Miten EU paranee #TyöntekijätOikeudet ja #Työolosuhteet

Ihmiset kävelevät kadulla varhain aamulla © AP Images / Euroopan unioni-EPEU haluaa parantaa työoloja © AP Images / European Union-EP

Selvitä, miten EU parantaa työntekijöiden oikeuksia ja työoloja kaikkialla Euroopassa, työajoista ja vanhempainlomasta työterveyteen ja -turvallisuuteen.

EU on ottanut käyttöön joukon työehtosääntöjä vahvan sosiaalisen suojelun varmistamiseksi. Niihin kuuluvat vähimmäisvaatimukset työoloille - kuten työajalle, osa-aikatyölle, työntekijöiden oikeuksille - tiedoksi heidän työllistymisensä tärkeistä näkökohdista ja työntekijöiden lähettämisestä työhön. Heistä on tullut yksi kulmakivistä Euroopan sosiaalipolitiikka.

Työmarkkinaosapuolet - ammattiliitot ja työnantajajärjestöt - ovat mukana eurooppalaisen sosiaalipolitiikan ja työllisyyspolitiikan muotoilussa ns sosiaalinen vuoropuheluneuvottelujen ja lausuntojen avulla ja voi myös neuvotella puitesopimuksista tietyissä asioissa.

työntekijätoikeuksia ja uusia työmuotoja

EU on ottanut käyttöön yhteiset vähimmäisvaatimukset työtunnit sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin. Työaikaa koskevassa EU: n lainsäädännössä vahvistetaan kaikille työntekijöille yksilölliset oikeudet, joissa on enintään 48-tunnin työviikko, vähintään neljän viikon palkallinen vuosiloma, lepoaika ja yötyötä koskevat säännöt, vuorotyöt ja työmallit.

Vuosien mittaan Eurooppa on nähnyt merkittäviä muutoksia työmarkkinoilla, mukaan lukien digitalisointi ja uusien teknologioiden kehittäminen, joustavuuden ja työn pirstoutuminen. Nämä tapahtumat ovat syntyneet uusia työllistämismuotoja, tilapäisten työpaikkojen ja epätyypillisten työpaikkojen määrä kasvaa.

Jotta EU: n kaikki työntekijät voitaisiin suojella ja heikoimmassa asemassa olevien työntekijöiden oikeuksia parantaa epätyypillisissä sopimuksissa, Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät 2019in uudet säännöt. työehtojen vähimmäisoikeudet. Lainsäädännössä asetetaan suojatoimenpiteitä, kuten koeajan pituuden rajoittaminen kuuteen kuukauteen, vapaan pakollisen koulutuksen käyttöönotto ja rajoittavien sopimusten kieltäminen. Säännöt edellyttävät myös, että kaikki uudet työntekijät saavat keskeistä tietoa vastuustaan ​​viikon kuluessa työn aloittamisesta.

EU haluaa myös, että työntekijät osallistuvat yrityksen päätöksentekoon ja ovat luoneet yleiset puitteet työntekijöiden oikeuksia saada tietoa ja kuulla heitä.

EU: n säännöissä edellytetään, että joukkovähentämisten yhteydessä työnantajien on neuvoteltava työntekijöiden edustajien kanssa.

Kansainvälisellä tasolla työntekijöitä edustavat eurooppalaiset yritysneuvostot. Näiden elinten kautta johdon työntekijät saavat tietoa ja kuulla niitä kaikista merkittävistä EU: n tason päätöksistä, jotka voivat vaikuttaa työllisyyteen tai työoloihin.

Varaston työntekijän skannauslaatikko © AP Kuvat / Euroopan unioni-EPEU on ottanut käyttöön yhteiset vähimmäisvaatimukset työajaksi © AP Images / European Union-EP

työntekijät”liikkuvuus EU: ssa

EU: n säännöt EU: n koordinoinnista jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmät taata, että ihmiset voivat hyödyntää täysimääräisesti oikeuttaan siirtyä toiseen EU-maahan opiskelemaan, työskentelemään tai asettumaan asumaan samalla kun he saavat sosiaalisia ja terveyshyötyjä, joihin heillä on oikeus. EU: n lainsäädäntö kattaa sairauden, äitiys- ja isyysloman, perheen, työttömyyden ja vastaavat edut ja on parhaillaan tarkistamassa.

2019issa Euroopan parlamentin jäsenet ovat hyväksyneet suunnitelmat uuden EU-viraston perustamisesta Euroopan työmarkkinaviranomainen, joka auttaa jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota soveltamaan ja panemaan täytäntöön EU: n lainsäädäntöä työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnin alalla. Virasto toimii täysin 2023in toimesta.

Yritykset voivat lähettää työntekijöitä toiseen EU-maahan väliaikaisesti tiettyjen tehtävien suorittamiseksi. 2018: ssa EU: n säännöt Työntekijöiden lähettämistä tarkistettiin sen varmistamiseksi, että samasta työstä samassa paikassa suoritetaan samapalkkaisuus.

Työttömyyden torjumiseksi ja työmarkkinoiden kysynnän ja kysynnän vastaamiseksi koko Euroopassa parlamentti hyväksyi uuden lain, jolla uudistetaan Euroopan työpaikkaverkosto (Eures), jossa on EU: n laajuinen tietokanta työnhakijoista ja avoimista työpaikoista 2016issa.

työntekijät' terveys ja turvallisuus

EU antaa lainsäädäntöä työterveys ja -turvallisuus täydentää ja tukea jäsenvaltioiden toimintaa.

В Euroopan työturvallisuus- ja työterveysdirektiivi asetetaan yleiset periaatteet, jotka liittyvät terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin. Sitä sovelletaan lähes kaikkiin julkisen ja yksityisen sektorin aloihin ja määritellään työnantajien ja työntekijöiden velvollisuudet.

Lisäksi on olemassa erityisiä sääntöjä, jotka koskevat altistumista vaarallisille aineille, työntekijäryhmille, jotka ovat raskaana olevia naisia ​​ja nuoria työntekijöitä, erityisiä tehtäviä, kuten kuormien ja työpaikkojen, kuten kalastusalusten, manuaalinen käsittely.

Esimerkiksi direktiivi työntekijöiden suojelemisesta riskeiltä, ​​jotka liittyvät karsinogeenit tai mutageenit päivitetään säännöllisesti ja asetetaan altistumisen raja-arvot tietyille aineille.

EU-maat voivat vapaasti asettaa tiukempia normeja, kun EU: n direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Ikääntyvän työvoiman myötä terveysongelmien kehittymisriski on kasvanut. 2018issa Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät mietinnön, jossa ehdotetaan toimenpiteitä, joilla helpotetaan ihmisten paluuta työelämään pitkäaikainen sairausloma ja sisällyttämään paremmin ihmisiä, jotka ovat kroonisesti sairaita tai joilla on työkyvyttömyys.

Työ- ja yksityiselämän tasapainon ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen

Euroopan parlamentti on aina ollut vahva puolustaja sukupuolten tasa-arvo. Jotta miesten ja naisten yhtäläisemmät mahdollisuudet ja huolehtivien velvollisuuksien parempi jakaminen voitaisiin edistää, Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät 2019issa joukon uusia sääntöjä, joiden avulla vanhemmat ja työntekijät, jotka huolehtivat sukulaisista vakavista sairaudista, voisivat perustaa parempi työ- ja yksityiselämän tasapaino.

Direktiivissä säädetään vähintään 10-päivien isyysvapaasta, vähintään neljän kuukauden vanhempainloma vanhemmilta (joista kaksi ei ole siirrettävissä) ja viisi päivää hoitajien lomaa vuodessa ja tarjoaa joustavammat työjärjestelyt.

Äitiysoikeudet määritellään Raskaana olevien työntekijöiden direktiivi, asetetaan äitiysloman vähimmäisaika 14-viikolla kahden viikon pakollisella lomalla ennen synnytystä ja / tai sen jälkeen.

Parlamentti pyrkii myös jatkuvasti lisäämään toimenpiteitä torjumiseksi sukupuolten palkkaero, kavenna Eläkeerot ja on vaatinut EU: n sääntöjen käsittelemistä väkivalta ja seksuaalinen häirintä.

Tunnisteet: , , , ,

Kategoria: Etusivu, Työllisyys, EU, EU, Euroopan parlamentti, Työntekijöiden oikeudet