Liity verkostomme!

Etusivu

EU: n yhtiölain päivittäminen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Yhtiöhallinnon nykyaikaistamista koskevan komission toimintasuunnitelman tavoitteisiin kuuluu yrityksen avoimuuden lisääminen sellaisilla aloilla kuin hallitusten monimuotoisuus ja palkitseminen.

eulaw

 

Mainos

Lisäksi ehdottamalla kaikkien asiaan liittyvien direktiivien yhdistämistä yhdeksi välineeksi komissio haluaa tehdä EU: n yhtiöoikeudesta helpommin saatavan ja vähentää epäjohdonmukaisuuksien riskiä tulevaisuudessa.
Toimintasuunnitelma perustuu komission vuoden 2011 vihreään kirjaan EU: n hallinnosta, sidosryhmäkeskusteluista ja komission omaan analyysiin.

Tausta
Eurooppalainen yhtiölaki on rakennuspalikka sisämarkkinoille. Finanssikriisi on kuitenkin paljastanut vakavia puutteita tällä alalla, etenkin kun kyse on rahoitusyhtiöistä. EU: n hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevia sääntöjä sovelletaan vain pörssiyhtiöihin, kun taas EU: n yhtiölainsäädäntöä sovelletaan periaatteessa kaikkiin EU: n julkisiin osakeyhtiöihin.
Hallinnointi tarkoittaa yrityksen johdon, sen hallituksen, osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien välistä suhdetta. EU: n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmässä yhdistyvät oikeudelliset ja ns. Pehmeät toimenpiteet, kuten kansalliset yrityshallinnon säännöstöt, jotka perustuvat noudata tai selitä -periaatteeseen. Ne tarjoavat yrityksille tietyn tason joustavuuden.
Tämä pehmeä lähestymistapa ei kuitenkaan ole aina ollut tehokasta. Siksi komission tavoitteena on vahvistaa sääntöjä tietyillä aloilla. Lisäksi joidenkin alojen osakkeenomistajilla ei näytä olevan motivaatiota pitää johtoa vastuussa, eikä tiettyjä hallinnointikoodeja ole sovellettu riittävästi.

 

Mainos

eulaw2

 

Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelmassa esitetään toiminta kolmella pääalueella:
• Läpinäkyvyys
• Lisää osakkeenomistajien sitoutumista
• Tukea yritysten kasvua ja kilpailukykyä
Siinä hahmotellaan myös olemassa olevien yhtiöoikeusdirektiivien yhdistäminen, jotta se olisi käyttäjäystävällisempi. Ehdotuksen liite sisältää luettelon tärkeimmistä aloitteista.

Läpinäkyvyys
Hallituksen monimuotoisuus, muut kuin taloudelliset riskit

Eri hallitusjärjestelmiä on olemassa (yksi, kaksoisjärjestelmä ja sekoitettu), riippuen maan yleisestä talouden hallintojärjestelmästä.
Komissio haluaa, että tilinpäätösdirektiiviin 78/660 / ETY tehdään muutos julkistamisvaatimusten tiukentamiseksi suhteessa yritysten hallitusten monimuotoisuuspolitiikkaan (esimerkiksi sukupuolten tasapaino) ja koko salkun riskienhallintaan vuonna 2013.

Hallinnointiraportointi
Hyväksy tai selitä -periaatetta noudattaen yritykset valitsevat usein koodin ”selitä osan” raportoinnissaan. Nämä ovat usein riittämättömiä, nimittäin sijoittajien päätöksiin. Jotkut jäsenvaltiot (esim. Suomi, Belgia ja Yhdistynyt kuningaskunta) ovat antaneet ohjeet yritysten selityksille.

Komissio ehdottaa vuonna 2013 suositusta yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevien kertomusten parantamiseksi, etenkin selitysten laadun parantamiseksi, kun yritykset valitsevat tällaisen vaihtoehdon hallinnointikoodien nojalla.

eulaw3

 

Osakkeenomistajan tunnistetiedot
Jäsenvaltioiden olisi tunnustettava vastavuoroisesti olemassa olevat kansalliset tunnistusmekanismit ja tarvittaessa perustettava kansallinen avoimuusväline vähimmäisvaatimuksia varten.
Vuonna 2013 komissio ehdottaa aloitetta osakeomistuksen näkyvyyden parantamiseksi Euroopassa osana arvopaperilakia koskevaa työohjelmaansa.

Avoimuus institutionaalisille sijoittajille
Vuonna 2013 komissio aikoo muuttaa osakkeenomistajien oikeuksia koskevaa direktiiviä niin, että institutionaaliset sijoittajat voivat paljastaa enemmän äänestys- ja sitouttamiskäytännöt sekä äänestystiedot.
Komissio katsoo, että tällaisten tietojen julkistamisella voi olla myönteisiä vaikutuksia sijoittajien tietoisuuteen. heidän sijoituspäätöksensä; helpottaa sijoittajien ja yritysten välistä vuoropuhelua; kannustaa osakkeenomistajia sitoutumaan ja voisi vahvistaa yritysten sosiaalista vastuuta.

Sijoittaminen osakkeenomistajiin
Pörssiyhtiöiden osakkeenomistajien olisi osallistuttava aktiivisemmin yritysten ”tarkastus- ja tasapainotusjärjestelmään” hallintoneuvoston roolin tukemiseksi.

Palkka- ja palkkiopolitiikan valvonta
Johdon palkkioiden ja kannustimien olisi tosiasiallisesti perustuttava "suorituksen palkkaan" periaatteeseen pitkän aikavälin arvon luomisen edistämiseksi ja perusteettomien siirtojen välttämiseksi johtajille. Komissio toteaa, että osakkeenomistajat tarvitsevat selkeää, kattavaa ja vertailukelpoista tietoa johdon palkkioista.
Vuonna 2013 komissio kehottaa muuttamaan osakkeenomistajien oikeuksia koskevaa direktiiviä johdon palkkioiden avoimuuden lisäämiseksi ja antamaan osakkeenomistajille äänioikeuden palkitsemispolitiikasta ja raportista.

Osapuolten liiketoimien valvonta
Lähipiiritapahtumat ovat kauppoja yhtiön ja sen johtajien tai määräysvaltaa käyttävien osakkaiden välillä. Nämä kaupat koskevat yrityksen arvon omaksumista lähipiirin toimesta.
Komissio pyrkii muuttamaan osakkeenomistajien oikeuksia koskevaa direktiiviä parantaakseen osakkeenomistajien hallintaa lähipiiritapahtumista vuonna 2013.

Sääntelevät välityspalveluneuvonantajat
Institutionaaliset sijoittajat luottavat äänestyksessä usein valtakirjaneuvojiin, etenkin ulkomaisissa yrityksissä. Niiden metodologiaa, eturistiriitoja ja kilpailun puute on kuitenkin kyseenalaistettu. Tällä hetkellä välityspalveluneuvojia ei säännellä EU: n tasolla.
Vuonna 2013 komissio harkitsee osakkeenomistajien oikeusdirektiivin tarkistamista asiamiehiin sovellettavien avoimuuden ja eturistiriitojen puitteiden parantamiseksi.

Sijoittajien yhteistyö hallintoasioissa
Koko vuoden 2013 ajan komissio työskentelee yhdessä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) kanssa kehittääkseen ohjeita lisätäkseen oikeusvarmuutta sijoittajien yhteistyöhön yrityksen hallintotapaa koskevissa kysymyksissä ja ”toimimalla yhdessä” (tiedonvaihto ja osakkeenomistajien välinen yhteistyö) sääntöjen välillä. .

Työntekijöiden osakeomistus
Koska työntekijöiden osakeomistusjärjestelmät voisivat lisätä pitkäaikaisesti suuntautuneiden osakkeenomistajien osuutta ja sitoutumista yritykseen, komissio tunnistaa valtioiden rajat ylittävien työntekijöiden osakeomistusjärjestelmien potentiaalit ja ryhtyy toimiin tämän toiminnan kannustamiseksi Euroopassa.

Kasvu ja kilpailukyky

Istuimen vaihto
Tällä hetkellä vain kourallinen jäsenvaltioita sallii kotipaikan vaihtamisen ilman myöhempää perustamista. Lisäksi EU: n tason säännöt ovat melko rajalliset.
Tämän monimutkaisen kysymyksen ratkaisemiseksi komissio järjestää vuoden 2013 aikana julkisia ja kohdennettuja kuulemisia päivittääkseen vaikutustenarviointinsa mahdollisesta toimenpiteestä kotipaikan siirtämiseksi rajat ylittävästi. Tulosten perusteella se harkitsee myös mahdollista lainsäädäntötoimenpidettä.

Rajat ylittävät sulautumiset
Vuonna 2013 komissio analysoi osakeyhtiöiden rajat ylittäviä sulautumisia koskevan direktiivin 2005/56 / EY soveltamista koskevan tutkimuksen päätelmät. Tämän tutkimuksen ja mahdollisten tulevien tarpeiden perusteella se harkitsee muutoksia tähän direktiiviin tämän ongelman ratkaisemiseksi.

Lomakkeet pk-yrityksille
Koska eurooppalaisen yksityisyhtiön (SPE) perussääntöä koskevissa neuvotteluissa ei ole edistytty, komissio aikoo edelleen tutkia mahdollisuuksia yksinkertaistaa sääntelytoimenpiteitä pk-yritysten rajat ylittävän toiminnan helpottamiseksi.

Eurooppalaisen yhtiön ja osuuskunnan yhtiöjärjestys
Komissio ei aio tarkistaa molempia säädöksiä lyhyellä aikavälillä, vaan pikemminkin lisätä tietoisuutta niistä EU: n pk-yritysten keskuudessa. Se käynnistää tiedotuskampanjan eurooppayhtiön perussäännön (SE) edistämisestä, mukaan lukien kattava verkkosivusto, ja harkitsee samanlaisen kampanjan käynnistämistä myös eurooppaosuuskunnan (SCE) laissa.

Yritysryhmät
Vuonna 2014 komissio ehdottaa toimenpidettä, jolla parannetaan sekä käytettävissä olevia ryhmiä koskevia tietoja että ”ryhmäintressin” käsitteen tunnustamista.

EU: n yhtiöoikeuden kodifiointi
Lopuksi komissio ehdottaa sulautumisia ja jakautumista, julkisten osakeyhtiöiden perustamista ja niiden pääoman muuttamista, ylläpitämistä ja hallussapitämistä koskevien nykyisten direktiivien yhdistämistä, yksimielisiä osakeyhtiöitä, ulkomaisia ​​sivuliikkeitä sekä tiettyjä julkistamista, voimassaoloa ja mitättömyyttä sekä yritysrekisterien yhdistäminen.
Komissio aikoo julkaista ehdotuksen vuonna 2013.

 

Anna van Densky

Talous

Vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlasku vahvistaa euron kansainvälistä asemaa

Julkaistu

on

Euroryhmän ministerit keskustelivat euron kansainvälisestä roolista (15. helmikuuta) Euroopan komission 19. tammikuuta antaman tiedonannon "Euroopan talous- ja rahoitusjärjestelmä: vahvuuden ja sietokyvyn edistäminen" jälkeen.

Euroryhmän puheenjohtaja Paschal Donohoe sanoi: "Tavoitteena on vähentää riippuvuutta muista valuutoista ja vahvistaa autonomiaamme eri tilanteissa. Samalla valuuttamme lisääntynyt kansainvälinen käyttö merkitsee myös mahdollisia kompromisseja, joita jatkamme. Ministerit korostivat keskustelun aikana vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun mahdollisuutta parantaa euron käyttöä markkinoilla ja myötävaikuttaa samalla ilmastotavoitteemme saavuttamiseen.

Euroryhmä on keskustellut asiasta useita kertoja viime vuosina joulukuun 2018 eurohuippukokouksen jälkeen. Euroopan vakausmekanismin toimitusjohtaja Klaus Regling sanoi, että liiallinen riippuvuus dollarista sisälsi riskejä ja toi esimerkkeinä Latinalaisen Amerikan ja 90-luvun Aasian kriisin. Hän viittasi myös vinosti "uudempiin jaksoihin", joissa dollarin määräävä asema tarkoitti sitä, että EU: n yritykset eivät voineet jatkaa yhteistyötä Iranin kanssa Yhdysvaltain pakotteiden edessä. Regling uskoo, että kansainvälinen rahajärjestelmä on hitaasti siirtymässä kohti monipolaarista järjestelmää, jossa kolme tai neljä valuuttaa ovat tärkeitä, mukaan lukien dollari, euro ja renminbi. 

Mainos

Talouskomissaari Paolo Gentiloni oli samaa mieltä siitä, että euron roolia voitaisiin vahvistaa laskemalla liikkeeseen vihreitä joukkovelkakirjoja, mikä parantaa markkinoiden euron käyttöä ja myötävaikuttaa myös seuraavan sukupolven EU-varojen ilmastotavoitteidemme saavuttamiseen.

Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että euron kansainvälisen aseman turvaamiseksi tarvitaan laaja-alaisia ​​toimia euron kansainvälisen roolin tukemiseksi, mukaan lukien muun muassa talous- ja rahaliiton, pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin edistyminen.

Mainos

Continue Reading

EU

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tukee Saksaa Kunduzin iskutapauksessa

Julkaistu

on

By

Saksan komentaja määräsi Saksan tutkimuksen Afganistanin Kunduzin kaupungin lähellä vuonna 2009 tapahtuneesta tappavasta ilmaiskusta, jonka mukaan saksalainen komentaja noudatti elämään liittyviä oikeuksiaan, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi tiistaina 16. helmikuuta päätöksen. kirjoittaa .

Strasbourgissa sijaitsevan tuomioistuimen tuomio hylkää Afganistanin kansalaisen Abdul Hananin, joka menetti kaksi poikaa hyökkäyksessä, valituksen, jonka mukaan Saksa ei täyttänyt velvollisuuttaan tutkia tapausta tehokkaasti.

Syyskuussa 2009 Naton joukkojen saksalainen komentaja Kunduzissa kutsui yhdysvaltalaisen hävittäjän iskuun iskemään kaksi polttoaineautoa lähellä kaupunkia, jonka Naton mielestä Taleban-kapinalliset olivat kaapanneet.

Afganistanin hallitus ilmoitti, että silloin surmattiin 99 ihmistä, joista 30 oli siviilejä. Riippumattomien oikeuksien ryhmät tapettiin arviolta 60-70 siviiliä.

Mainos

Kuolleiden määrä järkytti saksalaisia ​​ja pakotti puolustusministerin lopulta eroamaan syytöksistä siviiliuhrien peittämisestä Saksan vuoden 2009 vaaleja edeltävänä aikana.

Saksan liittovaltion yleinen syyttäjäviranomainen oli todennut, ettei komentajalla ollut rikosoikeudellista vastuuta lähinnä siksi, että hän oli vakuuttanut ilmaiskun määräämällä, ettei siviilejä ollut paikalla.

Jotta hän olisi vastuussa kansainvälisen oikeuden nojalla, hänen olisi pitänyt todeta toimineensa tarkoituksella aiheuttaa liiallisia siviilejä.

Mainos
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tarkasteli Saksan tutkimuksen tehokkuutta, mukaan lukien se, perustiinko se tappavan voimankäytön. Se ei ottanut huomioon lentotapahtuman laillisuutta.

Afganistanissa olevasta 9,600 Naton joukosta Saksalla on toiseksi suurin joukko Yhdysvaltojen takana.

Talebanin ja Washingtonin välinen vuoden 2020 rauhansopimus kehottaa ulkomaisia ​​joukkoja vetäytymään 1. toukokuuta mennessä, mutta Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto tarkistaa sopimusta Afganistanin turvallisuustilanteen heikkenemisen jälkeen.

Saksa valmistautuu jatkamaan Afganistanin sotilasoperaationsa toimeksiantoa 31. maaliskuuta tämän vuoden loppuun asti, jolloin joukkojen taso pysyy jopa 1,300 XNUMX: ssa, Reutersin näkemän asiakirjaluonnoksen mukaan.

Continue Reading

EU

EU: n oikeusjärjestelmien digitalisointi: Komissio käynnistää julkisen kuulemisen rajat ylittävästä oikeudellisesta yhteistyöstä

Julkaistu

on

Euroopan komissio käynnisti 16. helmikuuta a julkisen kuulemisen EU: n oikeusjärjestelmien nykyaikaistamisesta. EU pyrkii tukemaan jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä mukauttaa oikeusjärjestelmiään digitaaliseen aikakauteen ja parantaa niitä EU: n rajat ylittävä oikeudellinen yhteistyö. Oikeusasioista vastaava komissaari Didier Reynders (Kuvassa) sanoi: "COVID-19-pandemia on edelleen korostanut digitalisaation merkitystä, myös oikeusalalla. Tuomarit ja asianajajat tarvitsevat digitaalisia työkaluja voidakseen toimia yhdessä nopeammin ja tehokkaammin.

Samalla kansalaiset ja yritykset tarvitsevat verkkotyökaluja oikeudenkäytön helpottamiseksi ja avoimemmaksi pienemmillä kustannuksilla. Komissio pyrkii edistämään tätä prosessia ja tukemaan jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä muun muassa helpottamaan yhteistyötään rajat ylittävissä oikeudellisissa menettelyissä digitaalisilla kanavilla. " Joulukuussa 2020 komissio hyväksyi viestintä hahmotellaan toimet ja aloitteet, joilla pyritään edistämään oikeusjärjestelmien digitalisointia kaikkialla EU: ssa.

Julkisessa kuulemisessa kerätään näkemyksiä EU: n rajat ylittävien siviili-, kauppa- ja rikosoikeudellisten menettelyjen digitalisoinnista. Julkisen kuulemisen tulokset, johon voi osallistua laaja joukko ryhmiä ja yksilöitä ja joka on käytettävissä tätä 8. toukokuuta 2021 saakka, osallistuu rajat ylittävän oikeudellisen yhteistyön digitalisointia koskevaan aloitteeseen, jonka odotetaan olevan tämän vuoden lopussa, kuten Komission työohjelma vuodelle 2021.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa