Liity verkostomme!

ympäristö

European Green Deal: Komissio ehdottaa EU: n talouden ja yhteiskunnan muuttamista ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt ehdotuspaketin, jonka avulla EU: n ilmasto-, energia-, maankäyttö-, liikenne- ja veropolitiikat soveltuvat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoteen 1990 verrattuna vuoden 2050 tasoon. Näiden päästövähennysten saavuttaminen seuraavalla vuosikymmenellä on ratkaisevan tärkeää sille, että Euroopasta tulee maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen XNUMX mennessä ja Euroopan vihreä sopimus todellisuus. Tämänpäiväisillä ehdotuksillaan komissio esittää lainsäädäntövälineitä saavuttaakseen Euroopan ilmastolakissa sovitut tavoitteet ja muuttaaksemme taloudemme ja yhteiskuntamme perusteellisesti oikeudenmukaisen, vihreän ja vauraan tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Kattava ja toisiinsa yhdistetty ehdotussarja

Ehdotukset mahdollistavat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tarvittavan kiihdyttämisen seuraavalla vuosikymmenellä. Ne yhdistävät: päästökaupan soveltamisen uusille aloille ja EU: n nykyisen päästökauppajärjestelmän tiukentamisen; uusiutuvan energian käytön lisääminen; parempi energiatehokkuus; vähäpäästöisten liikennemuotojen sekä niiden tukemiseksi tarvittavan infrastruktuurin ja polttoaineiden nopeampi käyttöönotto; veropolitiikkojen yhdenmukaistaminen Euroopan vihreän kaupan tavoitteiden kanssa; toimenpiteet hiilivuodon estämiseksi; ja työkalut luonnollisten hiilinielujemme säilyttämiseen ja kasvattamiseen.

  • - EU: n päästökauppajärjestelmä (ETS) asettaa hinnan hiilelle ja alentaa tiettyjen talouden alojen päästöjen ylärajaa vuosittain. Se on onnistunut vähensi sähköntuotannon ja energiaintensiivisen teollisuuden päästöjä 42.8% viimeisten 16 vuoden aikana. Tänään Komissio ehdottaa vähentää kokonaispäästökattoa entisestään ja lisätä sen vuotuista vähennysastetta. Myös komissio on ehdotetaan - vähitellen poistamaan ilmailun ja ilmailun päästöoikeudet kohdista kansainvälisen ilmailun maailmanlaajuisen hiilidioksidipäästöjen vähentämis- ja vähentämisjärjestelmän (CORSIA) kanssa ja sisällyttämään meriliikenteen päästöt ensimmäistä kertaa EU: n päästökauppajärjestelmään. Maantieliikenteen ja rakennusten päästövähennysten puutteen korjaamiseksi perustetaan erillinen uusi päästökauppajärjestelmä tieliikenteen ja rakennusten polttoaineen jakelua varten. Komissio ehdottaa myös innovaatio- ja nykyaikaistamisrahastojen koon kasvattamista.
  • Täydentääkseen huomattavia ilmastomenoja EU: n talousarviossa jäsenvaltioiden olisi käytettävä kaikki päästökauppatulonsa ilmastoon ja energiaan liittyviin hankkeisiin. Erityinen osa tieliikenteen ja rakennusten uudesta järjestelmästä saatavista tuloista olisi puuttua mahdollisiin sosiaalisiin vaikutuksiin heikossa asemassa oleviin kotitalouksiin, mikroyrityksiin ja liikenteen käyttäjiin.
  • - Pyrkimyksen jakaminen määrittää kullekin jäsenvaltiolle vahvistetut päästövähennystavoitteet rakennusten, maantie- ja kotimaan meriliikenteen, maatalouden, jätteiden ja pienten teollisuudenalojen osalta Kun otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion erilaiset lähtökohdat ja kapasiteetit, nämä tavoitteet perustuvat niiden bruttokansantuotteeseen asukasta kohden ja mukautuksia tehdään kustannustehokkuuden huomioon ottamiseksi.
  • Jäsenvaltioilla on myös vastuu hiilen poistamisesta ilmakehästä, joten Asetus maankäytöstä, metsätaloudesta ja maataloudesta asettaa EU: n kokonaistavoitteen hiilidioksidin poistumiselle 310 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2 mennessä. Kansalliset tavoitteet edellyttävät, että jäsenvaltiot huolehtivat ja laajentavat hiilinielujaan tavoitteen saavuttamiseksi. Vuoteen 2030 mennessä EU: n olisi pyrittävä saavuttamaan ilmastoneutraali maankäyttö-, metsätalous- ja maatalousalalla, mukaan luettuina myös maatalouden muut kuin hiilidioksidipäästöt, kuten lannoitteiden ja karjan päästöt. EU: n metsästrategia Tavoitteena on parantaa EU: n metsien laatua, määrää ja sietokykyä. Se tukee metsänhoitajia ja metsäperusteista biotaloutta pitäen samalla puunkorjuun ja biomassan käytön kestävänä, säilyttäen luonnon monimuotoisuuden ja määrittelemällä suunnitelma kolmen miljardin puun istuttamisesta vuoteen 2030 mennessä.
  • Energian tuotanto ja käyttö aiheuttavat 75 prosenttia EU: n päästöistä, joten vihreämmään energiajärjestelmään siirtymisen nopeuttaminen on ratkaisevan tärkeää. Uusiutuvan energian direktiivi asettaa lisääntynyt tavoite tuottaa 40% energiastamme uusiutuvista lähteistä vuoteen 2030 mennessä. Kaikki jäsenvaltiot myötävaikuttavat tämän tavoitteen saavuttamiseen, ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön liikenteessä, lämmityksessä ja jäähdytyksessä, rakennuksissa ja teollisuudessa ehdotetaan erityisiä tavoitteita. Ilmasto- ja ympäristötavoitteidemme saavuttamiseksi bioenergian käytön kestävyyskriteereitä vahvistetaan ja jäsenvaltioiden on suunniteltava kaikki bioenergian tukijärjestelmät tavalla, jossa kunnioitetaan puumaisen biomassan käyttöasteita.
  • Energian kokonaiskäytön vähentämiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja energiaköyhyyden torjumiseksi Energiatehokkuusdirektiivistä asettaa a kunnianhimoisempi sitova vuotuinen tavoite energian käytön vähentämiseksi EU: n tasolla. Se opastaa kansallisten rahoitusosuuksien vahvistamista ja melkein kaksinkertaistaa jäsenvaltioiden vuotuisen energiansäästövelvoitteen. julkisen sektorin on kunnostettava 3% rakennuksistaan joka vuosi ajaa kunnostustaalto, luomaan työpaikkoja ja vähentämään energian käyttöä ja kustannuksia veronmaksajille.
  • Tieliikenteen kasvavien päästöjen torjumiseksi tarvitaan yhdistelmä toimenpiteitä päästökaupan täydentämiseksi. Autojen ja pakettiautojen tiukemmat hiilidioksidipäästönormit nopeuttaa siirtymistä päästöttömään liikkuvuuteen vuoteen XNUMX mennessä vaaditaan uusien autojen keskimääräisten päästöjen vähentämistä 55 prosenttia vuodesta 2030 ja 100 prosenttia vuodesta 2035 verrattuna vuoden 2021 tasoihin. Tämän seurauksena kaikki vuodesta 2035 lähtien rekisteröidyt uudet autot ovat päästöttömiä. Sen varmistamiseksi, että kuljettajat voivat ladata tai tankata ajoneuvojaan luotettavassa verkossa kaikkialla Euroopassa, tarkistettu vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskeva asetus tulee vaatia jäsenvaltioita laajentamaan latauskapasiteettia päästöttömien autojen myynnin mukaisestija asentaa lataus- ja polttoainepisteet säännöllisin väliajoin päätielle: 60 kilometrin välein sähkölataukseen ja 150 kilometrin välein vetypolttoaineeseen.
  • Lento- ja meriliikenteessä käytettävät polttoaineet aiheuttavat merkittävää pilaantumista ja vaativat myös erityistoimia päästökaupan täydentämiseksi. Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuriasetuksessa vaaditaan, että lentokoneilla ja aluksilla on pääsy puhdas sähkönsyöttö tärkeimmissä satamissa ja lentokentillä. ReFuelEU Aviation Initiative velvoittaa polttoaineen toimittajat sekoittumaan kestävien lentopolttoaineiden määrän kasvu EU: n lentoasemilla alukseen otettujen lentopetrolien osalta, mukaan lukien synteettiset vähähiiliset polttoaineet, jotka tunnetaan e-polttoaineina. Samoin FuelEU Maritime Initiative kannustaa kestävien meripolttoaineiden ja päästöttömien tekniikoiden käyttöönottoa asettamalla enimmäismäärän alusten käyttämän energian kasvihuonekaasupitoisuuden raja käydä Euroopan satamissa.
  • Energiatuotteiden verojärjestelmän on turvattava ja parannettava sisämarkkinoita ja tuettava vihreää siirtymää asettamalla oikeat kannustimet. A energiaverodirektiivin tarkistus ehdottaa yhdenmukaistaa energiatuotteiden verotus EU: n energia- ja ilmastopolitiikkojen kanssaedistämällä puhdasta tekniikkaa ja poistamalla vanhentuneet poikkeukset ja alennetut verokannat, jotka kannustavat tällä hetkellä fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Uusien sääntöjen tarkoituksena on vähentää energiaverokilpailun haitallisia vaikutuksia ja auttaa jäsenvaltioita turvaamaan vihreistä veroista saatavat tulot, jotka ovat vähemmän haitallisia kasvulle kuin työverot.
  • Lopuksi, uusi Hiilirajan säätömekanismi tuo hiilen hinnan tuonnille kohdennetusta tuotevalikoimasta sen varmistamiseksi, että kunnianhimoiset ilmastotoimet Euroopassa eivät johda "hiilivuotoon". Tämä tulee varmistaa, että Euroopan päästövähennykset edistävät maailmanlaajuista päästövähennystä, sen sijaan, että työntää hiiliintensiivistä tuotantoa Euroopan ulkopuolelle. Sen tarkoituksena on myös kannustaa EU: n ulkopuolista teollisuutta ja kansainvälisiä kumppaneitamme ryhtymään toimiin samaan suuntaan.

Nämä ehdotukset ovat kaikki yhteydessä toisiinsa ja täydentävät toisiaan. Tarvitsemme tämän tasapainoisen paketin ja sen tuottamat tulot, jotta voimme varmistaa siirtymävaiheen, joka tekee Euroopasta oikeudenmukaisen, vihreän ja kilpailukykyisen, jakaa vastuun tasaisesti eri alojen ja jäsenvaltioiden välillä ja tarjoaa tarvittaessa lisätukea.

Sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä

Vaikka keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä EU: n ilmastopolitiikkojen edut ylittävät selvästi tämän siirtymän kustannukset, ilmastopolitiikka saattaa aiheuttaa lyhyellä aikavälillä ylipainetta haavoittuville kotitalouksille, mikroyrityksille ja liikenteen käyttäjille. Tämänpäiväisen paketin politiikkojen suunnittelu jakaa siten kohtuullisesti ilmastonmuutoksen torjumisesta ja siihen sopeutumisesta aiheutuvat kustannukset.

Lisäksi hiilen hinnoitteluvälineet lisäävät tuloja, jotka voidaan investoida innovaatioiden, talouskasvun ja puhtaaseen teknologiaan tehtävien investointien kannustamiseksi. A uusi sosiaalinen ilmastorahasto ehdotetaan, että jäsenvaltioille osoitettaisiin erityistä rahoitusta kansalaisten auttamiseksi rahoittamaan investointeja energiatehokkuuteen, uusiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin sekä puhtaampaan liikkuvuuteen. Sosiaalinen ilmastorahasto rahoitettaisiin EU: n talousarviosta, ja sen määrä vastaisi 25 prosenttia rakennus- ja tieliikenteen polttoaineiden päästökaupan odotetuista tuloista. Se tarjoaa 72.2 miljardin euron rahoituksen jäsenvaltioille vuosiksi 2025--2032 monivuotisen rahoituskehyksen kohdennetun muutoksen perusteella. Ehdotuksella jäsenvaltioiden vastaavan rahoituksen käyttämisestä rahasto hankkisi 144.4 miljardia euroa sosiaalisesti oikeudenmukaiseen siirtymään.

Hyödyt toimimisesta ihmisten ja maapallon suojelemiseksi ovat selkeät: puhtaampi ilma, viileämmät ja vihreämmät kaupungit, terveemmät kansalaiset, pienempi energiankäyttö ja laskut, eurooppalaiset työpaikat, teknologiat ja teollisuusmahdollisuudet, enemmän tilaa luonnolle ja terveempi planeetta luovuttaa tuleville sukupolville. Haasteena vihreän siirtymän ytimessä Euroopassa on varmistaa, että sen kaikki edut ja mahdollisuudet ovat kaikkien saatavilla mahdollisimman nopeasti ja oikeudenmukaisesti. Käyttämällä erilaisia ​​EU: n tasolla käytettävissä olevia toimintavälineitä voimme varmistaa, että muutosvauhti on riittävä, mutta ei liian häiritsevä.

Tausta

- Euroopan vihreä sopimus, jonka komissio esitti 11. joulukuuta 2019, asetetaan tavoitteeksi tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä Euroopan ilmastolaki, joka tulee voimaan tässä kuussa, sitovassa lainsäädännössä vahvistetaan EU: n sitoutuminen ilmastoneutraaliuteen ja välitavoitteeseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoteen 1990 verrattuna vuoden 55 tasoon. päästöt olivat vähintään 2030 prosenttia vuoteen XNUMX mennessä tiedoksi UNFCCC: lle joulukuussa 2020 EU: n panoksena Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen.

EU: n nykyisen ilmasto- ja energialainsäädännön seurauksena EU: n kasvihuonekaasupäästöt ovat jo laskeneet lähettäjä 24% verrattuna vuoteen 1990, kun taas EU: n talous on kasvanut noin 60% samana ajanjaksona irrottaen kasvun päästöistä. Tämä testattu ja todistettu lainsäädäntökehys on tämän lainsäädäntöpaketin perusta.

Komissio on suorittanut kattavat vaikutusten arvioinnit ennen näiden ehdotusten esittämistä vihreän siirtymän mahdollisuuksien ja kustannusten mittaamiseksi. Syyskuussa 2020 a kattava vaikutusten arviointi tuki komission ehdotusta lisätä EU: n vuoteen 2030 mennessä päästöjen vähennystavoite vähintään 55 prosenttiin vuoden 1990 tasoon verrattuna. Se osoitti, että tämä tavoite on sekä saavutettavissa että hyödyllinen. Tämän päivän lainsäädäntöehdotuksia tuetaan yksityiskohtaisilla vaikutusten arvioinneilla, joissa otetaan huomioon kytkentä paketin muihin osiin.

EU: n pitkän aikavälin budjetti seuraaville seitsemälle vuodelle tukee vihreää siirtymistä. 30% 2 biljoonan euron vuosien 2021--2027 ohjelmista Monivuotinen rahoituskehys että Seuraava sukupolviEU ovat sitoutuneet tukemaan ilmastotoimia; 37% 723.8 miljardista eurosta (käypinä hintoina) Palautus- ja sietokykyväline, joka rahoittaa jäsenvaltioiden kansalliset elvytysohjelmat NextGenerationEU: n puitteissa, on osoitettu ilmastotoimille.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: "Fossiilisten polttoaineiden taloudellisuus on saavuttanut rajansa. Haluamme jättää seuraavalle sukupolvelle terveellisen planeetan sekä hyvät työpaikat ja kasvun, jotka eivät vahingoita luontoamme. Eurooppalainen vihreä sopimus on kasvustrategiamme, joka on siirtymässä kohti vähähiilistä taloutta. Eurooppa oli ensimmäinen maanosa, joka julisti ilmastoneutraaliksi vuonna 2050, ja nyt olemme ensimmäiset, jotka laittavat konkreettisen etenemissuunnitelman. Eurooppa käy keskustelun ilmastopolitiikasta innovaatioiden, investointien ja sosiaalisen korvauksen kautta. "

Euroopan vihreän kaupan varatoimitusjohtaja Frans Timmermans sanoi: "Tämä on vuosikymmen taistelussa ilmasto- ja biologisen monimuotoisuuden kriisien torjunnassa. Euroopan unioni on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet, ja tänään esitämme miten voimme saavuttaa ne. Vihreän ja terveellisen tulevaisuuden saavuttaminen kaikille vaatii huomattavia ponnisteluja kaikilla aloilla ja jokaisessa jäsenvaltiossa. Ehdotuksemme kannustavat yhdessä tarvittavat muutokset, antavat kaikille kansalaisille mahdollisuuden kokea ilmastotoimien edut mahdollisimman pian ja tarjoavat tukea heikoimmassa asemassa oleville kotitalouksille. Euroopan siirtyminen on oikeudenmukaista, vihreää ja kilpailukykyistä. "

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "Pyrkimyksemme torjua ilmastonmuutosta on oltava poliittisesti kunnianhimoisia, maailmanlaajuisesti koordinoituja ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia. Päivitämme kaksikymmentä vuotta vanhoja energiaverotussääntöjämme rohkaisemaan vihreämpiä polttoaineita ja vähentämään haitallista energiaverokilpailua. Ehdotamme myös hiilirajan mukauttamismekanismia, joka yhdenmukaistaa tuonnin hiilen hinnan EU: ssa sovellettavan hinnan kanssa. WTO-sitoumuksiamme kunnioittaen tämä varmistaa, että ulkomaiset yritykset, joille asetetaan löyhempiä ympäristövaatimuksia, eivät heikennä ilmastotavoitteitamme. Se kannustaa myös ympäristöystävällisempiin standardeihin rajojemme ulkopuolella. Tämä on lopullinen nyt tai ei koskaan. Ilmastonmuutoksen kauhea todellisuus käy ilmi kuluvan vuoden myötä: tänään vahvistamme päättäväisyytemme toimia ennen kuin on todella myöhäistä. "

Energiakomissaari Kadri Simson sanoi: "Vihreän kaupan tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista ilman energiajärjestelmän uudistamista - siellä syntyy suurin osa päästöistämme. Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä meidän on muutettava uusiutuvien energialähteiden kehitys vallankumoukseksi ja varmistettava, ettei energiaa hukata matkan varrella. Tämänpäiväisissä ehdotuksissa asetetaan kunnianhimoisempia tavoitteita, poistetaan esteitä ja lisätään kannustimia, jotta voimme siirtyä entistä nopeammin kohti nolla-energiajärjestelmää. "

Liikennekomissaari Adina Vălean totesi: "Tuemme kolmella liikennekohtaisella aloitteellamme - ReFuel Aviation, FuelEU Maritime ja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuriasetus - tuemme liikennesektorin siirtymistä tulevaisuuden kestävään järjestelmään. Luomme markkinat kestäville vaihtoehtoisille polttoaineille ja vähähiilisille tekniikoille ja otamme samalla käyttöön oikean infrastruktuurin, jolla varmistetaan päästöttömien ajoneuvojen ja alusten laaja käyttö. Tämä paketti vie meidät vihreämmän liikkuvuuden ja logistiikan ulkopuolelle. Se on mahdollisuus tehdä EU: sta johtava markkina huipputeknologialle. "

Ympäristö-, valtameri- ja kalastuskomissaari Virginijus Sinkevičius sanoi: "Metsät ovat suuri osa ratkaisua moniin haasteisiin, joita kohtaamme ilmasto- ja biologisen monimuotoisuuden kriiseissä. Ne ovat myös avain EU: n vuoden 2030 ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Metsien nykyinen suojelutila ei kuitenkaan ole suotuisa EU: ssa. Meidän on lisättävä biologista monimuotoisuutta edistävien käytäntöjen käyttöä ja turvattava metsäekosysteemien terveys ja sietokyky. Metsästrategia on todellinen pelinvaihtaja tavalla, jolla suojelemme, hoidamme ja kasvatamme metsiä, planeettamme, ihmisten ja talouden kannalta. "

Maataloudesta vastaava komissaari Janusz Wojciechowski sanoi: "Metsät ovat välttämättömiä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ne tarjoavat myös työpaikkoja ja kasvua maaseudulla, kestävää materiaalia biotalouden kehittämiseen ja arvokkaita ekosysteemipalveluja yhteiskunnallemme. Metsästrategialla pyritään yhdessä käsittelemään sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristönäkökohtia varmistamaan ja parantamaan metiemme monitoiminnallisuutta ja korostamaan miljoonien metsässä työskentelevien metsämiesten keskeistä roolia. Uusi yhteinen maatalouspolitiikka tarjoaa mahdollisuuden kohdennetumpaan tukeen metsämiehillemme ja metsiemme kestävälle kehitykselle. "

Lisätietoja

Viestintä: sopii 55: lle EU: n vuoden 2030 ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

Euroopan vihreän kaupan verkkosivusto (mukaan lukien lainsäädäntöehdotukset)

Verkkosivusto, jossa ehdotuksista on audiovisuaalista materiaalia

Kysymyksiä ja vastauksia EU: n päästökauppajärjestelmästä

Kysymyksiä ponnistelujen jakamisesta ja maankäytön, metsätalouden ja maatalouden säännöksistä

Kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten energiajärjestelmämme sovitetaan ilmastotavoitteihimme

Kysymyksiä ja vastauksia hiilirajan säätömekanismista

Kysymyksiä ja vastauksia energiaverodirektiivin tarkistamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia kestävästä liikenteen infrastruktuurista ja polttoaineista

Paketin tietosivun arkkitehtuuri

Sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymätaulukko

Luonto- ja metsätiedotteet

Kuljetuksen tietolomake

Energiaa koskeva tietolomake

Rakennusten tietolomake

Toimialan tietolomake

Vetytiedote

Hiilirajan säätömekanismin tietolomake

Energiaverotuksen vihreämmän tietosivun tekeminen

Esite eurooppalaisen vihreän kaupan toteuttamisesta

katastrofit

Saksa myöntää tulvaresursseille rahoituksen, toiveet eloonjääneiden löytämisestä haalistuvat

Julkaistu

on

By

Ihmiset poistavat roskat ja roskat voimakkaiden sateiden seurauksena Bad Muenstereifelissä, Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa, Saksassa, 21. heinäkuuta 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen

Hätäapuviranomainen vaimensi keskiviikkona (21. heinäkuuta) toiveita löytää lisää eloonjääneitä Länsi-Saksan tulvien tuhoamien kylien raunioista, sillä kysely osoitti, että monet saksalaiset kokivat, että päättäjät eivät olleet tehneet tarpeeksi suojellakseen heitä, kirjoittaa Kirsti Knolle että Riham Alkousaa.

Ainakin 170 ihmistä kuoli viime viikon tulvissa, Saksan pahimmassa luonnonkatastrofissa yli puoli vuosisataa, ja tuhannet kadotettiin.

"Etsimme edelleen kadonneita henkilöitä, kun puhdistamme teitä ja pumppaamme vettä kellareista", kertoi teknisen avun federaation viraston (THW) apulaispäällikkö Sabine Lackner Redaktionsnetzwerk Deutschlandille.

Kaikki löydetyt uhrit ovat todennäköisesti kuolleita, hän sanoi.

Välitöntä helpotusta varten liittohallitus antaa aluksi hätäapua jopa 200 miljoonaa euroa (235.5 miljoonaa dollaria), ja valtiovarainministeri Olaf Scholz sanoi, että tarvittaessa voidaan antaa enemmän varoja.

Tämä lisätään vähintään 250 miljoonan euron arvosta, joka on annettava asianomaisille valtioille rakennusten ja vaurioituneiden paikallisten infrastruktuurien korjaamiseen ja kriisitilanteissa olevien ihmisten auttamiseen.

Scholz sanoi, että hallitus osallistuu infrastruktuurin, kuten teiden ja siltojen, uudelleenrakentamiseen. Vahinkojen koko laajuus ei ole selvä, mutta Scholz sanoi, että uudelleenrakentaminen edellisten tulvien jälkeen maksoi noin 6 miljardia euroa.

Sisäasiainministeri Horst Seehofer, joka vastusti oppositiopoliitikkojen pyyntöjä eroamaan tulvien korkeiden uhrien vuoksi, sanoi, että jälleenrakennukseen ei tule pulaa.

"Siksi ihmiset maksavat veroja saadakseen apua tällaisissa tilanteissa. Kaikkea ei voida vakuuttaa", hän kertoi tiedotustilaisuudessa.

Tulvien arvioidaan aiheuttaneen yli miljardi euroa vakuutettuja tappioita, vakuutusmatemaatikkoyhtiö MSK sanoi tiistaina.

Kokonaisvahinkojen odotetaan olevan paljon suurempia, koska vain noin 45 prosentilla Saksan asunnon omistajista on vakuutus, joka kattaa tulvavahingot, Saksan vakuutusalan järjestön GDV: n tietojen mukaan.

Talousministeri Peter Altmaier kertoi Deutschlandfunk radiosta avun olevan sisältää varoja yritysten auttamiseksi kuten ravintolat tai kampaamot korvaavat menetetyt tulot.

Tulvat ovat hallinneet poliittista asialistaa vajaat kolme kuukautta ennen syyskuussa pidettyjä kansallisia vaaleja ja herättäneet epämiellyttäviä kysymyksiä siitä, miksi Euroopan rikkain talous oli kiinni.

Kaksi kolmasosaa saksalaisista katsoo, että liittovaltion ja alueiden päättäjien olisi pitänyt tehdä enemmän suojellakseen yhteisöjä tulvilta, kertoi keskiviikkona saksalaisen Bild Bild -instituutin INSA-instituutin tutkimus.

Liittokansleri Angela Merkel vieraili tiistaina tuhoutuneessa Bad Muenstereifelin kaupungissa ja sanoi, että viranomaiset tarkastelevat sitä, mikä ei ole toiminut sen jälkeen, kun heitä syytetään laajalti siitä, ettei meteorologien säävaroituksista ole valmistautunut.

($ 1 = € 0.8490)

Continue Reading

katastrofit

Polvi syvälle viemäriin: Saksalaiset pelastajat kilpailevat terveystilanteen välttämiseksi tulva-alueilla

Julkaistu

on

By

Mies saa annoksen koronavirustaudin vastaista rokotetta (COVID-19) linja-autossa voimakkaiden sateiden aiheuttamien tulvien jälkeen Ahrweiler Bad Neuenahr-Ahrweilerissa, Rheinland-Pfalzin osavaltiossa, Saksassa, 20. heinäkuuta 2021. REUTERS / Christian Mang

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ja hätäpalvelut Saksassa lähettivät tiistaina hätätelineitä ja siirrettäviä rokotusautoja tulvien tuhoamille alueille yrittäen välttää kansanterveyden hätätilanteen, kirjoittaa Reuters TV, Thomas Escritt, Ann-Kathrin Weis että Andi Kranz.

Viime viikon hirvittävät tulvat tappoivat yli 160 ihmistä ja tuhosivat peruspalvelut Ahrweilerin alueen mäkisissä kylissä, jolloin tuhannet asukkaat olivat polven syvyydessä roskia ilman jätevettä tai juomavettä.

"Meillä ei ole vettä, meillä ei ole sähköä, meillä ei ole kaasua. WC: tä ei voida huuhdella", Ursula Schuch sanoi. "Mikään ei toimi. Et voi suihkua ... Olen melkein 80-vuotias ja en ole koskaan kokenut mitään sellaista."

Harvat asukkaat ovat kukoistavassa nurkassa yhdessä maailman rikkaimmista maista, ja asukkaiden ja avustustyöntekijöiden keskuudessa toistettiin laajaa epäuskoa tulvien aiheuttamaan kaaokseen.

Jos puhdistusoperaatio ei etene nopeasti eteenpäin, tulvien seurauksena tulee lisää sairauksia, aivan kuten monet olivat uskoneet, että koronaviruspandemia oli melkein lyöty, kun rotat tulivat juhlimaan pakastimien hävitettyä sisältöä.

Harvat elpymisen työntekijät pystyvät toteuttamaan sellaisia ​​infektioiden varotoimia, jotka ovat mahdollisia järjestäytyneemmissä olosuhteissa, joten alueelle on tullut liikkuvia rokotussuunnitelmia.

"Vesi on tuhonnut kaiken. Mutta ei pirun virusta", sanoi alueen rokotekoordinointipäällikkö Olav Kullak.

"Ja koska ihmisten on nyt työskenneltävä rinnakkain eikä heillä ole mahdollisuutta noudattaa mitään koronan sääntöjä, meidän on ainakin yritettävä antaa heille paras suoja rokotusten kautta."

Continue Reading

katastrofit

Merkel lähtee tulvavyöhykkeelle, jossa on valmiuteen liittyviä kysymyksiä

Julkaistu

on

By

Vaurioitunut silta B9-valtatiellä näkyy alueella, jossa voimakkaat sateet aiheuttavat tulvat, Sinzigissä, Saksassa, 20. heinäkuuta 2021. REUTERS / Wolfgang Rattay
Yleiskuva Lebenshilfe Hausista, hoivakodista alueella, joka kärsi rankkasateiden aiheuttamista tulvista, Sinzigissä, Saksassa, 20. heinäkuuta 2021. REUTERS / Wolfgang Rattay

Saksan liittokansleri Angela Merkel suuntasi tiistaina 20. heinäkuuta jälleen maan tulvaonnettomuusvyöhykkeelle. Hänen hallitusta piirittivät kysymykset siitä, kuinka päivää aikaisemmin ennustetut tulvat tarttuvat Euroopan rikkaimpaan talouteen. kirjoittaa Holger Hansen, Reuters.

Tulvat ovat tappaneet yli 160 ihmistä Saksassa sen jälkeen, kun viime viikolla on revitty kyliä, pyyhitty taloja, teitä ja siltoja korostamalla aukkoja siitä, kuinka varoitukset ankarasta säästä siirtyvät väestölle.

Koska maa on ollut noin 10 viikkoa poissa kansallisista vaaleista, tulvat ovat nostaneet Saksan johtajien kriisinhallintataidot esille, ja oppositiopoliitikot ehdottavat, että kuolonuhrien paljastama vakavia puutteita Saksan tulvalmiudessa.

Hallituksen virkamiehet hylkäsivät maanantaina (19. heinäkuuta) ehdotukset siitä, että he olivat tehneet liian vähän tulvien varautumiseen ja sanoivat, että varoitusjärjestelmät ovat toimineet. Lue lisää.

Eloonjääneiden etsimisen jatkuessa Saksa alkaa laskea pahimman luonnonkatastrofin taloudelliset kustannukset lähes 60 vuodessa.

Ensimmäisellä vierailullaan tulvan kärsimään kaupunkiin sunnuntaina (18. heinäkuuta) järkyttynyt Merkel oli kuvannut tulvan "kauhistuttavaksi" ja lupaavaksi nopeaa taloudellista apua. Lue lisää.

Tuhoutuneen infrastruktuurin uudelleenrakentaminen vaatii "suuria taloudellisia ponnisteluja" tulevina vuosina, asiakirjaluonnos osoitti tiistaina.

Välitöntä helpotusta varten liittohallitus aikoo antaa 200 miljoonaa euroa (236 miljoonaa dollaria) hätäapua rakennusten, vaurioituneiden paikallisten infrastruktuurien korjaamiseen ja kriisitilanteissa olevien ihmisten auttamiseen, keskiviikkona kabinettiin menevän asiakirjaluonnoksen mukaan.

Tämä tulee olemaan 200 miljoonan euron lisäksi, joka saadaan 16 osavaltiolta. Hallitus toivoo myös taloudellista tukea Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta.

Euroopan komission päällikkö Ursula von der Leyen kertoi lauantaina vierailullaan tulvista kärsineisiin Belgian osiin yhteisöille, jotka Eurooppa oli heidän kanssaan. "Olemme kanssasi surussa ja olemme kanssasi jälleenrakennuksessa", hän sanoi.

Etelä-Saksa on kärsinyt myös tulvista, ja Baijerin osavaltio antaa aluksi 50 miljoonaa euroa hätäapua uhreille, Baijerin pääministeri sanoi tiistaina.

Saksan ympäristöministeri Svenja Schulze kehotti lisäämään taloudellisia resursseja ilmastonmuutoksen aiheuttamien ääri-ilmiöiden estämiseksi.

"Nykyiset tapahtumat monissa paikoissa Saksassa osoittavat, millä voimalla ilmastonmuutoksen seuraukset voivat kohdata meitä kaikkia", hän kertoi Augsburger Allgemeine -lehdelle.

Tällä hetkellä hallitus on rajallinen, mitä se voi tehdä tukeakseen tulvien ja kuivuuden ennaltaehkäisyä perustuslailla, hän sanoi ja lisäsi kannattavansa ilmastonmuutokseen sopeutumisen kiinnittämistä perustuslakiin.

Asiantuntijoiden mukaan Luoteis-Eurooppaa viime viikolla kohdanneiden tulvien pitäisi toimia varoituksena siitä, että tarvitaan pitkäaikaista ilmastonmuutoksen estämistä. Lue lisää.

($ 1 = € 0.8487)

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa