Liity verkostomme!

Rikollisuus

Turvallisuusunioni: Terrorismin vastainen toimintaohjelma ja vahvempi Europol EU: n sietokyvyn parantamiseksi

Julkaistu

on

Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen Varapuheenjohtaja Margaritis Schinas totesi: "Unionin osallistavat ja oikeuksiin perustuvat perustat ovat vahvin suojamme terrorismin uhkaa vastaan. Rakentamalla osallistavia yhteiskuntia, joista jokainen voi löytää paikkansa, vähennämme äärimmäisyystarinojen vetovoimaa. Samanaikaisesti eurooppalainen elämäntapa ei ole valinnainen, ja meidän on tehtävä kaikkemme estääkseen niitä, jotka pyrkivät kumoamaan sen. Tämänpäiväisessä terrorismin vastaisessa toimintaohjelmassa keskitymme investoimaan yhteiskuntiemme kestävyyteen toimenpiteillä, joilla torjutaan paremmin radikalisoitumista ja suojellaan julkisia tilojamme hyökkäyksiltä kohdennetuilla toimenpiteillä. "

Sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson sanoi: "Tämänpäiväisellä terrorismin torjunnalla vahvistamme asiantuntijoiden kykyä ennakoida uusia uhkia, autamme paikallisyhteisöjä estämään radikalisoitumista, annamme kaupungeille keinoja suojata avoimia julkisia tiloja hyvällä suunnittelulla ja varmistamme, että voimme reagoida nopeasti ja tehokkaammin hyökkäyksiin ja hyökkäysyrityksiin. Ehdotamme myös, että Europolille annetaan nykyaikaiset keinot tukea EU-maita niiden tutkimuksissa. "

Toimenpiteet ennakoida, estää, suojata ja reagoida

Äskettäiset Euroopan maaperän hyökkäykset ovat olleet terävä muistutus siitä, että terrorismi on edelleen todellinen ja nykyinen vaara. Tämän uhan kehittyessä myös yhteistyömme on torjuttava sitä.

Terrorismin torjunnan toimintaohjelman tavoitteena on:

 • Haavoittuvuuksien tunnistaminen ja valmiuksien kehittäminen uhkien ennakoimiseksi

Uhkien ja mahdollisten kuolleiden kulmien ennakoimiseksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tiedustelu- ja tilannekeskus (EU INTCEN) voi luottaa korkealaatuiseen panokseen tilannetietoisuuden parantamiseksi. Osana tulevaa elintärkeiden infrastruktuurien sietokykyä koskevaa ehdotustaan ​​komissio perustaa neuvoa-antavia virkamatkoja tukemaan jäsenvaltioita riskinarviointien suorittamisessa hyödyntämällä EU: n suojaturvallisuusneuvojien joukosta saatuja kokemuksia. Turvallisuustutkimus auttaa lisäämään uusien uhkien havaitsemista varhaisessa vaiheessa, kun taas investoiminen uuteen tekniikkaan auttaa Euroopan terrorismin vastaista toimintaa pysymään edellä.

 • Hyökkäysten estäminen puuttumalla radikalisoitumiseen

Äärimmäisten ideologioiden leviämisen estämiseksi verkossa on tärkeää, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät pikaisesti säännöt verkkosisällön poistamisesta verkossa. Tämän jälkeen komissio tukee niiden soveltamista. EU: n Internet-foorumi kehittää ohjeita julkisen online-sisällön maltillisuudesta.

Osallisuuden edistäminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen koulutuksen, kulttuurin, nuorison ja urheilun avulla voi auttaa tekemään yhteiskunnista yhtenäisempiä ja ehkäisemään radikalisoitumista. Kotouttamista ja osallisuutta koskeva toimintasuunnitelma auttaa rakentamaan yhteisön sietokykyä.

Agendassa keskitytään myös ennaltaehkäisevien toimien vahvistamiseen vankiloissa kiinnittämällä erityistä huomiota radikaalien vankien kuntoutukseen ja sopeuttamiseen, mukaan lukien heidän vapauttamisensa. Radikalisoitumisen ehkäisemistä koskevan tiedon ja asiantuntemuksen levittämiseksi komissio ehdottaa EU: n tietokeskuksen perustamista, joka kerää poliittisia päättäjiä, ammattilaisia ​​ja tutkijoita.

Ottaen huomioon ulkomaisten terroristitaistelijoiden ja heidän perheenjäsentensä esiin tuomat erityiset haasteet komissio tukee koulutusta ja tiedon jakamista auttaakseen jäsenvaltioita hallitsemaan palauttamistaan.

 • Turvallisuuden edistäminen suunnittelulla ja haavoittuvuuksien vähentämisellä kaupunkien ja ihmisten suojelemiseksi

Monet EU: n viimeaikaisista iskuista kohdistuivat tiheästi täynnä oleviin tai erittäin symbolisiin tiloihin. EU lisää ponnisteluja julkisten tilojen, myös palvontapaikkojen, fyysisen suojelun takaamiseksi suunnitellun turvallisuuden avulla. Komissio ehdottaa kaupunkien kokoamista EU: n kaupunkiturvallisuutta ja sietokykyä koskevan sitoumuksen ympärille ja myöntää rahoitusta niiden tukemiseksi julkisten tilojen haavoittuvuuden vähentämisessä. Komissio ehdottaa myös toimenpiteitä elintärkeiden infrastruktuurien - kuten liikennekeskusten, voimalaitosten tai sairaaloiden - joustavuuden lisäämiseksi. Ilmailun turvaamisen tehostamiseksi komissio tutkii vaihtoehtoja eurooppalaiselle oikeudelliselle kehykselle turvapäälliköiden sijoittamiseksi lennoille.

Kaikki EU: hun tulevat, kansalaiset tai eivät, on tarkistettava asiaankuuluvista tietokannoista. Komissio tukee jäsenvaltioita tällaisten järjestelmällisten tarkastusten varmistamisessa rajoilla. Komissio ehdottaa myös järjestelmää, jolla varmistetaan, että henkilö, jolta on evätty ampuma-ase turvallisuussyistä yhdessä jäsenvaltiossa, ei voi esittää vastaavaa pyyntöä toisessa jäsenvaltiossa, mikä sulkee olemassa olevan porsaanreiän.

 • Tehostetaan operatiivista tukea, syytteeseenpanoa ja uhrien oikeuksia vastata paremmin hyökkäyksiin

Poliisiyhteistyö ja tietojenvaihto kaikkialla EU: ssa ovat avainasemassa, jotta voimme reagoida tehokkaasti hyökkäyksiin ja saattaa syylliset oikeuden eteen. Komissio ehdottaa vuonna 2021 EU: n poliisiyhteistyösääntöjä lainvalvontaviranomaisten yhteistyön tehostamiseksi, myös terrorismin torjunnassa.

Huomattava osa rikollisuuden ja terrorismin vastaisista tutkimuksista liittyy salattuihin tietoihin. Komissio työskentelee yhdessä jäsenvaltioiden kanssa mahdollisten oikeudellisten, toiminnallisten ja teknisten ratkaisujen löytämiseksi lailliseen pääsyyn ja edistää lähestymistapaa, joka ylläpitää salauksen tehokkuutta yksityisyyden ja viestinnän turvallisuuden suojaamisessa ja tarjoaa samalla tehokkaan vastauksen rikollisuuteen ja terrorismiin. Tutkimusten ja syytteeseenpanon tukemiseksi komissio ehdottaa terrorismin torjunnan rahoitustutkijoiden verkoston perustamista, johon Europol osallistuu, jotta voidaan seurata rahan etenemistä ja tunnistaa asianosaiset. Komissio tukee edelleen jäsenvaltioita myös taistelukenttien tietojen käyttämisessä palaavien ulkomaisten terroristihävittäjien tunnistamiseksi, havaitsemiseksi ja syytteeseen asettamiseksi.

Komissio pyrkii parantamaan terroritekojen uhrien suojelua, mukaan lukien korvausten saatavuuden parantaminen.

Terrorismin ennakointiin, ehkäisemiseen, suojelemiseen ja torjumiseen liittyvässä työssä on mukana kumppanimaita EU: n naapurimaissa ja muualla; ja luottaa tehostettuun yhteistyöhön kansainvälisten järjestöjen kanssa. Komissio ja tarvittaessa korkea edustaja / varapuheenjohtaja tiivistävät yhteistyötä Länsi-Balkanin kumppanien kanssa ampuma-aseiden alalla, neuvottelevat eteläisten naapurimaiden kanssa kansainvälisistä sopimuksista henkilötietojen vaihtamiseksi Europolin kanssa ja tehostavat strategista ja operatiivista yhteistyötä muiden alueet, kuten Sahelin alue, Afrikan sarvi, muut Afrikan maat ja Aasian tärkeimmät alueet.

Komissio nimittää terrorismin torjunnan koordinaattorin, joka vastaa EU: n terrorismin torjunnan politiikan ja rahoituksen koordinoinnista komissiossa ja tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa.

Vahvempi mandaatti Europolille

Komissio ehdottaa tänään vahvistaa Europolin toimeksiantoa, EU: n lainvalvontayhteistyön virasto. Koska terroristit käyttävät usein väärin yksityisten yritysten tarjoamia palveluja seuraajien rekrytointiin, hyökkäysten suunnitteluun ja uusiin hyökkäyksiin yllyttävän propagandan levittämiseen, tarkistettu toimeksianto auttaa Europolia toimimaan tehokkaasti yhteistyössä yksityisten tahojen kanssa ja välittämään asiaankuuluvia todisteita jäsenvaltioille. Esimerkiksi Europol voi toimia yhteyspisteenä, jos ei ole selvää, mikä jäsenvaltio on toimivaltainen.

Uuden toimeksiannon avulla Europol voi myös käsitellä suuria ja monimutkaisia ​​aineistoja parantaa yhteistyötä Euroopan syyttäjänviraston sekä EU: n ulkopuolisten kumppanimaiden kanssa; ja auttaa kehittämään lainvalvontatarpeita vastaavaa uutta tekniikkaa. Se vahvistaa Europolin tietosuojajärjestelmää ja parlamentaarista valvontaa.

Tausta

Tämän päivän esityslista seuraa EU: n turvallisuusunionistrategia Vuosiksi 2020--2025, jossa komissio sitoutui keskittymään painopistealueisiin, joilla EU voi tuoda arvoa jäsenvaltioiden tukemiselle Euroopassa asuvien turvallisuuden edistämisessä.

Terrorismin vastainen toimintaohjelma perustuu jo toteutettuihin toimiin, joilla estetään terroristien keinot tehdä iskuja ja vahvistaa vastustuskykyä terrorismin uhkaa vastaan. Se sisältää EU: n säännöt terrorismin torjunnasta, terrorismin rahoituksen torjunnasta ja ampuma-aseiden saatavuudesta.

Lisätietoja

Viestintä terrorismin torjunnasta EU: ssa: ennakoida, estää, suojata ja reagoida

Ehdotus Europolin toimeksiantoa vahvistavasta asetuksesta

Europolin toimeksiannon vahvistaminen - Vaikutusten arviointi, osa 1

ja osa 2

Europolin toimeksiannon vahvistaminen - Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista

Terrorismin vastainen toimintaohjelma EU: lle ja vahvemmat valtuudet Europolille: Kysymyksiä ja vastauksia

Lehdistötiedote: EU: n turvallisuusunionistrategia: pisteiden yhdistäminen uudessa turvallisuusekosysteemissä, 24. heinäkuuta 2020

Turvallisuusunioni - komission verkkosivusto

Europolin

Europol tukee Espanjaa ja Yhdysvaltoja järjestäytyneen rikollisuuden rahanpesussa

Julkaistu

on

Europol on tukenut Espanjan poliisivartiostoa (Guardia Civil) ja Yhdysvaltojen huumevalvontaviranomaista purkamaan järjestäytyneen rikollisryhmän rahanpesu suurille Etelä-Amerikan kartelleille. 

Rikollisverkosto osallistui huumausainekaupasta saatavien rahojen perintään ja rahanpesuun. He tarjosivat myös ns. Hitman-palveluja, joihin sisältyi muille rikollisryhmille kohdennettuja murhia, uhkauksia ja väkivaltaa. Rikollisjärjestö käytti iskujen verkostoa kerätäkseen maksuja Espanjassa muilta rikollisryhmiltä, ​​jotka ostivat huumeita Etelä-Amerikan kartelleista niiden levittämiseksi paikallisesti. Tutkimuksessa havaittiin myös joukko "etumiehiä", jotka hankkivat ylellisiä tuotteita ryhmän johtajien elämäntyyliin. Tämä oli vain pieni osa suuresta rahanpesujärjestelmästä, joka kävi kauppaa huippuluokan autoilla ja käytti smurffintekniikoita rikollisen voiton sijoittamiseksi rahoitusjärjestelmään.

tulokset

 • 4 pidätettyä epäiltyä (Kolumbian, Espanjan ja Venezuelan kansalaiset)
 • 7 epäiltyä rikoksesta
 • 1 yritys syytetty rikoksesta
 • 3 kotihakua Espanjassa
 • Huippuluokan autojen, ylellisyystarvikkeiden, ampuma-aseiden ja ammusten takavarikot

Europol helpotti tietojenvaihtoa ja tarjosi analyyttistä tukea koko tutkimuksen ajan.

Katso video

Europolin pääkonttori sijaitsee Haagissa, Alankomaissa, ja se tukee 27 EU: n jäsenvaltiota niiden taistelussa terrorismia, tietoverkkorikollisuutta ja muita vakavia ja järjestäytyneitä rikollisuuden muotoja vastaan. Se toimii myös monien EU: n ulkopuolisten kumppanivaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Europolilla on erilaisia ​​uhkien arviointeja tiedustelutietojen keräämiseen ja operatiiviseen toimintaan tarvittavat välineet ja resurssit, jotta se voi tehdä oman osansa Euroopan turvallisuuden parantamiseksi.

 

EMPACT

2010issa Euroopan unioni perusti a nelivuotinen toimintaprosessi varmistaa vakavamman kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan jatkuvuus. Vuonna 2017 EU: n neuvosto päätti jatkaa EU: n toimintapoliittista sykliä 2018 - 2021 aikana. Sen tarkoituksena on torjua merkittävimmät järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden aiheuttamat uhat EU: lle. Tämä saavutetaan parantamalla ja lujittamalla yhteistyötä EU: n jäsenvaltioiden asiaankuuluvien yksiköiden, instituutioiden ja virastojen sekä EU: n ulkopuolisten maiden ja organisaatioiden välillä, tarvittaessa myös yksityissektorilla. Rahanpesu on yksi toimintalinjan painopisteistä.

Continue Reading

Rikollisuus

Euroopan tarkastuslaitokset yhdistävät työtään kyberturvallisuuden alalla

Julkaistu

on

Koska tietoverkkorikollisuuden ja kyberhyökkäysten uhka on noussut viime vuosina, tilintarkastajat kaikkialla Euroopan unionissa ovat kiinnittäneet yhä enemmän huomiota kriittisten tietojärjestelmien ja digitaalisten infrastruktuurien sietokykyyn. Kyberturvallisuutta käsittelevä tarkastuskokoelma, jonka EU: n korkeimpien tarkastuselinten yhteyskomitea julkaisi tänään, antaa yleiskatsauksen niiden asiaankuuluvasta tarkastustyöstä tällä alalla.

Verkkotapahtumat voivat olla tahallisia tai tahattomia, ja ne voivat vaihdella vahingossa tapahtuvasta tietojen paljastamisesta yrityksiin ja kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuviin hyökkäyksiin, henkilötietojen varastamiseen tai jopa puuttumiseen demokraattisiin prosesseihin, mukaan lukien vaalit, ja yleisiin disinformaatiokampanjoihin julkisten keskustelujen vaikuttamiseksi. Kyberturvallisuus oli kriittinen yhteiskunnillemme jo ennen COVID-19-osumaa. Mutta kohtaamamme pandemian seuraukset pahentavat edelleen kyberuhkia. Monet yritystoiminnot ja julkiset palvelut ovat siirtyneet fyysisistä toimistoista etätyöhön, kun taas väärennetyt uutiset ja salaliittoteoriat ovat levinneet enemmän kuin koskaan.

Kriittisten tietojärjestelmien ja digitaalisten infrastruktuurien suojaamisesta kyberhyökkäyksiltä on siten tullut jatkuvasti kasvava strateginen haaste EU: lle ja sen jäsenvaltioille. Kysymys ei ole enää siitä, tapahtuvatko verkkohyökkäykset, vaan miten ja milloin ne tapahtuvat. Tämä koskee meitä kaikkia: yksityishenkilöitä, yrityksiä ja viranomaisia.

"COVID-19-kriisi on testannut yhteiskuntiemme taloudellista ja sosiaalista rakennetta. Ottaen huomioon riippuvuutemme tietotekniikasta, "verkkokriisi" voi hyvinkin osoittautua seuraavaksi pandemiaksi ", sanoi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Klaus-Heiner Lehne. "Digitaalisen autonomian etsiminen ja kyberuhkien sekä ulkoisten disinformaatiokampanjoiden asettamien haasteiden kohtaaminen on epäilemättä edelleen osa jokapäiväistä elämäämme ja pysyy poliittisella asialistalla ensi vuosikymmenellä. Siksi on tärkeää lisätä tietoisuutta viimeaikaisista kyberturvallisuutta koskevista tarkastustuloksista EU: n jäsenvaltioissa. "

Eurooppalaiset korkeimmat tarkastuslaitokset ovat sen vuoksi viime aikoina tehostaneet kyberturvallisuutta koskevaa tarkastustoimintaansa keskittyen erityisesti tietosuojaan, järjestelmän valmiuteen kyberhyökkäyksiin ja välttämättömien julkisten laitosten suojaamiseen. Tämä on asetettava tilanteessa, jossa EU pyrkii tulemaan maailman turvallisimmaksi digitaaliseksi ympäristöksi. Euroopan komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat itse asiassa juuri esittäneet uuden EU: n kyberturvallisuusstrategia, jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan kollektiivista sietokykyä kyberuhkilta.

- tiivistelmä julkaistu 17. joulukuuta tarjoaa taustatietoja kyberturvallisuudesta, tärkeimmistä strategisista aloitteista ja asiaankuuluvasta oikeusperustasta EU: ssa. Se kuvaa myös tärkeimpiä haasteita, joita EU: lla ja sen jäsenvaltioilla on edessään, kuten uhkat yksittäisten EU: n kansalaisten oikeuksille henkilötietojen väärinkäytön kautta, riski siitä, että laitokset eivät pysty tarjoamaan välttämättömiä julkisia palveluja tai kohtaavat rajoitettua suorituskykyä kyberhyökkäysten jälkeen.

- tiivistelmä hyödyntää tilintarkastustuomioistuimen ja kahdentoista EU: n jäsenvaltion korkeimpien tarkastuselinten tekemien tarkastusten tuloksia: Tanska, Viro, Irlanti, Ranska, Latvia, Liettua, Unkari, Alankomaat, Puola, Portugali, Suomi ja Ruotsi.

Tausta

Tämä tarkastus tiivistelmä on EU: n ja sen jäsenvaltioiden korkeimpien tarkastuselinten yhteistyön tuote EU: n yhteyskomitean puitteissa. Se on suunniteltu tietolähteeksi kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tästä tärkeästä politiikan alasta. Se on tällä hetkellä saatavana englanniksi EU: ssa Yhteyskomitean verkkosivusto, ja se on myöhemmin saatavilla muilla EU: n kielillä.

Tämä on kolmas yhteyskomitean tarkastuksen painos tiivistelmä. Ensimmäinen painos Nuorten työttömyys ja nuorten integroituminen työmarkkinoille julkaistiin kesäkuussa 2018. Toinen Kansanterveys EU: ssa annettiin joulukuussa 2019.

Yhteyskomitea on EU: n ja sen jäsenvaltioiden korkeimpien tarkastuselinten johtajien itsenäinen, riippumaton ja ei-poliittinen kokous. Se tarjoaa foorumin keskustella ja käsitellä EU: ta koskevia yhteistä etua koskevia asioita. Vahvistamalla vuoropuhelua ja yhteistyötä jäsentensä välillä yhteyskomitea myötävaikuttaa EU: n politiikkojen ja ohjelmien tehokkaaseen ja riippumattomaan ulkoiseen tarkastukseen

Continue Reading

Rikollisuus

Yli 40 pidätettiin kaikkien aikojen suurimmasta tehostuksesta kokaiinin salakuljetuksesta Brasiliasta Eurooppaan

Julkaistu

on

Varhain aamulla (27. marraskuuta) yli tuhat poliisia teki Europolin tuella koordinoituja ratsioita tämän erittäin ammattimaisen rikollisjärjestön jäseniä vastaan. Noin 180 talohakua suoritettiin, minkä seurauksena pidätettiin 45 epäiltyä. 

Tutkimuksessa paljastui, että tämä huumekauppaverkosto oli vastuussa vähintään 45 tonnin kokaiinin vuosittaisesta tuonnista Euroopan tärkeimpiin merisatamiin, ja sen voitot ylittivät 100 miljoonaa euroa kuuden kuukauden aikana.

Tämän Portugalin, Belgian ja Brasilian viranomaisten johtaman kansainvälisen pistoksen toteuttivat samanaikaisesti kolmen eri maanosan virastot Europolin koordinoinnin avulla:

 • Eurooppa: Portugalin oikeuspoliisi (Polícia Judiciária), Belgian liittovaltion oikeuspoliisi (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale), Espanjan kansallinen poliisi (Policia Nacional), Hollannin poliisi (Politie) ja Romanian poliisi (Poliția Română)
 • Etelä-Amerikka: Brasilian liittopoliisi (Policia Federal)
 • Lähi-itä: Dubain poliisivoimat ja Dubain valtion turvallisuus

Tulokset lyhyesti 

 • 45 pidätystä Brasiliassa (38), Belgiassa (4), Espanjassa (1) ja Dubaissa (2).
 • 179 talohakua.
 • Takavarikoitu yli 12 miljoonaa euroa Portugalissa, 300,000 1 euroa takavarikoitu Belgiassa ja yli 169,000 miljoonaa dollaria ja XNUMX XNUMX dollaria takavarikoitua Brasiliassa.
 • 70 ylellisyyttä ajoneuvoa takavarikoitiin Brasiliassa, Belgiassa ja Espanjassa ja 37 lentokonetta takavarikoitiin Brasiliassa.
 • Brasiliassa takavarikoitiin 163 taloa, joiden arvo ylitti 132 miljoonaa dollaria, kaksi takavarikoitua taloa 4 miljoonan euron arvosta ja kaksi takavarikoitua asuntoa Portugalissa 2.5 miljoonan euron arvosta.
 • Kymmenen Espanjassa jäädytetyn henkilön rahoitusvarat.

Globaali yhteistyö 

Operatiivisten kollegoidensa kanssa käynnissä olevan tiedustelutoiminnan yhteydessä Europol kehitti luotettavaa tiedustelutietoa useissa EU-maissa toimivan Brasilian järjestäytyneen rikollisuuden verkoston kansainvälisestä huumekaupasta ja rahanpesusta.

Rikollisjärjestöllä oli suora yhteys huumekartelleihin Brasiliassa ja muissa Etelä-Amerikan lähdemaissa, jotka olivat vastuussa kokaiinin valmistamisesta ja lähettämisestä Euroopan suurimpiin merisatamiin sidotuissa merikontteissa.

Kokaiinin tuonti Brasiliasta heidän valvonnassaan ja johdollaan olevaan Eurooppaan on valtava, ja lainvalvojat takavarikoivat tutkimuksen aikana yli 52 tonnia kokaiinia.

Huhtikuussa 2020 Europol toi yhteen mukana olevat maat, jotka ovat sittemmin työskennelleet tiiviisti yhdessä laatiakseen yhteisen strategian koko verkon kaatamiseksi. Pääkohteet tunnistettiin Atlantin valtameren molemmin puolin.

Siitä lähtien Europol on tarjonnut jatkuvaa tiedustelutietojen kehittämistä ja analysointia kenttätutkijoiden tukemiseksi. Toimintapäivän aikana sen virkamiehiä lähetettiin kentällä Portugaliin, Belgiaan ja Brasiliaan avustamaan kansallisia viranomaisia ​​varmistamalla uusien tietojen nopea analysointi toiminnan aikana kerätyissä tilanteissa ja mukauttamalla strategiaa tarvittaessa.

Europolin apulaisjohtaja Wil van Gemert kommentoi tätä operaatiota: "Tämä operaatio tuo esiin Brasilian järjestäytyneen rikollisuuden ryhmien monimutkaisen rakenteen ja laajan ulottuvuuden Euroopassa. Poliisin maailmanlaajuisen haasteen laajuus vaatii koordinoitua lähestymistapaa huumeiden torjuntaan. Kumppanimaidemme sitoutuminen työskentelemään Europolin kautta on tukenut tämän operaation menestystä ja on jatkuva maailmanlaajuinen toimintakehotus. "

Continue Reading
Mainos

Twitter

Facebook

Nousussa