Liity verkostomme!

Työllisyys

Ensimmäinen koskaan EU: n säädös romanien osallisuutta hyväksytty

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Joana_Vadura2Kaikki 28 Euroopan unionin jäsenvaltiota sitoutuivat tänään (9. joulukuuta) panemaan täytäntöön joukon Euroopan komission ehdottamia suosituksia romaniyhteisöjen taloudellisen ja sosiaalisen integraation tehostamiseksi. Ministerit hyväksyivät neuvoston suosituksen yksimielisesti alle kuuden kuukauden kuluttua komission ehdotuksesta (IP / 13 / 607, MEMO / 13 / 610). Se on kaikkien aikojen ensimmäinen romanien osallisuutta koskeva EU: n tason oikeudellinen väline. Suosituksen hyväksymisen myötä jäsenvaltiot sitoutuvat toteuttamaan kohdennettuja toimia romanien ja muun väestön välisten kuilujen poistamiseksi.

"Tämänpäiväinen sopimus on vahva signaali siitä, että jäsenvaltiot ovat valmiita vastaamaan romanien integraation haastavaan tehtävään vastakkain. Ministerit ovat sitoutuneet yksimielisesti parantamaan romaniyhteisöjen tilannetta kentällä ", totesi EU: n oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding." Romanien integraation keskeiset välineet ovat nyt jäsenvaltioiden käsissä ja on tärkeää, että sanat seurataan toiminnalla. Emme epäröi muistuttaa EU-maita niiden sitoumuksista ja varmistaa, että ne täyttävät. "

"Suosituksen hyväksyminen on tärkeä osoitus jäsenvaltioiden yhteisestä sitoutumisesta investoida enemmän ja tehokkaammin inhimilliseen pääomaan romaniväestön elinolojen parantamiseksi kaikkialla Euroopassa", sanoi työllisyys-, sosiaali- ja osallisuuskomissaari László Andor "Meillä ei ole varaa pettää heitä. Jäsenvaltioiden on nyt kohdennettava merkittävä EU-rahoitus kaudella 2014--20 yhdessä kansallisten rahojen kanssa, jotta romaniyhteisöt voisivat hyödyntää täysimääräisesti potentiaalinsa ja osoittaa poliittisen tahdon kaikilla tasoilla varmistaakseen, että rahat käytetään hyvin. "

Mainos

- Neuvoston suositus tehokkaista romanien integraatiotoimenpiteistä jäsenvaltioissa Tänään hyväksytty ohjeisto auttaa jäsenvaltioita vahvistamaan ja nopeuttamaan ponnistelujaan. Se suosittelee, että jäsenvaltiot ryhtyvät kohdennettuihin toimiin romanien ja muun väestön välisen kuilun poistamiseksi. Se vahvistaa kaikkien jäsenvaltioiden vuonna 2011 hyväksymiä EU: n puitteita romanien kotouttamisstrategioille (IP / 11 / 789) asettamalla edellytykset romaniväestön tehokkaalle osallisuudelle jäsenmaissa.

Romanien tilannetta viime vuosina käsittelevien komission raporttien perusteella suositus keskittyy neljään alueeseen, joilla EU: n johtajat allekirjoittivat romanien integroitumista koskevat yhteiset tavoitteet romanien kotouttamisstrategioiden EU: n puitteissa: koulutuksen saatavuus, työ, terveydenhuolto ja asuminen. Kohdennettujen toimien toteuttamiseksi se kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan romanien osallisuuden lisäksi EU: n lisäksi myös kansallisen ja kolmannen sektorin varat - avaintekijä, jonka komissio yksilöi arvioidessaan jäsenvaltioiden kansallisia strategioita viime vuonna (IP / 12 / 499).

Lisäksi se antaa jäsenvaltioille ohjeita romanien integraatiota koskevista monialaisista politiikoista, kuten strategioiden paikallisuuden varmistamisesta, syrjinnän vastaisten sääntöjen noudattamisesta, sosiaalisia investointeja koskevasta lähestymistavasta, romanilasten ja naisten suojelusta sekä köyhyyden torjunnasta.

Mainos

Seuraavat vaiheet

Vaikka suositus ei ole oikeudellisesti sitova, jäsenvaltioiden odotetaan nyt ryhtyvän konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta romanien aseman parantaminen kentällä. Komission edistymiskertomus kesäkuussa osoitti, että jäsenvaltioiden on tehtävä paremmin romanien integrointia koskevien kansallisten strategioidensa toteuttamisessa Romanien kotouttamisstrategioiden EU: n kehys (Ks. maakohtaiset tietolomakkeet). Komissio raportoi jälleen jäsenvaltioiden edistymisestä keväällä 2014.

Vaikka muodollisesti Euroopan parlamentin ei tarvitse äänestää asiasta, se on myös tukenut neuvoston suositusta kansalaisvapauksien valiokunnan (LIBE) 5. joulukuuta äänestyksen jälkeen. Komitea hyväksyi luonnoksen päätöslauselmaksi romanien kotouttamista koskevien kansallisten strategioiden täytäntöönpanon edistymisestä, jossa korostettiin paikallis- ja alueviranomaisten roolia romanipolitiikkojen kehittämisessä ja täytäntöönpanossa sekä sitä, kuinka tärkeää on kohdistaa riittävät taloudelliset resurssit romanien osallisuutta koskevaan politiikkaan. Euroopan parlamentin odotetaan hyväksyvän päätöslauselman täysistunnossa vuoden 2014 alussa.

Komissio puolestaan ​​jatkaa edistymisen arviointia omissa vuosittaisissa romanien edistymistä koskevissa kertomuksissaan joka kevät. Tulokset hyödyntävät myös Eurooppalaisen ohjausjakson prosessi talouspolitiikan koordinointia varten. Toukokuussa 2013 neuvosto antoi komission ehdotuksen perusteella maakohtaiset suositukset (CSR) viidelle jäsenvaltiolle romaniväestöä koskevan eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa (Bulgaria, Tšekki, Unkari, Romania, Slovakia). Näissä maakohtaisissa suosituksissa kehotettiin viittä jäsenvaltiota varmistamaan kansallisten romanien integraatiostrategioidensa täytäntöönpano ja sisällyttämään romanikohtaiset toimenpiteet asiaankuuluvaan horisontaaliseen politiikkaan. Eurooppalaisen ohjausjakson vuotuinen sykli varmistaa, että romanien integraatio pysyy tiukasti ja jatkuvasti EU: n asialistalla.

Jotta saavutettaisiin konkreettisia ja kestäviä tuloksia paikan päällä, talousarvion kohdentaminen olisi varmistettava kansallisista ja EU: n varoista vuodesta 2014 alkaen. EU: n rakennerahastot, erityisesti Euroopan sosiaalirahasto, ovat edelleen merkittävä taloudellinen vipu romanien osallisuuden tukemiseksi. Tulevalla tilikaudella komissio on ehdottanut, että syrjäytyneiden yhteisöjen, kuten romanien, integroinnin olisi oltava erityinen investointiprioriteetti. Tähän liittyen ehdotettiin erityistä ennakkoehtoa sen varmistamiseksi, että EU: n tuki on olennainen osa kattavaa romanien osallistamisstrategiaa. Asianmukaisten varojen turvaamiseksi jäsenvaltioiden on varattava vähintään 20 prosenttia Euroopan sosiaalirahaston varoista sosiaaliseen osallisuuteen.

Tausta

Romanien integraatio ei ole vain moraalinen velvollisuus, vaan se on myös jäsenvaltioiden etu, etenkin niille, joilla on suuri romanivähemmistö. Romanit edustavat merkittävää ja kasvavaa osuutta kouluikäisestä väestöstä ja tulevasta työvoimasta. Tehokas työvoiman aktivointipolitiikka ja yksilölliset ja saatavilla olevat tukipalvelut romaneille työnhakijoille ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta romanit voivat hyödyntää inhimillistä pääomaansa ja osallistua aktiivisesti ja tasavertaisesti talouteen ja yhteiskuntaan.

Vuoden 2013 raportissaan Euroopan komissio kehotti jäsenvaltioita panemaan täytäntöön kansalliset strategiansa romanien taloudellisen ja sosiaalisen integraation parantamiseksi Euroopassa. Jäsenvaltiot laativat nämä suunnitelmat vastauksena komission 5. huhtikuuta 2011 hyväksymään EU: n puitteeseen romanien kotouttamista koskevista kansallisista strategioista (ks IP / 11 / 400, MEMO / 11 / 216), jonka EU: n johtajat hyväksyivät kesäkuussa 2011 (IP / 11 / 789).

EU: n rakennerahastot ovat jäsenvaltioiden käytettävissä rahoittamaan sosiaalisen integraation hankkeita, muun muassa romanien integraation parantamiseksi esimerkiksi koulutuksen, työllisyyden, asumisen ja terveydenhuollon aloilla. Noin 26.5 miljardia euroa osoitettiin sosiaalisen osallisuuden hankkeisiin kokonaisuudessaan kaudella 2007–2013. Jäsenvaltiot ovat vastuussa näiden varojen hallinnoinnista, mukaan lukien tiettyjen hankkeiden valinta. Suuri osa rahoituksesta menee hankkeisiin, jotka on suunnattu sosiaalisesti syrjäytyneille ryhmille, eikä sitä ole välttämättä tarkoitettu vain romaniyhteisöille. Tehokkaampien ja kohdennetummien hankkeiden varmistamiseksi komissio on pyytänyt jäsenvaltioita perustamaan kansalliset yhteyspisteet auttamaan romanien varojen käytön suunnittelussa jäsenvaltioissa, mukaan lukien paikallis- ja alueviranomaiset.

Lisätietoja

Komission ehdotus neuvoston suositukseksi

Komission vuoden 2013 edistymiskertomus

Euroopan komissio - romanit

Kotisivu varapuheenjohtaja Viviane Reding

Seuraa Varapuheenjohtaja Twitterissä: @ VivianeRedingEU

Seuraa EU: n oikeus- Twitterissä: @EU_Justice

László Andorin verkkosivusto

Seuraa László Andor Twitterissä

Tilaa Euroopan komission ilmainen sähköposti: uutiskirjettä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuus

Talous

Työttömyyden vähentäminen: EU: n politiikan selitys

Julkaistu

on

Sen jälkeen kun työttömyys EU: ssa oli kasvanut tasaisesti vuodesta 2013 lähtien, COVID-19-pandemia johti kasvuun vuonna 2020. Selvitä, miten EU pyrkii vähentämään työttömyyttä ja torjumaan köyhyyttä.

Vaikka EU: n työmarkkinatilanne ja työntekijöiden oikeudet ovat parantuneet merkittävästi viime vuosina, työttömyyden torjunta ja sen seuraukset COVID-kriisi ovat edelleen haasteita Euroopan unionille pyrkiessään laadukkaiden työpaikkojen luomiseen ja a sosiaalisesti osallistavaa Eurooppaa.

Lue lisää miten EU suojelee koronaviruspandemiasta kärsineitä työpaikkoja ja työntekijöitä.

Monilla aloilla on pyritty edistämään nuorten pääsyä työmarkkinoille, torjumaan pitkäaikaistyöttömyyttä, parantamaan taitoja ja helpottamaan työntekijöiden liikkuvuutta EU: ssa.

EU työttömyysaste

Huhtikuussa 2021, työttömyysaste euroalueella oli 8%, kun se maaliskuussa 8.1 oli 2021% ja huhtikuussa 7.3 2020%.

Mainos

EU: n ja jäsenvaltioiden toimivalta

EU-maat ovat edelleen ensisijaisesti vastuussa työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta. EU täydentää ja koordinoi kuitenkin jäsenvaltioiden toimia ja edistää parhaiden käytäntöjen jakamista.

Mukaan yhdeksän artiklaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti EU: n olisi tarkasteltava korkean työllisyysasteen tavoitetta määriteltäessä ja toteutettaessa kaikkia sen politiikkoja ja toimia.

Mainos

Euroopan työllisyysstrategia 

Vuonna 1997 EU -maat asettivat joukon yhteisiä tavoitteita työllisyyspolitiikalle työttömyyden torjumiseksi ja uusien ja parempien työpaikkojen luomiseksi EU: ssa. Tämä käytäntö tunnetaan myös nimellä Euroopan työllisyysstrategia (EES).

Euroopan komissio seuraa ja toteuttaa strategiaa eurooppalaisen ohjausjakson- vuosittainen talous- ja työllisyyspolitiikan koordinointijakso EU: n tasolla.

Euroopan sosiaalista ja työllisyystilannetta arvioidaan EU: n lukukauden yhteydessä ja se perustuu EU: n lukukautta Työllisyyden suuntaviivatkansallisten työllisyyspolitiikan yhteiset painopisteet ja tavoitteet. Jotta EU-maat voisivat edetä eteenpäin, komissio antaa maakohtaisia ​​suosituksia, jotka perustuvat niiden edistymiseen kohti kutakin tavoitetta.

Miten sitä rahoitetaan

- Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on Euroopan tärkein väline, jolla varmistetaan oikeudenmukaisemmat työmahdollisuudet kaikille EU: ssa asuville työntekijöille, nuorille ja kaikille työnhakijoille.

Euroopan parlamentti ehdotti rahoituksen lisäämistä vuonna EU: n talousarviosta vuosiksi 2021--2027. Rahaston uusi versio, joka tunnetaan nimellä Euroopan sosiaalirahasto Plus (ESR+), jonka budjetti on 88 miljardia euroa, keskittyy koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä yhtäläisiin mahdollisuuksiin saada laadukkaita työpaikkoja, sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa.

Työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin ohjelmalla (EaSI) pyritään auttamaan työllisyys- ja sosiaalipolitiikan nykyaikaistamisessa, parantamaan rahoituksen saantia sosiaalisille yrityksille tai haavoittuville henkilöille, jotka haluavat perustaa mikroyrityksen ja edistää työvoiman liikkuvuutta. EURES-verkosto. Eurooppalainen työpaikkaverkosto helpottaa liikkuvuutta tarjoamalla tietoa työnantajille ja työnhakijoille, ja siinä on myös tietokanta avoimista työpaikoista ja hakemuksista eri puolilla Eurooppaa.

- Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tukee työntekijöitä, jotka menettävät työpaikkansa globalisaation takia, koska yritykset voivat sulkea tai siirtää tuotantoaan EU: n ulkopuolisiin maihin tai talous- ja rahoituskriisiin, löytää uusia töitä tai perustaa omia yrityksiä.

- Rahasto Euroopan Aid vähävaraisimmille (FEAD) tukee jäsenvaltioiden aloitteita, joilla tarjotaan elintarvikkeita, perusmateriaaleja ja sosiaalista osallisuutta koskevia toimia köyhimmille.

Euroopan sosiaalirahasto Plus -palvelun päivitetty versio yhdistää useita olemassa olevia rahastoja ja ohjelmia (ESR, EaSI, FEAD, nuorisotyöllisyysaloite), yhdistäen niiden resurssit ja tarjoamalla entistä integroidumpaa ja kohdennettua tukea kansalaisille.

Nuorisotyöttömyyden torjunta

Yksi EU: n toimenpiteistä combat nuorisotyöttömyys on nuorisotakuun, jäsenvaltioiden sitoumus varmistaa, että kaikki alle 30-vuotiaat nuoret saavat laadukkaan työn, jatkokoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen tai harjoittelupaikan neljän kuukauden kuluessa siitä, kun heistä on tullut työttömiä tai poistunut muodollisesta koulutuksesta. Nuorisotakuun täytäntöönpanoa tuetaan EU: n investoinneilla nuorten työllisyysaloitteen kautta.

- Euroopan solidaarisuusjoukot mahdollistaa nuorten vapaaehtoistyön ja tehdä työtä solidaarisuuteen liittyvissä hankkeissa eri puolilla Eurooppaa. Ensimmäinen EURES-työympäristösi 18: n nuoret auttavat 35ia ja ovat kiinnostuneita hankkimaan ammatillista kokemusta ulkomailla, löytämään työharjoittelun, harjoittelun tai oppisopimuskoulutuksen.

Oikeat taidot, oikea työ

Edistämällä ja parantamalla taitojen hankkimista, lisäämällä tutkintojen vertailukelpoisuutta ja tarjoamalla tietoa taitojen ja työpaikkojen vaatimuksista, EU tukee ihmisiä löytämään laadukkaita työpaikkoja ja tekemään parempia uravalintoja.

- Euroopan taitotietosuunnitelma2016issa käynnistetty 10-toimenpide, jonka avulla ihmiset voivat saada oikean koulutuksen ja tuen ja tarkistaa useita olemassa olevia välineitä, kuten eurooppalainen CV-muoto Europass.

Pitkäaikaistyöttömyyden haaste

Pitkäaikaistyöttömyys, kun ihmiset ovat työttömiä yli 12-kuukausia, on yksi jatkuvan köyhyyden syistä. Se jää erittäin korkea joissakin EU-maissa ja lähes edelleen 50% työttömyydestä.

EU-maat ottivat paremmin käyttöön pitkäaikaistyöttömät työmarkkinoilla suosituksia: ne kannustavat pitkäaikaistyöttömien rekisteröintiä työvoimapalveluun, yksilöllistä perusteellista arviointia heidän tarpeidensa selvittämiseksi sekä räätälöityä suunnitelmaa heidän palauttamiseksi töihin (työsopimus). Se olisi kaikkien työttömien saatavilla vähintään 18 kuukautta.

Pitkäaikainen poissaolo työstä johtaa usein työttömyyteen ja työntekijöihin, jotka poistuvat työmarkkinoilta pysyvästi. 2018issa Euroopan parlamentti muotoili joukon työntekijöitä työelämään, joka kärsii vammoista tai kroonisista terveysongelmista. toimenpiteet jäsenvaltiot voivat työskennellä, kuten työpaikkojen mukauttaminen ammattitaidon kehittämisohjelmien avulla, joustavien työolojen varmistaminen ja työntekijöiden tukeminen (mukaan lukien valmennus, psykologin tai terapeutin käyttö).

Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen

Työttömyyden torjuminen voi auttaa ihmisiä helpottamaan työskentelyä toisessa maassa. EU: lla on joukko yhteisiä sääntöjä ihmisten suojelemiseksi sosiaaliset oikeudet liittyvät työttömyyteen, sairauksiin, äitiyteen / isyyteen, perhe-etuuksiin jne., kun he liikkuvat Euroopassa. Säännöt Työntekijöiden lähettämistä sama periaate samasta työstä samassa työpaikassa.

Lue lisää mitä EU tekee globalisaation vaikutuksilla työllisyyteen.

Lisätietoja EU: n sosiaalipolitiikoista

Lue lisää 

Continue Reading

Talous

Unkarin työvoimapula saa hallituksen etsimään työntekijöitä ulkomailta

Julkaistu

on

Yleensä maahanmuuttajahaluinen Budapestin hallitus etsii ulkomaalaisia ​​auttamaan työvoimapulaan, kirjoittaa Bukarestin kirjeenvaihtaja Cristian Gherasim.

Unkarin ulkoministeri sanoi, että yritykset saavat rekrytoida ammattitaitoista työvoimaa EU: n ulkopuolisista maista. Ulkoministeri Peter Szijjarto tuki siirtoa sanomalla, että tämä auttaa Unkarin tämän vuoden 5.5 prosentin kasvutavoitteen saavuttamisessa.

Esimerkiksi yksi ala, josta kärsii työvoimapula, on Unkarin hotelliteollisuus, joka on viime aikoina ilmaissut vahvan huolensa kokkien ja siivoushenkilöstön puutteesta. Tamás Flesch, Unkarin hotelli- ja ravintolaliiton johtaja, sanoi haastattelussa, että Budapestin hotellien omistajat pyrkivät kaikin voimin turvaamaan kipeästi tarvittavan työvoiman.Hotelli on esimerkki siitä, että hotellin johtaja joutuu siivoamaan huoneet itse.

Mainos

Monet muut Keski- ja Itä -Euroopan maat ovat kamppailleet työvoimapulan kanssa odotettua nopeamman talouden elpymisen keskellä pandemiarajoitusten jälkeen.

Budapestin hallitus on toistaiseksi ollut haluton avaamaan oviaan ulkomaalaisille pääministeri Viktor Orbanin maahanmuuttovastaisen politiikan keskellä, joka on herättänyt usein yhteenottoja Euroopan unionin kanssa.

Toinen ala, jolla Unkarin työvoimapula saa läsnäolonsa, on maatalous. Unkarilaiset maanviljelijät kamppailevat löytääkseen tarpeeksi työntekijöitä hedelmien ja vihannesten sadonkorjuulle, ja yli 190 miljoonan euron arvosta tavaroita tuhoutui pelkästään viime vuonna.

Mainos

Asiantuntijat uskovat, että paras tapa houkutella ihmisiä maatiloille on korottaa palkkoja. He uskovat, että teollisuus tarvitsee vähintään vuosikymmenen toipuakseen työpaikkojen menetyksistä ja suuntautuakseen uuteen liiketoimintatapaan.

Ja ehkä yllättävin ala Unkarin työvoimapulan vaikutuksesta on verkkokauppa. Työvoimakriisi rajoittaa sähköistä kaupankäyntiä, ja monet verkkokaupat joutuvat keskeyttämään verkkomainonnan, koska ne eivät pysty vastaamaan suurempaan kysyntään. Kristof Gal, Budapestissä toimivan verkkomarkkinointiyrityksen Klikkmarketingin perustaja, arvioi, että tämä ongelma voi vaikuttaa 30–40 prosenttiin verkkokaupoista.

Szijjarton mukaan uuden lainsäädännön, myös vuokratyöntekijöiden osalta, tavoitteena on "auttaa talouden nopeaa uudelleenkäynnistystä, jotta se olisi nopein uudelleenkäynnistys Euroopassa".

Koska Unkarin talous menee tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä odotettua paremmin koronaviruksen sulkutoimenpiteistä huolimatta, Budapestin hallitus ilmoitti muista toimenpiteistä, kuten pk-yritysten byrokraattisen taakan keventämisestä ja halvoista lainoista unkarilaisten yritysten laajentamiseksi ulkomaille tai investoida vihreisiin hankkeisiin.

EU on arvostellut Budapestin hallitusta toistuvasti sen asenteesta maahanmuuttajien suhteen, lehdistönvapautta ja LGBT -yhteisöä vastaan. Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti ovat aiemmin käynnistäneet Unkaria vastaan ​​kansalaisvapauksia koskevan "oikeusvaltioperiaatteen". Mepit pyytävät Euroopan komissiota etenemään oikeustoimissa ja jopa kieltämään Unkarilta pääsyn 750 miljardin euron Covid-19-pandemian elvytyssuunnitelmaan, jos Orbanin hallitus ei käännä kurssiaan.

Continue Reading

Työllisyys

Tiedot osoittavat, että vain 5% ensimmäisellä neljänneksellä tehdyistä pitkäaikaista ammattitaitoa vaativia viisumeita koskevista hakemuksista tuli EU: n kansalaisilta

Julkaistu

on

Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriön julkaisemat luvut osoittavat, miten Britannian uusi Brexit-jälkeinen maahanmuuttojärjestelmä vaikuttaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan töihin saapuvien EU-kansalaisten määrään. Tämän vuoden 1. tammikuuta ja 31. maaliskuuta välisenä aikana EU: n kansalaiset tekivät 1,075 5 pitkäaikaista ammattitaitoa vaativaa viisumia, terveys- ja hoitoviisumi mukaan lukien, mikä oli vain 20,738% kaikista XNUMX XNUMX viisumihakemuksesta.

Oxfordin yliopiston Migration Observatory sanoi: ”On vielä liian aikaista sanoa, miten Brexitin jälkeinen maahanmuuttojärjestelmä vaikuttaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tulevien tai työskentelevien ihmisten määrään ja ominaisuuksiin. Toistaiseksi EU: n kansalaisten uuden järjestelmän mukaiset hakemukset ovat olleet erittäin vähäisiä ja muodostavat vain muutaman prosentin Yhdistyneen kuningaskunnan viisumien kokonaiskysynnästä. Voi kuitenkin kestää jonkin aikaa, ennen kuin mahdolliset hakijat tai heidän työnantajansa tutustuvat uuteen järjestelmään ja sen vaatimuksiin. ”

Tiedot osoittavat myös, että maahanmuuttajien terveydenhuollon työntekijöiden määrä tulla työskentelemään Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on noussut ennätystasolle. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana terveys- ja sosiaalialan työntekijöille käytettiin 11,171 2018 sponsoritodistusta. Jokainen todistus vastaa siirtotyöläistä. Vuoden 3,370 alussa niitä oli 40. Lähes 2010 prosenttia kaikista ammattitaitoisen työn viisumihakemuksista oli terveydenhuolto- ja sosiaalialan työntekijöille. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on nyt enemmän siirtolaisten terveydenhuollon viisumin haltijoita kuin koskaan sitten vuoden 280 tietojen kirjaamisen jälkeen. ei vaikuttanut talven kolmanteen sulkemiseen.

Mainos

Sitä vastoin tietotekniikka-, koulutus-, rahoitus-, vakuutus-, ammatti-, tiede- ja tekninen sektori ovat kaikki nähneet tähän mennessä työllistyneiden siirtolaisten määrän vähenemisen tänä vuonna huolimatta vuoden 2020 jälkipuoliskolla tapahtuneesta mielenosoituksesta. merkitsevästi alhaisempi kuin ennen Covid-tasoa. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä IT-alalla myönnettiin 8,066 ammattitaitoista viisumia, tällä hetkellä 3,720 viisumia. Myös maahanmuuttajaammattilaisten sekä tieteellisten ja teknisten työntekijöiden määrä on laskenut hieman alle koronavirusta edeltäneen tason.

Viisumiasiantuntija Yash Dubal, AY & J Solicitorsin johtaja sanoi: ”Tiedot osoittavat, että pandemia vaikuttaa edelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan työhön saapuvien ihmisten liikkuvuuteen, mutta se viittaa siihen, että ammattitaitoisen työviisumin kysyntä työntekijöille EU: n ulkopuolella tulee kasvaa edelleen, kun matka on normalisoitu. Intian työntekijät ovat nyt erityisen kiinnostuneita brittiläisistä IT -työpaikoista, ja odotamme tämän mallin jatkuvan. ”

Samaan aikaan sisäministeriö on julkaissut sitoumuksen ihmisten ja tavaroiden laillisen liikkuvuuden mahdollistamiseksi taloudellisen vaurauden tukemiseksi ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Osana tämän vuoden tulosten toimittamissuunnitelmaa osasto myös sitoutuu '' hyödyntämään EU: n poistumismahdollisuuksia luomalla maailman tehokkaimman rajan Ison -Britannian vaurauden lisäämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi '' samalla, kun se myöntää, että sen viisumimaksuista keräämät tulot voivat pienentyä vähentynyt kysyntä.

Mainos

Asiakirjassa toistetaan hallituksen suunnitelma houkutella "kirkkaimmat ja parhaat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan".

Dubal sanoi: ”Vaikka IT -työntekijöiden ja tieteellisten ja teknisten alojen viisumeja koskevat luvut eivät kata tätä sitoumusta, uuden maahanmuuttojärjestelmän aika on vasta alkuvaiheessa, ja pandemia on vaikuttanut syvästi kansainväliseen matkustamiseen. Kokemuksemme mukaan maahanmuuttajien työviisumien helpottamisessa on kysyntää, joka toteutuu seuraavan 18 kuukauden aikana. ”

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa