Liity verkostomme!

CO2 päästöt

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen: EU: n tavoitteet ja toimenpiteet 

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Lue, mihin toimiin Euroopan unioni ryhtyy saavuttaakseen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet osana Fit for 55 in 2030 -pakettia.

EU:n ilmastonmuutostavoitteet

jotta Torjumaan ilmastonmuutosta, Euroopan parlamentti hyväksyi eurooppalaisen ilmastolain, joka nostaa EU:n vuoden 2030 päästöjen vähennystavoitteen vähintään 55 prosenttiin 40 prosentista ja tekee ilmastoneutraaliudesta oikeudellisesti sitovan vuoteen 2050 mennessä.

Ilmastolaki on osa Euroopan vihreä sopimus, EU:n tiekartta kohti ilmastoneutraalisuus. Ilmastotavoitteensa saavuttamiseksi Euroopan unioni on esittänyt kunnianhimoisen lainsäädäntöpaketin, joka tunnetaan nimellä Sopii 55-vuotiaille Vuonna 2030. Se sisältää 13 toisiinsa liittyvää tarkistettua lakia ja kuusi ehdotettua ilmasto- ja energialakia.

Tarkista faktoja ja lukuja ilmastonmuutoksesta Euroopassa.

Päästökauppajärjestelmä teollisuudelle

EU: n päästökauppajärjestelmän (ETS) tavoitteena on vähentää teollisuuden hiilipäästöjä pakottamalla yritykset pitämään CO2-tonnia kohti ne emittoivat. Yritysten on ostettava ne huutokauppojen kautta. Alalla on joitakin kannustimia innovaatioiden edistämiseksi.

Euroopan päästökauppajärjestelmä on maailman ensimmäinen merkittävä hiilimarkkina ja on edelleen suurin. Se säätelee noin 40% kaikista EU: n kasvihuonekaasupäästöistä ja kattaa noin 10,000 63 voimalaitosta ja tuotantolaitosta EU:ssa. EU työstää järjestelmän päivitystä päästökauppajärjestelmän mukauttamiseksi European Green Dealin päästövähennystavoitteisiin. Parlamentti haluaa, että päästökauppajärjestelmän alojen päästöt vähenevät 2030 prosenttia vuoteen 2005 mennessä vuoden 61 tasosta verrattuna Euroopan komission XNUMX prosentin ehdotukseen.

Lue lisää miten EU:n päästökauppajärjestelmä toimii ja miten sitä parhaillaan uudistetaan.

Liikenteen päästöjen vähentäminen

Mainos

Lentokoneiden ja alusten päästöt

Siviili-ilmailun osuus EU:n liikenteen hiilidioksidipäästöistä on 13,4 prosenttia. Parlamentti kannatti 2. kesäkuuta 8 ilmailun päästökauppajärjestelmän tarkistamista, jotta sitä sovellettaisiin kaikkiin lentoihin, jotka lähtevät Euroopan talousalueelta – joka koostuu EU:sta sekä Islannista, Liechtensteinista ja Norjasta – mukaan lukien lentoihin, jotka laskeutuvat alueen ulkopuolelle.

Mepit haluavat, että käytetystä ruokaöljystä, synteettisestä polttoaineesta tai jopa vedystä tulee vähitellen lentopolttoaineen normi. He haluavat, että toimittajat alkaisivat toimittaa kestävää polttoainetta vuodesta 2025 alkaen ja saavuttavat 85 prosenttia kaikesta lentopolttoaineesta EU:n lentoasemilla vuoteen 2050 mennessä.

Parlamentti haluaa myös nopeuttaa teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä laajentamalla päästökauppajärjestelmää meriliikenteeseen. Mepit haluavat merenkulkualan vähentävän laivojen kasvihuonekaasupäästöjä 2 prosentilla vuodesta 2025, 20 prosentilla vuodesta 2035 ja 80 prosentilla vuodesta 2050 alkaen vuoden 2020 tasosta. Leikkauksia olisi sovellettava aluksiin, joiden bruttovetoisuus on yli 5000 tonnia, mikä muodostaa 90 prosenttia hiilidioksidipäästöistä.

Lisää EU:n toimenpiteet lentokoneiden ja laivojen päästöjen vähentämiseksi.

Tiepäästöt autot

Henkilöautot ja pakettiautot tuottavat 15 prosenttia EU:n hiilidioksidipäästöistä. Parlamentti kannatti komission ehdotusta henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöttömyydestä vuoteen 2 mennessä ja päästöjen välitavoitteeksi vuodelle 2, joka on henkilöautojen 2035 prosenttia ja pakettiautojen 2030 prosenttia.

Lisätietoja uudesta Autojen CO2-tavoitteet.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien EU:n markkinoille vuonna 2035 tulevien uusien autojen tulee olla hiilidioksidipäästöttömiä. Nämä säännöt eivät vaikuta olemassa oleviin autoihin.

Lue lisää EU kieltää uusien bensiini- ja dieselautojen myynnin.

Siirtymisen päästöttömiin ajoneuvoihin tulee kulkea käsi kädessä kestävän polttoaineen kattavan infrastruktuurin kanssa. Mepit haluavat, että autojen sähkölatausalueita vähintään kerran 60 kilometriä kohden EU:n pääteiden varsille on vuoteen 2026 mennessä. vety huoltoasemat 100 kilometrin välein vuoteen 2028 mennessä.

Lue lisää miten EU haluaa lisätä kestävien polttoaineiden käyttöä.

Parlamentti hyväksyi hiilidioksidin hinnoittelun käyttöönoton tieliikenteessä ja lämmityksessä, jota yleensä kutsutaan ETS II:ksi. Mepit haluavat yritysten maksavan hiilidioksidin hinnan tuotteista, kuten polttoaineesta tai lämmitysöljystä, kun taas tavalliset kuluttajat vapautettaisiin verosta vuoteen 2029 asti.

Energia-alan päästöjen vähentäminen

Polttoaineen poltto aiheuttaa yli kolme neljäsosaa EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. Energiankulutuksen vähentäminen ja puhtaampien energialähteiden kehittäminen ovat avainasemassa EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja sen riippuvuuden vähentämisessä EU:n ulkopuolisista maista tulevasta tuonnista.

Kuluttaa vähemmän energiaa

Energiankulutuksen hillitsemiseksi eduskunta tuki syyskuussa 2022 energian loppukulutuksen vähentäminen vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä (kuten kotitalouksien sähkönkulutus) ja 42.5 % primäärienergian kulutuksesta (maan energian kokonaistarve, kuten sähkön tuottamiseen poltettu polttoaine).

Nykyään rakennusten lämmityksen ja jäähdytyksen osuus kaikesta EU:ssa kulutetusta energiasta on 40 prosenttia. Eduskunta valmistelee sääntöjä rakennusten energiatehokkuus tavoitteena nollapäästöinen rakennuskanta vuoteen 2050 mennessä. Säännöt sisältävät:

  • kunnostusstrategiat
  • EU:n kaikkien uusien rakennusten on oltava päästöttömiä vuodesta 2030 alkaen
  • asennuksen aurinkopaneelit on uudet rakennukset

Lue lisää EU:n suunnitelma energiankulutuksen vähentämiseksi.

Uusiutuvan energian lisääminen

Puhtaiden energialähteiden kehittäminen vaihtoehtoina fossiilisille polttoaineille auttaa myös EU:ta vähentämään päästöjä.

Tällä hetkellä yli 20 prosenttia EU:ssa kulutetusta energiasta tulee uusiutuvista lähteistä. Syyskuussa 2022 parlamentti vaati uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämistä 45 prosenttiin energiavalikoimassa vuoteen 2030 mennessä.

Joulukuussa 2022 mepit vaativat myös uusiutuvan energian voimaloiden lupien myöntämistä nopeammin, mukaan lukien aurinkopaneeleille ja tuulimyllyille.

Euroopan parlamentin jäsenet harkitsevat uusiutuvien vedyn ja merellä sijaitsevien uusiutuvien energialähteiden, kuten aaltovoiman, lisäämistä. EU-rahoitus maakaasuinfrastruktuurihankkeille lopetetaan vaiheittain ja rahat ohjataan vety- ja uusiutuvan energian infrastruktuureihin.

Lue lisää miten EU edistää uusiutuvan energian käyttöä.

Hiilen hinnoittelu tuontitavaroihin

Hiilirajan mukautusmekanismi rohkaisisi yrityksiä EU:ssa ja sen ulkopuolella vähentämään hiilidioksidipäästöjä asettamalla hiilen hinnan tiettyjen tuotteiden tuontiin, jos ne tulevat maista, joissa ilmastolainsäädäntö on vähemmän kunnianhimoinen. Sillä pyritään välttämään hiilivuotoa, jolloin teollisuus siirtää tuotantoa maihin, joissa kasvihuonekaasupäästöjä koskevat säännöt ovat vähemmän tiukat.

Osana Fit for 55 -pakettia Euroopan komissio ehdotti heinäkuussa 2021 hiilirajojen mukauttamismekanismia (CBAM), joka soveltaisi hiiliveroa tiettyjen EU:n ulkopuolisten tuotteiden tuontiin. Mepit haluavat, että se pannaan täytäntöön 1. tammikuuta 2023 alkaen siirtymäkaudella vuoden 2026 loppuun ja täysimääräisesti vuoteen 2032 mennessä.

Lue lisää hiilivuodon estämiseksi

Muiden alojen hiilidioksidipäästöjen torjunta

Alat, jotka eivät kuulu nykyisen päästökauppajärjestelmän piiriin – kuten liikenne, maatalousrakennukset ja jätehuolto – muodostavat edelleen noin 60 prosenttia EU:n kokonaispäästöistä. Komissio ehdotti näiden alojen päästöjä leikata 40% 2030illa verrattuna 2005iin.

Tämä tehdään sovitulla tavalla kansalliset päästötavoitteet ponnistuksen jakamista koskevassa asetuksessa. Kansalliset päästötavoitteet lasketaan maiden bruttokansantuotteen asukasta kohti. Alemman tulotason EU-maille tarjotaan tukea.

Fit for 55:ssä rakennukset ja maantiekuljetukset kuuluvat sekä työnjakoasetuksen että uuden päästökauppajärjestelmän piiriin.

Lue lisää päästövähennystavoitteet kullekin EU-maalle.

Metsien käyttö päästöjen talteenottoon

Metsät ovat luonnollisia hiilinieluja, eli ne sitovat ilmakehästä enemmän hiiltä kuin vapauttavat. EU:n metsät sitovat vuosittain lähes 7 prosenttia EU:n kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä. EU haluaa käyttää tätä valtaa ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Kesäkuussa 2022 mepit kannattivat hiilen imeytystavoitteen nostamista maaperän, puiden ja kasvien käyttöön liittyvillä aloilla. Tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi ennallistamalla kosteikkoja ja soita, istuttamalla uusia metsiä ja pysäyttämällä metsien hakkuut.

Lue lisää miten EU haluaa kehittää hiilinieluja.

Metsien hävittäminen on maailmanlaajuinen ongelma. Tästä syystä EU valmistelee asetusta, joka velvoittaa yritykset varmistamaan, ettei EU:hun tuotuja tuotteita ole tuotettu hakatulla tai huonontuneella maalla.

Lue lisää metsäkadon syistä ja siitä, miten EU puuttuu siihen.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa