Liity verkostomme!

energia

Rajoitettu huomio ydinvoimaan komission energian hintaviestinnässä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

FORATOM olisi halunnut, että komission 13. lokakuuta antamassa tiedonannossa kiinnitettäisiin enemmän huomiota rooliin, joka vähähiilisellä ja lähetettävillä ydinvoimalla voi olla nykyisen energiakriisin lieventämisessä. Liittämällä siihen Euroopan ydinvoiman työkalupakki Energian hintojen hillitsemiseen tähtäävillä toimenpiteillä sillä olisi ainutlaatuinen mahdollisuus rajoittaa riippuvuuttaan hiili -intensiivisestä maakaasun tuonnista ja vähentää siten altistumistaan ​​tukkuhintojen vaihteluille ja hiilijalanjäljelle.

"Kuten tiedonannossa korostetaan, nykyiset hinnankorotukset johtuvat maakaasun hintojen noususta maailmanmarkkinoilla", sanoi FORATOMin pääjohtaja Yves Desbazeille. "Siksi, kun EU pyrkii lisäämään osuuttaan vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden käytöstä, on oleellista, että EU: n politiikalla tuetaan muita vähähiilisiä eurooppalaisia ​​lähteitä, jotta voidaan vähentää riippuvuutta tuonnista."

Tiedonannossa korostetaan myös vaikutuksia, joita uusiutuvien energialähteiden saatavuuden heikkenemisellä on ollut markkinoilla ja jotka ovat aiheuttaneet toimitusrajoituksia. Koska ydinvoima voi tuottaa sekä peruskuormaa että lähetettävää sähköä, se toimii täydellisenä vastapainona aikoina, jolloin uusiutuvia energialähteitä ei ole saatavilla. Kuten tiedonannossa todetaan, ydinvoima kattaa tällä hetkellä noin 25 prosenttia EU: n sähköyhdistelmästä.

COVIDin jälkeisen teollisen toiminnan kiihtymisen myötä tämä on johtanut energian kysynnän kasvuun. "Olisi virhe käsitellä tätä lyhyen aikavälin ongelmana. On selvää, että sähkön kysynnän odotetaan kasvavan dramaattisesti Euroopan talouden hiilestä poistamisen vuoksi ”, Desbazeille lisäsi. ”Siksi EU: n on jo nyt otettava käyttöön ratkaisuja varmistaakseen, että se pystyy tuottamaan riittävästi vähähiilistä sähköä Euroopassa vastaamaan kasvavaa kysyntää. Tämä tarkoittaa ydinenergian kehittämisen tukemista. ”

Mainos

Tiedonannossa viitataan myös kestävän rahoituksen taksonomiaan ja toistetaan se kohta, että täydentävä delegoitu säädös (CDA) "kattaa ydinenergian, joka on EU: n taksonomia -asetuksen mukaisesti käynnissä olevan erityisarviointiprosessin alainen ja sen mukainen". Koska tämä tarkastelu on nyt valmis ja asiantuntijat ovat päätyneet siihen, että ydinvoima on taksonomian mukainen, kehotamme komissiota julkaisemaan pikaisesti CDA: n, jotta ydinvoimaa ei kohdella epäoikeudenmukaisesti.

Euroopan atomienergiafoorumi (FORATOM) on Euroopan ydinvoimateollisuuden Brysselissä toimiva ammattiliitto. FORATOMin jäsenyys koostuu 15: n kansallisista ydinvoimayhdistyksistä, ja näillä yhdistyksillä FORATOM edustaa lähes 3,000-eurooppalaisia ​​alan yrityksiä, jotka tukevat 1,100,000-työpaikkoja.

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

FORATOM

Ydinvoiman rooli vähähiilisessä Euroopassa julkaistu päivitetty tutkimus

Julkaistu

on

Mukaan raportti Compass Lexeconin tuottama tulevaisuuden vähähiilinen järjestelmä, joka perustuu muuttuviin uusiutuviin energialähteisiin (vRES), vaatii lisää joustavaa kapasiteettia. Tässä suhteessa ydinvoima tarjoaa keskeisen kilpailuedun, koska se on ainoa lähetettävä, vähähiilinen ja säästä riippumaton teknologia, joka voi tukea energiajärjestelmän siirtymistä turvallisissa olosuhteissa.

"Raportin mukaan ydinvoimaloiden varhainen sulkeminen ei ainoastaan ​​nostaisi kuluttajakustannuksia, vaan se aiheuttaisi myös kielteisiä ympäristövaikutuksia", sanoi FORATOMin pääjohtaja Yves Desbazeille. "Näitä ovat lisääntyneet hiilidioksidipäästöt ja muut ilman epäpuhtaudet, lisääntynyt raaka-aineiden käyttö ja suuremmat maankäytön vaikutukset."

Raportin mukaan ydinvoiman varhainen sulkeminen tekisi

 • johtaa lisääntyneisiin hiilidioksidipäästöihin vuoteen 2 mennessä, mikä vaikeuttaa vuoden 2025 ilmastonmuutoksen hillitsemistavoitteen saavuttamista;
 • vaatii uusia lämpökapasiteettia toimitusvarmuuden varmistamiseksi, mikä aiheuttaa ilmansaasteiden lisääntymisen seuraavasti:
  • SO2: 7.7 % lisäys SO2:n kokonaispäästöissä vuosina 2020-2050
  • NOx: NOx-päästöjen kasvu 7 % vuosina 2020-2050
  • Hiukkaset (PM): 12 prosentin lisäys kokonaishiukkasten päästöissä vuosina 2020–2050
 • edellyttävät uutta aurinko- ja tuulikapasiteettia ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi, mikä synnyttäisi kirjallisuudesta johdetun arvion 9890 km2:n lisämaatarpeesta tai 7 prosentista maan kokonaiskäytöstä vuosina 2020-2050.

Lisäksi ydinvoimalla on pienin raaka-ainejalanjälki kaikista suurista vähähiilisestä energiateknologiasta.

Mainos

Arvioinnin perusteella FORATOM on yksilöinyt seuraavat politiikkasuositukset:

 • Sen tosiasian tunnustaminen, että ydinenergia on edullinen ratkaisu, joka auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastotavoitteensa ja varmistamaan toimitusvarmuuden.
 • Vältä ydinvoimaloiden ennenaikaista sulkemista, koska se saattaa suistaa pitkän aikavälin hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet.
 • Aloittaa kaikki vähähiiliset teknologiat samalle vankkalle ja tieteelliselle arvioinnille kestävän siirtymän varmistamiseksi.
 • Kehitä markkinasuunnittelu, joka tukee kaikkia vähähiilisiä teknologioita
 • Tunnustetaan ydinvoiman panos kestävään vetytalouteen

Raportissa otetaan huomioon seuraava kehitys:

 1. Brexitin seurauksena kaikki Euroopan komission uudet pitkän aikavälin skenaariot keskittyvät nyt EU27:aan.
 2. EU:n päivitetyt hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet sekä vuodelle 2030 (kasvihuonekaasupäästöjen vähennys 40 prosentista vähintään 55 prosenttiin) että 2050 (80 prosentista 95 prosenttiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset nettonollapäästöihin).

Euroopan atomienergiafoorumi (FORATOM) on Euroopan ydinvoimateollisuuden Brysselissä toimiva ammattiliitto. FORATOMin jäsenyys koostuu 15: n kansallisista ydinvoimayhdistyksistä, ja näillä yhdistyksillä FORATOM edustaa lähes 3,000-eurooppalaisia ​​alan yrityksiä, jotka tukevat 1,100,000-työpaikkoja.

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

energia

Komissio ehdottaa uutta luetteloa yhteistä etua koskevista hankkeista yhtenäisempien ja kestävämpien energiamarkkinoiden luomiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt ehdotuksen viides luettelo yhteistä etua koskevista energiahankkeista (PCI:t). Nämä ovat keskeisiä rajat ylittäviä energiainfrastruktuurihankkeita integroituneiden ja kestävämpien EU:n energian sisämarkkinoiden rakentamiseksi ja energia- ja ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi. Tämä viides PCI-lista sisältää 98 hanketta: 67 sähkön siirto- ja varastointihanketta, 20 kaasuprojektia, kuusi CO2-verkkohanketta ja viisi älyverkkohanketta. Kaikkiin PCI-hankkeisiin sovelletaan virtaviivaistettuja lupa- ja sääntelymenettelyjä, ja ne ovat oikeutettuja EU:n Connecting Europe Facility (CEF) -rahoitukseen.

PCI-listalla olevat 67 sähkön siirto- ja varastointihanketta edistävät merkittävästi uusiutuvan energian kunnianhimoa Euroopan vihreän sopimuksen puitteissa, kun taas viisi älykkään sähköverkkohanketta parantaa verkkojen tehokkuutta, rajat ylittävää tiedon koordinointia ja turvallisempaa verkonhallintaa. Ehdotus ei tue uutta kaasuinfrastruktuurihanketta. Muutamat valitut kaasuhankkeet, jotka ovat olleet jo neljännellä PCI-luettelolla, ovat hankkeita, jotka ovat välttämättömiä toimitusvarmuuden varmistamiseksi kaikille jäsenvaltioille. Vahvistettu kestävyysarviointi on johtanut siihen, että monet kaasuprojektit on jätetty listalta.  

Tämän päivän luettelo on laadittu nykyisen luettelon alle Euroopan laajuista energiaverkkoa (TEN-E) koskeva asetus. Joulukuussa 2020 komissio ehdotti a TEN-E-asetuksen tarkistaminen mikä lopettaisi öljy- ja kaasuinfrastruktuurihankkeiden kelpoisuuden tuleviin PCI-luetteloihin ja velvoittaisi kaikkia hankkeita täyttämään pakolliset kestävyyskriteerit sekä noudattamaan Green Dealissa esitettyä "älä aiheuta merkittävää haittaa" -periaatetta.

Seuraavat vaiheet

Mainos

Sen jälkeen, kun komissio hyväksyi sen tänään, delegoitu säädös 5th PCI-luettelo toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Molemmilla lainsäätäjillä on kaksi kuukautta aikaa joko hyväksyä tai hylätä luettelo – prosessia voidaan pidentää tarvittaessa kahdella kuukaudella. Sovellettavien säännösten perusteella lainsäätäjillä ei ole mahdollisuutta muuttaa luetteloluonnosta.

Lisää: iTiedotus

Delegoitu asetus 5th luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista
Liite 5
th luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (5. PCI-lista)
Henkilöstön työasiakirja yhteistä etua koskevien hankkeiden viidennestä luettelosta
Kysymyksiä ja vastauksia 5
th luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista
Yhteistä etua palvelevat projektit -verkkosivu
PCI interaktiivinen kartta
Verkkojen Eurooppa -väline (CEF)

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

energia

Just Transition Platform Meetingin neljännen painoksen aloitus

Julkaistu

on

Komission isännöimä Just Transition -foorumikokous - Hiilialueet siirtymävaiheessa -virtuaaliviikko ja Hiiliintensiiviset alueet -seminaarit ovat alkaneet neljäs kertaa - 17. asti online-muodossa kokoontuva kokous kokoaa hiilen, turpeen ja liuskeen edustajat. öljy- ja hiili-intensiiviset alueet ympäri EU:ta.

Energiakomissaari Kadri Simson pitää puheen avajaisissa. Useiden temaattisten istuntojen puitteissa jäsenvaltiot, paikallis- ja alueviranomaiset, kansalaisjärjestöt, työmarkkinaosapuolet ja EU:n toimielimet vaihtavat kokemuksia ja oppivat toisiltaan matkalla kohti oikeudenmukaista siirtymistä ilmastoneutraaliin Eurooppaan.

Tapahtuma tarjoaa osallistujille päivityksiä tapahtuman tilanteesta Vain siirtymärahasto ohjelmointineuvottelut ja alueelliset oikeudenmukaiset siirtymäsuunnitelmat sekä päivitys EU:n energia- ja ilmastopolitiikasta, myös useiden jäsenvaltioiden äskettäisten hiilen käytöstä poistamista koskevien ilmoitusten valossa. Esityslistalla on myös mm Just Transition Platform -työryhmien käynnistäminen kemikaaleja, terästä, sementtiä ja horisontaalista sidosryhmästrategiaa. Alueiden komitea on järjestänyt myös monitasoisen vuoropuhelun Just Transition -foorumin kokouksen oheistapahtumana. The Vain siirtymäalusta auttaa EU-maita ja alueita oikeudenmukaisessa siirtymävaiheessa tarjoamalla kattavaa teknistä ja neuvonta-apua yhtenä yhteyspisteenä ja neuvontapalveluna. Kaikki yksityiskohdat löytyvät tätä

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa