Liity verkostomme!

Eläinten hyvinvointi

Kysymyksiä ja vastauksia villieläinten laittoman

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

11052012_AP110522013959_600Kuinka suuri villieläinten salakuljetusongelma on?

Kuten muussakin laittomassa toiminnassa, on mahdotonta antaa tarkkaa lukua villieläinten kaupan laajuudesta ja arvosta. Mutta ei ole epäilystäkään siitä, että se on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Se on nyt miljoonan euron rikollinen liiketoiminta, joka vaikuttaa lukuisiin lajeihin ympäri maailmaa. Norsunluu norsu, sarvikuono, tiikerituotteet, trooppinen puu ja hain evät ovat tärkeimpiä mustilla markkinoilla löydettyjä villieläintuotteita, mutta kyse on myös monista muista lajeista, mukaan lukien matelijat, linnut ja pangoliinit. Rikollisryhmät osallistuvat yhä enemmän villieläinten kauppaan, josta on tullut kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus, joka muistuttaa yhä enemmän ihmiskauppaa, huumeita ja ampuma-aseita.

Mikä on villieläinten salakuljetuksen viimeaikaisen nousun takana?

Mainos

Keskeinen tekijä on lisääntynyt villieläintuotteiden kysyntä etenkin Aasiassa, joka on nostanut hintoja jyrkästi. Kiina on norsunluun tärkein kohde ja sarvikuonon torvi Vietnam. Kansainvälinen yhteisö on tunnustanut kiireellisen tarpeen puuttua ongelman kysyntäpuoleen, mutta toistaiseksi on tehty vain vähän konkreettisia toimia. Muita tekijöitä ovat köyhyys, korruptio, täytäntöönpanon resurssien puute, alhaiset seuraamustasot ja epävakaus tietyillä maailman alueilla, joihin villiluonnon kauppa vaikuttaa, etenkin Keski-Afrikassa.

Miksi villieläinten salakuljetus on huolenaihe EU: lle?

Villieläinten laiton kauppa on yksi vakavimmista uhista biologiselle monimuotoisuudelle. Salametsästäminen ja siihen liittyvä laiton kauppa vaarantavat suoraan useiden lajien säilymisen luonnossa. Kauppa heikentää myös monia keskeisiä tavoitteita EU: n ulkopolitiikassa ja kehitysavussa, mukaan lukien kestävä kehitys, oikeusvaltio, hyvä hallintotapa sekä rauha ja vakaus.

Mainos

EU on myös merkittävä laittomien luonnonvaraisten tuotteiden markkinat, ja EU: n lentokentät ja satamat ovat tärkeitä kauttakulkupisteitä etenkin Afrikan ja Aasian välillä. Laittomia villieläintuotteita viedään myös EU: n jäsenvaltioista, sekä muihin jäsenvaltioihin että kolmansiin maihin. Joka vuosi EU: ssa ilmoitetaan joitain 2500-luokan merkittäviä villieläintuotteiden takavarikointeja.

Europolin viimeaikaisten tietojen mukaan ympäristörikollisuuden uhkien arviointi, uhanalaisten lajien laiton kauppa on kasvava uhka EU: ssa, kun järjestäytyneet rikollisryhmät kohdistuvat yhä enemmän villieläimiin. Villieläinten kauppaan osallistuvat järjestäytyneet rikollisryhmät käyttävät lahjontaa, rahanpesua ja väärennettyjä asiakirjoja helpottaakseen ihmiskauppaa. Tämän järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttaman vaikutuksen yleiseen sisäiseen turvallisuuteen lisäksi tautien leviämisen aiheuttama kansanterveys on vaarassa, koska eläimet salakuljetetaan EU: hun terveysvalvonnan ulkopuolella.

Mitä toimenpiteitä EU: ssa on käytössään ongelman torjumiseksi?

EU: lla on tiukat säännöt uhanalaisten lajien kaupalle, nimeltään EU Wildlife elinkeinolaki. Direktiivi Ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin vaatii kaikkia jäsenvaltioita varmistamaan, että villieläinten laitonta kauppaa pidetään rikoksena kansallisessa lainsäädännössään, ja säätämään tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista rikosoikeudellisista seuraamuksista. Jotkut järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevat EU: n tason horisontaaliset välineet voivat myös olla hyödyllisiä välineitä kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten yhteistyölle villieläinten salakuljetuksissa.

Komission johtama EU: n lainvalvontaryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa ja kokoaa yhteen kaikkien EU: n jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset, Europolin, Eurojustin, Maailman tullijärjestön ja muut järjestöt edistääkseen yhteistyötä laittomien villieläinten kauppaan liittyvissä tapauksissa.

Lisäksi ei-sitovassa komission suosituksessa esitetään toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden olisi toteutettava tehostaakseen ponnistelujaan laittoman kaupan torjumiseksi, mukaan lukien riittävän tiukat seuraamukset villieläinten kauppaa koskevista rikoksista, tiiviimpi yhteistyö ja tiedonvaihto jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä. samoin kuin kolmansien maiden ja asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen kanssa tai tarpeen lisätä yleisön tietoisuutta villieläinten laittoman kaupan kielteisistä vaikutuksista.

Mitä EU on tähän mennessä tehnyt torjuakseen villieläinten salakuljetusta maailmanlaajuisesti?

EU: lla on aktiivinen rooli Uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES), jonka tarkoituksena on varmistaa, että noin 35 000 suojellun eläin- ja kasvilajin kansainvälinen kauppa ei uhkaa niiden selviytymistä. Komissio esitti äskettäin ehdotuksen EU: n liittymisestä yleissopimukseen tarkoituksena vahvistaa entisestään sen roolia luonnonvaraisten laittoman kaupan vastaisen vahvan maailmanlaajuisen toiminnan tukijana.

EU käyttää kauppapolitiikan välineitä myös monenkeskisten ympäristösopimusten, kuten CITES-sopimuksen, täytäntöönpanon parantamiseen. Määräykset sisältyvät säännöllisesti kolmansien maiden kanssa tehtäviin EU: n vapaakauppasopimuksiin, ja kehitysmaat, jotka ratifioivat ja panevat täytäntöön kestävää kehitystä ja hyvää hallintotapaa koskevat kansainväliset yleissopimukset (CITES mukaan lukien), hyötyvät kaupan lisäetuuksista yleisen tullietuusjärjestelmän erityisjärjestelyn kautta. (GSP +).

Viime vuosikymmeninä EU on tukenut suurta määrää ohjelmia auttaakseen kehitysmaita torjumaan villieläinten salakuljetusta. Pelkästään Afrikassa EU on sitoutunut yli 500 miljoonaa euroa biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen kuluneiden 30-vuosien aikana, ja käynnissä olevien hankkeiden arvo on noin 160 miljoonaa euroa. Laaja joukko hallintotavan ja oikeusvaltion vahvistamiseen välillisesti liittyviä hankkeita auttaa myös parantamaan täytäntöönpanovalmiuksia.

Joitakin viimeaikaisia ​​hankkeita, joiden tarkoituksena on erityisesti torjua villieläinten salakuljetusta:

  • EU on tärkein avunantaja (1.73 miljoonaa euroa) villirikosten torjuntaa käsittelevälle kansainväliselle konsortiolle, joka koostuu CITES: stä, Interpolista, UNODC: stä, Maailmanpankista ja Maailman tullijärjestöstä. Tämä konsortio keskittyy täytäntöönpanotoimien kansainväliseen koordinointiin ja vahvistaa täytäntöönpano- ja noudattamisvalmiuksia esimerkiksi kannustamalla maita käyttämään villieläinten ja metsärikollisuuden analyyttistä työkalupakkia.
  • Joulukuussa 2013 komissio hyväksyi rahoituksen MIKES-hankkeelle (norsujen minimointi norsujen ja muiden uhanalaisten lajien laittoman tappamisen minimoimiseksi) tuella 12.3 miljoonaa euroa. Ohjelma seuraa aiempaa ohjelmaa elefanttien laittoman tappamisen seuraamiseksi (MIKE). CITES-sihteeristölle on annettu yhteensä 12 miljoonan euron avustus, joka kattaa Afrikan ja Aasian 71-sivustot. Uudessa ohjelmassa painotetaan enemmän täytäntöönpanoa, ja se sisältää myös muita uhanalaisia ​​lajeja Karibian ja Tyynenmeren alueilla.

Komissio pyrkii varmistamaan, että kehitysyhteistyövälineiden ohjelmasuunnittelussa on käytettävissä riittävästi varoja seuraavien seitsemän vuoden aikana, jotta voidaan auttaa kehitysmaita villieläinten salakuljetuksen torjunnassa ja parantaa kansainvälistä yhteistyötä.

Mitä muut EU: n toimielimet ja kansainvälinen yhteisö tekevät ongelmasta?

Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselma villieläinrikoksista 15illa tammikuun 2014. Kansainvälisellä tasolla villieläinten kauppa on saanut huomion useilla tärkeillä foorumeilla viime vuoden aikana. YK: n yleiskokous on ilmaissut syvän huolensa. G8-johtajat ovat sitoutuneet laittoman villieläinkaupan torjunta kesäkuussa 2013. Vain viime viikolla turvallisuusneuvosto hyväksyi ensimmäistä kertaa kohdistetut seuraamukset niitä vastaan, jotka tukevat aseellisia ryhmiä tai rikollisia verkostoja Keskeinen Afrikan tasavalta ja Kongon demokraattisessa tasavallassa villieläinten ja luonnonvaraisten tuotteiden laittoman hyväksikäytön kautta.

Myös yksittäiset jäsenvaltiot ovat olleet aktiivisia. Saksa ja Gabon (ei jäsenvaltio…) järjestivät erityisen kokouksen viimeisen YK: n yleiskokouksen ministeriviikolla; Presidentti Hollande johti villieläinten kauppaa koskevaa pyöreää pöytää pöydässä viime joulukuussa järjestetyn Elysee-rauhan ja turvallisuuden huippukokouksen yhteydessä Afrikassa. ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus järjestävät pääministeri Cameronin johtaman huippukokouksen 13 helmikuussa 2014.

Euroopan komissio tukee näitä aloitteita pyrkiessään koko EU: n jatkuvaan vahvaan rooliin villieläinten laittoman kaupan vastaisissa maailmanlaajuisissa ponnisteluissa.

Miksi komissio ei nyt ehdota konkreettisia lisätoimenpiteitä?

Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen siitä, kuinka EU voi olla tehokkaampi villieläinten salakuljetuksen torjunnassa. Ennen kuin päätetään seuraavista vaiheista, komission on arvioitava huolellisesti voimassa olevat toimenpiteet, yksilöitävä mahdolliset puutteet ja harkittava tämän kuulemisen tuloksia, joiden olisi myös autettava lisäämään tietoisuutta villieläinten kaupasta perinteisten ympäristöympäristöjen ulkopuolella.

EU pysyy tietenkin aktiivisena kuulemisen aikana. Komissio ottaa systemaattisesti esiin kysymyksen poliittisissa ja kaupallisissa kahdenvälisissä suhteissa keskeisten maiden, kuten Kiinan, Vietnamin ja Thaimaan, kanssa. Se on myös alue, josta keskustellaan Yhdysvaltojen kanssa transatlanttisen kauppa- ja sijoituskumppanuuden (TTIP) puitteissa.

Katso myös IP / 14 / 123

eläinkokeet

Euroopan parlamentti äänestää eläimettömästä tutkimuksesta, testauksesta ja koulutuksesta

Julkaistu

on

Jokainen, joka tuntee Ralphin, testikanin maskotin, joka on Draize -silmien ärsytystestin kohteena kosmetiikkalaboratorioissa ja kärsii sokeudesta, ihmettelee, kuinka tällainen julmuus on edelleen hyväksyttävää kehittyneen tieteen ja tekniikan aikakaudella. The Pelasta Ralph video levisi ympäri maailmaa ja siitä tuli todennäköisesti syy siihen, miksi Meksiko liittyi hiljattain osavaltioiden joukkoon, joka kielsi eläinkokeet kosmetiikassa. Niin teki EU myös vuonna 2013. EU aikoo mennä vielä pidemmälle hyväksymällä tällä viikolla päätöslauselman "koordinoidusta unionin tason toiminnasta, jolla helpotetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, testauksessa ja koulutuksessa" ( 15. syyskuuta), Kirjoittaa Eli Hadzhieva.

Vaikka EU kannustaa käyttämään muita kuin eläinmenetelmiä, kuten uutta elin-sirutekniikkaa, tietokonesimulaatioita ja ihmissolujen kolmiulotteisia viljelmiä, tutkimukset osoittavat, että arkaaiset menetelmät, kuten ”3 prosentin tappava annos”, tappavat puolet miljoonista koe -eläimistä on edelleen laajalti käytössä. Lisäksi todisteet osoittavat yhä enemmän, että jotkut eläimet, kuten kanit ja jyrsijät, ovat täysin erilaisia ​​lajeja kuin ihmiset, jotta niitä voidaan pitää luotettavina välittäjinä ihmisten terveyden suojelemiseksi kemiallisilta riskeiltä. Esimerkiksi aamupahoinvoinnin, leukemian ja hepatiitti B: n hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten talidomidi, TGN50 tai fialuridiini, osoittautuivat täysin turvallisiksi eläimille, mutta ihmiset eivät voineet sietää niitä.

Euroopan komission mukaan eurooppalainen kestävän kehityksen kemikaalistrategia lisäsi tukea muiden kuin eläinten menetelmien (NAM) käytölle kemikaalien riskinarvioinnissa, erityisesti useiden Horisontti 2020 -hankkeiden yhteydessä (ASPIS-klusteri, johon kuuluu RISK-HUNT3R, ONTOX- ja PrecisionTOX -hankkeet), tulevat REACH- ja kosmetiikka -asetuksen tarkistukset, eurooppalaisen kumppanuuden uusi hanke, joka koskee vaihtoehtoisia lähestymistapoja NAM: ien käyttöön riskinarvioinnissa, PARC, jonka tavoitteena on siirtyä seuraavan sukupolven riskinarviointiin ja strategiseen tutkimus- ja innovaatio -ohjelmaan . Myös muiden kuin eläinten ja innovatiivisten kemikaaliturvallisuuden lähestymistapojen maailmanlaajuinen hyväksyminen on OECD: n asialistalla.

Mainos

Web-seminaari, jonka järjestivät 9. syyskuuta EU: n ToxRisk ja PATROLS, kaksi EU: n H2020-ohjelmasta rahoitettua monen sidosryhmän hanketta, havainnollistivat nykyisten in vitro (koeputkikokeet) ja in silico (tietokonesimuloidut kokeet) vaarojen havaitsemisen rajoituksia esittelemässä uutta työkalupakkia kemikaalien ja nanomateriaalien arvioimiseksi ilman eläimiä. EU-ToxRisk-projektikoordinaattori Bob van der Water Leidenin yliopistosta korosti visiotaan "ajaa toksikologian paradigman muutosta kohti eläimetöntä, mekanismipohjaista integroitua lähestymistapaa kemikaaliturvallisuuden arviointiin" vakiintuneen NAM-työkalupakin avulla, joka perustuu in vitro ja in vitro silico -työkaluja ja uuden sukupolven NAM -työkalupakkiosia. Hän korosti kehittyneitä uusia testausjärjestelmiä, kuten CRISPR-pohjaisia ​​fluoresoivia reporttereita kantasoluissa, kantasoluista johdettua monen maksan solumallia, sairaita maksan mikrokudoksia ja neljän elimen sirua samalla kun hän korosti, että NAM: t olisi nopeasti sisällytettävä sääntelyyn testauskehyksiä.

Shareen Doak, PATROLS -koordinaattori Swansean yliopistosta korosti tietämystä puutteista realististen suunniteltujen nanomateriaalialtistusten (ENM) pitkäaikaisista vaikutuksista ihmisille ja terveydelle. "Nämä menetelmät on räätälöity ymmärtämään paremmin ihmisten ja ympäristön vaarat, ja ne tulisi toteuttaa osana EU: n turvallista ja kestävää suunnittelustrategiaa eläinkokeiden tarpeen minimoimiseksi", hän sanoi.

”Suurin haaste on NAM: ien hyväksyminen ja toteuttaminen. Normaalit validointivaatimukset ovat liian pitkiä ja NAM: ien sovellettavuusalue on määritettävä uusien kehittyvien tekniikoiden perusteella ”, hän lisäsi.

Mainos

Aiemmassa lausunnossaan ASPIS-klusteri ilmaisi tukensa Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitykselle, jossa se kuvataan "oikea-aikaiseksi nopeuttaa siirtymistä eläimistä vapaaksi ja täyttää EU: n tavoite johtaa seuraavan sukupolven riskinarviointiin Euroopassa ja maailmanlaajuisesti" suhtautumalla myönteisesti EU: n pyrkimyksiin, "jotka muuttuvat sääntely- ja teollisuuskäytännöiksi, jotka suojelevat paremmin ihmisten terveyttä ja ekosysteemejä ja mahdollistavat vaarallisten aineiden tunnistamisen, luokittelun ja lopulta poistamisen ympäristöstä".

Verkkoseminaarin moderaattori Tilly Metz (vihreät, Luxemburg), joka myös varjostaa Euroopan parlamentin päätöslauselmaa, sanoi toivovansa, että lopullinen päätöslauselma sisältää seuraavat elementit: ”Konkreettiset vaiheet eläinkokeiden lopettamiseksi, tarkat etenemissuunnitelmat ja tutkimukset, EU: n virastojen, kuten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ja Euroopan kemikaaliviraston, koordinoimaa lähestymistapaa ja uusien kehittyneiden menetelmien nopea käyttöönotto.

Tämä antaa paljon ajattelemisen aihetta päätöksentekijöille Ralphille ja hänen eläin- ja ihmisystävilleen. On aika, että sanat muuttuvat teoiksi ja sääntely-ympäristö kehittyy uusien todellisuuksien mukaisesti kentällä ja antaa samalla hengitystilaa näille lupaaville ja turvallisille eläimistä vapaille tekniikoille omaksumalla ja käyttämällä dynaamista lähestymistapaa. Tämä ei ainoastaan ​​salli meidän saavuttaa vihreän sopimuksen saastuttamattomia tavoitteita, vaan tarjoaa myös "myrkyttömän ympäristön" sekä eläimille että ihmisille.

Continue Reading

Eläinten hyvinvointi

Antibioottien käyttö eläimillä vähenee

Julkaistu

on

Antibioottien käyttö on vähentynyt ja on nyt vähäisempää elintarviketuotantoeläimissä kuin ihmisillä, sanoo PDF-kuvake viimeisin raportti julkaisema Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC).

Yhden terveyden lähestymistapaa noudattaen kolmen EU: n viraston raportti esittää tietoja antibioottien kulutuksesta ja antibioottien kehityksestä mikrobilääkeresistenssin (AMR) Euroopassa vuosina 2016--2018.

Ruoantuotantoon tarkoitettujen eläinten antibioottien käytön merkittävä väheneminen viittaa siihen, että maakohtaiset toimenpiteet käytön vähentämiseksi ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Polymyksiineiksi kutsuttujen antibioottien luokan, joka sisältää kolistiinia, käyttö lähes puolittui vuosien 2016 ja 2018 välillä elintarviketuotantoeläimissä. Tämä on positiivinen kehitys, koska polymyksiinejä käytetään myös sairaaloissa monilääkeresistentteillä bakteereilla infektoituneiden potilaiden hoidossa.

Mainos

Kuva EU: ssa on erilainen - tilanne vaihtelee huomattavasti maittain ja antibioottiluokittain. Esimerkiksi aminopenisilliinejä, kolmannen ja neljännen sukupolven kefalosporiineja ja kinoloneja (fluorokinoloneja ja muita kinoloneja) käytetään enemmän ihmisillä kuin elintarviketuotantoeläimillä, kun taas polymyksiinejä (kolistiini) ja tetrasykliinejä käytetään enemmän elintarviketuotantoeläimissä kuin ihmisillä .

Yhteys antibioottien käytön ja bakteeriresistenssin välillä

Raportti osoittaa, että karbapeneemien, kolmannen ja neljännen sukupolven kefalosporiinien ja kinolonien käyttö ihmisillä liittyy resistenssiin näille antibiooteille Escherichia coli ihmisten infektiot. Samanlaisia ​​assosiaatioita havaittiin elintarviketuotantoeläimille.

Mainos

Raportissa tunnistetaan myös yhteydet eläinten mikrobilääkkeiden kulutuksen ja elintarviketuotantoeläinten bakteerien AMR: n välillä, mikä puolestaan ​​liittyy ihmisten bakteerien AMR: ään. Esimerkki tästä on Kampylobakteeri spp. bakteerit, joita esiintyy elintarviketuotantoon käytettävissä eläimissä ja jotka aiheuttavat elintarvikkeilla tarttuvia infektioita ihmisillä. Asiantuntijat löysivät yhteyden näiden bakteerien vastustuskyvystä eläimillä ja samojen bakteerien resistenssin välillä ihmisillä.

AMR: n torjunta yhteistyöllä

AMR on merkittävä maailmanlaajuinen kansanterveysongelma, joka aiheuttaa vakavan taloudellisen taakan. EFSA: n, EMA: n ja ECDC: n yhteistyön avulla toteutettu yhden terveyden lähestymistapa ja tässä raportissa esitetyt tulokset edellyttävät jatkuvia toimia AMR: n torjumiseksi kansallisella, EU: n ja maailmanlaajuisella tasolla terveydenhuollon aloilla.

Lisätietoja

Continue Reading

Eläinten hyvinvointi

Häkkikauden lopetus - historiallinen päivä eläinten hyvinvoinnille

Julkaistu

on

Věra Jourová, arvoista ja avoimuudesta vastaava johtaja

Euroopan komissio ehdotti tänään (30. kesäkuuta) lainsäädännöllistä vastausta Eurooppalaisen kansalaisaloitteen (End the Cage Age) lopettamiseen, jota tuki yli miljoona eurooppalaista 18 eri valtiosta.

Komissio hyväksyy lainsäädäntöehdotuksen vuoteen 2023 mennessä useiden tuotantoeläinten häkkien kieltämiseksi. Ehdotuksessa poistetaan häkkijärjestelmien käyttö vaiheittain ja lopulta kielletään kaikki aloitteessa mainitut eläimet. Siihen kuuluvat eläimet, jotka jo kuuluvat lainsäädännön piiriin: munivat kanat, emakot ja vasikat; ja muut mainitut eläimet, mukaan lukien: kanit, kananpoikien, kerrosten kasvattajat, broilerien kasvattajat, viiriäiset, ankat ja hanhet. Näiden eläinten osalta komissio on jo pyytänyt EFSA: ta (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) täydentämään olemassa olevaa tieteellistä näyttöä häkkien kieltämisen edellytysten määrittämiseksi.

Osana Farm to Fork -strategiaansa komissio on jo sitoutunut ehdottamaan eläinten hyvinvointilainsäädännön tarkistamista, mukaan lukien kuljetus ja kasvatus, joka on parhaillaan kuntotarkastuksessa, ja saatettava päätökseen kesään 2022 mennessä.

Terveys- ja elintarviketurvallisuuskomissaari Stella Kyriakides sanoi: "Tämä on historiallinen päivä eläinten hyvinvoinnille. Eläimet ovat tuntevia olentoja, ja meillä on moraalinen, yhteiskunnallinen vastuu varmistaa, että eläimet maatilalla heijastavat tätä. Olen päättänyt varmistaa, että EU pysyy eläinten hyvinvoinnin eturintamassa globaalilla tasolla ja että täytämme yhteiskunnalliset odotukset. "

Lainsäädännön rinnalla komissio etsii erityisiä tukitoimenpiteitä keskeisillä liittyvillä politiikan aloilla. Erityisesti uusi yhteinen maatalouspolitiikka tarjoaa taloudellista tukea ja kannustimia - kuten uusi ekosysteemiväline - auttaakseen maanviljelijöitä siirtymään eläimille sopivampiin tiloihin uusien standardien mukaisesti. On myös mahdollista käyttää Just Transition -rahastoa ja elvytys- ja sopeutumisvälinettä tukemaan maanviljelijöitä sopeutumisessa häkittömiin järjestelmiin.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa