#EUMobileWorkersin sosiaaliset edut ovat oikeudenmukaisempia ja selkeämpiä

| Maaliskuussa 21, 2019

Uusien sääntöjen tarkoituksena on varmistaa sosiaaliturvan saanti EU: n työntekijöille, jotka ovat muuttaneet toiseen EU-maahan, ja samalla jakamaan oikeudenmukaisesti velvoitteet jäsenvaltioiden kesken.

Työllisyyskomitean neuvottelijat ja EU: n ministerit pääsivät tiistaina (19 maaliskuu) sopimukseen nykyaikaistetuista säännöistä kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien koordinoimiseksi. Uusissa säännöissä keskitytään helpottamaan työvoiman liikkuvuutta EU: ssa ja samalla suojelemaan työntekijöiden sosiaalisia oikeuksia rajat ylittävissä tilanteissa määrittämällä, minkä maan järjestelmässä henkilö on vakuutettu (eli maksetaan maksuja ja saada etuuksia).

Lisäksi uudet säännökset edistävät jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jotta tarvittavat tiedot jaetaan nopeasti työntekijöiden pääsyn turvaamiseksi sosiaaliturvaan ja tunnistetaan virheitä tai petoksia.

Työttömyysetuudet: Milloin ja missä

  • Työttömyysetuuksien vienti: neuvottelijat hyväksyivät EP: n kannan, jonka mukaan vakuutettu voi säilyttää työttömyysetuuksia kuuden kuukauden ajan siitä, kun hän on poistunut jäsenvaltiosta. Tämä jäsenvaltio voisi pidentää ajanjaksoa, jona etuus päättyy.
  • Yhdenmukaiset säännöt kausien yhdistämiseksi: muualla valmistuneet vakuutuskauset olisi kerättävä, kun työntekijä on vakuutettu / palkattu / itsenäinen ammatinharjoittaja uudessa jäsenvaltiossa vähintään yhden kuukauden ajan keskeytyksettä (kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jonka mukaisesti etuudet vaaditaan) .
  • Erityiset säännökset, joita sovelletaan raja- ja rajatylittäviin työntekijöihin, jotka voivat saada työttömyysetuuksia, kun he ovat suorittaneet vähintään kuuden kuukauden keskeytymättömän työn ja viimeisestä jäsenvaltiosta, jossa he olivat aktiivisia, pidempään kuin kuusi kuukautta kuukaudet.
  • Työvoimapalvelujen olisi tarjottava parempaa apua raja- ja rajatyöntekijöille kyseisissä maissa, ottaen huomioon heidän erityistilanteensa.

Perhe-etuudet

Neuvottelijat sopivat myös, että käteisrahan perheavustukset, joiden tarkoituksena on korvata tulot, kun henkilö luopuu työstä lapsen kasvatukseen, on erotettava muista perhe-etuuksista ja katsottava kyseiselle vanhemmalle henkilökohtaiseksi hyödyksi.

Jos perhe-etuudet asuinpaikassa ja vakuutuspaikassa ovat päällekkäisiä, jäsenvaltiot voisivat sallia saman henkilön pitää molemmat, kun taas muut samanlaiset perheavustukset keskeytetään.

Pitkäaikaishoidon edut

Pitkäaikaishoidon etuudet vakuutetulle, joka tarvitsee apua, ja hänen perheenjäsenilleen, olisi periaatteessa jatkettava koordinointia sairausetuuksiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Ulkomaille lähetetyt työntekijät ja väärinkäytösten torjunta

Työntekijät tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka on lähetetty ulkomaille enintään 24-kuukauteen (eivät korvaa aiemmin lähetettyä työntekijää), ovat edelleen vakuutettuja siinä EU-maassa, jossa heidän työnantajansa on sijoittautunut. Petosten ja virheiden torjumiseksi niiden on oltava vakuutettuja vähintään 3-kuukausia ennen lähettämistä ulkomaille ja ilmoitettava siitä lähettävän jäsenvaltion toimivaltaiselle laitokselle.

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä käyttämällä ilmoitusjärjestelmää väärinkäytösten estämiseksi, kuten postilaatikkoyhtiöt, joiden työntekijän asuinpaikkaa ei voida vahvistaa, ja taata työntekijöille sosiaaliturva.

Lopuksi neuvottelijat sopivat EU: n tuomioistuimen mukaisesti, että taloudellisesti passiivisilla liikkuvilla kansalaisilla olisi oltava mahdollisuus saada terveydenhoitoa.

Esittelijä Guillaume Balas (S & D, FR) sanoi: ”Saimme progressiivisen sopimuksen, joka keskittyy työntekijään. Työvoiman liikkuvuuden lisääntyessä sosiaalisten oikeuksien suojelu on äärimmäisen tärkeää. Jäsenvaltiot eivät voi enää soveltaa yksipuolisesti kansallisia ajanjaksoja. Tämä johtaa siihen, että työntekijät saavat enemmän sosiaaliturvaa Euroopassa. Nämä lisäsäännöt parantavat jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja vahvistavat välineitä mahdollisten väärinkäytösten ratkaisemiseksi. ”

Taustaa: Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen nykyiset periaatteet

  • Kansalaiset kuuluvat yhden maan lainsäädännön piiriin ja maksavat vain yhden maan maksuja (päällekkäisten etujen ehkäiseminen).
  • EU: n ulkomaisilla kansalaisilla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kansalaisilla (yhdenvertaisen kohtelun tai syrjimättömyyden periaate).
  • Edelliset vakuutus-, työskentely- tai oleskelukaudet muissa maissa otetaan huomioon myönnettäessä etuutta.
  • Yhdestä maasta saatavat rahaetuudet voidaan maksaa koko EU: n alueella, ja suurin osa niistä voidaan viedä.

Seuraavat vaiheet

Epävirallisesti hyväksytty teksti on vahvistettava täysistunnon äänestyksellä ennen nykyisen lainsäätäjän päättymistä.

Tunnisteet: , ,

Kategoria: Etusivu, Talous, Työllisyys, EU, EU, Euroopan komissio, Euroopan parlamentti