Liity verkostomme!

Ilmailu / lentoyhtiöt

Komissio hyväksyy 73 miljoonaa euroa Italian tukea korvaamaan Alitalialle koronaviruksen puhkeamisen aiheuttamat lisävahingot

Julkaistu

on

 

Euroopan komissio on todennut 73.02 miljoonan euron Italian tuen Alitalialle EU: n valtiontukisääntöjen mukaiseksi. Tämän toimenpiteen tarkoituksena on korvata lentoyhtiölle vahingot, joita 19 reitillä aiheutti koronaviruksen puhkeaminen 16. kesäkuuta ja 31. lokakuuta 2020 välisenä aikana.

Kilpailupolitiikasta vastaava varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager totesi: "Ilmailuteollisuus on edelleen yksi sektoreista, joita koronaviruksen puhkeaminen on erityisen kärsinyt. Tämän toimenpiteen avulla Italia voi korvata Alitalialle kesäkuun ja lokakuun 2020 välisenä aikana aiheutuneet välittömät vahingot koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi tarvittavien matkarajoitusten vuoksi. Jatkamme tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sen varmistamiseksi, että kansalliset tukitoimenpiteet voidaan toteuttaa koordinoidusti ja tehokkaasti EU: n sääntöjen mukaisesti. Samanaikaisesti jatkamme tutkimuksia Alitalian aikaisemmista tukitoimista ja olemme yhteydessä Italiaan heidän suunnitelmistaan ​​ja EU: n sääntöjen noudattamisesta. "

Alitalia on merkittävä Italiassa toimiva lentoyhtiö. Yli 95 lentokoneen kalustollaan vuonna 2019 yhtiö palveli satoja kohteita ympäri maailmaa kuljettaen noin 20 miljoonaa matkustajaa Rooman pääkeskuksestaan ​​ja muilta Italian lentokentiltä useisiin kansainvälisiin kohteisiin.

Sekä Italiassa että muissa kohdemaissa voimassa olevat rajoitukset koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi ovat vaikuttaneet voimakkaasti Alitalian toimintaan, erityisesti kansainvälisten ja mannertenvälisten lentojen osalta. Tämän seurauksena Alitalialle aiheutui merkittäviä liiketappioita ainakin 31. lokakuuta 2020 saakka.

Italia ilmoitti komissiolle täydentävästä tukitoimenpiteestä Alitalialle korvaamaan 19 erityisreitillä 16. kesäkuuta 2020 ja 31. lokakuuta 2020 välisenä aikana aiheutuneet lisävahingot viruksen leviämisen rajoittamiseksi tarvittavien kiireellisten toimenpiteiden vuoksi. Tuki myönnetään 73.02 miljoonan euron suorana avustuksena, joka vastaa arvioituja vahinkoja lentoyhtiölle kyseisenä ajanjaksona 19 tukikelpoisen reitin reittikohtaisen analyysin mukaan. Tämä seuraa komission hyväksymispäätöksestä 4. syyskuuta 2020 Alitalian hyväksi tehty Italian vahingonkorvaustoimenpide korvaa lentoyhtiölle 1. maaliskuuta 2020 - 15. kesäkuuta 2020 aiheutuneet vahingot johtuvat Italian ja muiden kohdemaiden hallitusrajoituksista ja eristämistoimenpiteistä koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio arvioi toimenpiteen kohdassa 107 artiklan 2 kohdan b alakohta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukainen sopimus, jonka nojalla komissio voi hyväksyä jäsenmaiden myöntämät valtiontukitoimenpiteet korvaamaan tietyille yrityksille tai aloille vahingot, jotka ovat aiheutuneet suoraan poikkeuksellisista tapahtumista. Komissio katsoo, että koronaviruksen puhkeamista voidaan pitää tällaisena poikkeuksellisena tapahtumana, koska kyseessä on poikkeuksellinen, ennakoimaton tapahtuma, jolla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Tämän seurauksena jäsenjäsenvaltion poikkeukselliset toimet korvaamaan tautipesäkkeeseen liittyvät vahingot ovat perusteltuja.

Komissio totesi, että Italian toimenpide korvaa Alitalian kärsimät vahingot, jotka liittyvät suoraan koronaviruksen puhkeamiseen, koska kannattavuuden menetystä 19 reitillä eristämistoimenpiteiden seurauksena asianomaisella ajanjaksolla voidaan pitää suoraan poikkeukselliseen tapahtumaan. Se totesi myös, että toimenpide on oikeasuhteinen, koska Italian toimittama reittikohtainen määrällinen analyysi yksilöi asianmukaisesti eristämistoimenpiteisiin liittyvän vahingon, eikä korvaus siten ylitä sitä, mikä on välttämätöntä vahinkojen korvaamiseksi näillä reiteillä.

Tämän perusteella komissio päätteli, että Italian vahinkojen korvaamista koskeva lisätoimenpide on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen.

Tausta

Saatujen valitusten perusteella komissio aloitti 23. huhtikuuta 2018 muodollisen tutkintamenettelyn Italian vuonna 900 Alitalialle myöntämistä 2017 miljoonan euron lainoista. Komissio aloitti 28. helmikuuta 2020 erillisen muodollisen tutkintamenettelyn Italian myöntämästä 400 miljoonan euron lisälainasta. molemmat tutkimukset ovat käynnissä.

Terveyspalveluille tai muille julkisille palveluille koronavirustilanteen ratkaisemiseksi myönnetty taloudellinen tuki EU: n tai kansallisista varoista jää valtiontuen valvonnan ulkopuolelle. Sama pätee suoraan kansalaisille myönnettyyn julkiseen taloudelliseen tukeen. Vastaavasti kaikkien yritysten käytettävissä olevat julkiset tukitoimenpiteet, kuten palkkatuet ja yritys- ja arvonlisäverojen tai sosiaaliturvamaksujen maksujen keskeyttäminen, eivät kuulu valtiontuen valvonnan alaisuuteen eivätkä vaadi komission hyväksyntää EU: n valtiontukisääntöjen nojalla. Kaikissa näissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat toimia välittömästi.

Kun valtiontukisääntöjä sovelletaan, jäsenvaltiot voivat suunnitella runsaasti tukitoimenpiteitä koronaviruksen puhkeamisen seurauksista kärsivien yritysten tai alojen tukemiseksi voimassa olevan EU: n valtiontukikehyksen mukaisesti. Komissio hyväksyi 13. maaliskuuta 2020 a Tiedonanto koordinoidusta taloudellisesta vastauksesta COVID-19-puhkeamiseen asettamalla nämä mahdollisuudet.

Tässä suhteessa esimerkiksi:

  • Jäsenvaltiot voivat korvata tietyille yrityksille tai tietyille aloille (järjestelmien muodossa) vahingot, jotka ovat aiheutuneet ja aiheutuneet suoraan poikkeuksellisista tapahtumista, kuten koronaviruksen puhkeamisesta. Tätä säädetään SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohdassa.
  • SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohtaan perustuvat valtiontukisäännöt antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden auttaa yrityksiä selviytymään likviditeettivajeista ja tarvitsemaan kiireellistä pelastustukea.
  • Tätä voidaan täydentää erilaisilla lisätoimenpiteillä, kuten vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen ja yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla, jotka myös jäsenvaltiot voivat toteuttaa välittömästi ilman komission osallistumista.

Erityisen vaikeissa taloudellisissa tilanteissa, kuten kaikki jäsenvaltiot ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat tällä hetkellä koronaviruksen puhkeamisen takia, EU: n valtiontukisäännöt antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden myöntää tukea vakavan talouden häiriön korjaamiseksi. Tämä on ennakoitu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdassa.

Komissio hyväksyi 19. maaliskuuta 2020 väliaikaisen valtiontukikehyksen, joka perustuu SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohtaan, jotta jäsenvaltiot voisivat käyttää valtiontukisäännöissä säädettyä täyttä joustavuutta talouden tukemiseksi koronaviruksen puhkeamisen yhteydessä. Väliaikaisissa puitteissa, sellaisina kuin ne on muutettu 3. huhtikuuta, 8. toukokuuta 2020, 29. kesäkuuta ja 13. lokakuuta 2020, säädetään seuraavan tyyppisistä tuista, joita jäsenvaltiot voivat myöntää: (i) suorat avustukset, pääomasijoitukset, valikoivat veroetuudet ja ennakkomaksut; (ii) valtion takaukset yritysten ottamista lainoista; (iii) Tuetut julkiset lainat yrityksille, mukaan lukien pääomalainat; iv) suojatoimet pankeille, jotka ohjaavat valtiontukea reaalitalouteen; v) julkinen lyhytaikainen vientiluottovakuutus; vi) tuki koronavirukseen liittyvälle tutkimukselle ja kehitykselle (T & K); vii) tuki testauslaitosten rakentamiselle ja laajentamiselle; viii) tuki koronaviruksen taudin torjumiseksi merkityksellisten tuotteiden tuotannolle; ix) kohdennettu tuki veromaksujen lykkäämisen ja / tai sosiaaliturvamaksujen keskeyttämisen muodossa; (x) kohdennettu tuki työntekijöiden palkkatuen muodossa; (xi) kohdennettu tuki oman pääoman ja / tai hybridipääomainstrumenttien muodossa; (xii) Kohdennettu tuki yritysten kattamattomille kiinteille kustannuksille.

Väliaikaiset puitteet ovat voimassa kesäkuun 2021 loppuun saakka. Koska vakavaraisuuskysymykset voivat toteutua vasta myöhemmin kriisin kehittyessä, vain pääomapohjan vahvistamistoimenpiteiden osalta komissio on pidentänyt tätä ajanjaksoa syyskuun 2021 loppuun saakka. Oikeusvarmuuden varmistamiseksi komissio arvioi ennen kyseisiä päivämääriä, jos sitä on jatkettava.

Ei-luottamuksellinen toisinto päätöksestä on saatavilla tunnuksella SA.59188 vuonna valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu verkkosivuilla heti kun mahdolliset luottamukselliset kysymykset on ratkaistu. Uusia julkaisuja valtiontukipäätösten Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä luetellaan Valtiontuki Weekly e-News.

Lisätietoja väliaikaisesta kehyksestä ja muista toimista, joita komissio on toteuttanut koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi, löytyy tätä.

 

Ilmailu / lentoyhtiöt

Komissio hyväksyy 120 miljoonan euron Kreikan tuen koronaviruksen puhkeamisen vuoksi Aegean Airlinesille aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on todennut Aegean Airlinesille myönnetyn 120 miljoonan euron Kreikan avustuksen olevan EU: n valtiontukisääntöjen mukainen. Toimenpiteen tarkoituksena on korvata lentoyhtiölle koronaviruksen puhkeamisen suoraan aiheuttamat menetykset ja Kreikan ja muiden kohdemaiden asettamat matkarajoitukset koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi. Kreikka ilmoitti komissiolle tukitoimenpiteestä Aegean Airlinesin korvaamiseksi 23. maaliskuuta 2020 - 30. kesäkuuta 2020 Kreikan ja muiden kohdemaiden koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi käyttöön otetuista eristämistoimenpiteistä ja matkustusrajoituksista johtuvista vahingoista. Tuki myönnetään 120 miljoonan euron suorana avustuksena, joka ei ylitä arvioituja vahinkoja lentoyhtiölle kyseisenä aikana.

Komissio arvioi toimenpidettä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla, mikä antaa komissiolle mahdollisuuden hyväksyä jäsenvaltioiden myöntämät valtiontukitoimenpiteet korvaamaan tietyille yrityksille tai aloille suoraan aiheutuneet vahingot poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttama. Komissio totesi, että Kreikan toimenpide korvaa Aegean Airlinesille aiheutuneet vahingot, jotka liittyvät suoraan koronaviruksen puhkeamiseen. Se totesi myös, että toimenpide on oikeasuhteinen, koska tuki ei ylitä sitä, mikä on tarpeen vahingon korvaamiseksi.

Tämän perusteella komissio päätteli, että Kreikan vahingonkorvaustoimenpide on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen. Kilpailupolitiikasta vastaava varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager sanoi: "Ilmailuteollisuus on yksi niistä aloista, joihin koronaviruksen puhkeaminen on vaikuttanut erityisen voimakkaasti. Tämän toimenpiteen avulla Kreikka voi korvata Aegean Airlinesille koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi tarvittavien matkarajoitusten vuoksi suoraan aiheutuneet vahingot. Jatkamme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa toimivien ratkaisujen löytämiseksi yritysten tukemiseksi näinä vaikeina aikoina EU: n sääntöjen mukaisesti. "

Koko lehdistötiedote on saatavana verkossa.

Continue Reading

Ilmailu strategia Euroopalle

Ilmailu: Komission ehdotus lentoasemien lähtö- ja saapumisajoista tarjoaa sektorille kaivattua helpotusta

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt uuden lähtö- ja saapumisaikojen jakamista koskevan ehdotuksen, joka antaa ilmailun sidosryhmille kaivattua helpotusta lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen käyttöön liittyvistä vaatimuksista kesän 2021 aikataulukaudelle. Vaikka lentoyhtiöiden on tavallisesti käytettävä 80 prosenttia niille myönnetyistä lähtö- ja saapumisaikoista varmistaakseen koko lähtö- ja saapumisaikansa salkkujen seuraaville aikatauluille, ehdotus alentaa tämän kynnyksen 40 prosenttiin. Siinä asetetaan myös joukko ehtoja, joiden tarkoituksena on varmistaa lentoasemakapasiteetin tehokas käyttö ja vahingoittamatta kilpailua COVID-19-elvytysjakson aikana.

Liikennekomissaari Adina Vălean sanoi: "Tämänpäiväisellä ehdotuksellamme pyrimme löytämään tasapainon tarpeen tarjota apua lentoyhtiöille, jotka kärsivät edelleen jatkuvan pandemian aiheuttamasta merkittävästä lentomatkustuksesta, ja tarpeen ylläpitää kilpailua markkinoilla. , varmistaa lentoasemien tehokas toiminta ja välttää kummituslentoja. Ehdotetut säännöt antavat varmuuden kesäkaudelle 2021 ja varmistavat, että komissio voi mukauttaa tarvittavia lähtö- ja saapumisaikoja koskevia poikkeuksia selkeiden ehtojen mukaisesti tämän tasapainon säilyttämiseksi. "

Kun tarkastellaan kesän 2021 liikenneennusteita, on kohtuullista olettaa, että liikennetasot ovat vähintään 50% vuoden 2019 tasosta. 40 prosentin kynnys takaa siis tietyn palvelutason, mutta antaa lentoyhtiöille edelleen puskurin lähtö- ja saapumisaikojensa käyttöön. Ehdotus lähtö- ja saapumisaikojen jakamisesta on toimitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyväksyttäväksi.

Continue Reading

Ilmailu / lentoyhtiöt

Boeingin WTO-tapaus: EU toteuttaa vastatoimenpiteitä Yhdysvaltojen viennin torjumiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komission asetus, jolla korotetaan Yhdysvaltojen EU: hun suuntautuvan viennin tulleja 4 miljardin dollarin arvosta, on julkaistu virallinen lehti EU: n alueella. EU: n jäsenvaltiot ovat sopineet vastatoimenpiteistä, koska Yhdysvallat ei ole vielä antanut perustaa neuvotteluratkaisulle, johon sisältyisi Yhdysvaltojen EU: n vientitullien välitön poistaminen Airbusin WTO-tapauksessa. Maailman kauppajärjestö (WTO) valtuutti EU: n virallisesti 26. lokakuuta toteuttamaan tällaisia ​​vastatoimia Yhdysvaltojen laitonta Boeing-tukea vastaan.

Toimenpiteet tulevat voimaan tänään. Euroopan komissio on valmis työskentelemään Yhdysvaltojen kanssa tämän kiistan ratkaisemiseksi ja sopimaan myös lentotukia koskevista pitkän aikavälin kurinalaisuuksista. Talous, joka toimii ihmisten puolesta Varatoimitusjohtaja ja kauppakomissaari Valdis Dombrovskis sanoi: "Olemme tehneet koko ajan selväksi, että haluamme ratkaista tämän pitkään jatkuneen kysymyksen. Valitettavasti Yhdysvaltain kanssa tapahtuneen edistymisen puutteen vuoksi meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin määrätä nämä vastatoimet. Tämän vuoksi EU käyttää laillisia oikeuksiaan WTO: n äskettäisen päätöksen nojalla. Vetoamme Yhdysvaltoihin suostumaan siihen, että molemmat osapuolet luopuvat nykyisistä vastatoimenpiteistä välittömällä vaikutuksella, jotta voimme panna tämän nopeasti taaksemme. Näiden tullien poistaminen on molempien osapuolten voittoa etenkin, kun pandemia tuhoaa talouttamme. Meillä on nyt mahdollisuus käynnistää uudelleen transatlanttinen yhteistyömme ja työskennellä yhdessä kohti yhteisiä tavoitteitamme. "

Löydät lisätietoja tätä

Continue Reading
Mainos

Twitter

Facebook

Nousussa