Liity verkostomme!

Talous

Quarterly Review korostetaan talouden elpymisen hauraus sekä pysyviä eroja EMUn

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissioHauras talouden elpyminen voi olla alkamassa voimaan Euroopan unionissa, mutta maiden välillä on jatkuvia eroja etenkin euroalueella, Euroopan komission viimeisimmän työllisyys- ja sosiaalitilanteen neljännesvuosikatsauksen mukaan. Katsauksessa korostetaan myös, että työmarkkinat ja sosiaaliset olosuhteet ovat edelleen kriittisiä, ja osallistava kasvu edellyttää uusia strategisia investointeja ja rakenneuudistuksia.

Komissio on puuttunut näihin eroihin huhtikuussa 2012 Työllisyyspaketti, Maakohtaiset suositukset segmentoitujen työmarkkinoiden torjumiseksi, työllisyyttä edistävien verouudistusten edistämiseksi, julkisten työvoimapalvelujen tehostamiseksi ja koulutuksen mukauttamiseksi työnantajien tarpeiden, nuorisotakuunToimintaryhmät auttamaan jäsenvaltioita kohdentamaan EU: n rakennerahastojen menot uudelleen nuorisotyöttömyyteen ja toimenpiteet työntekijöiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi, kuten EURES-työnhakuverkoston uudistus. Näitä toimenpiteitä täydennetään kehittämällä talous- ja rahaliiton (EMU) sosiaalista ulottuvuutta seuraamalla ja arvioimalla paremmin potentiaalista työllisyyttä ja sosiaalista epätasapainoa, josta komissio antaa tiedonannon 2. lokakuuta.

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komission jäsen László Andor sanoi: "Omahyväisyydelle ei ole tilaa: liian monet ihmiset kärsivät kriisin vakavista sosiaalisista seurauksista, ja meidän on lisättävä sosiaalisia investointeja ja tukea työpaikkojen luomiseen. Kestävä elpyminen edellyttää talous- ja rahaliiton uudistamisen edistyminen, mukaan lukien kiinnittämällä enemmän huomiota työllisyys- ja sosiaalisiin ongelmiin ja koordinoimalla tarkemmin työllisyys- ja sosiaalipolitiikkoja.Meidän on pystyttävä havaitsemaan ja käsittelemään suuret työllisyys- ja sosiaalikysymykset varhaisessa vaiheessa sen sijaan, että Euroopan sisäiset erot syvenevät. "

Mainos

Vaikka on olemassa merkkejä arka elpymisestä, Quarterly Review korostaa, että työmarkkinat ja sosiaaliset olosuhteet ovat edelleen erittäin haastavat:

  1. Nuorten työttömyysaste on saavuttanut ennennäkemättömän tason - keskimäärin 23% koko EU: ssa ja 63% Kreikassa.
  2. Pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt useimmissa jäsenvaltioissa ja saavuttanut kaikkien aikojen korkeimman tason koko EU: ssa. Rakenteellinen työttömyys ja työvoiman laadun ja määrän kysynnän ja tarjonnan epäsuhta ovat kasvaneet.
  3. Nettotyön tuhoaminen on tapahtunut samanaikaisesti epävarmempien työpaikkojen kanssa - osa-aikatyöt, etenkin vapaaehtoiset, ovat lisääntyneet, vaikka määräaikaisten työsuhteiden osuus olisi laskenut EU: ssa, kun ne kärsivät supistumisesta.
  4. Köyhyys on lisääntynyt EU: ssa vuodesta 2007. Kotitalouksien tulot ovat laskussa, ja 24.2 prosenttia EU: n väestöstä on nyt köyhyyden tai syrjäytymisen vaarassa. Lapset kärsivät erityisesti työttömyyden ja työttömien kotitalouksien lisääntyessä yhdessä työssäkäyvien köyhyyden kanssa.

Sosiaaliset investoinnit ja uudistukset ovat tarpeen

Aktiivinen työmarkkinapolitiikka, kuten palkkaustuet, alhaisen palkkatyön verotuksen alentaminen, henkilökohtainen työnhakutuki ja koulutus ovat ratkaisevan tärkeitä nousevan elpymisen tässä vaiheessa auttamaan ihmisiä siirtymään työpaikkoihin ja estämään pitkäaikaistyöttömiä tai koulutuksen päättyneitä luopumasta työnhakusta. Mitä enemmän ihmisiä on töissä, sitä enemmän he osallistuvat tasapainotettuun budjettiin ja sitä enemmän kotitaloudet pystyvät kuluttamaan, mikä mahdollistaa taloudellisen tuotannon elpymisen jatkumisen.

Mainos

Erityisesti on pyrittävä panemaan täytäntöön nuorisotakuun, jonka EU: n ministerineuvosto hyväksyi huhtikuussa 2013 ja jonka neuvosto hyväksyi 27. ja 28. kesäkuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto. Monissa maissa tämä edellyttää rakenteellisia uudistuksia, kuten julkisten työvoimapalvelujen vahvistamista, vahvojen kumppanuuksien luomista työllisyydestä ja koulutuksesta vastaavien viranomaisten välillä ja investointien lisäämistä koulutus- ja oppisopimusjärjestelmiin. Jäsenvaltioiden on esitettävä kansallinen nuorisotakuun täytäntöönpanosuunnitelmansa lähikuukausina.

Lisäksi jäsenvaltioiden olisi jatkettava kansallisten hyvinvointijärjestelmiensä nykyaikaistamista käytettävissä olevien resurssien tehokkuuden lisäämiseksi ja sosiaalisen ja taloudellisen osallisuuden maksimaalisten vaikutusten saavuttamiseksi. Sosiaalisen suojelun järjestelmien tulisi vastata ihmisten tarpeisiin kriittisinä hetkinä koko elämänsä ajan. Komissio antoi ohjeistusta sosiaalisten investointien parantamiseksi Sosiaalinen Investment Paketti helmikuuta 2013, joka sisälsi erityisiä suosituksia lasten köyhyyden ja kodittomuuden torjumiseksi (IP / 13 / 125, MEMO / 13 / 117, MEMO / 13 / 118).

Euroalueen eroavuudet heikentävät EMUa

Viimeisin vuosineljänneksen raportti korostaa jatkuvasti eroja maiden välillä, erityisesti euroalueella:

  1. Työttömyysaste etelässä ja euroalueen reuna-alueilla saavutti keskimäärin 17.3% vuonna 2012, kun taas pohjoisessa ja euroalueen ytimessä työttömyysaste oli keskimäärin 7.1%.
  2. Nuorten keskimääräinen työttömyys-, koulutus- tai ammatillisen koulutuksen osuus oli 22.4 prosenttia etelässä ja syrjäisillä alueilla, kun taas pohjoisessa ja ytimessä nuorten keskimääräinen osuus oli 11.4 prosenttia.
  3. Köyhyys on lisääntynyt kahdessa kolmasosassa jäsenvaltioita, mutta ei lopussa kolmanneksessa.

Sosiaaliset ja taloudelliset erot ovat EMU: n suuria haasteita. Huono työmarkkina- ja sosiaalinen suorituskyky ei koske vain suoraan vaikuttavia jäsenvaltioita, vaan myös levittää paremmin menestyviin maihin vähentämällä kokonaiskysyntää, alhaisempaa tuottavuutta ja korkeampia korkoja, jotka liittyvät poliittiseen epävakauteen ja heikentänyt luottamusta euroon ja EU: hun.

Vankka sosiaalisen ulottuvuuden omaava EMU vaatii parempaa seurantaa ja arviointia tärkeimmistä mahdollisista epätasapainoista jäsenvaltioiden työllisyys- ja sosiaalisissa tilanteissa. Tähän voisi liittyä työllisyys- ja sosiaalipolitiikkojen koordinoinnin tehostaminen, jotta voidaan varmistaa oikea-aikainen ja tehokas vastaaminen näihin haasteisiin koko EMUn edun mukaisesti. Nuorisotakuun suositus ja sopimus nuorten työllisyysaloitteen käynnistämisestä, jonka budjetti on 6 miljardia euroa, ovat esimerkkejä tällaisista kollektiivisista toimista, joissa keskitytään voittamaan suuri työllisyys- ja sosiaalihaaste, joka vaikuttaa suhteettomasti joihinkin EMU-osiin.

Näitä asioita käsitellään komission 2. lokakuuta hyväksymässä tiedonannossa EMU: n sosiaalisesta ulottuvuudesta - ks IP / 13 / 893).

Työllisyyden ja sosiaalisen tilanteen neljännesvuosikatsaus

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa