Liity verkostomme!

Luonnon monimuotoisuus

Koska Taiwan on osa Gaian

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

TaiwanFlag_1302281970-tapahtumien aikana brittiläinen tutkija James Lovelock esitti Gaian hypoteesin, jonka mukaan maa on itsesääntelevä, monimutkainen järjestelmä ja että ihmiset muodostavat tämän elimen yhden elimen. Maapallon hyvinvointi riippuu siis ihmiskunnan kyvystä saavuttaa sopiva tasapaino taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen ja ympäristönsuojelun välillä.

Globaalin kylän vastuullisena jäsenenä Taiwan on jo kauan sitoutunut ja aktiivinen pyrkimyksissä puuttua ilmastomuutokseen ja varmistaa ekologinen kestävyys. Juuri viime vuonna hallitus on asettanut lakiin pitkän aikavälin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteensa, joka on osoitus Taiwanin halukkuudesta osallistua maailmanlaajuisiin pyrkimyksiin vähentää hiiltä. Euroopan kansakunnat, Yhdysvallat ja muut edistyneet maat ovat tunnustaneet sen tässä suhteessa toteuttamat toimenpiteet.

Hallitus julisti 1-heinäkuussa 2015 kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja hallintaa koskevan lain, jonka tarkoituksena on tarjota oikeusperusta Taiwanin pitkäaikaisille pyrkimyksille torjua ilmastomuutosta, vastata maailmanlaajuisten toimenpiteiden vaatimukseen hiilen vähentämiseksi ja tasoittaa tietä politiikan suunnittelulle ja resurssien sijoittamiselle taloudellisen muutoksen ja vähähiilisen yhteiskunnan kehittämisen nopeuttamiseksi. Laki antaa hallitukselle valtuudet ryhtyä toimiin kansallisten lieventämis- ja sopeutumisstrategioiden toteuttamiseksi.

Mainos

Ilmaisemalla selkeästi Taiwanin pitkän aikavälin päästövähennystavoite, määrittelemällä keskus- ja paikallishallinnon vastuut, asettamalla kasvihuonekaasupäästötavoitteet peräkkäisiksi viiden vuoden jaksoiksi ja tarjoamalla oikeusperustan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja hallintaa koskevan lain perustamiselle, antaa Taiwanille mahdollisuuden rakentaa asteittain päästöjä vähentävää kapasiteettiaan, jotta se pystyy paremmin vastaamaan ilmastonmuutokseen ja siirtymään vähähiiliseen aikakauteen. Taiwan on vastannut Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) Liman ilmastopyyntöön, ja se on tehnyt aloitteen julkaista aiottu kansallisesti määritelty panoksensa (Environmental Plan, National Definitioned Contribution), ympäristöympäristölain ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen mukaisesti ja johtamislaki.

Kuten INDC: ssä todetaan, Taiwanin tavoite on saavuttaa 50 prosentin vähennys tavalliseen tapaan vuoteen 2030 mennessä, mikä vastaa kasvihuonekaasupäästöjen alentamista 20 prosenttiin alle vuoden 2005 tason. Tämä on välitavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja hallintaa koskevan lain mukaisen pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi, jonka mukaan päästöt on vähennettävä 50 prosenttiin vuoden 2005 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Pitkän aikavälin tavoite on kunnianhimoinen, mutta saavutettavissa. Taiwan on jo toteuttanut merkittäviä toimia lieventämissitoumustensa täyttämiseksi. Näihin kuuluvat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja hallintaa koskevan lain, energianhallintolain ja uusiutuvien energialähteiden kehittämislain sekä näiden lakien mukaisesti toteutetut asiaankuuluvat politiikat, hankkeet ja ohjelmat. Nämä toimenpiteet on otettu käyttöön auttamaan yrityksiä vähentämään päästöjä, nopeuttamaan uusiutuvan energian kehittämistä ja edistämään kestävää kasvua. Kansallisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi hallitus aikoo myös osallistua kansainvälisiin markkinamekanismeihin. Vuosien ponnistelujen jälkeen kansainväliset ilmastonmuutosneuvottelut ovat saavuttaneet kriittisen vaiheen.

Pariisissa 21-marraskuusta 30-joulukuussa pidettävän UNFCCC: n osapuolien konferenssin 11st-kokouksessa keskustelujen odotetaan johtavan uuteen ilmastomuutossopimukseen, joka kattaa kaikki yleissopimuksen allekirjoittajat. Toimenpiteet, jotka Taiwan on Gaian osana toteuttaneet, ovat tähän mennessä korostaneet sitoutumistaan ​​vastaamaan vastuuseensa vastuullisena globaalina kansalaisena, saavuttamaan tarkoituksenmukainen osallistuminen ilmastomuutosta koskeviin sopimuksiin ja luomaan vauraan ja kestävän maailman tuleville sukupolville.

Mainos

Ministeri Kuo-Yen Wei, Yuanin ympäristönsuojeluhallinnon johtaja, Kiinan tasavalta (Taiwan)

Luonnon monimuotoisuus

BIOSWITCH-tutkimus analysoi biopohjaisten tuotteiden irlantilaisia ​​ja hollantilaisia ​​kuluttajanäkymiä

Julkaistu

on

BIOSWITCH, eurooppalainen projekti, jonka tarkoituksena on lisätä tuotemerkkien omistajien tietoisuutta ja kannustaa heitä käyttämään tuotteissaan biopohjaisia ​​fossiilipohjaisten ainesosien sijaan, on tehnyt tutkimusta ymmärtääkseen biopohjaisten tuotteiden kuluttajien käyttäytymistä ja näkökulmia. Tutkimus koostui kvantitatiivisesta tutkimuksesta 18-75-vuotiaiden kuluttajien keskuudessa Irlannissa ja Alankomaissa saadakseen ymmärrystä biopohjaisten tuotteiden kuluttajanäkymistä. Kaikki tulokset analysoitiin, verrattiin ja koottiin vertaisarvioituun artikkeliin, josta voi tutustua tässä linkissä.

"Kuluttajien paremman käsityksen ymmärtäminen biopohjaisista tuotteista on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan edistää fossiilipohjaisesta biopohjaiseen teollisuuteen siirtymistä, tukea Euroopan siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja auttaa saavuttamaan keskeiset kestävän kehityksen tavoitteet ”Sanoi James Gaffey, Munsterin teknillisen yliopiston pyöreän biotalouden tutkimusryhmän johtaja. Jotkut tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista osoittavat, että molempien maiden kuluttajilla on suhteellisen myönteiset näkymät biopohjaisista tuotteista, ja irlantilaiset kuluttajat ja etenkin irlantilaiset naiset osoittavat hieman positiivisemman aseman.

Irlantilaisilla kuluttajilla on myös hieman myönteisempi käsitys siitä, että heidän kuluttajavalintansa voivat olla hyödyllisiä ympäristölle ja ovat yleensä halukkaampia maksamaan ylimääräistä biopohjaisista tuotteista. Molempien maiden kuluttajat ilmoittivat hinnan keskeiseksi tekijäksi, joka vaikuttaa biopohjaisten tuotteiden ostoon, ja noin puolet haastatelluista ei halua maksaa enemmän biopohjaisista tuotteista. Samoin molempien maiden kuluttajat ostavat todennäköisimmin biopohjaisia ​​tuotteita samoista tuoteryhmistä, joista tärkeimmät ovat pakkaustuotteet, kertakäyttötuotteet sekä puhdistus-, hygienia- ja saniteettituotteet.

Mainos

Vihreä palkkio maksetaan todennäköisesti luokista, kuten kertakäyttötuotteet, kosmetiikka ja henkilökohtainen hoito. Molempien maiden kuluttajat pitävät ympäristön kestävyyttä tärkeänä tekijänä valittaessa tuotteita; Biohajoavien ja kompostoitavien kaltaisilla termeillä on kuitenkin suurempi painoarvo kuin biopohjaisilla termeillä kuluttajien keskuudessa, mikä osoittaa, että on tehtävä enemmän työtä kuluttajien tietämyksen ja biopohjaisten tuotteiden ymmärtämisen parantamiseksi. Tästä huolimatta yleinen viite kuluttajien suosimasta biopohjaisista tuotteista fossiilipohjaisiin tuotteisiin oli selvä, koska 93% irlantilaisista vastaajista ja 81% hollantilaisista sanoi haluavansa mieluummin ostaa biopohjaisia ​​tuotteita
Tämä projekti on saanut rahoitusta Bio Based Industries -yritykseltä (JU) Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro 887727 nojalla eikä fossiilisiin tuotteisiin. Lähes puolet heistä oli jopa halukas maksamaan hieman enemmän biopohjaisista vaihtoehdoista.

"Oli hienoa huomata kuluttajien suhtautuminen myönteisesti biopohjaisiin tuotteisiin", sanoi John Vos, vanhempi konsultti ja eurooppalainen projektipäällikkö BTG Biomass Technology Groupissa. "Toivomme, että tämän tutkimuksen tulokset ovat perusta aiheen jatkokäsittelylle ja stimuloivat biopohjaisten tuotteiden markkinoita puuttumalla epävarmuustekijöihin kuluttajien kysynnässä Irlannissa ja Alankomaissa."

Tietoja BIOSWITCHista

Mainos

BIOSWITCH on biopohjaisen teollisuuden yhteisyrityksen (BBI JU) rahoittama aloite Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelmasta, jonka kokonaisbudjetti on miljoona euroa. Hanketta koordinoi suomalainen CLIC Innovation -yksikkö, ja sen muodostaa monialainen konsortio, johon kuuluu kahdeksan kumppania kuudesta eri maasta. Kumppaneiden profiileihin kuuluu neljä teollisuusklusteria: CLIC Innovation, Corporación Tecnológica de Andalucía, Flanderin FOOD ja Food & Bio Cluster Denmark; kaksi tutkimus- ja teknologiaorganisaatiota: Munsterin teknillinen instituutti ja VTT; ja kaksi pk-yritystä: BTG Biomass Technology Group ja Sustainable Innovations.

Continue Reading

Luonnon monimuotoisuus

Julkinen kuulemistilaisuus biologisen monimuotoisuuden häviämisen ja pandemioiden, kuten COVID-19, välisestä yhteydestä 

Julkaistu

on

Parlamentin kuulemistilaisuus aiheesta "Kuudennen joukkojen sukupuuttoon ja pandemioiden riskin kasvamiseen: Mikä rooli EU: n biologista monimuotoisuutta koskevassa strategiassa vuoteen 2030" pidetään tänään (14. tammikuuta).

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan järjestämässä kuulemistilaisuudessa käsitellään biologisen monimuotoisuuden vähenemistä ja sitä, missä määrin tämä lisää maankäytön muutoksista, ilmastonmuutoksesta ja villieläinten kaupasta johtuvia pandemioiden riskiä. Keskustellaan roolista, joka EU: n biologisen monimuotoisuuden strategialla vuodelle 2030 voisi olla biologisen monimuotoisuuden häviämisen torjunnassa ja EU: n ja maailmanlaajuisen sitoutumisen lisäämisessä biologiseen monimuotoisuuteen.

Biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevä hallitustenvälinen foorumi pääsihteeri tri Anne Larigauderie ja Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja tohtori Hans Bruyninckx avaavat julkisen kuulemistilaisuuden.

Yksityiskohtainen ohjelma on saatavana tätä.

Voit seurata kuulemistilaisuutta livenä tätä tänään 9h.

Mainos

EU: n biologista monimuotoisuutta koskeva strategia vuoteen 2030

Torstaina iltapäivällä jäsenet keskustelevat esittelijän mietintöluonnoksesta César Luena (S&D, ES), joka vastaa Komission biologista monimuotoisuutta koskeva strategia vuodelle 2030 ja on tyytyväinen strategian kunnianhimoiseen tasoon. Mietintöluonnoksessa korostetaan, että kaikkiin tärkeimpiin luonteenmuutoksen aiheuttajiin on puututtava, ja ilmaistaan ​​huoli maaperän huonontumisesta, ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja pölyttäjien määrän vähenemisestä. Siinä käsitellään myös rahoituksen, valtavirtaistamisen ja biologisen monimuotoisuuden hallintakehyksen kysymyksiä, vaaditaan vihreään Erasmus-ohjelmaan, joka keskittyy ennallistamiseen ja säilyttämiseen, ja korostetaan kansainvälisen toiminnan tarvetta, myös merien hallinnoinnin osalta.

Voit seurata valiokunnan kokousta livenä tätä alkaen 13h15.

Lisätietoja 

Mainos
Continue Reading

Luonnon monimuotoisuus

Yksi planeetan huippukokous: Presidentti von der Leyen vaatii kunnianhimoista, globaalia ja peliä muuttavaa sopimusta biologisesta monimuotoisuudesta

Julkaistu

on

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen osallistui 11. tammikuuta videokonferenssin kautta biologista monimuotoisuutta koskevaan yhden planeetan huippukokoukseen. Presidentti von der Leyen korosti puheenvuorossaan, että "2021 on vuosi, jolloin maailma kääntää uuden lehden planeetallemme" tämän vuoden toukokuussa pidetyssä COP15-konferenssissa Lumingissa Kunmingissa. Hän vaati "kunnianhimoista, globaalia ja COP15: ssä laadittava muuttuvan pelinmuutos Pariisin tyyliin, koska tämä ei koske vain kestävää kehitystä, vaan myös tasa-arvoa, turvallisuutta ja elämänlaatua. Presidentti toisti Euroopan halun näyttää tietä ja tuoda mahdollisimman monta kumppania Presidentti von der Leyen puhui myös biologisen monimuotoisuuden häviämisen ja COVID-19: n välisestä yhteydestä: "Jos emme ryhdy kiireesti toimiin suojellaksemme luontoa, voimme olla jo alussa Pandemioiden aikakaudesta. Mutta voimme tehdä asialle jotain. Se tarvitsee yhteisiä maailmanlaajuisia toimia ja paikallista kestävää kehitystä. Ja samalla kun teemme yhteistyötä "yhden planeettamme" hyväksi, meidän on tehtävä yhteistyötä "yhden terveyden" hyväksi. "

Ursula von der Leyen kertoi Ranskan, Yhdistyneiden Kansakuntien ja Maailmanpankin isännöimässä huippukokouksessa, kuinka komissio työskentelee biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi: "Tämä osoittaa, että uuden luonnonlehden kääntäminen riippuu paikallisesta toiminnasta ja globaalista toiminnasta. kunnianhimo. Siksi lisäämme Euroopan vihreän sopimuksen avulla omaa toimintaamme ja tavoitteitamme - sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Uusi, vihreämpi yhteinen maatalouspolitiikka auttaa meitä suojelemaan toimeentuloa ja elintarviketurvaa - samalla kun suojelemme luontoa ja ilmastoa. " Lopuksi hän muistutti osallistujia Euroopan "velvollisuudesta varmistaa, että sisämarkkinamme eivät aja metsien hävitystä paikallisyhteisöissä muualla maailmassa".

Katso puhetta tätä, lue se kokonaan tätä. Lue lisää komission työstä planeettamme biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi tätä.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa