Liity verkostomme!

EU

#Tonavan veden laatu: EU: n tilintarkastajat sanovat, että hoitosuunnitelmien "kunnianhimoisuuden puutteesta" johtuu vähän parannuksia

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

mitja_DSC_9448_DanubeTonavan varrella veden laadun kehitys on ollut vähäistä huolimatta siitä, että vesipiirin maat ovat panneet EU: n vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöön vuodesta 2004 lähtien, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uuden kertomuksen mukaan. Tilintarkastajat korostavat "suunnitelmien puutetta" maiden suunnitelmissa tärkeimpänä syynä vähäiseen edistymiseen. Tarkastus kohdistui Tonavan valuma-alueen neljään jäsenvaltioon - Tšekin tasavaltaan, Unkariin, Romaniaan ja Slovakiaan.

"EU: n vesipolitiikan tulisi varmistaa riittävä määrä laadukasta vettä ihmisten tarpeisiin ja ympäristöön", kertoi raportista vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen George Pufan. "Jotta tämä tapahtuisi Tonavan varrella, maiden on tehostettava ponnistelujaan."

Euroopan aluekehitysrahasto / koheesiorahasto toimitti 2007: n ja 2013: n välillä 6.35 miljardia euroa Tonavan altaan jäsenvaltioille jätevesien käsittelyä varten. Samana ajanjaksona Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto myönsi 6.39bn: n suuruisen korvauksen viljelijöille maatalouden ympäristötoimenpiteiden toteuttamisesta.

Mainos

Mutta jäsenvaltioiden vuoden 2009 vesistöalueiden hoitosuunnitelmista puuttui kunnianhimo. Tarkastajat huomauttivat, että epätyydyttävän laadun vesimuodostumien kohdentaminen oli heikkoa. Tämä johtui erityisesti seurantajärjestelmien puutteista, jotka johtivat tietojen puutteeseen sekä vesimuodostumien aiheuttaneen pilaantumisen tyypistä että lähteistä. Lisäksi jäsenvaltiot vapauttivat merkittävälle määrälle vesimuodostuksia tärkeistä määräajoista ilman riittävää perustelua hyvän laadun saavuttamiseksi.

Yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevan direktiivin täytäntöönpanossa viivästyi, kun taas nitraattidirektiiviä (jonka tarkoituksena oli vähentää typpipäästöjä) ei ollut hyödynnetty täysimääräisesti. Lisäksi puhdistuslaitoksia ja teollisuuslaitoksia, jotka tarvitsevat erityisiä päästörajoja, ei tunnistettu. Lisätoimenpiteet maatalouden alalla heikentyivät, koska ne olivat pääosin vapaaehtoisia.

Tilintarkastajat antavat useita suosituksia sekä jäsenvaltioille että Euroopan komissiolle.

Mainos

Jäsenvaltioiden olisi:

  • Paranna niiden veden pilaantumisen seuranta- ja diagnoosijärjestelmiä.
  • esitettävä selkeät ja pätevät perustelut myöntäessään poikkeuksia;
  • yksilöidä kohdennettavat kustannustehokkaat toimenpiteet ja
  • ja harkitse maksuja tai veroja päästöjen vähentämiseksi.

Komission tulisi

  • Antaa ohjeet eriytetylle raportoinnille edistymisestä;
  • tutkia sitovia perusteita yhdyskuntajätevesien puhdistamojen suorittamiin jäsenvaltioiden tarkastuksiin;
  • harkita fosforin käytön rajoittamista maassa;
  • antaa ohjeita kustannusten kattamiseksi hajakuormituksen aiheuttamista ympäristövahingoista (monenlaisten toimintojen aiheuttama pilaantuminen). Tällä hetkellä saastuttaja maksaa -periaatetta sovelletaan vain osittain maatalouden hajakuormituksiin.

Komission ja jäsenvaltioiden olisi arvioitava yhdessä maatalouden täytäntöönpanomekanismien tehokkuutta.

Tonavan vesistöalue II: Veden laatu on toinen tilintarkastustuomioistuimen julkaisema raportti Tonavan valuma-alueelta. Se arvioi Tonavan valuma-alueen veden laatua ottaen huomioon useat tekijät vesipolitiikan puitedirektiivin perusteella. Ensimmäinen raportti "Tonavan vesistöalueella sijaitsevien yhdyskuntajätevesien käsittelylaitosten EU-rahoitus" julkaistiin heinäkuussa 2015.

Euroopan vesiin vaikuttavat orgaaniset ja ravinteelliset saasteet sekä kemiallisista aineista johtuvat saasteet. Veden pilaantuminen on peräisin useista lähteistä, kuten kotitalouksista, teollisuuslaitoksista ja maataloudesta. Vuoden 2000 vesipolitiikan puitedirektiivillä yhdenmukaistettiin vesipolitiikkaa koskeva aiempi EU: n lainsäädäntö. Direktiivillä otettiin käyttöön vesipiirin hoitosuunnitelma keskeisenä täytäntöönpanovälineenä. Ensimmäiset suunnitelmat oli määrä toimittaa vuonna 2009, ja päivitykset vaaditaan joulukuussa 2015. Suunnitelmissa on annettava tietoa eri vesimuodostumien veden laadusta, syistä, miksi vaadittua "hyvää ekologista ja kemiallista tilaa" ei saavutettu, ja mahdollisista korjaavista toimenpiteistä .

Erityiskertomus nro 23 / 2015: Veden laatu Tonavan vesistöalueella: vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanon edistyminen, mutta vielä on jäljellä jonkin verran matkaa, joka on saatavana englanniksi (muut kielet seuraavana pian).

Tämän lehdistötiedotteen tarkoituksena on antaa tärkeimmät viestit Euroopan tilintarkastustuomioistuimen hyväksymästä erityiskertomuksesta. Koko raportti on saatavilla täällä.

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa