Liity verkostomme!

Rikollisuus

Veropetosten ja veronkierron torjunta: edistymisen vuosi

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

0 ,, 15725241_303,00Miksi komissio on asettanut veropetosten ja veronkierron torjunnan etusijalle?

Joka vuosi miljardeja euroja julkisia varoja menetetään EU: ssa veronkierron ja veronkierron vuoksi. Seurauksena on, että jäsenvaltiot kärsivät vakavasta tulojen menetyksestä ja heikentävät verojärjestelmiensä tehokkuutta. Yritykset joutuvat epäedulliseen kilpailuasemaan verrattuna vastaaviin yrityksiin, jotka osallistuvat aggressiiviseen verosuunnitteluun ja veronkiertojärjestelmiin. Ja rehellisillä kansalaisilla on raskaampi taakka veronkorotusten ja menojen leikkausten muodossa kiertäjien maksamattomien verojen korvaamiseksi. Veropetosten torjunta on siksi välttämätöntä oikeudenmukaisemman ja tehokkaamman verotuksen kannalta.

Veropetosten ja veronkierron rajatylittävä luonne yhdessä jäsenvaltioiden huolen kanssa kilpailukyvyn ylläpitämisestä vaikeuttavat puhtaasti kansallisten toimenpiteiden saavuttavan täysin toivottua vaikutusta. Veronkierto on monitahoinen ongelma, joka edellyttää monitahoista lähestymistapaa kansallisella, EU: n ja kansainvälisellä tasolla.

Mainos

Jäsenvaltioiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä, jos ne haluavat lisätä verojärjestelmiensä oikeudenmukaisuutta, turvata kaivattuja verotuloja ja auttaa parantamaan sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Lisäksi yhtenäisenä lohkona toimivan EU: n "lukumäärän vahvuus" auttaa antamaan enemmän painoarvoa nopeamman ja kunnianhimoisemman edistymisen saavuttamiseksi kansainvälisellä tasolla verotuksen hyvän hallintotavan alalla.

Mitä edistystä veropetosten ja veronkierron torjunnassa on tapahtunut EU: n tasolla viime vuonna?

Joulukuussa 2012 komissio esitti toimintasuunnitelman veronkierron ja yhteisöveron kiertämisen torjumiseksi (IP / 12 / 1325). Tämä toimintasuunnitelma aloitti EU: n erittäin intensiivisen kampanjan näiden ongelmien torjumiseksi. Se hyväksyttiin toukokuussa pidetyssä Eurooppa-neuvostossa, jossa EU: n johtajat vaativat tehokkaita toimia veropetosten ja veronkierron torjumiseksi.

Mainos

Toimintasuunnitelman esittämisen jälkeen kuluneiden 12 kuukauden aikana tällä alalla on edistytty huomattavasti EU: n tasolla, ja komissio on esittänyt useita tärkeitä uusia aloitteita. Vuonna 2013 toteutettiin seuraavia toimia:

 1. Automaattisen tiedonvaihdon laajentaminen laajasti EU: n sisällä

Kesäkuussa komissio ehdotti EU: n verohallintojen välisen automaattisen tietojenvaihdon laajentamista kattamaan kaikenlaiset rahoitustulot ja tilitaseet (IP / 13 / 530). Tämä avaa tietä EU: lle maailman kattavimmalla automaattisen tiedonvaihdon järjestelmällä. Se varmistaa myös, että EU: lla on hyvät mahdollisuudet panna uusi globaali standardi (ks. Alla) nopeasti ja häiritsemättä yrityksiä. Jäsenvaltiot voisivat hyväksyä ehdotuksen vuoden 2014 alkupuoliskolla.

 1. EU: n yhteisöverosääntöjen kiristäminen aggressiivista verosuunnittelua vastaan

Marraskuussa komissio ehdotti toimenpiteitä emo- ja tytäryhtiödirektiivin aukkojen poistamiseksi ja kansallisten ristiriitojen korjaamiseksi. Tämä sulkee mahdollisuudet tietyntyyppiseen yhteisöveron kiertämiseen (IP / 13 / 1149). EU: n valtiovarainministerien olisi keskusteltava ehdotuksesta ja mahdollisesti sovittava siitä Kreikan puheenjohtajakaudella.

 1. Neuvottelut naapurimaiden kanssa avoimuuden lisäämiseksi

Komissiolle annettiin valtuudet neuvotella tiukemmat verosopimukset Sveitsin, Andorran, Monacon, San Marinon ja Liechtensteinin kanssa (MEMO / 12 / 353) toukokuussa. Komissaari Šemeta vieraili välittömästi kaikissa viidessä maassa tarjotakseen neuvotteluille poliittista tahtoa ja korostaakseen, että EU etsii nopeita ja kunnianhimoisia neuvotteluja. Viralliset neuvottelut on aloitettu neljän pienemmän maan kanssa, ja ne aloitetaan Sveitsin kanssa heti, kun sillä on oma neuvotteluvaltuutuksensa (odotettavissa ennen vuoden loppua).

 1. Verotusalan hyvän hallintotavan foorumin perustaminen

Komissio perusti verotuksen hyvää hallintotapaa käsittelevän foorumin keskustelemaan parhaista tavoista torjua veropetoksia ja veronkiertoa sekä seuraamaan edistymistä tällä alalla sekä EU: n että kansallisella tasolla (IP / 13 / 351). Foorumi on jo aloittanut työn, jolla parhaiten pannaan täytäntöön aggressiivista verosuunnittelua koskevat komission suositukset ja miten käsitellä veroparatiiseja. Sen työohjelma sisältää myös useita muita painopistealueita, kuten EU: n veronmaksajasäännöt, tapoja lisätä monikansallisten yritysten avoimuutta ja tarkastella EU: n veropolitiikan vaikutuksia kehitysmaihin.

 1. Käynnistetään keskustelu digitaalisesta verotuksesta

Komissio perusti digitaalitalouden verotusta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän, jonka puheenjohtajana toimi Portugalin entinen valtiovarainministeri Vitor Gaspar. Se kokoontuu ensimmäistä kertaa 12. joulukuuta (IP / 13 / 983). Yritysverojen välttäminen on erityisen kiireellinen ongelma digitaalialalla. Ryhmä tarkastelee digitaalisen verotuksen erityisiä haasteita ja ehdottaa ratkaisuja vuoden 2014 alkupuoliskolla varmistaakseen, että digitaalinen sektori maksaa oikeudenmukaisen osuutensa veroista, mutta ei luo veroesteitä tälle kasvua edistävälle sektorille.

 1. Uusien välineiden hyväksyminen alv-petosten torjumiseksi paremmin

Kesäkuussa jäsenvaltiot sopivat yksimielisesti joukosta toimenpiteitä alv-petosten torjumiseksi. Nopean toiminnan mekanismi ja käänteisen verovelvollisuuden mekanismi antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden reagoida nopeammin ja tehokkaammin laaja-alaisiin alv-petoksiin vähentäen näin merkittäviä julkisen talouden menetyksiä. Nämä uudet instrumentit ovat käyttövalmiita vuodesta 2014 (IP / 12 / 868).

 1. Ehdotus uudelle vakiomalliselle alv-lomakkeelle verotuksen noudattamisen parantamiseksi

Lokakuussa komissio ehdotti yksinkertaistettua, vakiomuotoista alv-lomaketta yritysten käyttöön kaikkialla Euroopassa. Sen lisäksi, että tämä vakiolomake helpottaa yritysten elämää, se auttaa parantamaan verotusta yksinkertaistamalla menettelyä, jolla yritykset ilmoittavat arvonlisäveronsa (IP / 13 / 988). Ja suurempi noudattaminen merkitsee suurempia tuloja kansallisille talousarvioille.

 1. Uusi raportti ALV-eroista EU: ssa

Komissio julkaisi tutkimuksen arvonlisäverovajeesta EU: ssa, jonka arvo oli 193 miljardia euroa vuonna 2011. Ennen tätä tutkimusta viimeisimmät arviot alv-aukosta ovat vuodelta 2006. Uudet luvut auttavat ymmärtämään paremmin viimeaikaisia ​​suuntauksia EU: ssa muotoilemaan ja kohdentamaan paremmin poliittisia toimenpiteitä arvonlisäveron noudattamisen parantamiseksi (MEMO / 13 / 800).

 1. Haitallisen verokilpailun estäminen

Komissio on jatkanut verotuksellisilla toimenpiteillä yrityksille myönnetyn valtiontuen tutkimista ja valvontaa. Se on myös tukenut käytännesääntötyöryhmän työtä haitallisen verokilpailun torjumiseksi antamalla yksityiskohtaisia ​​analyysejä monista kansallisista verojärjestelmistä Code Group -ryhmän harkittavaksi.

 1. Yritysten avoimuuden lisääminen

Uusi kirjanpitodirektiivi asettaa suurille kaivos- ja puunkorjuuyrityksille velvollisuuden ilmoittaa maakohtaisesti hallituksille suorittamansa maksut ja myös hankekohtaisesti. Otetut verot kuuluvat ilmoitettaviin maksuihin. Tarkistetut pääomavaatimuksia koskevat direktiivit (CRDIV) lisäävät pankkien ja sijoitusrahastojen toiminnan avoimuutta eri maissa, erityisesti voittojen, verojen ja tukien osalta eri lainkäyttöalueilla (MEMO / 13 / 690). Toivon, että toukokuussa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien täytäntöönpano varmistaa, että kaikki suuret yritykset ja ryhmät julkistavat, kuinka paljon he maksavat veroja ja missä maassa, kuten pankkien on nyt tehtävä. Lopuksi komission ehdotuksessa rahanpesun torjuntaa koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi sisältyy erityinen viittaus verorikoksiin (IP / 13 / 87).

Aktiivinen työ EU: n tasolla heijastui myös aktiiviseen rooliin, joka EU: lla oli edistettäessä kansainvälisiä keskusteluja verotuksen hyvän hallintotavan parantamiseksi maailmanlaajuisesti (ks. Jäljempänä).

Missä tässä vaiheessa on tilaa suuremmille toimille veropetosten ja veronkierron torjunnassa EU: ssa?

Ensinnäkin on päästävä sopimukseen säästöverodirektiivistä (MEMO / 12 / 353) ennen vuoden 2013 loppua, kuten toukokuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto vaati. Tämä on ratkaisevaa säästödirektiivin aukkojen poistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että se toimii edelleen hyvin. EU: n laajuinen automaattisen tiedonvaihdon kehys antaa myös pankeille enemmän oikeusvarmuutta ja selkeyttä raportointivelvoitteista.

Yhteisen yhdistetyn yhteisöveropohjan (CCCTB) edistyminen on myös erittäin tärkeää, jotta voidaan paremmin torjua yhteisöveron kiertämistä (IP / 11 / 319). Sen lisäksi, että CCCTB vähentää huomattavasti yrityksille koituvaa hallinnollista taakkaa, se voi poistaa monia mahdollisuuksia hyötyä monikansallisilta yrityksiltä. Tämä on tunnustettu OECD: n toimintasuunnitelmassa perusvähenemisen ja voitonsiirron (BEPS) torjumiseksi, ja CCCTB: tä koskevalla sopimuksella varmistettaisiin, että EU on standardin asettaja tällä alalla.

Kuten viime vuoden toimintasuunnitelmassa todettiin, komissio kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään paremmin yritysverotuksen käytännesääntöjä. Tämä voi olla erittäin tehokas väline haitallisten verojärjestelmien tunnistamiseksi ja poistamiseksi EU: ssa. Komissio harkitsee parhaillaan tapoja vahvistaa käytännesääntöjä esimerkiksi laajentamalla sen soveltamisalaa tai muuttamalla käytännesääntöjen kriteerejä.

Lisäksi jäsenvaltioita on kehotettu tehostamaan toimia kansallisella tasolla veropetosten ja veronkierron torjumiseksi. Maakohtaisia ​​suosituksia annettiin 13 jäsenvaltiolle verotuksen noudattamisen parantamiseksi kansallisella tasolla. Ja vuoden 2013 vuotuisessa kasvuselvityksessä kehotettiin jälleen kaikkia hallituksia tehostamaan kansallisia kampanjoita veropetosten torjumiseksi ja vahvistamaan koordinoituja toimiaan aggressiivisen verosuunnittelun ja veroparatiisien torjumiseksi.

Sillä välin komissio jatkaa työtä veropetosten torjuntaa koskevassa toimintasuunnitelmassa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Näihin kuuluvat veronmaksajien säännöstö, EU: n verotunnistenumero ja mahdollisesti yleiset seuraamukset koko EU: ssa verorikkomuksista.

Mitä veronkierron ja veronkierron torjunnan parantamiseksi on saavutettu kansainvälisellä tasolla, ja mikä on ollut EU: n panos tähän?

Syyskuussa 2013 G20-maiden johtajat sopivat konkreettisista toimenpiteistä veropetosten ja yhteisöveron kiertämisen torjumiseksi maailmanlaajuisesti. Ensinnäkin he vahvistivat siirtymisen suurempaan kansainväliseen verotuksen läpinäkyvyyteen hyväksymällä, että automaattisen tietojenvaihdon olisi oltava uusi maailmanlaajuinen standardi verohallintojen välisessä yhteistyössä. Toiseksi he hyväksyivät OECD: n BEPS-toimintasuunnitelman yhtiöveron kiertämisen hillitsemiseksi maailmanlaajuisesti. Nämä toimenpiteet vahvistavat merkittävän parannuksen kansainvälisessä verotuksessa - joka tekee siitä oikeudenmukaisemman, tehokkaamman ja paremmin varustellun 21-luvun taloudelle. Tehtyjen poliittisten sitoumusten myötä painopiste on nyt näiden muutosten toteuttamisessa.

Automaattisen tiedonvaihdon osalta EU on hyödyntänyt omaa kokemustaan ​​ja asiantuntemustaan ​​tällä alalla voidakseen osallistua aktiivisesti uuden maailmanlaajuisen standardin kehittämiseen. Erityisesti komissio on yrittänyt varmistaa, että maailmanlaajuisessa standardissa otetaan huomioon nykyiset EU: n automaattiset tietojenvaihtojärjestelyt ja että se on yhteensopiva EU: n lainsäädännön (esim. Tietosuoja) kanssa, jotta vältetään tarpeettomat vaikeudet yrityksille. Viimeisin luonnos globaaliksi standardiksi näyttää vastaavan ainakin suurinta osaa EU: n tarpeista, ja OECD aikoo esittää lopullisen version helmikuussa G20-valtiovarainministerille sopimusta varten.

Samaan aikaan BEPS-toimintasuunnitelma täydentää EU: n toimenpiteitä aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi ja käsittelee myös asioita, joita voidaan hoitaa tehokkaasti vain kansainvälisellä tasolla. BEPS-toimintasuunnitelmassa esitetään 15 erityistoimenpidettä verotuksen kansainvälisten normien mukauttamiseksi siten, että ne ovat paremmin muotoiltu muuttuvalle maailmantaloudelle. Seuraavan vuoden aikana kehitetään uusia sääntöjä ja standardeja esimerkiksi kiinteän toimipaikan, siirtohinnoittelun ja digitaalisen verotuksen aloilla. Tavoitteena on suojella verojärjestelmien oikeudenmukaisuutta ja eheyttä sekä varustaa hallitukset paremmin yritysten veronkiertoon. EU: lla on jo arvokasta kokemusta BEPS: n kattamilla aloilla, kuten siirtohinnoittelussa ja hybridi-eroavuuksien torjunnassa. Ja digitaalista verotusta käsittelevän komission asiantuntijaryhmän työ antaa panosta OECD: n digitaaliselle työryhmälle. Tämän panoksen ja tarjottavan kokemuksen avulla EU voi jatkossakin olla keskeinen rooli BEPS: n täytäntöönpanossa, varsinkin jos kaikkien jäsenvaltioiden keskuudessa säilytetään vahva ja koordinoitu kanta.

Rikollisuus

Euroopan kokaiinimarkkinat: Kilpailukykyisempi ja väkivaltaisempi

Julkaistu

on

Väkivaltaisempi, monipuolisempi ja kilpailukykyisempi: nämä ovat Euroopan kokaiinikaupan pääpiirteitä. Uusi Cocaine Insights -raporttiTänään (8. syyskuuta) käynnistämät Europolin ja UNODC: n hahmotelmat hahmottavat kokaiinimarkkinoiden uuden dynamiikan, mikä on selvä uhka Euroopan ja maailmanlaajuiselle turvallisuudelle. Raportti julkaistiin osana työohjelmaa CRIMJUST-Vahvistetaan rikosoikeudellista yhteistyötä huumausaineiden salakuljetusreiteillä Euroopan unionin maailmanlaajuisen laittomien virtojen ohjelman puitteissa.

Rikollisen ympäristön pirstoutuminen lähdemaissa on luonut uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille rikollisverkostoille saada suoraa kokaiinitarjontaa, mikä estää välittäjät. Tämä uusi kilpailu markkinoilla on johtanut kokaiinin tarjonnan lisääntymiseen ja siten väkivallan lisääntymiseen Europolin vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden uhka -arvio 2021. Aiemmin hallitsevat monopolit kokaiinin tukkumyynnissä Euroopan markkinoille ovat asettaneet haasteita uusille ihmiskauppaverkostoille. Esimerkiksi Länsi -Balkanin rikollisverkostot ovat luoneet suoria yhteyksiä tuottajiin ja varmistaneet näkyvän paikan kokaiinin tukkumyynnissä. 

Raportissa korostetaan intervention merkitystä lähteellä, koska nämä markkinat ovat suuresti toimitusketjun ohjaamia. Yhteistyön vahvistaminen ja tietojenvaihdon lisääminen lainvalvontaviranomaisten välillä tehostavat tutkimuksia ja lähetysten havaitsemista. Raportissa korostetaan rahanpesututkimusten merkitystä laittomien voittojen jäljittämisessä ja rikolliseen toimintaan liittyvien avustusten takavarikointia. Nämä taloudelliset tutkimukset ovat kokaiinin salakuljetuksen torjunnan ytimessä ja varmistavat, että rikolliset toimet eivät kannata.

Mainos

Julia Viedma, Europolin operatiivisen ja analyysikeskuksen osastonjohtaja, sanoi: ”Kokaiinin salakuljetus on yksi tärkeimmistä turvallisuusongelmista, joita kohtaamme tällä hetkellä EU: ssa. Lähes 40 prosenttia Euroopassa toimivista rikollisryhmistä on mukana huumekaupassa, ja kokaiinikauppa tuottaa miljardeja euroja rikollista voittoa. Se, että ymmärrämme kohtaamamme haasteet paremmin, auttaa meitä torjumaan tehokkaammin kokaiinin salakuljetusverkostojen väkivaltaista uhkaa yhteisöillemme. ”  

Chloé Carpentier, UNODC: n huumausainetutkimusosaston päällikkö, korosti, kuinka ”kokaiinin toimituskanavien, rikollisten toimijoiden ja menettelytapojen monipuolistumisen ja leviämisen nykyinen dynamiikka todennäköisesti jatkuu, jos sitä ei valvota”.

Mainos
Continue Reading

koronavirusantigeenin

Paljastettu: 23 pidätetty COVID-19-yrityssähköpostin vaarantumispetoksesta

Julkaistu

on

Romanian, Alankomaiden ja Irlannin viranomaiset ovat paljastaneet kehittyneen petosjärjestelmän, jossa käytetään salattuja sähköpostiviestejä ja ennakkomaksupetoksia osana Europolin koordinoimaa toimintaa. 

10. elokuuta 23 epäiltyä pidätettiin useissa ryöstöissä Alankomaissa, Romaniassa ja Irlannissa. Yhteensä haettiin 34 paikkaa. Näiden rikollisten uskotaan pettäneen yrityksiä vähintään 20 maassa noin miljoonan euron arvosta. 

Petoksen johti järjestäytynyt rikollisryhmä, joka ennen COVID-19-pandemiaa jo tarjosi laittomasti muita kuvitteellisia tuotteita myyntiin verkossa, kuten puupellettejä. Viime vuonna rikolliset muuttivat toimintatapojaan ja alkoivat tarjota suojamateriaaleja COVID-19 -pandemian puhkeamisen jälkeen. 

Mainos

Tämä rikollinen ryhmä - joka koostuu eri Afrikan maiden kansalaisista, jotka asuvat Euroopassa - loi väärennettyjä sähköpostiosoitteita ja verkkosivuja, jotka vastaavat laillisten tukkuyhtiöiden omia. Nämä rikolliset, jotka esiintyvät näissä yrityksissä, huijaavat uhreja - pääasiassa eurooppalaisia ​​ja aasialaisia ​​yrityksiä - tekemään tilauksia heidän kanssaan ja pyytämään maksuja etukäteen tavaran lähettämiseksi. 

Tavaroiden toimitus ei kuitenkaan koskaan tapahtunut, ja tuotot pestiin rikollisten valvomien Romanian pankkitilien kautta ennen kuin ne nostettiin pankkiautomaateista. 

Europol on tukenut tätä tapausta sen alkamisesta lähtien vuonna 2017: 

Mainos
 • Kokoaa yhteen kaikkien osapuolten kansalliset tutkijat, jotka ovat nähneet työskentelevän läheisessä yhteistyössä Europolin Euroopan tietoverkkorikollisuuskeskuksen (EC3) kanssa valmistellessaan toimintapäivää.
 • tarjoamalla jatkuvaa älykkyyden kehittämistä ja analysointia kenttätutkijoiden tukemiseksi; ja
 • lähettämällä kaksi tietoverkkorikollisuuden asiantuntijaa Alankomaiden ratsioille tukemaan Alankomaiden viranomaisia ​​operaation aikana kerättyjen reaaliaikaisten tietojen ristitarkistuksessa ja asianmukaisen näytön hankkimisessa. 

Eurojust koordinoi oikeudellista yhteistyötä etsintöjen vuoksi ja tuki useiden oikeudellisen yhteistyön välineiden täytäntöönpanoa.

Tämä toimenpide toteutettiin Euroopan monialainen foorumi rikollisia uhkia vastaan ​​(EMPACT).

Seuraavat lainvalvontaviranomaiset olivat mukana tässä toiminnassa:

 • Romania: Kansallinen poliisi (Poliția Română)
 • Alankomaat: Kansallinen poliisi (Politie)
 • Irlanti: Kansallinen poliisi (An Garda Síochána)
 • Europol: Euroopan tietoverkkorikokeskus (EC3)
   
EMPACT

2010issa Euroopan unioni perusti a neljän vuoden politiikkajakso varmistaa jatkuvuus vakavan kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Vuonna 2017 EU: n neuvosto päätti jatkaa EU: n toimintajaksoa kaudella 2018--2021. Sen tavoitteena on torjua järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden EU: lle aiheuttamat merkittävimmät uhat. Tämä saavutetaan parantamalla ja lujittamalla yhteistyötä EU: n jäsenvaltioiden, laitosten ja virastojen sekä EU: n ulkopuolisten maiden ja järjestöjen asiaankuuluvien yksiköiden, tarvittaessa myös yksityisen sektorin, välillä. Tietoverkkorikollisuus on yksi toimintalinjan painopisteistä.

Continue Reading

Rikollisuus

18 pidätettiin yli 490 siirtolaisen salakuljetuksesta Balkanin reitille

Julkaistu

on

Romanian poliisin (Poliția Română) ja rajapoliisin (Poliția de Frontieră Română) virkamiehet, Europolin tukemana, purkivat järjestäytyneen rikollisryhmän, joka osallistui siirtolaisten salakuljetukseen niin kutsutulla Balkanin reitillä.

Toimintapäivä 29. heinäkuuta 2021 johti:

 • 22 kotietsintää
 • 18 epäiltyä pidätettiin
 • Ammusten takavarikointi, viisi ajoneuvoa, matkapuhelimet ja 22 000 euroa käteistä

Lokakuusta 2020 lähtien toiminut rikollinen verkosto koostui Egyptin, Irakin, Syyrian ja Romanian kansalaisista. Rikollisella ryhmällä oli soluja Balkanin reitin eri maissa, joista alueelliset avustajat hallinnoivat Jordaniasta, Iranista, Irakista ja Syyriasta tulevien siirtolaisten rekrytointia, majoitusta ja kuljetusta. Useat Romaniassa sijaitsevat rikossolut helpottivat siirtolaisryhmien Bulgarian ja Serbian rajanylitystä ja järjestivät tilapäismajoituksen Bukarestin alueella ja Länsi -Romaniassa. Siirtolaiset salakuljetettiin Unkariin matkalla Saksaan lopulliseksi määränpääkseen. Yhteensä 26 laitonta siirtolaiskuljetusta pidätettiin ja 490 siirtolaista havaittiin yrittäessään ylittää laittomasti Romanian raja. Hyvin organisoitu rikollinen ryhmä osallistui myös muuhun rikolliseen toimintaan, kuten huumekauppaan, asiakirjapetoksiin ja omaisuusrikoksiin.

Mainos

Jopa 10,000 € / maahanmuuttaja

Maahanmuuttajat maksoivat 4,000–10,000 4,000 euroa ihmiskaupan segmentistä riippuen. Esimerkiksi Romaniasta Saksaan ylittämisen helpottamisen hinta oli 5,000–60 euroa. Maahanmuuttajat, joista osa oli lapsiperheitä, majoitettiin erittäin huonoissa olosuhteissa, usein ilman pääsyä wc: hen tai juoksevaan veteen. Turvakotien osalta epäillyt vuokrasivat asuntoja tai käyttivät ryhmän jäsenten asuntoja, jotka sijaitsevat pääasiassa Călărașin piirikunnassa, Ialomițan läänissä ja Timișoarassa. Yhdessä turvakotissa, jonka koko oli noin 2 m100, epäillyt piilottivat XNUMX ihmistä samanaikaisesti. Siirtolaiset siirrettiin riskialttiissa olosuhteissa liian täynnä oleviin kuorma -autoihin tavaroiden välillä ja pakettiautoihin, jotka oli piilotettu ilman asianmukaista ilmanvaihtoa. 

Europol helpotti tietojenvaihtoa ja tarjosi analyyttistä tukea. Toimintapäivänä Europol lähetti yhden analyytikon Romaniaan tarkistamaan operatiiviset tiedot reaaliajassa Europolin tietokantoihin ja toimittamaan johtopäätöksiä alan tutkijoille. 

Mainos

Katso video

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa