Liity verkostomme!

Perheväkivalta

Sukupuolten tasa-arvo strategia: Mepit vaativat selkeämpää tavoitteet ja paremman valvonnan

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

no-väkivalta-naisetEU: n uusi vuoden 2015 jälkeinen sukupuolten tasa-arvostrategia tarvitsee selkeämmät tavoitteet, käytännön toimet ja tehokkaamman seurannan, jotta voidaan todella edetä syrjinnän torjumiseksi työmarkkinoilla, koulutuksessa ja päätöksenteossa, todetaan tiistaina 9. kesäkuuta hyväksymässä ei-sitovassa päätöslauselmassa.

Parlamentti toteaa myös, että tarvitaan erityistoimia vammaisten naisten, maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen naisten, romaninaisten, ikääntyneiden naisten, yksinhuoltajaäitien ja HLBTI-henkilöiden oikeuksien vahvistamiseksi.

Päätöslauselma hyväksyttiin 341 äänellä vastaan ​​281 vastaan ​​81 tyhjää. Esittelijä Maria Noichl (S&D, DE) sanoi: "Erimielisyydestämme huolimatta parlamentin jäsenet keskittyivät tärkeimpään tavoitteeseemme: saavuttaa lopulta todellinen sukupuolten tasa-arvo Euroopassa." Hän lisäsi: "Päätöslauselma toimii hyvänä, tasapainoisena ja tulevaisuuteen suuntautuvana perustana uudelle naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa koskevalle strategialle kaikille naisille ja miehille EU: ssa."

Mainos

Taistella naisiin kohdistuvan väkivallan uusia muotoja vastaan

Parlamentin jäsenet kehottaa komissiota ehdottamaan uusia lakeja, jotka sisältävät sitovia toimenpiteitä naisten suojelemiseksi väkivallalta, ja haluavat kaikkien jäsenvaltioiden ratifioivan Istanbulin yleissopimuksen mahdollisimman pian. He sanovat, että erityistä huomiota on kiinnitettävä naisiin ja tyttöihin kohdistuviin uusiin väkivallan muotoihin, kuten verkkokiusaamiseen, verkkovauraan ja verkkokiusaamiseen. Lisäksi köyhyyden naisvaltaisuus voi johtaa naiskaupan, seksuaalisen hyväksikäytön ja pakkoprostituution lisääntymiseen, ja siksi jäsenvaltioiden tulisi löytää keinoja hillitä kysyntää ja perustaa ohjelmia prostituutiosta poistumiseksi, sanotaan tekstissä.

Perheen ja työelämän tasapainottaminen

Mainos

Naisten työllisyysasteen nostamiseksi tarvitaan riittävä äitiys-, isyys- ja vanhempainloma. Vanhemmat tarvitsevat myös kohtuuhintaisia ​​ja laadukkaita lastenhoitopalveluja, jotka ovat yhteensopivia sekä miesten että naisten kokopäiväisen työajan kanssa.
Parlamentin jäsenet painottavat joustavien työmuotojen merkitystä, kun naiset ja miehet voivat sovittaa työ- ja perhe-elämän omien valintojensa mukaan.
EP: n mukaan jäsenvaltioiden on torjuttava epävarmaa ja pimeää naisten työllistymistä, koska se lisää naisten köyhyyttä. Komission ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sukupuolten palkka- ja eläke-erojen vähentämiseksi, sanotaan tekstissä.

Lisää naisia ​​ylimmissä tehtävissä

Parlamentin jäsenet pyytävät neuvostoa pääsemään yhteiseen kantaan naisten kiintiöistä mahdollisimman pian, koska se on osoittautunut onnistuneeksi maissa, jotka ovat jo ottaneet käyttöön pakolliset kiintiöt. He myös pyytävät kansallisia ja EU: n viranomaisia ​​varmistamaan tasa-arvon omissa päätöksentekoelimissä ehdottamalla sekä nais- että miesehdokkaita korkean tason tehtäviin.

Terveys ja koulutus

Parlamentti vaatii korkealaatuisia ja helposti saatavilla olevia palveluita seksuaalisen ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien sekä turvallisen ja laillisen abortin ja ehkäisyn aloilla, sanomalla, että naisilla on oikeus hallita itseään. Sukupuolivalistusohjelmat tulisi toteuttaa kouluissa, sanotaan tekstissä.

Sukupuolinäkökulman integrointi EU: ssa ja sen ulkopuolella

Parlamentin jäsenet kehottavat jäsenvaltioita edistämään tasapainoista, stereotyyppistä naiskuvaa tiedotusvälineissä ja mainonnassa. Europarlamentaarikot toteavat, että kouluissa tapahtuvan kiusaamisen ja LMBTI-henkilöihin kohdistuvien ennakkoluulojen torjunnan tulisi olla osa EU: n pyrkimyksiä torjua sukupuolistereotypioita. Koulutuksella ja vaikutusmahdollisuuksilla on myös tärkeä rooli sukupuolistereotypioiden torjunnassa ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän lopettamisessa.
EU: n tulisi tarjota roolimalli sukupuolten tasa-arvolle ja naisten oikeuksille EU: n rajojen sisällä ja ulkopuolella. Sukupuolinäkökulma ja sukupuoliväkivallan torjunta olisi sisällytettävä EU: n ulko-, kehitys- ja kauppapolitiikkaan, sanotaan tekstissä.

Parlamentti kehottaa komissiota edistämään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen, tasa-arvoisen budjetoinnin ja sukupuolivaikutusten arvioinnin käyttöä kaikilla aloilla ja jokaisen lainsäädäntöehdotuksen osalta kaikilla hallinnon tasoilla. Samoin jäsenvaltioiden tulisi ottaa sukupuolinäkökulma huomioon talousarvioissaan analysoidakseen hallituksen ohjelmia ja politiikkoja, niiden vaikutusta resurssien kohdentamiseen ja niiden vaikutusta miesten ja naisten tasa-arvoon, sanotaan tekstissä.

Perheväkivalta

EU: n sukupuolten tasa-arvostrategia ei saa jättää puuttumatta # COVID-19-kriisin haitallisiin vaikutuksiin naisiin, sanoo #EESC

Julkaistu

on

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kehottaa Euroopan komissiota panemaan pikaisesti täytäntöön uuden sukupuolten tasa-arvostrategian ja torjumaan samalla COVID-19-pandemian haitallisia sukupuolivaikutuksia, jotka ovat entisestään pahentaneet nykyistä sosiaalista ja taloudellista sukupuolten epätasa-arvoa ja lisäävät naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. ja syrjinnän erilaiset muodot.

ETSK totesi heinäkuun täysistunnossaan antamassaan lausunnossa, että komission on varmistettava, että strategiassa otetaan huomioon kriisin kielteiset vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon. ETSK korosti myös, että COVID-19-kriisi edellyttää sukupuolinäkökulman sisällyttämistä kaikkien jäsenvaltioiden elvytystoimenpiteisiin.

"COVID-19: n avulla naiset ovat yhä enemmän joutuneet väkivallan, köyhyyden, monenlaisen syrjinnän ja taloudellisen riippuvuuden vaaraan. Strategia olisi pantava täytäntöön viipymättä, jotta estetään naisia ​​jatkamasta maksamasta pandemian hintaa", esittelijä Giulia Barbucci lausui täysistunnolle.

Mainos

Barbucci sanoi, että ETSK tukee komission lähestymistapaa käyttää sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista sukupuolinäkökulman sisällyttämiseksi kaikkiin politiikan aloihin ja kaikkiin vaiheisiin. Tähän olisi kuuluttava myös rahoituksen ohjelmointimekanismien hallinta.

Koska pandemia on edelleen paljastanut räikeät sukupuolten palkkaerot, ETSK suhtautui myönteisesti ilmoitukseen komission aloitteesta ottaa käyttöön sukupuolten palkkojen avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä jo tänä vuonna ja torjui tällaisen aloitteen lykkäämisen.

Naiset edustavat suurta osaa terveydenhuollon, sosiaalipalvelun ja palvelualan työntekijöistä, mikä on asettanut heidät etulinjaan pandemian aikana aiheuttaen riskin heidän terveydelleen. Koska naisten työpaikat ovat yleensä alipalkattuja, aliarvostettuja ja epävarmoja, on välttämätöntä antaa näille ammateille enemmän sosiaalista tunnustusta ja taloudellista arvoa, mikä auttaisi vähentämään palkkaa ja muita sukupuoleen liittyviä eroja.

Mainos

COVID-19-kriisi on myös korostanut tarvetta rahoittaa työ- ja perhe-elämän tasapainottamista edistäviä toimenpiteitä, joiden puuttuminen on usein syyllinen sukupuoleen liittyvien kuilutekijöiden kanssa yhdessä pysyvien stereotypioiden kanssa taloudessa.

Naisilla on edelleen kotonaan hoitotyön vastuu, mikä rajoittaa voimakkaasti heidän sosiaalista ja taloudellista vaikutusmahdollisuuksiaan ja estää heitä saamasta oikeudenmukaista palkkaa ja eläkkeitä. ETSK suosittaa järjestelmällistä lähestymistapaa hoitopolitiikkaan ja kehottaa EU: n jäsenvaltioita jatkamaan ponnistelujaan varhaiskasvatuksen ja hoitopalvelujen tarjonnan, kohtuuhintaisuuden ja laadun parantamiseksi.

Lausunnossa ETSK painottaa voimakkaasti naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista, joka on lisääntynyt työsulkujen aikana: "Perheväkivalta on lisääntynyt räjähdysmäisesti synnytyksen aikana, kun taas verkkoväkivallasta on tullut kasvava uhka naisille. Jäsenvaltioilla ei ole työkaluja käsittelemään naisten ja tyttöjen verkkokiusaamista, ja komission tulisi tehdä ehdotuksia tästä yhteisestä ongelmasta ", varoitti apulaisesittelijä Indrė Vareikytė.

ETSK kehottaa komissiota käynnistämään aloitteet väkivallan ja seksuaalisen häirinnän torjumiseksi työpaikoilla ja kotona, ja se on toistuvasti pyytänyt lisäämään naisten online-häirinnän ja kiusaamisen laittoman vihapuheen määritelmään.

ETSK: n mukaan kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla voi olla tärkeä rooli naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisessä ja sukupuolisensitiivisen kulttuurin edistämisessä lisäämällä tietoisuutta sekä keräämällä ja jakamalla hyviä käytäntöjä. ETSK on toistanut ehdotuksensa perustaa hätäapurahasto EU: n tasolla, joka tukisi kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, jotka haastavat naisten oikeuksia rikkovan lainsäädännön tuomioistuimessa.

Vareikytė korosti tiedotusvälineiden tärkeää roolia sellaisten stereotypioiden luomisessa ja jatkamisessa, jotka johtavat naisiin kohdistuviin ennakkoluuloihin ja lisäävät eriarvoisuutta. Hän sanoi, että ETSK vaatii uuden temaattisen painopisteen - media ja mainonta - sisällyttämistä seuraavaan sukupuolten tasa-arvon indeksiin, jonka Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) julkaisee.

"Tiedotusvälineiden valtaa luoda ja ylläpitää stereotypioita ei pidä enää aliarvioida, ja meidän on puututtava siihen. Sukupuolten edustus mediassa on edelleen stereotypinen, ja tilanne mainosalalla on vielä huonompi. Mainonnan tulisi edistää sukupuolten tasa-arvoa. yhteiskunnassa, eikä päinvastoin, kuten usein tapahtuu ", Vareikytė sanoi. Tiedotusvälineiden tulisi siten hyväksyä käytännesäännöt ja muut toimenpiteet, jotka kieltävät seksismin ja vahingoittavat stereotypioita.

ETSK kehottaa lausunnossaan myös toteuttamaan erilaisia ​​toimenpiteitä pysyvien sukupuolten välisten erojen poistamiseksi muilla aloilla. Komitea kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan erityisiä toimenpiteitä koulutus- ja uraohjauksen parantamiseksi sukupuolen eriytymisen estämiseksi koulutuksessa ja työllisyydessä, mikä tällä hetkellä estää monia tyttöjä ja nuoria naiset valitsivat vähemmän perinteiseksi pidetyn urapolun. ETSK kehottaa myös toteuttamaan toimia sukupuolten välisen digitaalikuilun vähentämiseksi ja naisten rohkaisemiseksi siirtymään STEM-, AI- ja ICT-aloille, joilla on parempia uranäkymiä ja lupaus parempaan palkkaan.

Toinen jatkuva puute on miesten ja naisten tasapainoisen osallistumisen puute päätöksenteossa. ETSK kehottaa jälleen neuvostoa jatkamaan keskusteluja sukupuolten välisen tasapainon parantamista koskevasta direktiivistä yritysten johtokunnissa.

Continue Reading

Perheväkivalta

Komissio kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt ehdotuksen neuvoston päätökseksi, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat jatkaa väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevan yleissopimuksen ratifiointia kansallisella tasolla.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) satavuotisjuhlassa kesäkuussa 2019 hyväksytty yleissopimus on ensimmäinen kansainvälinen väline, jossa asetetaan globaalit standardit työhön liittyvästä häirinnästä ja väkivallasta.

Työ- ja sosiaalioikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmit sanoi: "Uusi yleissopimus on kaivattu kansainvälinen väline, jolla suojellaan kaikkien oikeutta työpaikkaan, jossa ei ole väkivaltaa ja häirintää. Kun päätös on tehty, se tukee jäsenvaltioita johtamaan tietä sen ratifioinnissa ja täytäntöönpanossa. "

Mainos

Tasa-arvoasioista vastaava komission jäsen Helena Dalli sanoi: ”Naisiin kohdistuva väkivalta työssä vaikuttaa meihin kaikkiin - tietysti eniten uhreihin - mutta myös heidän ympärillään oleviin kollegoihin ja ryhmiin. Kansainvälinen yleissopimus on oikeudellinen ratkaisu, jolla varmistetaan, että naiset ja miehet eivät kärsi väkivallasta ja häirinnästä työssä. Kannustan jäsenvaltioita ratifioimaan tämä yleissopimus. Meidän kaikkien on tehtävä omalta osaltamme todellisen muutoksen saavuttamiseksi sukupuolten tasa-arvon suhteen. ”

Yleissopimuksessa tunnustetaan, että väkivalta ja häirintä työpaikalla voi olla ihmisoikeusloukkauksia tai väärinkäytöksiä, jotka uhkaavat yhtäläisiä mahdollisuuksia. EU ei voi ratifioida ILO: n yleissopimuksia, koska EU ei ole järjestön jäsen, vain jäsenvaltiot voivat ratifioida sellaiset yleissopimukset.

Kun ILO: n väline vaikuttaa EU: n toimivaltaan, tarvitaan ratifioinnin sallittava neuvoston päätös. väkivalta naisia ​​kohtaan Euroopan unionin perusoikeusviraston suorittama, joka toinen naisista EU: ssa kertoi kokeneensa jonkinlaista seksuaalista häirintää ainakin kerran 1 vuoden iästä lähtien. Kaikista seksuaalisista häirinnöistä tekijä 2% ilmoitetuista tapauksista oli joku, joka liittyi naisen työhön (kollega, pomo tai asiakas).

Mainos

Lisätietoja yleissopimuksesta on ILO: ssa verkkosivusto.

Continue Reading

Perheväkivalta

#IstanbulConvention - Kaikkien jäsenvaltioiden on ratifioitava se viipymättä, sanovat parlamentin jäsenet

Julkaistu

on

Naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi parlamentin jäsenet kehottavat EU: ta liittymään ja kaikkiin jäsenvaltioihin ratifioimaan Istanbulin yleissopimus.

Ei-lainsäädäntöpäätöslauselma, joka hyväksyttiin äänin 500 puolesta, 91 vastaan ​​ja 50 tyhjää torstaina (28. marraskuuta), kehottaa neuvostoa saattamaan kiireellisesti päätökseen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan yleissopimuksen EU: n ratifioinnin. kuten Istanbulin yleissopimuksen. Se kehottaa seitsemää jäsenvaltiota, jotka ovat allekirjoittaneet mutta eivät vielä ratifioineet sopimusta - Bulgaria, Tšekki, Unkari, Liettua, Latvia, Slovakia ja Yhdistynyt kuningaskunta - tekemään niin viipymättä.

Parlamentin jäsenet tuomitsevat eräissä maissa valmistelukunnan vastaiset hyökkäykset ja kampanjat, jotka perustuvat tarkoituksellisesti väärään tulkintaan ja sen sisällön väärään esittämiseen yleisölle.

Parlamentin jäsenet pyytävät komissiota lisäämään sukupuoleen perustuvan väkivallan torjunnan ensisijaiseksi tavoitteeksi seuraavassa eurooppalaisessa sukupuolistrategiassa. He myös pyytävät komissiota esittämään säädöksen, joka käsittelee kaikenlaista sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa - mukaan lukien verkkokiusaaminen ja verkkoväkivalta - ja vetoavat naisiin kohdistuvan väkivallan sisällyttämiseen luettelo EU: n tunnustamista rikoksista.

Mainos

Kaikkien jäsenvaltioiden tulisi varmistaa yleissopimuksen asianmukainen täytäntöönpano ja täytäntöönpano jakamalla riittävä rahoitus ja henkilöresurssit oikeille palveluille. Asianmukaisen koulutuksen tarjoaminen kaikille uhreja käsitteleville ammattilaisille (tuomarit, lääkärit, poliisit ...) on erityisen tärkeää.

EP toistaa myös kantansa, joka tukee 193.6 miljoonan euron erityistä varaamista toimiin sukupuoleen perustuvan väkivallan estämiseksi ja torjumiseksi Oikeudet ja arvot -ohjelma.

Tausta

Mainos

Euroopan neuvoston vuonna 2011 hyväksymä Istanbulin yleissopimus tuli voimaan vuonna 2014, ja EU allekirjoitti sen kesäkuussa 2017. Se on ensimmäinen laatuaan kansainvälinen asiakirja - valtioiden, jotka ratifioivat sen, on noudatettava kattavia, oikeudellisesti sitovia standardeja ehkäistä sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, suojella uhreja ja rangaista tekijöitä.

Mukaan 2014 perusoikeusviraston kysely, joka kolmas EU: n naisesta on kokenut fyysistä ja / tai seksuaalista väkivaltaa 15-iästä lähtien. 55% naisista on joutunut kohtaamaan yksi tai useampi seksuaalisen häirinnän muoto (11% on joutunut tietoverin häirinnän kohteeksi). Joka kahdeskymmenes on raiskattu.

Lisätietoja

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa