Liity verkostomme!

Kilpailu

Kilpailukykyneuvosto: 20-21 Helmikuu 2014

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

550Ensimmäinen Kreikan puheenjohtajakaudella toimiva kilpailukykyneuvosto pidetään Brysselissä 20. – 21. Helmikuuta 2014.

Kehitys-, kilpailukyky-, infrastruktuuri-, liikenne- ja verkkoministeri Kostas Hatzidakis toimii 20. helmikuuta teollisuus- ja sisämarkkinaneuvoston puheenjohtajana. Euroopan komissiota edustaa varapuheenjohtaja Antonio Tajani, teollisuus- ja yrittäjyyskomissaari; Kilpailupäällikkö Joaquín Almunia; Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier ja terveysasioista vastaava komissaari Tonio Borg.

21. helmikuuta opetus- ja tutkimusministeriön tutkimuksen ja teknologian pääsihteeri Christos Vasilakos toimii tutkimus- ja avaruuspisteiden neuvoston puheenjohtajana. Euroopan komissiota edustavat varapuheenjohtaja Antonio Tajani ja komission jäsen Máire Geoghegan-Quinn, jotka vastaavat tutkimuksesta ja innovaatioista.

Mainos

Torstaina 20. helmikuuta

TEOLLISUUS

Teollisuuden kilpailukyky

Mainos

Kilpailukykyneuvosto aloittaa 20. helmikuuta poliittisen keskustelun EU: n teollisuuden kilpailukyvystä ennen maaliskuun 2014 Eurooppa-neuvostoa teollisuuden kilpailukyvystä. Viimeksi mainittu tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vahvistaa Euroopan teollista kilpailukykyä mobilisoimalla toimijoita toteuttamaan konkreettisia toimia koko taloudessa teollisuuden muutoksen aikaansaamiseksi. Korkean tason poliittista tukea tarvitaan teollisuuspolitiikan ja rakenneuudistusten toteuttamisen helpottamiseksi sekä EU: ssa että kansallisella ja alueellisella tasolla.

Varapuheenjohtaja Tajani esittelee neljä äskettäin hyväksyttyä komission tiedonantoa. Ensinnäkin hän kuvailee tiedonantoa ”Euroopan teollisen renessanssin puolesta” (IP / 14 / 42 että MEMO / 14 / 37), jossa komissio on asettanut teollisuuspolitiikan keskeiset painopistealueensa antamalla yleiskatsauksen jo toteutetuista toimista ja esittänyt rajoitetun määrän uusia toimia nopeuttaakseen yleistavoitteensa: teollisuuden osuuden lisääminen BKT: hen jopa 20% vuoteen 2020 mennessä. Toiseksi hän tuo esiin tiedonannon "Visio teollisuustuotteiden sisämarkkinoista" tärkeimmät päätelmät: Tuotteiden sisämarkkinalainsäädäntö ei ole vain avaintekijä Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn kannalta, vaan myös kuluttajien ja ympäristön suojelemiseksi.

Se korostaa kuitenkin myös sitä, että täytäntöönpanomekanismien lujittamista on tehostettava. Kolmanneksi hän keskustelee energian korkeisiin hintoihin liittyvistä teollisuuden haasteista, kuten tiedonannossa "Energian hinnat ja kustannukset Euroopassa" korostetaan. Lopuksi varapuheenjohtaja Tajani esittelee ilmaston ja energian toimintakehyksen vuosina 2020--2030, mikä on uusi askel EU: n tiellä kohti kilpailukykyistä, vähähiilistä taloutta vuoteen 2050 mennessä. Energia- ja ilmastopolitiikkamme ympäristön eheyden varmistamiseksi - samalla kun Euroopassa säilytetään eloisa ja kukoistava teollisuus koko teollisuuden arvoketjussa - komissio ehdotti säilyttävänsä toimenpiteensä hiilivuodon estämiseksi.

Lisätietoja Klikkaa tästä, tätä, tätä että tätä.

Välimeren unionin yhdeksäs ministerikokous Euro-Välimeri-teollisuusyhteistyöstä (Bryssel, 9. helmikuuta 19)

Varapuheenjohtaja Tajani tiedottaa ministereille Välimeren unionin teollisen yhteistyön yhdeksännen ministerikokouksen tuloksista, joka pidetään kilpailukykyneuvoston kokouksen aattona. Hän on puheenjohtajana kokouksessa Jordanian kuningaskunnan teollisuus- ja kauppaministerin Hatem Hafez Al-Halawani Al-Tamimin kanssa. Välimeren unionin 9 kumppanin lisäksi siihen odotetaan osallistuvan useita kansainvälisiä ja kansallisia ammatillisia järjestöjä. Ministerien odotetaan hyväksyvän julistuksen Euro-Välimeri-teollisuusyhteistyöstä ja siihen liittyvästä vuosien 44--2014 työohjelmasta (MEMO / 14 / 115).

Lisätietoja

Euroopan matkailun laatuperiaatteet ja rannikko- ja merimatkailua koskeva eurooppalainen strategia

Varapuheenjohtaja Tajani ilmoittaa niiden hyväksymispäivänä neuvostolle kahdesta tärkeästä komission aloitteesta, joilla pyritään vahvistamaan Euroopan matkailun kilpailukykyä: ehdotus neuvoston suositukseksi Euroopan matkailun laatuperiaatteista ja tiedonanto rannikko- ja merimatkailun eurooppalaisesta strategiasta . Suositellut periaatteet tarjoavat monenlaisia ​​etuja matkailualalle, jäsenvaltioille ja kansalaisille. Uusi rannikko- ja merimatkailustrategia on merkittävä askel kohti Euroopan aseman vahvistamista maailman ensimmäisenä matkailukohteena, ja siinä käsitellään muun muassa tiedonkeruun aukkoja, kausiluonteisuutta, tuote- ja matkailutarjonnan monipuolistamista, innovaatioita, yhteyksiä ja saarten saavutettavuutta ja syrjäisillä rannikkoalueilla, taitojen kehittäminen ja meriympäristön suojelu.

Lisätietoja

Hybridi ravintoarvomerkintäjärjestelmä

Kesäkuussa 2013 julkaistiin vapaaehtoinen värikoodattu merkintäsuositus Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Italia pyysi keskustelua tästä asiasta kilpailuneuvostossa - kuten se teki jo viime vuonna maatalous- ja terveysneuvostossa - ilmoittamaan ministereille Yhdistyneessä kuningaskunnassa suositellun liikennevalojen ravintomerkintäjärjestelmän väitetystä syrjivästä ja kielteisestä vaikutuksesta sekä kehottaa komissiota arvioimaan perusteellisesti järjestelmän yhdenmukaisuutta EU: n lainsäädännön kanssa ja sen vaikutusta sisämarkkinoihin.

KILPAILU

Päivitys valtiontuen nykyaikaistamisesta

Euroopan komissio käynnisti toukokuussa 2012 valtiontuen nykyaikaistamisen (SAM) (IP / 12 / 458), kunnianhimoinen valtiontukipolitiikan uudistuspaketti, jolla on kolme tavoitetta: markkinoiden toimintapuutteisiin kohdistuvan hyvin suunnitellun tuen ja Euroopan yhteistä etua koskevien tavoitteiden edistäminen; keskittämällä täytäntöönpano tapauksiin, joilla on suurin vaikutus sisämarkkinoihin; sääntöjen yksinkertaistaminen ja nopeampien päätösten tekeminen.

SAM-toteutus on nyt edennyt hyvin. Viime vuonna neuvosto antoi uuden menettelysäännön, jolla parannetaan valtiontuen valvonnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta, ja tarkistetun valtuutusasetuksen, jossa otetaan käyttöön uudet tuet, jotka komissio voi päättää vapauttaa ennakkoilmoitusvelvollisuudesta.

Komissio on jo hyväksynyt useita tarkistettuja sääntöjä, mukaan lukien uudet aluetuen suuntaviivat, epäsuotuisien alueiden kehityksen tukemiseksi Euroopassa vuosina 2014--2020, uuden de minimis -asetuksen, jossa vapautetaan enintään 200 000 euron tukimäärät yritystä kohden kolmen vuoden ajanjaksoon ja sisältää nyt myös taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset, uudet riskirahoituksen suuntaviivat, jotka antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden helpottaa pk-yritysten ja keskisuurten yritysten (ns. keskikorkoisten yritysten) rahoituksen saatavuutta, ja viime aikoina uudet suuntaviivat ilmailualalle.

Komissio on hiljattain kuullut myös useita sääntöluonnoksia, joiden odotetaan hyväksyvän tulevina viikkoina, mukaan lukien uusi ja laajennettu yleinen ryhmäpoikkeusasetus, uudet puitteet valtiontuelle tutkimukselle, kehitykselle ja innovoinnille sekä uudet suuntaviivat energia- ja ympäristöalalla.

Varapuheenjohtaja Almunia esittelee neuvostolle SAM-aloitteen tilanteen ja keskustelee uusien sääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamisesta.

Lisätietoja valtiontuen nykyaikaistamisesta on täältä.

SISÄMARKKINAT

Osallistuminen eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja tuleviin Eurooppa-neuvoston kokouksiin

Kilpailukykyneuvosto järjestää poliittisen keskustelun ennen eurooppalaisesta ohjausjaksosta käytävää keskustelua tulevassa kevään Eurooppa-neuvostossa 20. – 21. Maaliskuuta 2014. Keskustelu perustuu vuotuiseen kasvuselvitykseen 2014 ja sisämarkkinoiden yhdentymistä koskevaan vuosikertomukseen 13. marraskuuta 2013 (IP / 13 / 1064).

Keskustelussa keskitytään vuotuisessa kasvuselvityksessä määriteltyihin painopisteisiin kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi, erityisesti tuote- ja palvelumarkkinoiden toiminnan ja joustavuuden parantamiseksi. Tähän sisältyy sisämarkkinoiden yhdentymistä koskevassa vuosikertomuksessa yksilöityjä toimenpiteitä, kuten palveludirektiivin täytäntöönpano, mukaan lukien ammatilliset palvelut.

Komission jäsen Barnier kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan kilpailukyvyn uudistuksia, jotka tukevat käynnissä olevaa elpymistä. Tätä tarvitaan myös suurimman ongelman ratkaisemiseksi, joka Euroopassa on edelleen: työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys. Komission jäsen Barnier esittää myös ehdotuksia siitä, miten yhdessä jäsenvaltioiden kanssa voidaan varmistaa hyvin toimivat palvelumarkkinat, mukaan lukien palveludirektiivin kunnianhimoisempi täytäntöönpano.

Lisätietoja

Verkkolasku julkisissa hankinnoissa

Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät 24. tammikuuta 2014 kolmikantaneuvotteluissa sopimusehdotukseen direktiiviksi sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa (MEMO / 14 / 59).

Sähköinen laskutus on tärkeä askel kohti paperitonta julkishallintoa (sähköistä hallintoa) Euroopassa - yksi digitaalistrategian painopisteistä - ja tarjoaa mahdollisuuden sekä merkittäviin taloudellisiin että ympäristöhyötyihin. Komissio arvioi, että sähköisen laskutuksen käyttöönotto julkisissa hankinnoissa koko EU: ssa voi tuottaa jopa 2.3 miljardin euron säästöt.

Neuvoston odotetaan ottavan huomioon viimeaikaisen kehityksen ja esittämällä yleisiä poliittisia kommentteja (virallinen äänestys toimitetaan, kun parlamentti on äänestänyt täysistunnossa, odotettavissa maaliskuussa / huhtikuussa).

Lisätietoja

Euroopan säätiön perussääntö

Euroopan komissio hyväksyi 8. helmikuuta 2012 ehdotuksen Euroopan säätiön perussäännöksi, jotta säätiöiden olisi helpompi tukea yleishyödyllisiä asioita koko EU: ssa (IP / 12 / 112).

Ehdotuksen tavoitteena on luoda yhtenäinen eurooppalainen oikeudellinen muoto - Euroopan säätiö (FE) - joka olisi periaatteessa sama kaikissa jäsenvaltioissa. Se olisi olemassa rinnakkain kotimaisten perustamismuotojen kanssa. Euroopan säätiön aseman saamiselle asetettaisiin useita vaatimuksia (esim. Yleishyödyllinen tarkoitus, rajat ylittävä ulottuvuus, vähimmäisomaisuus) ja se olisi täysin vapaaehtoista. Euroopan säätiön perussääntö ilmoitettiin vuoden 2011 sisämarkkinasäädöksessä (IP / 11 / 469). Yhtenäismarkkinalakissa korostettiin säätiöiden osuutta yleisen edun mukaisten innovatiivisten aloitteiden rahoittamisessa ja kehotettiin toimiin niiden vaikeuksien voittamiseksi, joita säätiöt kohtaavat toimiessaan kaikkialla EU: ssa.

Neuvoston odotetaan keskustelevan tähän mennessä saavutetusta edistyksestä ja suunnitelmista ehdotuksen valmistelemiseksi Kreikan puheenjohtajakaudella. Komission jäsen Barnier korostaa, kuinka ohjesääntö voisi helpottaa säätiöiden rajat ylittävää toimintaa ja säätiösektorin vahvaa tukea tälle aloitteelle. Hän kehottaa jäsenvaltioita etsimään aktiivisesti ratkaisuja jäljellä oleviin kysymyksiin ja pääsemään kompromissiin perussäännöstä mahdollisimman pian.

Lisätietoja

Perjantaina 21. helmikuuta

TUTKIMUS

Eurooppalainen tutkimusalue

Ministerien odotetaan keskustelevan ja hyväksyvän päätelmät Euroopan komission ensimmäisestä Euroopan tutkimusalueen (ERA) edistymiskertomuksesta, joka esitettiin viime syyskuussa (IP / 13 / 851). EU: n valtion- ja hallitusten päämiehet ovat vaatineet ERA: n valmistumista vuoteen 2014 mennessä ja korostaneet kansallisten tutkimusjärjestelmien uudistamisen tarvetta tässä yhteydessä. Jäsenvaltioiden odotetaan ilmoittavan, että lainsäädäntöä ERA: n jäljellä olevien esteiden poistamiseksi on käytettävä vain, jos on selvää tarvetta. Heidän odotetaan myös kutsuvan jäsenvaltioita esittämään ERA: n tavoitteet etenemissuunnitelmassa, joka ohjaa kansallisen politiikan kehitystä. Komissaari Geoghegan-Quinn palauttaa mieleen Eurooppa-neuvoston asettaman määräajan ja sanoo, että komissio päättää sopivimmasta tavasta eteenpäin seuraavan ERA: n edistymiskertomuksen esittelyn jälkeen syksyllä.

Innovaatioinvestointipaketti

Tutkimusministerit tarkastelevat tilannetta neuvotteluissa Euroopan parlamentin kanssa innovaatioinvestointipaketista (IIP). Komission 10. heinäkuuta 2013 esittämä IIPIP / 13 / 668) ehdotetaan neljän julkisen ja julkisen sektorin kumppanuuden perustamista jäsenvaltioiden kanssa (SEUT-sopimuksen 185 artiklan perusteella) ja viittä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta (SEUT-sopimuksen 187 artiklan perusteella), joiden tarkoituksena on saada noin 22 miljardia euroa tutkimus- ja innovaatioinvestointeihin vuoteen 2020 mennessä. paketissa ehdotetaan myös aloitteen laajentamista tutkimus- ja innovaatioinvestointien yhdistämiseksi ilmaliikenteen hallintaan (SESAR) yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tukemiseksi (IP / 13 / 664). Neuvosto vahvisti paketin yleisen lähestymistavan viime joulukuussa. Parlamentin ITRE-valiokunta esitti näkemyksensä paketista tammikuussa. Kolmikantaneuvotteluja käydään tavoitteena päästä ensimmäisessä käsittelyssä sopimukseen ennen toukokuun Euroopan parlamentin vaaleja.

Neljä julkisen ja julkisen sektorin kumppanuutta (185 artikla) ​​ehdotetaan köyhyyteen liittyvien sairauksien uusien hoitomuotojen, teollisuuden kilpailukyvyn mittaustekniikoiden, korkean teknologian pk-yritysten tukemisen ja ikääntyneiden ja vammaisten ihmisten turvallisen asumisen ratkaisemiseksi. Komission ehdotuksen mukaan niitä tuettaisiin Horisontti 1.5 -budjetista 2020 miljardilla eurolla ja osallistuvat valtiot sitoutuisivat 2 miljardiin euroon.

Viittä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta (187 artikla) ​​ehdotetaan innovatiivisten lääkkeiden, ilmailun, biopohjaisen teollisuuden, polttokennojen ja vedyn sekä elektroniikan aloille. Viisi ohjelmaa varten Horisontti 6.4 -hankkeesta ehdotettu 2020 miljardin euron investointi saisi teollisuudelta lähes 10 miljardia euroa ja jäsenmailta 1.2 miljardia euroa. Nämä tutkimuskumppanuudet lisäävät EU: n teollisuuden kilpailukykyä aloilla, jotka tarjoavat jo yli 4 miljoonaa työpaikkaa. He löytävät myös ratkaisuja yhteiskunnan suuriin haasteisiin, joita markkinat eivät ratkaise riittävän nopeasti yksin.

SPACE

Euroopan unionin ja Euroopan avaruusjärjestön (ESA) väliset suhteet

Ministerilounas on omistettu näkemysten vaihdolle Euroopan unionin ja Euroopan avaruusjärjestön välisistä suhteista. Varapuheenjohtaja Tajani ja ESA: n pääjohtaja Jean-Jacques Dordain keskustelevat eri vaihtoehdoista ministerien kanssa. Keskustelu EU: n ja ESA: n suhteista jatkuu iltapäivällä, joka on omistettu avaruudelle. Varapuheenjohtaja Tajani esittelee "EU: n ja ESA: n suhteiden edistymisraportin", jossa hahmotellaan komission näkemyksiä ESA: n suhteiden tulevaisuudesta. Varapuheenjohtaja Tajani korostaa näiden suhteiden merkitystä EU: n lippulaivaohjelmien, Galileon ja Copernicuksen, toteuttamisessa. Raportti, joka on jatkoa Komission tiedonanto, 14. marraskuuta 2012, esittelee uuden vaiheen komission analyysissä parannustarpeesta EU: n ja ESA: n suhteiden nykyisessä rakenteessa. Se sisältää alustavan arvion useista kehitysskenaarioista, mukaan lukien nykyisen järjestelmän parantaminen tarkistamalla voimassa olevaa EU: n ja ESAn vuoden 2004 puitesopimusta, luomalla EU: n ESA-pilari tai muuttamalla ESA EU: n virastoksi. . Ministerit vaihtavat näkemyksiä mahdollisista skenaarioista ja antavat poliittisia ohjeita seuraavista vaiheista keskustelun eteenpäin viemiseksi.

Lisätietoja

Kansainvälinen avaruustutkimusfoorumi (Washington DC, 9.-10. Tammikuuta 2014)

Varapuheenjohtaja Tajani kertoo ministereille 9. tammikuuta 2014 Washington DC: ssä pidetyn kansainvälisen avaruustutkimusfoorumin kokouksen myönteisistä tuloksista. Hän korostaa julkisen tuen rakentamisen merkitystä avaruustutkimukselle osoittamalla, kuinka avaruuteen sijoittaminen hyödyttää ihmiskuntaa, valmistautuu tulevaisuutemme tieteen ja tekniikan aloilla ja lisää innovaatioita, mikä johtaa kasvuun. Foorumi on jatkoa Euroopassa aloitetulle prosessille, jossa järjestettiin Prahan (2009), Brysselin (2010) ja Luccan (2011) korkean tason konferensseja. Komissio jatkaa osallistumistaan ​​avaruustutkimusta koskeviin korkean tason poliittisiin keskusteluihin ja auttaa Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa valmistelemaan seuraavan avaruustutkimusfoorumin, joka pidetään vuosina 2016 tai 2017.

Avaruuden seurannan ja seurannan tukikehys

Puheenjohtajavaltio tiedottaa kilpailukykyneuvostolle Euroopan parlamentin kanssa saavutetusta sopimuksesta päätöksestä avaruustarkkailun ja seurannan (SST) tukikehyksen perustamisesta. Varapuheenjohtaja Tajani onnittelee puheenjohtajavaltio Kreikkaa sopimuksen saavuttamisesta hyvin lyhyessä ajassa, jotta se voidaan hyväksyä ennen tämän vaalikauden loppua. Hän painottaa, että tämä on tärkeä virstanpylväs avaruusinfrastruktuurin ja avaruusjätteiden seuranta- ja valvontavalmiuksien luomisessa Euroopan tasolla.

Lisätietoja

IP / 13 / 172
MEMO / 13 / 149

Kilpailu

Kilpailu: Komissio julkaisee markkinoiden määrittelyä koskevan ilmoituksen arvioinnin tulokset

Julkaistu

on

Euroopan komissio on julkaissut Valmisteluasiakirjassa Tässä esitetään yhteenveto EU: n kilpailulainsäädännössä käytetyn markkinoiden määrittelyilmoituksen arvioinnin tuloksista.

Arvioinnin tarkoituksena oli myötävaikuttaa komission arvioon markkinoiden määritelmää koskevan tiedonannon toiminnasta päättääkseen, kumotaanko ilmoitus, jätetäänkö se ennalleen vai tarkistetaanko se.

Kilpailupolitiikasta vastaava varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager totesi: "Meidän on analysoitava markkinat ja niiden markkinoiden rajat, joilla yritykset kilpailevat. Markkinoiden määrittelyilmoitus on erittäin hyödyllinen tässä yhteydessä. Arviointi on vahvistanut, että se tarjoaa selkeyttä ja avoimuutta sidosryhmille siitä, miten lähestymme markkinoiden määrittelyä. Markkinoiden määrittelyilmoituksen perusperiaatteet, jotka perustuvat EU: n tuomioistuinten oikeuskäytäntöön, ovat edelleen vakaat. Samalla arviointi osoittaa, että tiedonanto ei kata täysin markkinoiden määrittelykäytännön viimeaikaista kehitystä, mukaan lukien talouden digitalisointiin liittyvät muutokset. Analysoimme nyt, pitäisikö ilmoitusta tarkistaa ja millä tavalla tunnistamiemme ongelmien ratkaisemiseksi. "

Mainos

Komissio käynnisti markkinoiden määritelmää koskevan ilmoituksen arvioinnin maaliskuussa 2020. Arvioinnin aikana komissio keräsi todisteita ymmärtääkseen ilmoituksen toiminnan sen antamisen jälkeen vuonna 1997. Kerättyihin todisteisiin sisältyvät muun muassa sidosryhmien kokoukset, jotka on koottu julkisen kuulemisen joka tapahtui välillä kesäkuu ja lokakuussa 2020. Lisäksi komissio kuuli EU: n kansallisia kilpailuviranomaisia ja olla aktiivisesti yhteydessä asiantuntijoiden ja sidosryhmien edustajien kanssa. Lopuksi komissio pyysi ulkoista arviointia tukitutkimus, jossa tarkasteltiin asiaankuuluvia käytäntöjä muilla lainkäyttöalueilla sekä oikeudellista ja taloudellista kirjallisuutta markkinoiden määritelmän neljän erityisnäkökohdan osalta: (i) digitalisaatio, (ii) innovaatio, (iii) maantieteellisten markkinoiden määrittely ja (iv) kvantitatiiviset tekniikat.

Arvioinnin tulokset

Arviointi on osoittanut, että markkinoiden määrittelystä annettu tiedonanto on edelleen erittäin merkityksellinen, koska se tarjoaa yrityksille ja muille sidosryhmille selkeyttä ja avoimuutta komission lähestymistavasta markkinoiden määrittelyyn - tärkeä ensimmäinen askel komission arvioinnissa monissa kilpailu- ja sulautuma-asioissa.

Mainos

Arvioinnin tulokset osoittavat, että markkinoiden määrittelystä annettu tiedonanto tarjoaa tehokkaita, kattavia ja selkeitä ohjeita markkinoiden määrittelyn avainkysymyksistä ja komission lähestymistavasta siihen.

Samalla arviointi viittaa myös siihen, että tiedonanto ei heijasta täysin markkinoiden määrittelyn parhaiden käytäntöjen kehitystä vuodesta 1997 lähtien, mukaan lukien viimeisin kehitys EU: n oikeuskäytännössä. Esimerkiksi komissio on hioutunut lähestymistapaansa markkinoiden määrittelyyn vallitsevien markkinaolosuhteiden mukaisesti, jotka nykyään ovat yhä digitaalisempia ja toisiinsa yhteydessä, sekä käytettävissä olevien välineiden kehittyneisyyden, kuten suuren määrän asiakirjojen parempaa käsittelyä tai hienostuneita määrällisiä tekniikoita, mukaisesti. Lisäksi tiedonannon hyväksymisen jälkeen komissio on kerännyt enemmän kokemuksia markkinoiden analysoinnista, jotka ovat mahdollisesti maailmanlaajuisia tai ainakin laajempia kuin Euroopan talousalue.

 Arvioinnin mukaan alueet, joilla markkinoiden määrittelyilmoitus ei ehkä ole täysin ajan tasalla, ovat: (i) SSNIP-testin (pieni merkittävä ei-väliaikainen hinnankorotus) -testin käyttö ja tarkoitus merkityksellisten markkinoiden määrittelyssä; ii) digitaaliset markkinat, erityisesti tuotteilla tai palveluilla, joita markkinoidaan nollalla rahahinnoilla, ja digitaalisiin ekosysteemeihin; iii) maantieteellisten markkinoiden arviointi globalisaation ja tuontikilpailun olosuhteissa; iv) kvantitatiiviset tekniikat; v) markkinaosuuksien laskeminen; ja vi) muu kuin hintakilpailu (mukaan lukien innovaatio).

Komissio pohtii tarvetta ja sitä, miten arvioinnin yhteydessä havaitut kysymykset voidaan ratkaista.

Tausta

Markkinoiden määrittely on väline yritysten välisen kilpailun rajojen tunnistamiseksi. Merkityksellisten tuote- ja maantieteellisten markkinoiden määrittelemisen tarkoituksena on tunnistaa todelliset kilpailijat, jotka rajoittavat asianomaisten yritysten kaupallisia päätöksiä, kuten niiden hinnoittelupäätöksiä. Tästä näkökulmasta markkinamääritelmä antaa mahdollisuuden muun muassa laskea markkinaosuuksia, jotka välittävät merkityksellistä tietoa markkinavoiman arvioimiseksi sulautumis- tai kilpailusääntöjen yhteydessä.

Markkinoiden määritelmät heijastavat markkinoiden todellisuutta. Siksi ne eroavat eri sektoreittain ja voivat kehittyä ajan myötä. Esimerkiksi maantieteellisten markkinoiden määritelmät voivat vaihdella kansallisista tai paikallisista markkinoista - kuten kulutustavaroiden vähittäismyynnistä - maailmanmarkkinoille, kuten ilmailun komponenttien myyntiin. Kun markkinatodellisuus kehittyy ajan myötä, myös komission markkinoiden määritelmät muuttuvat ajan myötä.

- Markkinoiden määrittelyilmoitus antaa ohjeita periaatteista ja parhaista käytännöistä, kuinka komissio soveltaa merkityksellisten tuote- ja maantieteellisten markkinoiden käsitettä EU: n kilpailulainsäädännön täytäntöönpanossa.

Lisätietoja

Katso kilpailun pääosaston oma verkkosivusto, joka sisältää kaikki arvioinnin yhteydessä toimitetut sidosryhmien kommentit, yhteenvedot erilaisista kuulemistoimista ja arvioinnin tukitutkimuksen loppuraportin.

Continue Reading

Kilpailu

Autoyritykset sakkoivat 875 miljoonaa euroa NOx: n poistotekniikan vastaiseen salaa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on todennut, että Daimler, BMW ja Volkswagen-konserni (Volkswagen, Audi ja Porsche) rikkovat EU: n kilpailusääntöjä sulautuessaan tekniseen kehitykseen NOx-puhdistuksen alalla. 

Komissio on määrännyt 875 miljoonan euron sakon. Daimlerille ei määrätty sakkoja, koska se paljasti kartellin olemassaolon komissiolle. Kaikki osapuolet tunnustivat osallistumisensa kartelliin ja sopivat tapauksen ratkaisemisesta.

Kilpailupolitiikasta vastaava komission varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager totesi: "Viidellä autonvalmistajalla Daimlerilla, BMW: llä, Volkswagenilla, Audilla ja Porscheilla oli tekniikka haitallisten päästöjen vähentämiseksi [mutta] he välttivät kilpailemasta tämän tekniikan täyden potentiaalin hyödyntämisessä. . Kilpailu ja innovaatiot autojen pilaantumisen torjunnassa ovat välttämättömiä Euroopalle, jotta voimme saavuttaa kunnianhimoiset Green Deal -tavoitteemme. " 

Mainos

Autonvalmistajat pitivät säännöllisiä teknisiä kokouksia keskustellakseen selektiivisen katalyyttisen pelkistyksen (SCR) tekniikan kehityksestä, joka eliminoi haitalliset typpioksidipäästöt diesel-henkilöautoista injektoimalla ureaa (jota kutsutaan myös nimellä AdBlue) pakokaasuun. kaasuvirta. Yli viiden vuoden ajan (2009-2014) autonvalmistajat salaliittoja välttääkseen kilpailua käyttämällä tätä uutta tekniikkaa.

Tämä on ensimmäinen kartellikielto, joka perustuu yksinomaan teknisen kehityksen rajoittamiseen eikä hintojen vahvistamiseen, markkinoiden jakamiseen tai asiakkaiden jakamiseen.

Ilmiantajalaite

Mainos

Komissio on perustanut työkalun, jonka avulla yksilöiden on helpompi ilmoittaa sille kilpailunvastaisesta toiminnasta säilyttäen samalla heidän nimettömyytensä. Työkalu suojaa ilmiantajien nimettömyyttä erityisesti suunnitellun salatun viestijärjestelmän avulla, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän. Työkaluun pääsee tämän kautta link.

Continue Reading

Kilpailu

Kilpailu: Euroopan komissio julkaisee vuoden 2020 kilpailupolitiikan raportin

Julkaistu

on

Euroopan komissio on julkaissut kilpailupolitiikkaa koskevan raportin vuodelle 2020, jossa esitellään viime vuonna tehdyt keskeiset poliittiset ja lainsäädäntöaloitteet sekä valikoima tehtyjä päätöksiä. Vuonna 2020 EU: n kilpailupolitiikka vaikutti merkittävästi komission pyrkimyksiin reagoida koronaviruksen puhkeamiseen sekä terveydenhuollon hätätilanteessa että sen vaikutuksessa kansalaisten toimeentuloon. Valtiontuki Väliaikainen kehys, joka hyväksyttiin kriisin alussa, on antanut jäsenvaltioille mahdollisuuden käyttää valtiontukisäännöissä säädettyä täyttä joustavuutta talouden tukemiseksi koronaviruspandemian yhteydessä. Kilpailulainsäädännön alalla komissio julkaisi a Viestintä ohjeistaminen yrityksille, jotka tekevät yhteistyötä hankkeissa, joiden tarkoituksena on korjata välttämättömien koronaviruksen kannalta merkityksellisten tuotteiden ja palvelujen, kuten lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden, toimitusvajetta.

Lisäksi muutettujen työolojen tuomista haasteista huolimatta komissio teki vuonna 2020 useita alaa koskevia päätöksiä, joista kolme oli kartellipäätöksiä ja 5 kilpailulaki. Se on myös käynnistänyt kilpailunrajoituksia koskeva tutkimus tavaroiden Internetiin (IoT) kuluttajaan liittyville tuotteille ja palveluille EU: ssa. Myös sulautumien valvonnan alalla komissio teki yli 350 sulautumapäätöstä ja puuttui asiaan 18 tapauksessa (joista 13 sulautumista hyväksyttiin ensimmäisen vaiheen sitoumusten perusteella ja 3 korjaustoimenpiteitä toisen vaiheen jälkeen). Komissio hyväksyi myös ehdotuksen Digitaalisten markkinoiden laki digitaalisten portinvartijoina toimivien alustojen yhtenäismarkkinoille aiheuttamien negatiivisten seurausten torjumiseksi ja julkaisi Valkoinen kirja, kehittää välineitä ja politiikkoja, joilla torjutaan paremmin ulkomaisten tukien vääristäviä vaikutuksia sisämarkkinoilla. Raportin koko teksti (saatavana englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja muilla kielillä) ja siihen liittyvä yksiköiden valmisteluasiakirja (saatavilla englanniksi) ovat saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa