Liity verkostomme!

koulutus

Turvallisempi Internet lapsille

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

turvallinen InternetKohteliaisuus  EU vikaseurantaohjelmasta

Internet-alan toimijoita pyydetään itsesääntelyyn turvallisemman verkkoympäristön luomiseksi lapsille. Vihjelinjat laittoman tai väärinkäyttävän sisällön ilmoittamiseksi; Sisällön luokittelustandardit, lapsille sopivan sisällön edistäminen ja tietoisuutta lisäävät aloitteet ovat esitettyjen ideoiden joukossa. Erityisesti kohdistetaan pornografiaan, väkivaltaan ja kiusaamiseen.
Määräaikoja tai erityisiä vaatimuksia ei aseteta - Euroopan komissio on esittänyt teollisuudelle lähinnä toivomusluettelon, jossa on epämääräisiä ja epätäsmällisiä vinkkejä siitä, että ylhäältä alas suuntautuva sääntely voi tulla jossain vaiheessa tulevaisuudessa, jos itsesääntely ei toimi.

Tämä esitetään komission äskettäin esittämässä strategia-asiakirjassa. Vaikka komissio katsoo, että Internet on hyödyllinen koulutus- ja viestintäväline lapsille, se katsoo kuitenkin, että on tarpeen parantaa lasten Internet-turvallisuutta, koska he ovat erityisen alttiita tietyntyyppiselle hyväksikäytölle, kuten kiusaamiselle ja petoksille, ja ovat vaarassa katsoa sopimattomia sisältö, erityisesti pornografia.

Mainos

Komissio pitää Internetiä hyödyllisenä koulutus- ja viestintävälineenä lapsille. se katsoo kuitenkin myös, että lasten Internet-turvallisuutta on parannettava, koska he ovat erityisen alttiita tietyntyyppiselle hyväksikäytölle, kuten kiusaamiselle ja petoksille, ja heillä on vaara katsella sopimattomia sisältöjä, erityisesti pornografiaa.

Strategia, jonka otsikko on ”Parempi Internet lapsille”, julkaistaan ​​EU: n lasten oikeuksien toimintasuunnitelman yhteydessä, jossa korostettiin pitkäaikaisia ​​vaikutuksia, jotka johtuvat siitä, että ei investoida tarpeeksi lasten suojelemiseen tähtääviin politiikkoihin. Se seuraa myös lasten suojelusta digitaalimaailmassa marraskuusta 2011 annettuja neuvoston päätelmiä, joissa komissiota kehotettiin ryhtymään toimiin lasten online-suojauksen varmistamiseksi.

Koska jäsenvaltiot eivät ole keksineet yhteistä ratkaisua ongelmaan, komissio kehottaa teollisuutta itsesääntelyyn. Jos se epäonnistuu, komissio puuttuu asiaan ja ryhtyy sääntelytoimenpiteisiin. Strategiassa hahmoteltavat toimet toteutetaan joukolla olemassa olevia aloitteita, kuten ”Safer Internet Program”, ”Connecting Europe Facility” ja “Horizon 2020”.

Mainos

Aloitteen tavoitteet

Ehdotettuihin toimiin sisältyy lainsäädäntöön, itsesääntelyyn ja taloudelliseen tukeen perustuvia toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään: (1) lapsille ja nuorille tarkoituksenmukaisempaa verkkosisältöä, (2) tietoisuutta Internetin riskeistä ja lasten verkkotaidoista, (3) lasten verkkoturvallisuutta ja (4) lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja hyväksikäytön torjunta.

Sopiva online-sisältö lapsille ja nuorille

Strategia tukee yhteentoimivia alustojen välineitä, joilla varmistetaan iälle sopivan sisällön saatavuus. ja rohkaistaan ​​innovaatioita aloitteisiin, kuten "Paras lasten online-sisältö" -kilpailu, jolla parannetaan lapsille suunnatun online-sisällön tuotantoa ja edistetään pienten lasten positiivisia verkkokokemuksia.

Online-tietoisuus ja lasten lukutaito

Komissio katsoo, että lasten, vanhempien ja opettajien on oltava tietoisia riskeistä, joita lapset voivat kohdata verkossa. Siksi strategia sisältää toimenpiteitä, joilla edistetään:

1. Digitaalinen ja medialukutaito sekä verkkoturvallisuuden opettaminen kouluissa

Tällä hetkellä verkkoturvallisuus sisällytetään erityisenä aiheena useimpiin koulutusjärjestelmiin kaikkialla Euroopassa. Komissio uskoo kuitenkin, että sitä ei panna täytäntöön riittävästi, ja se tukee täytäntöönpanostrategioita verkkoturvallisuuden lisäämiseksi.

2. Tietoisuuden lisäämisen ja nuorten osallistumisen lisääminen

Komissio rahoittaa EU: n laajuisen, yhteentoimivan palveluinfrastruktuurin luomista tukemaan turvallisempia Internet-keskuksia (julkisia keskuksia, jotka tarjoavat online-turvallisuustietoa ja yleisen tietoisuuden lisäämisen välineitä) ja uudistamaan Euroopan nuorisoportaalia EU: n nuorisostrategian mukaisesti.

Näiden toimenpiteiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta kiinnittäen erityistä huomiota nuorimpiin ja haavoittuvimpiin lapsiin, erityisesti vammaisiin lapsiin.

3. Raportointityökalut käyttäjille

Strategiaan sisältyy toimenpiteitä, joilla pyritään vahvistamaan ja yksinkertaistamaan raportointivälineitä. Näihin sisältyy yhteistyön helpottaminen teollisuuden sisällä, joka osallistuu ilmoitusmekanismeja koskeviin itsesääntelyyn liittyviin sopimuksiin, ja tuetaan yleispalveludirektiivin asianmukaista täytäntöönpanoa (joka vaatii jäsenvaltioita ottamaan ”166-hotline” -toiminnan käyttöön) –Puhelin, joka sisältää hätänumeron kadonneille lapsille). Jos teollisuuden aloite ei kykene itsesääntelyyn tällä alalla, komissio voi harkita sääntelytoimenpiteitä.

Turvallisempi verkkoympäristö lapsille

Komissio pitää tärkeänä toteuttaa toimenpiteitä, jotka estävät lapsia altistamasta haitallisille verkkokokemuksille ja mahdollisille niistä aiheutuville riskeille offline-tilassa. Strategiassa hahmotellaan keskeisiä toimenpiteitä:

1. Ikäkohtaiset yksityisyysasetukset
Koska lapset eivät ehkä tiedä miten muuttaa heidän yksityisyyttä koskevia asetuksiaan, komissio on sitä mieltä, että lasten oletusasetusten tulisi varmistaa heidän turvallisuutensa. Tällä alalla komissio on jo ehdottanut uutta tietosuoja-asetusta, jolla otetaan käyttöön ”oikeus unohtaa”.

Lisäksi komissio tukee tutkimus- ja kehitystyötä sähköisen tunnistamisen ja todentamisen teknisten välineiden kehittämiseksi, jotka mahdollistavat henkilökohtaisten ominaisuuksien (erityisesti ikä) käytön.

2. Lapsilukon laajempi saatavuus ja käyttö
Komission mukaan on tarpeen varmistaa lapsilukkovälineiden saatavuus ja käyttö kiinnittäen erityistä huomiota käytettävissä olevien kielten valikoimaan. Komissio tukee vanhempien valvontavälineiden ja T & K-toiminnan esikuva-analyysiä ja testausta, jotta voidaan kehittää ikäluokituksen ja sisällön luokittelun tulkintaa vanhempien valvonnassa. Jälleen komissio voi harkita lainsäädäntötoimien kehittämistä, jos teollisuus ei pysty tarjoamaan ratkaisuja tällä alalla.

3. Ikäluokituksen ja sisältöluokituksen laajempi käyttö

Yksi riskeistä, jonka lapset kohtaavat verkossa, on sopimattoman sisällön, kuten seksuaalisen tai väkivaltaisen sisällön, näkeminen. Komission tavoitteena on saada EU: n laajuinen ikäluokitus ja sisältöluokitus. Komissio
• Tuetaan yhteentoimivien alustojen käyttöönottoa ikäystävällisten palvelujen tarjoamiseksi
• Selvitetään, miten alaikäisten suojelua voidaan parantaa parhaiten vuonna 2012 esitettävässä verkkopelaamista koskevassa tiedonannossa.
Komissio tukee itsesääntelyä tällä alalla, mutta jos se epäonnistuu, komissio voi harkita sääntelyä.

4. Verkkomainonta ja ylimääräiset kulut

Komissio pyrkii parantamaan EU: n nykyisten sääntöjen täytäntöönpanoa ja rohkaisemaan muita itsesääntelytoimenpiteitä lasten suojelemiseksi paremmin sopimattomalta mainonnalta ja ylimääräiseltä kulutukselta (esimerkiksi matkapuhelimien, uhkapelien tai pelisivustojen Internetin tahattoman käytön avulla). Komission tavoitteena on varmistaa, että lasten verkkomainontaa koskevat standardit tarjoavat riittävän suojan.

Lapsen hyväksikäytön ja seksuaalisen hyväksikäytön torjunta

1. Väärinkäyttävän materiaalin tunnistaminen, ilmoittaminen ja poistaminen

Komissio aikoo lisätä nykyisten ilmoituspisteiden (vihjelinjojen) tietoisuutta Internetissä havaitun lasten seksuaalisen hyväksikäytön sisällön havaitsemisen ja poistamisen parantamiseksi. Tätä varten komissio tukee:
• yhteistyö teollisuuden, lainvalvontaviranomaisten ja vihjelinjojen välillä (etenkin INHOPE-verkko - Internetin välityksellä toimivien vihjelinjojen kansainvälinen yhdistys) kansalaisten auttamiseksi ilmoittamaan laittomasta sisällöstä,
• poliisitutkinnan innovatiivisia teknisiä ratkaisuja koskeva tutkimus ja kehitys,
• Lainvalvonnan koulutus.

Tämän alan toimissa on noudatettava uutta direktiiviä lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja pornografian torjunnasta, sähköistä kauppaa koskevaa direktiiviä, tietosuojalainsäädäntöä ja EU: n perusoikeuskirjaa.

2. Kansainvälinen yhteistyö lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnassa

Koska Internetillä ei ole rajoja, kansainvälistä yhteistyötä pidetään välttämättömänä ja vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja hyväksikäytön torjumiseksi. Siksi osana strategiaansa komissio:
• rohkaista INHOPE-vihjelinjaverkostoa lisäämään maailmanlaajuista jäsenyyttään,
• tuetaan tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen täytäntöönpanoa
• työskennellä kansainvälisten kumppaneiden kanssa esimerkiksi
EU: n ja Yhdysvaltojen verkkoturvallisuutta ja tietoverkkorikollisuutta käsittelevä työryhmä.

 

Anna van Densky

koulutus

Kriisinhallintakomissaari Janez Lenarčičin lausunto kansainvälisestä päivästä koulutuksen suojelemiseksi hyökkäyksiltä

Julkaistu

on

Kansainvälisen koulutuksen suojelemispäivän (9. syyskuuta) yhteydessä EU vahvistaa sitoutumisensa edistää ja suojella jokaisen lapsen oikeutta kasvaa turvallisessa ympäristössä, saada laadukasta koulutusta ja rakentaa parempaa ja enemmän rauhanomainen tulevaisuus, sanoo Janez Lenarčič (kuvassa).

Kouluihin, oppilaisiin ja opettajiin kohdistuvilla hyökkäyksillä on tuhoisa vaikutus koulutuksen saatavuuteen, koulutusjärjestelmiin ja yhteiskunnan kehitykseen. Valitettavasti niiden esiintyvyys kasvaa hälyttävästi. Tämä on aivan liian selvää Afganistanin viimeaikaisesta kehityksestä ja kriiseistä Etiopiassa, Tšadissa, Afrikan Sahelin alueella, Syyriassa, Jemenissä tai Myanmarissa. Global Coalition to Protect Education from Attack on todennut yli 2,400 hyökkäystä oppilaitoksia, opiskelijoita ja opettajia vastaan ​​vuonna 2020, mikä on 33 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Koulutukseen kohdistuvat hyökkäykset ovat myös kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksia, sääntöjä, joilla pyritään rajoittamaan aseellisten konfliktien vaikutuksia. Tällaiset rikkomukset lisääntyvät, mutta tekijöitä harvoin vaaditaan vastuuseen. Tässä mielessä asetamme kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisen johdonmukaisesti EU: n ulkoisen toiminnan ytimeen. Yhtenä suurimmista humanitaarisista avunantajista EU jatkaa siten kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamista ja puolustamista niin valtioiden kuin valtiosta riippumattomien aseellisten ryhmien aseellisen konfliktin aikana.

Mainos

Tilojen tuhoamisen lisäksi koulutukseen kohdistuvat hyökkäykset johtavat oppimisen ja opetuksen keskeyttämiseen pitkällä aikavälillä, lisäävät koulunkäynnin keskeyttämisen riskiä, ​​johtavat pakkotyöhön ja aseellisten ryhmien ja joukkojen rekrytointiin. Koulujen sulkeminen vahvistaa altistumista kaikenlaisille väkivallan muodoille, mukaan lukien seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta tai varhainen ja pakkoavioliitto, joiden taso on noussut rajusti COVID-19-pandemian aikana.

COVID-19-pandemia paljasti ja pahensi koulutuksen haavoittuvuutta maailmanlaajuisesti. Nyt enemmän kuin koskaan meidän on minimoitava häiriöt koulutushäiriöissä ja varmistettava, että lapset voivat oppia turvallisesti ja suojelemalla.

Koulutuksen turvallisuus, mukaan lukien jatkuva osallistuminen turvallisten koulujen julistukseen, on olennainen osa pyrkimyksiämme suojella ja edistää jokaisen tytön ja pojan oikeutta koulutukseen.

Mainos

Kouluun kohdistuviin hyökkäyksiin vastaaminen ja estäminen, koulutuksen suojaavien näkökohtien tukeminen sekä oppilaiden ja opettajien suojeleminen edellyttää koordinoitua ja monialaista lähestymistapaa.

EU: n rahoittamilla hankkeilla koulutuksessa hätätilanteissa autamme vähentämään ja lieventämään aseellisten konfliktien aiheuttamia riskejä.

EU on edelleen eturintamassa tukemassa koulutusta hätätilanteissa, ja se käyttää 10 prosenttia humanitaarisen avun määrärahoistaan ​​koulutuksen saatavuuden, laadun ja suojelun tukemiseen.

Lisätietoja

Tietosivu - Koulutus hätätilanteissa

Continue Reading

koulutus

Euroopan komission raportti aikuiskoulutuksesta Euroopassa

Julkaistu

on

Euroopan komissio Eurydice-verkosto on julkaissut raportin aiheesta "Aikuiskoulutus Euroopassa: rakentamalla osallistavia polkuja osaamiseen ja pätevyyteen". Raportissa tarkastellaan nykyisiä lähestymistapoja elinikäisen oppimisen edistämiseen kiinnittäen erityistä huomiota politiikkoihin ja toimenpiteisiin, joilla tuetaan heikosti pätevien ja pätevien aikuisten pääsyä oppimismahdollisuuksiin. Siinä tarkastellaan 42 koulutusjärjestelmää 37 Euroopan maassa.

Innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisokomissaari Mariya Gabriel sanoi: ”Tämä pandemia on osoittanut, että monilla aikuisilla ei ole riittäviä perustaitoja. Erityisesti se on paljastanut suuren digitaalisen kuilun aikuisväestön keskuudessa. On tärkeää luoda järjestelmällisiä oppimismahdollisuuksia, joiden avulla ihmiset voivat parantaa perustaitojaan missä tahansa elämänvaiheessa. Meidän on myös puututtava aikuiskoulutusalan pirstoutumiseen, jotta aikuiset voivat tehdä selkeitä siirtymiä eri koulutustyyppien ja -muotojen välillä. ”

Työpaikoista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmit sanoi: ”Sopeutuaksemme nopeasti muuttuvaan työmaailmaan meidän on keskitettävä huomiomme ja resurssimme elinikäiseen oppimiseen. Vuoteen 2030 mennessä haluamme, että vähintään 60 prosenttia EU: n aikuisista osallistuu koulutukseen vuosittain. EU -johtajat pitivät tätä tavoitetta myönteisenä, ja heidän kansallisiin elvytys- ja selviytymissuunnitelmiinsa sisältyy suuria investointeja aikuisten osaamiseen ja uudelleenkoulutukseen. Meidän on yhdessä työmarkkinaosapuolten ja kaikkien sidosryhmien kanssa varmistettava oppimismahdollisuuksien saatavuus erityisesti niille ihmisille, jotka hyötyvät eniten osaamisesta ja uudelleenkoulutuksesta. Tämä näkökohta on keskeinen Upskilling Pathways -aloitteessa, jossa kiinnitetään erityistä huomiota heikoimmassa asemassa oleviin. ”

Mainos

Sen lisäksi, että siinä tarkastellaan aikuiskoulutusaloitteiden koordinointia kansallisella tasolla, tässä raportissa esitetään myös ainutlaatuinen kartoitus julkisesti rahoitetuista ja osarahoitetuista aikuiskoulutusohjelmista sekä olemassa olevista ohjaus- ja tukitoimenpiteistä heikoimmin koulutetuille. The Eurydice-verkko koostuu Euroopan maiden kansallisista yksiköistä, ja sitä koordinoi Koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirasto.

Mainos
Continue Reading

koulutus

GSOM SPbU ja Kozminski University allekirjoittivat sopimuksen ensimmäisestä kaksoistutkinto -ohjelmastaan

Julkaistu

on

Graduate School of Management, Pietarin yliopisto (GSOM SPbU) ja Kozminski University (KU) aloittavat ensimmäisen yhteisen kaksoistutkinto -ohjelman yritysrahoituksesta ja kirjanpidosta. Uusi kaksoistutkinto -ohjelma sisältää pätevät opiskelijat Master of Corporate Finance (MCF) -ohjelmassa GSOMissa ja Master of Finance and Accounting KU: ssa. Opiskelijoiden valinta uuteen kaksoistutkinto -ohjelmaan alkaa syksyllä 2021, opinnot alkavat lukuvuonna 2022/2023.

Osana uutta sopimusta opiskelijat viettävät kolme ja neljä lukukautta isäntälaitoksissa, ja ehdokkaat, jotka ovat suorittaneet kaikki GSOM- ja KU -ohjelman vaatimukset, saavat maisterintutkintotodistukset molemmista oppilaitoksista.

"Tulevaisuus kuuluu kumppanuuksiin, liittoutumiin ja yhteistyöhön: se auttaa katsomaan tavoitteita eri näkökulmista, reagoimaan nopeasti muutoksiin ja luomaan osuvia ja vaadittuja tuotteita. Uudella lukuvuodella käynnistetään yhdessä Kozminski -yliopiston kanssa kaksoistutkinto -ohjelma Master in Corporate Finance -ohjelmassa: vaihdamme kokemuksia, vertaamme tavoitteitamme ja tuloksiamme ja tarjoamme opiskelijoille molemmin puolin kattavaa tietoa, jota voidaan soveltaa kaikkialla maailmassa. Kozminski University ja GSOM SPbU ovat pitkäaikaisia ​​akateemisia kumppaneita, Suhdetta on testattu vuosien varrella ja kymmeniä vaihto-opiskelijoita. Olen varma, että uuden tason yhteistyö tuo kauppakorkeakouluja lähemmäs toisiaan ja tekee maisteriohjelmistamme mielenkiintoisempia ja käytännöllisempiä ", sanoi Konstantin Krotov, GSOM SPbU.

Mainos

Vuodesta 2013 lähtien GSOM SPbU: n kandidaatin ja maisterin opiskelijat ovat osallistuneet vaihto -ohjelmiin ja Business Schoolin opettajat ja henkilökunta - akateemisiin vaihto -ohjelmiin Kozminski -yliopiston kanssa.

"Tiivis yhteistyö Venäjän vanhimman yliopiston-Pietarin yliopiston ja GSOM SPbU: n kanssa kruunattiin äskettäin kaksoistutkinnolla rahoituksen ja kirjanpidon maisteriohjelmassa. Se on luonnollinen askel parhaiden opiskelijoidemme vaihto-mahdollisuuksien vahvistamisessa antamalla heille Pääsy yhdelle suurimmista markkinoista. Näin KU vahvistaa edelleen asemaansa maailmanlaajuisena siltana liiketoimintamahdollisuuksille ja kulttuurien väliselle ymmärrykselle ", sanoo Franz Mlinaric, Ph.D., KU: n rahoitus- ja kirjanpito -ohjelman johtaja.

Vuodesta 2022 alkaen neljä MCF -opiskelijaa voi jatkaa opintojaan rahoituksen ja kirjanpidon maisteriohjelmassa yhdessä Puolan johtavista kauppakorkeakouluista. Kozminski -yliopistolla on kolminkertainen kruunun akkreditointi sekä ACCA- ja CFA -akkreditoinnit. Kozminski -yliopiston talous- ja kirjanpito -ohjelma on sijoittunut Sijalla 21 Financial Times (FT) sijoittuu maailman 55 parhaan yritysrahoituksen maisteriohjelman joukkoon.

Mainos

GSOM SPbU: n Master in Corporate Finance -ohjelma on myös ACCA -akkreditoitu. GSOM SPbU on luokiteltu maailman johtavien ohjelmien ja kauppakorkeakoulujen joukkoon monien vuosien ajan kansainvälisen talouslehden Financial Timesin mukaan. Vuonna 2020 GSOM SPbU sijoittui Financial Times Masters in Management -sijoituksessa 41. sijalle ja 51. sijalle Financial Times European Business School -luokitus. GSOM SPbU Executive MBA -ohjelma tuli ensimmäistä kertaa maailman 100 parhaan ohjelman joukkoon ja otti 93. sija Financial Times Executive MBA Rankingissa 2020.

GSOM SPbU on johtava venäläinen kauppakorkeakoulu. Se perustettiin vuonna 1993 Pietarin yliopistoon, joka on yksi vanhimmista klassisista yliopistoista ja Venäjän suurin tieteen, koulutuksen ja kulttuurin keskus. Nykyään GSOM SPbU on ainoa venäläinen kauppakorkeakoulu, joka kuuluu Financial Times -listan 100 parhaan eurooppalaisen koulun joukkoon ja jolla on kaksi arvostettua kansainvälistä akkreditointia: AMBA ja EQUIS. GSOM -neuvottelukuntaan kuuluu johtajia liike -elämästä, hallituksesta ja kansainvälisestä akateemisesta yhteisöstä.

Kozminskin yliopisto Se on yksi vanhimmista ei-julkisista korkeakouluista Puolassa. Yliopisto-, jatko- ja jatko -opiskelijat sekä KU: ssa opiskelevat jatko- ja MBA -ohjelmien osallistujat muodostavat 1993 9,000 asukasta. KU: n valmistuneiden väestö on tällä hetkellä yli 60,000 XNUMX. Kozminski University on yrityslähtöinen korkeakoulu, joka tarjoaa laajan valikoiman koulutusohjelmia ja jolla on kaikki akateemiset oikeudet ja jota pidetään Keski- ja Itä-Euroopan parhaana kauppakorkeakouluna Financial Times sijoitus. Vuonna 2021 Kozminski -yliopisto sijoittui 21. sijalle julkaisemassaan Global Masters in Finance Rankingissa Financial Times. Se on ainoa yliopisto Puolasta sekä Keski- ja Itä -Euroopasta.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa