České Budějovice- ja Prahakaupunkeihin sekä Táborin kaupunkiin, mikä helpottaa ihmisten työllistymistä näissä kaupunkikeskuksissa. Tämä projekti on osa Euroopan laajuista rautatietä, joka yhdistää Saksan ja Itävallan Tšekin kautta, ja sen odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tšekin tasavalta

Komissio hyväksyy investointituen Tšekin hedelmätarhoihin ja kasteluihin. avaa perusteelliset tutkimukset Tšekin toimenpiteistä suurten maatalousyritysten hyväksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt kaksi Tšekin tasavallan investointitukijärjestelmää hedelmätarhojen ja kastelun rakenneuudistukselle ja käynnistänyt perusteellisen tutkimuksen arvioidakseen, oliko tietyille maatalousalalla aiemmin toimineille suuryrityksille myönnetty investointituki EU: n sääntöjen mukaista valtiontuesta maatalousalalla. Samanaikaisesti komissio on aloittanut perusteellisen tutkimuksen arvioidakseen, ovatko tietyille suuryrityksille aikaisemmat ja suunnitellut tuet viljely- ja karjavakuutusten tukemiseksi maatalousalan valtiontukia koskevien EU: n sääntöjen mukaisia.

Investointituki suurille yrityksille hedelmätarhojen ja kastelun uudelleenjärjestelyä varten

Tšekki ilmoitti komissiolle suunnitelmistaan ​​toteuttaa kaksi tukijärjestelmää maatalousalalla toimivien yritysten tukemiseksi niiden koosta riippumatta investoimalla hedelmätarhojen uudelleenjärjestelyihin ja kasteluun. Järjestelmien arvioitu budjetti oli vastaavasti 52.4 miljoonaa euroa ja 21 miljoonaa euroa.

Komissio totesi, että tuki, jonka Tšekin viranomaiset aikovat myöntää tulevaisuudessa kahden ilmoitetun järjestelmän mukaisesti, on vuoden 2014 maatalouden valtiontukea koskevissa suuntaviivoissa asetettujen ehtojen mukainen kaikentyyppisten edunsaajien osalta. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteet EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti.

Menneisyyden osalta komissio totesi ehdotettujen toimenpiteiden arvioinnissa, että Tšekin tasavallan myöntävät viranomaiset olivat virheellisesti luokittaneet jotkut näiden järjestelmien edunsaajista aikaisempina vuosina pieniksi tai keskisuuriksi yrityksiksi, vaikka ne olivat itse asiassa suuria yrityksiä. Komissio totesi, että nämä suuret yritykset olivat saaneet tukea nykyisten Tšekin tasavallan järjestelmien perusteella, joille on myönnetty ryhmäpoikkeus maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla ja jotka ovat vain pk-yritysten saatavilla.

Komission vuoden 2014 maatalouden valtiontukea koskevien suuntaviivojen mukaan jäsenvaltiot voivat myöntää investointitukea kaiken kokoisille yrityksille tietyin edellytyksin. Kun investointitukea myönnetään suurille yrityksille sen mahdollisten vääristävien vaikutusten vuoksi, tiettyjen lisäedellytysten on täytyttävä, jotta mahdolliset kilpailun vääristymät minimoidaan. Suurille yrityksille suunnatun investointituen on erityisesti: i) oltava todellisen kannustavan vaikutuksen, toisin sanoen edunsaajat eivät toteuttaisi investointia ilman julkista tukea (nimittäin "vaihtoehtoinen skenaario", joka kuvaa tilannetta ilman tukea); ja (ii) pidettävä mahdollisimman vähäisenä erityistietojen perusteella.

Tässä vaiheessa komissiolla on epäilyksiä siitä, onko Tšekin jo suurille yrityksille myöntämä tuki näiden edellytysten mukainen, erityisesti siksi, ettei ole esitetty vaihtoehtoista skenaariota sen varmistamiseksi, että suuryrityksille aiemmin myönnetty tuki oli oikeasuhteista .

Komissio tutkii nyt tarkemmin, onko sen alkuperäiset huolenaiheet vahvistuneet. Perusteellisen tutkimuksen aloittaminen tarjoaa kaikille asianomaisille osapuolille mahdollisuuden kommentoida toimenpidettä. Se ei vaikuta millään tavalla tutkimuksen tulokseen.

Tuki suuryritysten sato- ja kotivakuutusmaksun tukemiseen

Tšekki ilmoitti komissiolle suunnitelmistaan ​​myöntää 25.8 miljoonaa euroa julkista tukea suuryritysten sato- ja karjavakuutusmaksuun.

Komission arvio osoitti, että tällaista tukea oli jo aiemmin myönnetty edunsaajille, jotka Tšekin tasavallan myöntävät viranomaiset olivat virheellisesti luokitelleet pk-yrityksiksi, vaikka ne olivat itse asiassa suuria yrityksiä.

Tässä vaiheessa komissiolla on epäilyksiä siitä, onko Tšekin tuki sato- ja karjavakuutusmaksuille aiemmin ollut suurten yritysten maatalouden valtiontukia koskevissa vuoden 2014 suuntaviivoissa asetettujen vaatimusten mukainen. Tältä osin on epätodennäköistä, että Tšekin viranomaiset voisivat varmistaa, että suuryrityksille myönnetyllä tuella olisi kannustava vaikutus, koska virheellisesti pk-yrityksiksi luokitellut tuensaajat eivät esittäneet vaihtoehtoista skenaariota.

Tšekin ilmoittaman järjestelmän mukaan tuensaajien on haettava tukea vain vakuutusmaksun maksuvaiheessa, eikä ennen vakuutussopimuksen allekirjoittamista. Siksi komissio epäilee tässä vaiheessa, että toimenpiteellä on todellinen kannustava vaikutus, toisin sanoen, että edunsaajat eivät tekisi vakuutussopimuksia ilman julkista tukea. Myös suurten yritysten sato- ja kotivakuutusmaksun tukemiseksi aiemmin myönnetyn ja suunnitellun tuen osalta komissio tutkii tarkemmin, vahvistavatko alkuperäiset huolensa. Perusteellisen tutkimuksen aloittaminen tarjoaa kaikille asianomaisille osapuolille mahdollisuuden kommentoida toimenpidettä. Se ei vaikuta millään tavalla tutkimuksen tulokseen.

Tausta

Kun otetaan huomioon maanviljelijöiden usein heikentyneet rahoitusmahdollisuudet, komission vuonna 2014 antamissa suuntaviivoissa valtion- ja maatalousalalle sekä maaseutualueille myönnetään jäsenvaltioille mahdollisuus tukea investointeja ja vakuutusmaksuja yrityksille. Toimenpiteiden tulisi kuitenkin täyttää useita ehtoja, erityisesti:

  • Kannustavan vaikutuksen periaate: tukihakemus on jätettävä ennen tuetun toiminnan aloittamista;
  • suurten yritysten vaatimus todistaa "kannustava vaikutus" "vaihtoehtoisen skenaarion" avulla: niiden on toimitettava asiakirjatodisteet siitä, mitä olisi tapahtunut tilanteessa, jossa tukea ei olisi annettu;
  • tuen on oltava oikeasuhteista ja
  • tukikelpoisiin toimiin, tukikelpoisiin kustannuksiin ja tuki-intensiteettiin liittyvät erityisehdot.

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) määritellään Komission asetuksen (EU) 702/2014 liite I. Samassa asetuksessa selitetään, että pk-yritysten kehitystä voivat rajoittaa markkinoiden toimintapuutteet. Pk-yrityksillä on yleensä vaikeuksia saada pääomaa tai lainoja, kun otetaan huomioon tiettyjen rahoitusmarkkinoiden riskinvastainen luonne ja rajoitettu vakuus, jonka ne voivat tarjota. Niiden rajalliset resurssit voivat myös rajoittaa heidän pääsyään tietoihin, erityisesti uuden tekniikan ja potentiaalisten markkinoiden osalta. Kuten unionin tuomioistuimet ovat jatkuvasti vahvistaneet, pk-yrityksen määritelmää on tulkittava suppeasti.

Päätösten ei-luottamuksellinen versio asetetaan saataville numerolla SA.50787, SA.50837 ja SA. SA.51501 valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu verkkosivuilla, kun luottamuksellisuusasiat on ratkaistu. Uudet julkaisut valtiontukipäätöksistä Internetissä ja virallisessa lehdessä on lueteltu Valtiontuki Weekly e-News.

 

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 7.5 miljoonan euron Tšekin järjestelmän tukemaan koronaviruksen puhkeamisen kärsineitä Pilsenin kaupungissa sijaitsevia yrityksiä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt Tšekin tasavallan 7.5 miljoonan euron järjestelmän koronaviruksen puhkeamisen kohteena olevien Pilsenin kaupungissa sijaitsevien yritysten tukemiseksi. Ohjelma hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tuen tarkoituksena on korjata vakava häiriö Tšekin taloudessa ja auttaa Pilsenissa sijaitsevia yrityksiä ja organisaatioita säilyttämään taloudellinen jatkuvuus. Se täydentää myös muita valtion tukiohjelmia ('COVID Rent Program', 'COVID-SPORT Program' ja 'ANTIVIRUS Program'.

Järjestelmä on avoin kaikille edunsaajille, jotka toimivat kaikilla aloilla lukuun ottamatta rahoituslaitoksia. Se koostuu seuraavista alatoimenpiteistä: Vuokra-alennus ja vuokrien maksujen lykkääminen muiden kuin asuinrakennusten omistamien kaupunkien omistamien tilojen osalta, eräpäivän lykkääminen viljelymaan ja kehitystoiminnan maa-alueen vuokrasopimuksiin liittyvistä maksuista, suorat avustukset julkisesti yhteisrahoitetuille organisaatioille tai jonka on perustanut Pilsenin kaupunki, ja urheiluseuroille ja kulttuurijärjestöille, joita Pilsen ei ole perustanut.

Komissio totesi, että Tšekin tasavallan järjestelmä on väliaikaisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti edunsaajien saamat tuet eivät saa ylittää 800,000 120,000 euroa yritystä kohden (100,000 107 euroa kalastus- ja vesiviljelyalalla toimivaa yritystä kohden tai 3 XNUMX euroa maataloustuotteiden alkutuotantoa harjoittavaa yritystä kohti. Komissio päätteli, että toimenpide on välttämätön , sopiva ja oikeasuhteinen jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseksi SEUT-sopimuksen XNUMX artiklan XNUMX kohdan b alakohdan ja väliaikaisessa kehyksessä asetettujen ehtojen mukaisesti.

Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen nojalla. Lisätietoja väliaikaisesta kehyksestä ja muista toimista, joita komissio on toteuttanut koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten torjumiseksi, löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.58430 numerolla valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu sivustolla, kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Continue Reading

CO2 päästöt

Komissio hyväksyy korvaukset Tšekin tasavallan energiaintensiivisille yrityksille epäsuorista päästökustannuksista

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti Tšekin suunnitelmista korvata osittain energiaintensiivisille yrityksille EU: n päästökauppajärjestelmän (ETS) mukaiset välillisistä päästökustannuksista johtuvat korkeammat sähkön hinnat. Järjestelmä kattaa vuonna 2020 aiheutuneet välilliset päästökustannukset, ja sen alustava budjetti on noin 88 miljoonaa euroa. Toimenpide hyödyttää Tšekissä toimivia yrityksiä aloilla, joilla on merkittäviä sähkökustannuksia ja jotka ovat erityisen alttiita kansainväliselle kilpailulle.

Korvaus myönnetään epäsuorien päästökauppajärjestelmän kustannusten osittaisella palautuksella tukikelpoisille yrityksille. Komissio arvioi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen ja erityisesti sen perusteella suuntaviivat tietyistä valtiontuista vuoden 2012 jälkeisen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan yhteydessä ja totesi, että se on suuntaviivojen vaatimusten mukainen. Järjestelmä auttaa erityisesti välttämään kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymistä yrityksiltä, ​​jotka muuttavat EU: n ulkopuolisiin maihin, joissa ympäristölainsäädäntö on vähemmän tiukka.

Lisäksi komissio päätteli, että myönnetty tuki on rajoitettu välttämättömään vähimmäismäärään. Lisätietoja on saatavilla komissiossa kilpailu verkkosivuilla, Valtiontukirekisterissä asianumerolla SA. 58608.

Continue Reading
Mainos

Twitter

Facebook

Nousussa