Liity verkostomme!

Talouden ohjausjärjestelmä

Komission tiekartta vastaamaan pitkän aikavälin rahoitustarpeet Euroopan talouden

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

01Euroopan komissio on tänään (27. maaliskuuta) hyväksynyt toimenpidepaketin, jolla edistetään uusia ja erilaisia ​​tapoja vapauttaa pitkäaikainen rahoitus ja tukea Euroopan paluuta kestävään talouskasvuun. Ohjelma edellyttää merkittäviä pitkäaikaisia ​​investointeja Eurooppa 2020 strategia ja 2030 ilmasto- ja energiapakettiinfrastruktuurin, uuden teknologian ja innovaatioiden, T & K-toiminnan ja inhimillisen pääoman alalla. Pelkästään EU: n tärkeiden liikenne-, energia- ja televiestintäinfrastruktuurien investointitarpeiden arvioidaan olevan biljoona euroa vuoteen 1 asti, kuten Verkkojen Eurooppa -välineessä todetaan.

Talous- ja finanssikriisi on vaikuttanut finanssisektorin kykyyn kanavoida varoja reaalitalouteen, erityisesti pitkäaikaisiin sijoituksiin. Eurooppa on aina luottanut voimakkaasti reaalitaloutta rahoittaviin pankkeihin (kaksi kolmasosaa rahoituksesta tulee pankeista, kun vastaava luku Yhdysvalloissa on yksi kolmasosa). Koska pankit käyttävät velanhoitovelvoitteita, kaikilla talouden aloilla on vähemmän rahoitusta - esimerkiksi alle kolmannes hollantilaisista ja kreikkalaisista pk-yrityksistä ja vain noin puolet espanjalaisista ja italialaisista pk-yrityksistä sai täyden luottomäärän, jota he olivat hakeneet 2013-ohjelmassa.

On välttämätöntä toimia kestävän kasvun ja investointien edellytysten palauttamiseksi, mikä osittain tarkoittaa uusien tapojen löytämistä varojen kanavoimiseksi pitkäaikaisiin investointeihin. Komission vihreän kirjan kuuleminen Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta maaliskuussa 2013 (IP / 13 / 274) aloitti laajan keskustelun ja johti vastauksiin kaikilla talouden aloilla. Tänään hyväksytty toimenpidepaketti sisältää tiedonannon talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta, lainsäädäntöehdotuksen uusiksi ammatillisten eläkerahastojen säännöiksi ja tiedonannon yleisörahoituksesta. Pitkän aikavälin rahoitusta koskeva tiedonanto perustuu kuulemisten tuloksiin ja keskusteluun kansainvälisillä foorumeilla, kuten G20 ja OECD. Siinä yksilöidään erityiset toimenpiteet, joita EU voi toteuttaa pitkäaikaisen rahoituksen edistämiseksi.

Mainos

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier totesi: "Olemme olleet kunnianhimoisia rahoitusalan sääntelyohjelmassamme ja antaneet positiivisia tuloksia rahoitusvakaudelle ja luottamukselle. Kun talouden elpyminen on piristymässä, meidän on oltava yhtä kunnianhimoisia tukemme kasvua. Eurooppa on suurella pitkäaikaisella rahoituksella on rahoitettava kestävä kasvu - sellainen kasvu, joka lisää kilpailukykyä ja luo työpaikkoja älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti. Rahoitusjärjestelmämme on palautettava ja lisättävä kykyään rahoittaa reaalitaloutta. Tämä sisältää myös pankit institutionaalisina sijoittajina, kuten vakuutusyhtiöt ja eläkerahastot, mutta meidän on myös monipuolistettava rahoituslähteitä Euroopassa ja parannettava rahoituksen saatavuutta pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka ovat Euroopan talouden selkäranka. Olen vakuuttunut siitä, että esitetyt toimenpiteet Tänään parannamme Euroopan pääomamarkkinoiden kykyä ohjata varoja pitkän aikavälin tarpeisiimme. "

Komissaari Barner lisäsi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoaviin laitoksiin: "Kaikilla eurooppalaisilla yhteiskunnilla on yhdistetty haaste eläketurvasta ikääntyvän väestön taustalla ja pitkäaikaisista investoinneista kasvun aikaansaamiseksi. kaksi haastetta. Heillä on yli 2.5 biljoonaa euroa hallinnoitavia varoja pitkällä aikavälillä, ja 75 miljoonaa eurooppalaista riippuu suurelta osin heidän vanhuuseläkkeestään. Tämänpäiväinen lainsäädäntöehdotus parantaa tällaisten rahastojen hallintoa ja avoimuutta Euroopassa, parantaa rahoitusvakautta samoin kuin rajat ylittävän toiminnan edistäminen ammatillisten eläkerahastojen kehittämiseksi edelleen tärkeimpinä pitkäaikaisina sijoittajina. "

Talous- ja raha-asioista sekä eurosta vastaava varapuheenjohtaja Olli Rehn totesi: "Meidän on käytettävä julkisia varoja paremmin, jotta tuottavien investointien vaikutus kasvuun ja työpaikkojen luomiseen voidaan maksimoida. Tämä tarkoittaa synergioiden luomista ja helpottamaan rahoituksen saatavuutta Avaininfrastruktuuri. Kansallisilla ja EU: n budjeteilla sekä myynninedistämispankeilla ja vientiluottolaitoksilla on kaikilla oma roolinsa. Jotta pk-yritykset saisivat investointeihin ja laajentumiseen tarvittavat resurssit, meidän on edistettävä korkealaatuista arvopaperistamista helpottamaan niiden saatavuutta pääomamarkkinoiden rahoitus ".

Mainos

Teollisuuden ja yrittäjyyden johtaja Antonio Tajani lisäsi: "Tänään esitetyt kunnianhimoiset aloitteet myötävaikuttavat siihen, että rahoitusjärjestelmä ohjaa paremmin resursseja pitkäaikaisiin investointeihin, joita tarvitaan Euroopan aseman turvaamiseksi kestävällä kasvuteellä. Finanssikriisi on vaikuttanut rahoitusalan kykyyn ohjata varoja reaalitalouteen. Varsinkin pk-yritykset ovat keskeisessä asemassa kestävän kasvun edistämisessä, mutta rahoituksen saaminen on edelleen haastavaa etenkin syrjäisillä alueilla. Tänään esitettyjen aloitteiden tavoitteena on vapauttaa reaalitalouden lisärahoitusresursseja, ja kaikilla on yhteinen tavoite: edistää sisämarkkinoita luomalla parhaat edellytykset kasvulle ja kilpailukyvylle Euroopassa. "

pääkohdat

Pitkäaikaista rahoitusta koskevassa tiedonannossa esitetään joukko erityisiä toimia, joita komissio aikoo toteuttaa parantaakseen Euroopan talouden pitkäaikaista rahoitusta (MEMO / 14 / 238). Kaksi näistä toimista julkistetaan tänään:

  • Ehdotus työeläkerahastoja koskevien sääntöjen tarkistamiseksi ( Direktiivi 2003 / 41 / EY ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta - IORP-direktiivi), jolla tuetaan tärkeän tyyppisen pitkäaikaisten sijoittajien jatkokehitystä EU: ssa (MEMO / 14 / 239);
  • tiedonanto yleisörahoituksesta vaihtoehtoisten rahoitusvaihtoehtojen tarjoamiseksi pk-yrityksille (MEMO / 14 / 240).

Toimet voidaan ryhmitellä kuuteen pääalueeseen:

1. Pitkäaikaisen rahoituksen yksityisten lähteiden saaminen liikkeelle: toimiin sisältyy pankkien ja vakuutusyhtiöiden toiminnan vakautta koskevan kehyksen yksityiskohtien viimeistely tavalla, joka tukee reaalitalouden pitkäaikaisia ​​investointeja, henkilökohtaisten eläkesäästöjen aktivoiminen ja keinojen selvittäminen rajat ylittävien säästöjen rajavirrat ja mahdollisen EU: n säästötilin edut.

Tässä yhteydessä nykyisen lainsäädäntöehdotuksen uusista ammatillisia eläkerahastoja koskevista säännöistä (IORP 2) pitäisi myötävaikuttaa pitkäaikaisiin sijoituksiin. Ehdotuksella on kolme päätavoitetta:

  • varmistaa, että eläkejärjestelmän jäsenet ovat asianmukaisesti suojattu riskeiltä;
  • Hyödyntämään täysimääräisesti työeläkkeiden yhtenäismarkkinoiden edut poistamalla esteitä rajat ylittävälle palvelujen tarjoamiselle.
  • vahvistaa työeläkerahastojen kykyä sijoittaa pitkäaikaisen taloudellisen profiilin omaisuuteen ja siten tukea reaalitalouden kasvun rahoitusta.

2. Julkisen rahoituksen parempi käyttö: kansallisten edistämispankkien toiminnan edistäminen (hallitusten perustamat rahoituslaitokset, jotka tarjoavat rahoitusta taloudellinen kehitys) ja entistä paremman yhteistyön edistäminen olemassa olevien kansallisten vientiluottojärjestelmien (laitokset, jotka toimivat välittäjinä kansallisten hallitusten ja viejien välillä vientirahoituksen myöntämisessä) välillä. Molemmilla näistä on tärkeä rooli pitkäaikaisessa rahoituksessa.

3. Eurooppalaisten pääomamarkkinoiden kehittäminen: helpotetaan pk-yritysten pääsyä pääomamarkkinoille ja suurempiin sijoitusrahastoihin luomalla likvidejä ja avoimia jälkimarkkinoita yrityslainoille, elvyttämällä arvopaperistamismarkkinat ottaen asianmukaisesti huomioon riskit ja tällaisten tuotteiden eriytetty luonne, ja EU: n ympäristön parantaminen katettujen joukkovelkakirjalainojen ja yksityisten sijoitusten suhteen.

4. Pk-yritysten rahoituksen saatavuuden parantaminen: Pitkäaikaisrahoitusta koskevassa tiedonannossa esitettyihin toimiin kuuluu pk-yrityksiä koskevien luottotietojen parantaminen, pankkien ja pk-yritysten välisen vuoropuhelun elvyttäminen ja parhaiden käytäntöjen arviointi pk-yritysten pääsemiseksi pääomamarkkinoille. Tietoisuuden lisääminen ja tiedottaminen hankkeista ovat myös keskeisiä tekijöitä tänään hyväksytyssä joukkorahoitusta koskevassa tiedonannossa, jossa komissio ehdottaa:

  • Edistetään alan parhaita käytäntöjä, lisätään tietoisuutta ja helpotetaan laatumerkinnän kehittämistä.
  • seurata tiiviisti joukkorahoitusmarkkinoiden ja kansallisten oikeudellisten puitteiden kehitystä;
  • arvioi säännöllisesti, tarvitaanko minkäänlaista jatkotoimintaa EU: ssa - myös lainsäädäntötoimia -. Tavoitteena on tunnistaa kysymykset, joita on ehkä käsiteltävä joukkorahoituksen kasvun tukemiseksi.

5. Yksityisen rahoituksen houkutteleminen infrastruktuuriin toimittamiseksi Eurooppaan 2020: parannetaan infrastruktuurisijoitussuunnitelmien tietojen saatavuutta ja parannetaan infrastruktuurilainojen luottotilastoja.

6. Kestävän rahoituksen laajempien puitteiden parantaminen: pitkäaikaisen rahoituksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän parantaminen esimerkiksi osakkeenomistajien sitoutumisen (tarkistamalla osakkeenomistajien oikeuksia koskevaa direktiiviä - ehdotus on tarkoitus hyväksyä pian), työntekijöiden omistajuuden, hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän raportointi, sekä ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapa (ESG).

Lisätietoja Klikkaa tästä, tätä että tätä.

Talouden ohjausjärjestelmä

Keskustelu käynnistyy parlamentin jäsenten ja kansallisten parlamentin jäsenten välillä aiheesta #EconomicGovernance

Julkaistu

on

Avauksessa, jota johtaa talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtaja Irene Tinagli (tiede ja kehitys, tietotekniikka), Euroopan huippupoliitikot puhuivat taloushallinnon ja sen uudistusten toteuttamisesta.

Tinagli korosti aloja, joilla edistys on kiireellisintä ja joilla Euroopan parlamentti työskentelee, mukaan lukien pankkiliiton ja pääomamarkkinaliiton loppuun saattaminen, talouden hallinnan arkkitehtuurin uudistaminen ja erityisesti taloushallinnon lisääminen demokraattisesti vastuullisemmaksi.

Komission varapuheenjohtaja Dombrovskis ja komission jäsen Gentiloni esittelivät toimielimen suunnitelmia tarkistaa talouden hallinnan rakennetta. Euroryhmän puheenjohtaja Centeno päätti, mitä valtiovarainministerit asettavat etusijalle tulevina kuukausina. Nykyinen Ecofin-neuvoston puheenjohtaja Zdravko Marić esitteli Kroatian puheenjohtajakauden painopisteet.

Mainos

EKP: n johtokunnan jäsen Fabio Panetta esitteli myös euroalueen rahapoliittiset näkymät ja kuvaili toimia, joita EKP pitää edelleen tarpeellisina talous- ja rahaliiton (EMU) toteuttamiseksi.

Voit katsella aloittavan keskustelun täällä.

Kokous jatkuu tiistaina ja keskiviikkona parlamentin jäsenten keskusteluilla verotuksesta, rahoituspalveluista sekä köyhyyden torjunnasta ja EU: n pitkän aikavälin talousarviosta.

Mainos

Kaikki tiedot kokouksesta löytyy tätä, mukaan lukien kaikki linkit istuntojen eri verkkovirroihin. Ohjelma on tätä.

Tausta

Kuten kokous tunnetaan, Euroopan parlamentin viikko kokoaa koko EU: n, ehdokasmaiden ja tarkkailijamaiden parlamentin jäsenet keskustelemaan talous-, budjetti- ja sosiaaliasioista. Se koostuu eurooppalaisen ohjausjakson konferenssista ja parlamenttien välisestä konferenssista, joka käsittelee vakautta, taloudellista koordinointia ja hallintotapaa Euroopan unionissa.

Tavoitteena on lisätä demokraattista valvontaa EU: n taloushallinnossa ja antaa mahdollisuuden vaihtaa tietoja parhaista käytännöistä lukukauden jaksojen toteuttamisessa.

Continue Reading

Pankkitoiminta

#Cryptocurrencies: Käytä tai kieltää?

Julkaistu

on

Marraskuussa 29 bitcoin on murskannut toisen tietueen tavoittamalla $ 11 000 hinnan. Suurin digitaalinen valuutta on noussut hämmästyttävään määrään, joka on yli 1,000 prosenttia tänä vuonna. Tämä on lisännyt kryptovaluuttojen aktivointia yhteensä $ 300 miljardiin, mukaan lukien $ 161bn bitcoin-pääoma. Toiseksi suurin digitaalinen valuutta Etherium omistaa toisen $ 46bn koko osakekannasta.

Kasvavien krypto-valuuttojen kasvuvauhti liittyy suoraan digitaalisiin varainhankintakampanjoihin (alkuperäinen kolikon tarjoukset, ICO). Enemmän kuin 200 näistä tapahtui 10: n 2017-kuukausien aikana. Sijoitusten kokonaismäärä oli noin $ 3.5bn.

Mainos

Sääntelyelimet kiinnittävät enemmän huomiota, kun lohkokaupan liiketoimien määrä kasvaa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Digitaalisten valuuttojen maailmanlaajuinen asenne vaihtelee hieman: Gibraltar, Mansaari, Caymansaaret ja Mauritius ovat kriittisten valuuttojen kehittämisen avoimia puolueita, kun taas toiset, kuten Kiina, Etelä-Korea ja Vietnam, kieltäytyvät digitaalisen rahan sisäisestä liikkeestä.

Euroopan unioni ei ole vielä kehittänyt yhteistä lähestymistapaa kriittisten valuuttojen ja ICO: n menettelyjen sääntelyyn, mutta kansalliset ja eurooppalaiset elimet pitävät yksityisten sijoittajien ja kansallisten talouksien petosten ja keinottelujen turvallisuuden kehysten kehitystä.

Ranskan keskuspankin pääjohtaja Francois Villeroy de Galhau sanoi kesäkuussa, ettei mikään julkinen laitos pysty tarjoamaan Bitcoinin luottamusta, joten ne, jotka käyttävät salausvaluuttoja tänään, tekevät niin omalla vastuullaan. Bundesbankin hallituksen jäsen Carl-Ludwig Thiele kuvaili digitaalisia valuuttoja ja Bitcoinia enemmän spekulatiivisena leikkivälineenä kuin maksutapana. Samaan aikaan Bundesbank on aktiivisesti selvittänyt maksupalvelujärjestelmän soveltamista maksujärjestelmiinsä, koska PSD2-direktiivi tulee voimaan. Alankomaiden keskuspankki, Nederlandsche Bank, luo oman salaisen valuutan nimeltä DNBcoin sisäiseen liikkeeseen, jotta se ymmärtäisi, miten se toimii ja sitten mainitaan, että estoketju voi luonnollisesti olla sovellettavissa rahoitustoimiin.

Mainos

Euroopan keskuspankin hallintoneuvoston jäsen Ewald Nowotny mainitsi marraskuussa, että lainsäätäjät ja keskuspankit keskustelevat kriittisten valuuttojen sääntelyn malleista. Varsinaiset oikeudelliset puitteet antavat ICO: n hankkeille vastaavan rahoituksen ja sijoitusten sääntelyyn. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) korosti sijoittajiensa ja yritystensa lausuntoihin liittyviä riskejä.

"On olemassa mekanismeja, joiden avulla salaussijoittajat voivat arvioida ICO-hankkeisiin liittyviä mahdollisia riskejä. Merkittävin niistä on alkuperäinen kolikko, joka tarjoaa hankkeen arvioinnin lainsäädännön vaatimusten, mukaan lukien sellaiset direktiivit kuin 2003/71 / EY (Esitedirektiivi), 2015/849 / EP (neljäs rahanpesudirektiivi), 2004/39 / EY (rahoitusvälineiden markkinoita koskeva direktiivi - MiFID), 2011/61 / EU (vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien direktiivi - AIFMD) ", kertoi Alexander Zaitsev, Threesixty Elements, SA -sijoitusyhtiö, joka tuo Euroopan markkinoille RAISON-tekoälypohjaisen mobiilialustan, joka on suunniteltu hoitamaan investointeja ja henkilökohtaista rahoitusta.

"Muita tekijöitä, jotka voivat hyväksyä ICO-projektin due diligence -asiakirjan, ovat asiantuntijoiden toteuttajaryhmä ja laadittu askel askeleelta toimintasuunnitelma, joka on kuvattu kattavassa valkoisessa kirjassa", lisäsi Zaitsev. "Sen lisäksi on syytä muistuttaa, että riskipääomasijoitukset liittyvät riskeihin ja hankkeet, joilla on suuria tulolupauksia lyhyessä ajassa, ovat a priori roskasidonnaisia. Kohtuullinen lähestymistapa ja perusteellinen projektitaustakatselu ovat elintärkeitä salausinvestointien turvaamiseksi."

Näin ollen kehittäjän vastuullisuus rahoitusalan sääntelykehyksissä ja ammatillinen neuvonantaja sitoutuminen ovat yksinkertaisen strategian osia, jotka takaavat eurooppalaisten ICO-hankkeiden investoinnit operatiiviseen EU: n oikeusjärjestelmään.

Kansainvälinen asiantuntijayhteisö ja digitaalisten valuuttojen markkinatoimijat olettavat, että maailmanlaajuinen suuntaus yhteisen sääntelykehityksen kehittämiseen vastaa nykyisiin tarpeisiin ja sillä voi olla ratkaiseva merkitys salaussijoittajien etujen turvaamisessa. Yhdysvaltain suurimpien kansainvälisten teknologia sijoituspalveluyritysten, US Global Investorsin toimitusjohtajan mukaan yhteiskunta luottaa pian enemmän digitaalisiin valuuttoihin: "Mitä bitcoin on tehnyt, se on herättänyt kaikki blockchain-tekniikan voimaan ( bitcoinia tukeva pääkirja, kuten sähköpostit, herättivät kaikki Internetiin. Alussa ihmiset eivät luottaneet Internetiin. "

Continue Reading

Talouden ohjausjärjestelmä

#Eurozone: Syksyn 2017 talousennuste - kasvu jatkui muuttuvassa poliittisessa tilanteessa

Julkaistu

on

Euroalueen talous on kasvamassa nopeimmin viime vuosikymmenellä, ja BKT: n kasvun ennuste on 2.2%. Tämä on huomattavasti suurempi kuin odotettiin keväällä (1.7%). Koko EU: n talous on myös voittamassa odotuksia 2.3: n voimakasta kasvua tänä vuonna (1.9%: sta keväällä).

9-marraskuussa julkaistun syksynennusteensa mukaan Euroopan komissio odottaa kasvavan edelleen sekä euroalueella että EU: ssa 2.1: ssa 2018: ssa ja 1.9%: ssa 2019issa (kevään ennuste: 2018: 1.8% euroalueella, 1.9% EU: ssa).

Koko lehdistötiedote on saatavilla kaikilla kielillä tätä.

Syksyn 2017-talousennuste on saatavilla tätä.

Mainos

Komissaari Moscovicin huomautukset ovat saatavilla tätä.

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa