Liity verkostomme!

EU

Julkilausuman Kreikalle Euroopan komissio yhdessä Euroopan keskuspankin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

egf_greece_irelandEuroryhmä on vastauksena Helleenien tasavallan 8. heinäkuuta 2015 esittämään pyyntöön Euroopan vakausmekanismin (ESM) hallintoneuvoston puheenjohtajalle vakautetukea lainana, jonka saantiaika on kolme vuotta. toimielimet sopivat yhteisymmärryspöytäkirjasta, jossa eritellään yksityiskohtaisesti kauden 2015-18 rahoitusavun järjestelyn edellytykset EVM-sopimuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki ja Euroopan vakausmekanismi pääsivät 11. elokuuta Kansainvälisen valuuttarahaston panoksella Kreikan hallituksen kanssa henkilöstötasolla kattavaan yhteisymmärryspöytäkirjaan, joka tulee olemaan osa lainaa. Helleenien tasavallan ja ESM: n välillä allekirjoitettava sopimus.

Ateenassa käytyjen yhteisymmärryspöytäkirjan neuvottelujen tarkoituksena oli sopia uskottavasta ja kattavasta uudistuspaketista. IMF antoi panoksen tekniseen analyysiin ja ehdollisuuksien suunnitteluun uudelle ESM-ohjelmalle. Ehtoja päivitetään neljännesvuosittain ottaen huomioon edellisellä vuosineljänneksellä saavutettu edistys uudistuksissa. Tämä sopimus on Euro - huippukokouksen julkilausuman mukainen 13 heinäkuu. Se on vielä hyväksyttävä poliittisella tasolla, jäsenvaltioiden on ratifioitava ja ESM: n hallintoneuvoston ja hallituksen hyväksyttävä.

Mainos

Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki, Euroopan vakausmekanismi ja Kansainvälinen valuuttarahasto tunnustavat Kreikan viranomaisten erittäin hyvän yhteistyön uudelleentarkastuskäynnin aikana, mikä on mahdollistanut tämän sopimuksen useiden kuukausien neuvottelujen jälkeen.

Tämä uudistuspaketti antaa Kreikalle mahdollisuuden puuttua talouden jäljellä olevaan epätasapainoon palauttaakseen sen kestävälle kasvupolulle samalla kun se käsittelee määrätietoisesti Kreikan yhteiskunnan kohtaamia sosiaalisia haasteita. Sopimuksen uskottavuus perustuu huomattavaan määrään etukäteen tehtäviä uudistuksia, mukaan lukien tärkeät toimenpiteet, joilla puututaan Kreikan talouden pitkäaikaisiin rakenteellisiin haasteisiin, kuten tulojen keräämiseen, eläkkeisiin ja terveydenhoitojärjestelmiin, kilpailuun tuotemarkkinoilla ja ammatteihin sekä energiaan, jotka osoittavat Kreikan hallituksen aikomuksen normalisoida talouden tilanne nopeasti.

Uudistusohjelman toteuttaminen tarjoaa perustan kestävälle elpymiselle, ja politiikat rakentuvat neljälle pilarille:

Mainos

Julkisen talouden kestävyyden palauttaminen: Kreikka pyrkii keskipitkän aikavälin ensisijaiseen ylijäämään, joka on 3.5 prosenttia suhteessa BKT: hen, joka saavutetaan yhdistämällä ennakoivat parametriset julkisen talouden uudistukset, joita tukee kunnianhimoinen ohjelma verotuksen noudattamisen ja julkisen varainhoidon tehostamiseksi ja veropetosten torjumiseksi samalla, kun varmistetaan haavoittuvien henkilöiden riittävä suoja ryhmät. Eläkejärjestelmän merkittävä uudistus poistaa työnteon kannustimet ja korjaa huomattavan epätasapainon, joka uhkaa julkisen talouden kestävyyttä. Tämän keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi ja ottaen huomioon taloudellisen tilanteen heikkenemisen viranomaiset jatkavat vastaavasti uutta finanssipolua, jonka lähtökohtana ovat ensisijaiset ylijäämätavoitteet ¼, 0.5, 1¾ ja 3.5 prosenttia suhteessa BKT: hen vuonna 2015 , 2016, 2017 ja 2018 ja vastaavasti. Julkisen talouden tavoitteiden kehityssuunta on yhdenmukainen Kreikan talouden odotettujen kasvuvauhtien kanssa, kun se toipuu syvimmästä kirjatusta taantumastaan.

Rahoitusvakauden turvaaminen: Kreikka ryhtyy välittömästi kiireellisiin toimiin puuttuvien lainojen ongelman ratkaisemiseksi pankkisektorilla. Järjestämättömien lainojen poikkeuksellisen korkea taso ja siihen liittyvä yksityisen sektorin ylivelkaantuminen ohjaavat merkittäviä resursseja tuottavampaan käyttöön ja estävät pankkisektoria tarjoamasta tarvittavaa luottoa kasvun elpymisen tukemiseksi. Lisäksi ennen vuoden 2015 loppua saatava pankkien pääomapohjan vahvistamisprosessi auttaa vakauttamaan pankkisektorin tilannetta. Tähän liittyy samanaikaisia ​​toimenpiteitä Helleenien rahoitusvakausrahaston (HFSF) ja pankkien hallinnon vahvistamiseksi. Tämän odotetaan yhdessä muiden ohjelmapolitiikkojen kanssa edistävän pankkisektorin likviditeettitilanteen normalisoitumista ja mahdollistavan samalla pääoman valvonnan asteittaisen helpottamisen.

Kasvu, kilpailukyky ja investoinnit: Kreikka suunnittelee ja toteuttaa monenlaisia ​​uudistuksia työmarkkinoilla ja tuotemarkkinoilla (mukaan lukien energia), joilla varmistetaan EU: n vaatimusten täysimääräinen noudattaminen, mutta joilla pyritään myös saavuttamaan parhaat eurooppalaiset käytännöt. Tulee kunnianhimoinen yksityistämisohjelma ja investointeja tukeva politiikka. Toteutettava rakenneuudistuspaketti on merkittävä erityisesti liiketoimintaympäristön ja kilpailupolitiikan alalla, jotka ovat avainasemassa talouden kasvupotentiaalin vapauttamisessa.

Nykyaikainen valtio ja julkinen hallinto ovat ohjelman keskeisiä painopisteitä. Erityistä huomiota kiinnitetään julkisen sektorin tehokkuuden lisäämiseen keskeisten julkisten hyödykkeiden ja palvelujen toimittamisessa. Toteutetaan toimenpiteitä oikeusjärjestelmän tehokkuuden lisäämiseksi muun muassa panemalla täytäntöön äskettäin hyväksytty uusi siviiliprosessilaki ja parantamaan korruption torjuntaa. Uudistukset vahvistavat keskeisten laitosten, kuten tulohallinnon ja tilastolaitoksen (ELSTAT) institutionaalista ja operatiivista riippumattomuutta.

Sovitussa strategiassa otetaan huomioon sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden tarve sekä sukupolvien sisällä että niiden sisällä. Verorajoitukset ovat asettaneet vaikeita valintoja, ja siksi on tärkeää, että sopeutumisen taakka on yhteiskunnan kaikilla osilla ja että siinä otetaan huomioon maksukyky. Etusijalle on asetettu toimet veronkierron, petosten ja strategisten laiminlyöntien torjumiseksi, koska ne asettavat taakan rehellisille kansalaisille ja yrityksille, jotka maksavat veronsa ja lainansa ajallaan. Tuotemarkkinauudistuksilla pyritään eliminoimaan eturyhmille kertyneet vuokrat: korkeammilla hinnoilla ne heikentävät kuluttajien käytettävissä olevia tuloja ja vahingoittavat kilpailukykyä. Eläkeuudistuksissa on keskitytty toimenpiteisiin vapautusten poistamiseksi ja kannustimien jatkamiseksi työmarkkinoilla varhaiseläkkeelle siirtymisen lopettamiseksi. Saadakseen ihmiset takaisin töihin ja estääkseen pitkäaikaistyöttömyyden juurtumisen viranomaiset aloittavat tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa toimenpiteitä työllisyyden lisäämiseksi 50.000 XNUMX: lla pitkäaikaistyöttömään kohdennetulla henkilöllä. Oikeudenmukaisempi yhteiskunta edellyttää Kreikan parantavan hyvinvointijärjestelmänsä suunnittelua niin, että on olemassa todellinen sosiaalinen turvaverkko, joka kohdistaa niukat resurssit niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Viranomaiset aikovat hyötyä kansainvälisten järjestöjen käytettävissä olevasta teknisestä avusta toimenpiteissä, joilla tarjotaan terveydenhuollon saatavuus kaikille (myös vakuuttamattomille), ja perustetaan sosiaalinen turvaverkko taatun vähimmäistulon (GMI) muodossa.

Toimielimet ovat sitoutuneet jatkamaan yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa tämän sopimuksen kaikissa näkökohdissa, mukaan lukien teknisen avun tarjoaminen useille ohjelmassa tarkoitetuille uudistusalueille. Komissio seuraa yhteisymmärryspöytäkirjan ehtojen noudattamista yhteistyössä EKP: n kanssa ja yhdessä IMF: n kanssa, kuten ESM-sopimuksen 13 artiklan 7 kohdassa määrätään.

* Tämä lausunto on koordinoitu IMF: n ja ESM: n kanssa. IMF on antanut asiaa koskevan lausunnon tätä

J. Dijsselbloemin huomautukset euroryhmän kokouksesta 14. elokuuta 2015

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa