Liity verkostomme!

Cyber-vakoilusta

Komissio asettaa 11 miljoonaa euroa kyberturvallisuusvalmiuksien ja -yhteistyön vahvistamiseen

Julkaistu

on

Euroopan komissio myöntää 11 miljoonan euron rahoituksen 22 uudelle hankkeelle, joilla pyritään vahvistamaan Euroopan unionin kykyä torjua ja lieventää kyberuhkia ja -tapahtumia käyttämällä uusinta tekniikkaa. Hankkeet, jotka on valittu äskettäin ehdotuspyyntö alla Verkkojen Eurooppa -väline tukee useita kyberturvallisuusorganisaatioita 18 jäsenvaltiossa. Rahoituksen edunsaajia ovat tietoturvaloukkauksiin reagoivat ryhmät, terveydenhuolto-, energia-, liikenne- ja muiden alojen keskeisten palvelujen tarjoajat sekä elimiä, jotka käsittelevät kyberturvallisuussertifikaatti ja testaus, sellaisina kuin ne on määritelty EU: n kyberturvallisuuslaki. He alkavat kesän jälkeen työskennellä sellaisten työkalujen ja taitojen parissa, jotka ovat tarpeen EU: n vaatimusten noudattamiseksi NIS-direktiivi ja kyberturvallisuuslaki, ja samalla ne osallistuvat toimintaan, jonka tarkoituksena on lisätä yhteistyötä EU: n tasolla. Toistaiseksi EU on rahoittanut lähes 47.5 miljoonaa euroa EU: n kyberturvallisuuden vahvistamiseksi vuosina 2014--2020 Verkkojen Eurooppa -välineen kautta. Lisäksi yli miljardi euroa ohjelmasta Digitaalinen Eurooppa -ohjelma suunnataan uuden painopistealueille EU: n kyberturvallisuusstrategia. Lisätietoja on saatavilla tätä. Lisätietoja Euroopan toimista kyberturvallisuuden parantamiseksi on saatavilla tätä ja EU: n rahoittamia kyberturvallisuushankkeita löytyy tätä.

Cyber ​​Security

EU: n kyberturvallisuus: Komissio ehdottaa yhteistä kyberyksikköä reagoinnin tehostamiseksi laajamittaisissa tietoturvaloukkauksissa

Julkaistu

on

Komissio laatii visiota uuden yhteisen kyberyksikön perustamisesta vastaamaan julkisten palvelujen sekä yritysten ja kansalaisten elämään vaikuttavien vakavien verkkotapahtumien kasvavaa määrää kaikkialla Euroopan unionissa. Kehittyneet ja koordinoidut toimet kyberturvallisuuden alalla ovat tulleet yhä tärkeämmiksi, kun kyberhyökkäykset lisääntyvät, niiden laajuus ja seuraukset vaikuttavat voimakkaasti turvallisuuteemme. Kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden on oltava valmiita vastaamaan kollektiivisesti ja vaihtamaan asiaankuuluvaa tietoa jakamistarpeesta eikä pelkästään tietotarpeesta.

Ensimmäisen kerran presidentti Ursula von der Leyen ilmoitti hänessä poliittisia suuntaviivoja, tänään ehdotetun yhteisen kyberyksikön tavoitteena on koota yhteen EU: n ja sen jäsenvaltioiden käytettävissä olevat resurssit ja asiantuntemus massiivisten verkkotapahtumien ja kriisien estämiseksi, torjumiseksi ja niihin reagoimiseksi. Kyberturvallisuusyhteisöt, mukaan lukien siviili-, lainvalvontaviranomaiset, diplomaatti- ja kyberpuolustusyhteisöt sekä yksityisen sektorin kumppanit, toimivat liian usein erillään. Yhteisen kyberyksikön avulla heillä on virtuaalinen ja fyysinen yhteistyöalusta: asiaankuuluvat EU: n toimielimet, elimet ja virastot rakentavat yhdessä jäsenvaltioiden kanssa asteittain eurooppalaisen foorumin yhteisvastuulle ja avulle laajamittaisten kyberhyökkäysten torjumiseksi.

Suositus yhteisen kyberyksikön perustamisesta on tärkeä askel kohti Euroopan kyberturvallisuuden kriisinhallintakehyksen loppuun saattamista. Se on konkreettinen tuote EU: n kyberturvallisuusstrategia ja EU: n turvallisuusunionistrategiaedistämällä turvallista digitaalitaloutta ja yhteiskuntaa.

Osana tätä pakettia komissio on raportointi turvallisuusunionistrategian edistymisestä viime kuukausina. Lisäksi komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat esittäneet ensimmäisen kyberturvallisuusstrategian mukainen täytäntöönpanoraportti, kuten Eurooppa-neuvosto on pyytänyt, ja samalla he ovat julkaisseet Viides edistymisraportti hybridiuhkien torjuntaa koskevan vuoden 2016 yhteisen kehyksen ja vuoden 2018 yhteisen tiedonannon sietokyvyn lisäämisestä ja valmiuksien vahvistamisesta hybridiuhkien torjumiseksi. Lopuksi komissio on antanut päätöksen Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston (ENISA) toimisto Brysselissä, mukaisesti Cybersecurity Act.

Uusi yhteinen kyberyksikkö suurten verkkotapahtumien estämiseksi ja niihin vastaamiseksi

Yhteinen kyberyksikkö toimii alustana varmistaakseen EU: n koordinoidut toimet laajamittaisiin kyberpoikkeamiin ja kriiseihin sekä tarjotakseen apua toipumisesta näistä hyökkäyksistä. EU: lla ja sen jäsenvaltioilla on monia yksiköitä, jotka ovat mukana eri aloilla ja sektoreilla. Vaikka alat saattavat olla erityisiä, uhat ovat usein yleisiä - siksi tarvitaan koordinointia, tiedon jakamista ja jopa ennakkovaroituksia.

Osallistujia pyydetään tarjoamaan operatiivisia resursseja keskinäiselle avunannolle yhteisessä kyberyksikössä (katso ehdotetut osallistujat tätä). Yhteinen kyberyksikkö antaa heille mahdollisuuden jakaa parhaita käytäntöjä sekä tietoa reaaliajassa uhista, joita voi syntyä omilla alueillaan. Se toimii myös operatiivisella ja teknisellä tasolla toimittamaan EU: n kyberturvallisuuspoikkeamien ja kriisien torjuntasuunnitelma kansallisten suunnitelmien pohjalta. perustaa ja liikkeelle EU: n kyberturvallisuuden nopean toiminnan ryhmät; helpottaa osallistujien keskinäistä avunantoa koskevien pöytäkirjojen hyväksymistä; perustaa kansalliset ja rajat ylittävät seuranta- ja havaitsemisvalmiudet, mukaan lukien turvallisuusoperaatiokeskukset (SOC); ja enemmän.

EU: n kyberturvallisuusekosysteemi on laaja ja vaihteleva, ja yhteisen kyberyksikön kautta on olemassa yhteinen tila toimia yhdessä eri yhteisöjen ja alojen välillä, mikä antaa nykyisille verkostoille mahdollisuuden hyödyntää koko potentiaaliaan. Se perustuu vuonna 2017 aloitettuun työhön, joka sisältää suosituksen koordinoidusta reagoinnista tapahtumiin ja kriiseihin - ns. Suunnitelma.

Komissio ehdottaa yhteisen kyberyksikön rakentamista asteittaisella ja läpinäkyvällä prosessilla neljässä vaiheessa yhdessä jäsenvaltioiden ja alan aktiivisten yksiköiden kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että yhteinen kyberyksikkö siirtyy toimintavaiheeseen 30. kesäkuuta 2022 mennessä ja että se perustetaan kokonaan vuotta myöhemmin 30. kesäkuuta 2023 mennessä. Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto ENISA toimii sihteeristönä valmisteluvaihe ja yksikkö toimivat lähellä Brysselin ja Brysselin toimistoja CERT-EU, EU: n toimielinten, elinten ja virastojen atk-hätätiimi.

Komissio tarjoaa yhteisen kyberyksikön perustamiseksi tarvittavat investoinnit ensisijaisesti Digitaalinen Eurooppa -ohjelma. Varojen avulla rakennetaan fyysinen ja virtuaalinen alusta, luodaan ja ylläpidetään turvallisia viestintäkanavia sekä parannetaan havaitsemisominaisuuksia. YK: sta voi tulla lisäpanosta erityisesti jäsenvaltioiden kyberpuolustuskyvyn kehittämiseksi Euroopan puolustusrahasto.

Pidä eurooppalaiset turvassa, verkossa ja offline-tilassa

Komissio on raportointi EU: n puitteissa saavutetusta edistyksestä EU: n turvallisuusunionistrategia, kohti eurooppalaisten turvallisuutta. Yhdessä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kanssa se esittää myös ensimmäisen täytäntöönpanoraportin uuden EU: n kyberturvallisuusstrategia.

Komissio ja korkea edustaja esittivät EU: n kyberturvallisuusstrategian joulukuussa 2020 raportti arvioi kunkin tässä strategiassa esitetyn 26 aloitteen yhteydessä saavutettua edistystä ja viittaa Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston äskettäiseen hyväksyntään asetukseen, jolla perustetaan Kyberturvallisuuden osaamiskeskus ja verkosto. Ehdotetun ehdotuksen avulla on edistytty huomattavasti keskeisten palvelujen sietokyvyn varmistamista koskevan oikeudellisen kehyksen vahvistamisessa Direktiivi toimenpiteistä korkean yhteisen kyberturvallisuuden tason saavuttamiseksi Uniossan (tarkistettu NIS-direktiivi tai 'NIS 2'). Ottaen huomioon 5G-tietoliikenneverkkojen turvallisuus, useimmat jäsenvaltiot etenevät EU: n 5G-työkalupaketin täytäntöönpanossa, sillä niillä on jo valmiit puitteet tai riittävät valmiudet asettaa asianmukaisia ​​rajoituksia 5G-toimittajille. Matkapuhelinoperaattoreita koskevia vaatimuksia vahvistetaan saattamalla verkkopalvelut osaksi kansallista lainsäädäntöä Euroopan sähköisen viestinnän säännöstö, kun taas Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto ENISA valmistelee 5G-verkoille ehdokasvaltioiden EU: n kyberturvallisuussertifiointijärjestelmää.

Raportissa korostetaan myös korkean edustajan edistymistä valtion vastuullisen käyttäytymisen edistämisessä kyberavaruudessa etenkin edistämällä toimintaohjelman perustamista Yhdistyneiden Kansakuntien tasolla. Lisäksi korkea edustaja on aloittanut kyberpuolustuspolitiikan kehyksen tarkistusprosessin kyberpuolustusyhteistyön parantamiseksi ja suorittaa jäsenvaltioiden kanssa '' saatuja kokemuksia '' -operaation parantamiseksi. EU: n kyberdiplomatian työkalupakki ja kartoittaa mahdollisuuksia vahvistaa edelleen EU: n ja kansainvälistä yhteistyötä tätä tarkoitusta varten. Lisäksi raportti Hybridiuhkien torjunnassa saavutetusta edistyksestä, jonka komissio ja korkea edustaja ovat myös julkaisseet tänään, korostetaan, että hybridiuhkien torjuntaa koskevasta yhteisestä kehyksestä - Euroopan unionin vastaus perustettiin vuonna 2016 - EU: n toimet ovat tukeneet tilannetietoisuuden ja sietokyvyn lisääntymistä. kriittisillä aloilla, riittävä reagointi ja toipuminen jatkuvasti kasvavista hybridiuhista, mukaan lukien disinformaatio ja kyberhyökkäykset, koronaviruspandemian puhkeamisen jälkeen.

EU: n turvallisuusunionistrategian puitteissa on viimeisten kuuden kuukauden aikana toteutettu myös tärkeitä toimia fyysisen ja digitaalisen ympäristömme turvallisuuden takaamiseksi. Maamerkki EU: n sääntöjen ovat nyt käytössä, mikä velvoittaa verkkofoorumit poistamaan jäsenvaltioiden viranomaisten viittaaman terroristisen sisällön tunnin kuluessa. Komissio ehdotti myös Digitaalipalvelulaki, jossa esitetään yhdenmukaistetut säännöt laittomien tavaroiden, palvelujen tai sisällön poistamiseksi verkossa sekä uusi valvontarakenne erittäin suurille online-alustoille. Ehdotuksessa käsitellään myös alustojen haavoittuvuuksia haitallisen sisällön lisäämiseen tai disinformaation leviämiseen. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto sovittu väliaikaisesta lainsäädännöstä, joka koskee lasten seksuaalisen hyväksikäytön vapaaehtoista havaitsemista verkkopalvelujen avulla. Myös julkisten tilojen suojelemiseksi tehdään parhaillaan työtä. Tähän sisältyy jäsenvaltioiden tukeminen droonien aiheuttaman uhan hallitsemisessa sekä palvontapaikkojen ja suurten urheilupaikkojen suojelun tehostaminen terrorismin uhilta, käynnissä oleva 20 miljoonan euron tukiohjelma. Komissio tukee myös jäsenvaltioita tukemaan paremmin vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa ehdotettu joulukuussa 2020 EU: n lainvalvontayhteistyöviraston Europolin toimeksiannon parantamiseksi.

Digitaalikauden Eurooppaan sopiva johtaja Margrethe Vestager sanoi: "Kyberturvallisuus on digitaalisen ja yhdistetyn Euroopan kulmakivi. Ja nykypäivän yhteiskunnassa on ensiarvoisen tärkeää vastata uhkiin koordinoidusti. Yhteinen kyberyksikkö tukee tätä tavoitetta. . Yhdessä voimme todella tehdä eron. "

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell totesi: "Yhteinen kyberyksikkö on erittäin tärkeä askel Euroopalle suojellakseen hallituksiaan, kansalaisiaan ja yrityksiä globaaleilta kyberuhilta. Kyberhyökkäyksistä olemme kaikki haavoittuvia, ja siksi yhteistyö kaikilla tasoilla on ratkaisevan tärkeää. Ei ole suurta tai pientä. Meidän on puolustettava itseämme, mutta meidän on myös toimittava majakana muille globaalin, avoimen, vakaan ja turvallisen kyberavaruuden edistämisessä. "

Eurooppalaisen elämäntapamme edistäminen Varapuheenjohtaja Margaritis Schinas sanoi: "Viimeaikaisten lunnasohjelmahyökkäysten pitäisi toimia varoituksena siitä, että meidän on suojattava uhilta, jotka voivat heikentää turvallisuuttamme ja eurooppalaisen elämäntapamme. Emme voi enää erottaa toisistaan ​​online ja offline-uhat. Meidän on yhdistettävä kaikki resurssimme kyberriskien torjumiseksi ja toimintakapasiteettimme parantamiseksi. Luotettavan ja turvallisen, arvoihimme perustuvan digitaalisen maailman rakentaminen vaatii kaikkien sitoutumista, lainvalvontaviranomaiset mukaan lukien. "

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton sanoi: "Yhteinen kyberyksikkö on rakennuspalikka suojautua kasvavilta ja yhä monimutkaisemmilta kyberuhilta. Olemme asettaneet selkeät välitavoitteet ja aikataulut, joiden avulla voimme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa parantaa konkreettisesti kriisinhallintayhteistyötä havaita uhat ja reagoida nopeammin EU: ssa. Se on Euroopan kyberkilven operatiivinen osasto. "

Sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson sanoi: "Kyberhyökkäysten torjuminen on kasvava haaste. Lainvalvontayhteisö kaikkialla EU: ssa voi parhaiten kohdata tämän uuden uhan koordinoimalla yhdessä. Yhteinen kyberyksikkö auttaa jäsenvaltioiden poliiseja jakamaan asiantuntemusta. Se auttaa rakentaa lainvalvontakapasiteettia näiden hyökkäysten torjumiseksi. "

Tausta

tietoverkkojen on komission ensisijainen tavoite ja digitaalisen ja yhdistetyn Euroopan kulmakivi. Kyberhyökkäysten lisääntyminen koronaviruskriisin aikana on osoittanut, kuinka tärkeää on suojella terveys- ja hoitojärjestelmiä, tutkimuskeskuksia ja muuta kriittistä infrastruktuuria. Alan vahvoja toimia tarvitaan EU: n talouden ja yhteiskunnan turvaamiseksi tulevaisuudessa.

EU on sitoutunut toteuttamaan EU: n kyberturvallisuusstrategian ennennäkemättömällä panostuksella Euroopan vihreään ja digitaaliseen siirtymään EU: n pitkän aikavälin talousarvion 2021--2027 kautta, erityisesti Digitaalinen Eurooppa -ohjelma että Horizon Europe, Samoin kuin Euroopan elvytyssuunnitelma.

Lisäksi kyberturvallisuuden suhteen olemme yhtä suojattuja kuin heikoin lenkkimme. Kyberhyökkäykset eivät pysähdy fyysisillä rajoilla. Yhteistyön, myös rajat ylittävän yhteistyön, lisääminen kyberturvallisuuden alalla on siis myös EU: n ensisijainen tavoite: Komissio on viime vuosina johtanut ja edistänyt useita aloitteita kollektiivisen valmiuden parantamiseksi. EU: n yhteiset rakenteet ovat jo tukeneet jäsenvaltioita sekä teknisellä että operatiivisella tasolla. Suositus yhteisen kyberyksikön perustamisesta on toinen askel kohti tiivistä yhteistyötä ja koordinoitua vastausta kyberuhkiin.

Samanaikaisesti EU: n yhteinen diplomaattinen vastaus haitallisiin kybertoimiin, joka tunnetaan kyberdiplomatian työkalupakkina, kannustaa yhteistyötä ja edistää vastuullista valtion käyttäytymistä kyberavaruudessa, jolloin EU ja sen jäsenvaltiot voivat käyttää kaikkia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimenpiteitä, mukaan lukien , rajoittavat toimenpiteet haitallisen kybertoiminnan estämiseksi, estämiseksi, estämiseksi ja reagoimiseksi siihen. 

Turvallisuuden takaamiseksi sekä fyysisessä että digitaalisessa ympäristössä komissio esitti heinäkuussa 2020 EU: n turvallisuusunionistrategia vuosille 2020--2025. Siinä keskitytään painopistealueisiin, joilla EU voi tuoda arvoa jäsenvaltioiden tukemiselle kaikkien Euroopassa asuvien ihmisten turvallisuuden edistämisessä: terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta; hybridiuhkien ehkäisy ja havaitseminen sekä kriittisen infrastruktuurimme sietokyvyn lisääminen; ja kyberturvallisuuden edistäminen sekä tutkimuksen ja innovaatioiden edistäminen.

Lisätietoja

Tietolomake: Yhteinen kyberyksikkö

Infografiikka: EU: n kyberturvallisuusekosysteemi

Suositus yhteisen kyberyksikön rakentamisesta

Ensimmäinen EU: n kyberturvallisuusstrategian täytäntöönpanoraportti

Päätös Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston (ENISA) toimiston perustamisesta Brysseliin

Toinen edistymisraportti EU: n turvallisuusunionistrategian mukaisesti (ks. myös Liite 1 että Liite 2)

Viides edistymisraportti hybridiuhkien torjuntaa koskevan vuoden 2016 yhteisen kehyksen täytäntöönpanosta

Lehdistötiedote: Uusi EU: n kyberturvallisuusstrategia ja uudet säännöt fyysisten ja digitaalisten kriittisten yksiköiden parantamiseksi

EU: n turvallisuusunionistrategia

Continue Reading

Cyber-vakoilusta

Saksalainen kyberturvallisuuspäällikkö pelkää hakkereiden kohdistuvan sairaaloihin

Julkaistu

on

By

Hakkerit saattavat altistua saksalaisille sairaaloille lisääntyneellä riskillä, maan kyberturvallisuusviraston johtaja on sanonut kuuden korkean profiilin digitaalisen hyökkäyksen jälkeen Irlannin terveyspalveluun ja yhdysvaltalaiselle polttoaineputkelle.

Irlannin terveyspalveluoperaattori sulki viime perjantaina tietojärjestelmänsä suojellakseen niitä "merkittävältä" ransomware-hyökkäykseltä, lamauttamalla diagnostiikkapalvelut, häiritsemällä COVID-19-testausta ja pakottaen peruuttamaan monia tapaamisia. Lue lisää

Saksalaisiin klinikoihin on kohdistettu useita kyberhyökkäyksiä viimeisten viiden vuoden aikana, ja Arne Schoenbohm (kuvassa), BSI: n liittovaltion kyberturvallisuusviraston puheenjohtaja, kertoi Zeit Online -lehdelle näkevänsä "suuremman vaaran sairaaloissa".

Aiemmin toukokuussa 5,500 meripeninkulman (8,850 km) Yhdysvaltain siirtomaa-putkijärjestelmä sulkeutui yhden kaikkein häiritsevimmistä ennätyksellisistä kyberhyökkäyksistä, mikä estää miljoonien bensiinin, dieselin ja lentopetrolin tynnyrien virtaamisen itärannikolle lahdelta. Rannikko. Lue lisää

Schoenbohm sanoi, että monet saksalaiset yritykset olivat alttiimpia hakkerien kohteeksi joutumiselle etätyön vuoksi COVID-19-pandemian aikana.

"Monien yritysten oli annettava kotitoimistot käyttöön lyhyessä ajassa", hän sanoi ja lisäsi, että seurauksena monet heidän IT-järjestelmistään olivat alttiita hyökkäyksille.

"Yritykset sulkevat tunnetut tietoturva-aukot usein liian hitaasti."

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Tietokonehakkerointi aiheuttaa ongelmia Irlannin hallitukselle

Julkaistu

on

Irlannin hallitus on joutunut kohtaamaan herkän ongelman valmistautuessaan avaamaan taloutensa kalliin koronaviruspandemian jälkeen. Venäläisten rikollisten äskettäinen hakkerointi terveydenhuoltopalvelua ylläpitävissä tietokoneissa ei ole vain altistanut sitä lunastusvaatimuksille, vaan myös iriteiden irlantilaisten mahdolliset oikeudelliset toimet kuten Ken Murray raportoi Dublinista.

Viime aamuna perjantaina 14. toukokuuta viime aikoina irlantilaiset käynnistivät radiolaitteet saadakseen tietää, että maan sairaalajärjestelmää ylläpitävän terveydenhuollon johtajan (HSE) IT-järjestelmää oli hakkeroitu yön yli!

Verkkorikolliset, joiden uskotaan olevan velho-hämähäkki-jengi Pietarissa, Venäjällä, olivat hakkeroitu henkilökohtaisiin tiedostoihin koko kansallisessa tietokonejärjestelmässä ja antoivat 20 miljoonan euron lunnaiden vaatimuksen koodien avaamiseksi!

Aluksi HSE pelasi hakkerointia vaatien, että kaikki tiedostot kopioitiin pilvipalvelutallennustilaan, mitään ei ollut varastettu tai vaarantunut ja että kaikki olisi kunnossa maanantaina 17. toukokuuta.

Tiistaina 18. toukokuuta kriisi ei osoittanut paranemista, kun hallitus joutui hyökkäyksen kohteeksi oppositiopoliitikoiden keskuudessa, jotka huolestuneet äänestäjät pommittivat itseään edeltävinä päivinä.

"Tämä on laajenemassa melko vakavaksi kansallisen turvallisuuden kriisiksi, enkä ole varma, onko se tutka-alueella sillä tasolla kuin sen pitäisi olla", työväenpuolueen johtaja Alan Kelly sanoi Irlannin parlamentille sinä päivänä.

Päivien edetessä viholliset radiopuhelinohjelmien soittajat, jotkut kyyneliin, ovat kertoneet tarinoita peruutettujen sädehoito- ja kemoterapiaistuntojen vaiheesta 4 syövän hoidossa. Jotkut ovat epätoivoisesti pyytäneet hallitusta maksamaan lunnaat ja saamaan palvelu palaa normaaliksi mahdollisimman nopeasti.

Irlannin hallitus on pysynyt lujana lähipäivinä siitä lähtien, kun hakkerointi ilmaantui ja vaati, ettei se maksa lunnaita pelosta, jonka se saattaa altistaa tuleville hakkeroille ja vaatimuksille.

Hakkerit lähettivät kuitenkin salauksen purkuavaimen tai -koodin Irlannin hallitukselle ennen viikonloppua 21y aiheuttaen huolta lunnaiden maksamisesta.

”Siitä ei ole maksettu lainkaan maksua. Turvahenkilökunta ei tiedä tarkkaa syytä, miksi avain tarjottiin takaisin ”, Taoiseach Micheál Martin vaati puhuessaan toimittajille perjantaina 21. toukokuuta.

Ajan myötä Irlannin hallituspiireissä on nyt kasvavia odotuksia siitä, että hakkerit julkaisevat arkaluonteisia henkilötietoja ns. Pimeässä verkossa lähipäivinä.

Nämä tiedot voivat sisältää tietoja henkilöistä, joilla saattaa olla HIV / aids, pitkälle edennyt syöpä, lasten hyväksikäyttöä koskevia tapauksia, joissa henkilöitä ei ole nimetty tuomioistuimessa, tai esimerkiksi sukupuoliteitse tarttuvia infektioita, mutta he ovat päättäneet säilyttää tällaiset tiedot itsensä ja lääkäreiden välillä.

Haavoittuvat ihmiset, joilla on sairauksia, jotka voivat vaikuttaa heidän työhönsä, maineeseensa, henkilökohtaiseen elämäänsä, pitkäikäisyyteen ja henkivakuutuksiin, ovat edelleen vaarassa!

Kun hallituksella on edessään mahdollisia oikeustoimia, jos tällaisten luottamuksellisten tietojen julkaiseminen sallitaan, se muutti viime viikolla Dublinin korkeimmassa oikeudessa turvaamaan oikeudelliset kieltotavat, jotka kieltivät irlantilaisia ​​tiedotusvälineitä, verkkosivustoja ja digitaalisia alustoja saattamasta tällaista tietoa yleisön tietoon!

Nuorempi valtiovarainministeri Micheal McGrath pyysi ihmisiä viikonloppuna olemaan tekemättä yhteistyötä sellaisten henkilöiden tai kirjeenvaihdon kanssa, jotka etsivät maksuja luottamuksellisen online-lääketieteellisen tiedon vastineeksi.

Puhuessaan Tämä viikko RTE-radiossa hän sanoi: "Uhka, jota kohtaamme täällä, on todellinen, ja henkilökohtaisten, luottamuksellisten ja arkaluonteisten tietojen luovuttaminen olisi halveksittava teko, mutta sitä ei voida sulkea pois, ja Gardaí [Irlannin poliisi] yhteistyössä kansainvälisten lainvalvontakumppaneidemme kanssa tekevät kaikkensa voidakseen nyt vastata tähän. "

Irlanti, joka ei noudata GDPR: n (General Data Protection Regulations) sitoumuksiaan, voi myös joutua kärsimään vakavia sakkoja Euroopan tuomioistuimessa sen mukaan, miten tämä kaikki onnistuu!

Sillä välin kun hakkerointi viivästyttää lukemattomia sairaaloiden terveysmenettelyjä, kysytään, kuinka turvallisia kaikki Irlannin valtion tietokonejärjestelmät ovat?

HSE: n toimitusjohtaja Paul Reid, joka työskentelee jo 24/7 COVID-pandemian hoitamiseksi, muutti viikonloppuna vakuuttamaan yleisölle, että hänen tiiminsä tekevät kaikkensa ongelman ratkaisemiseksi.

Hän kertoi Tämä viikko radio-ohjelmassa, että ongelmien korjaamisesta aiheutuvat kustannukset voivat nousta kymmeniin miljooniin euroihin.

Hän sanoi, että nyt tehdään työtä "kaikkien niiden kansallisten [IT] järjestelmien arvioimiseksi, jotka haluamme palauttaa, mitkä meidän on rakennettava uudelleen, mitkä joudut ehkä poistamaan, ja salauksenpurkuprosessi auttaa meitä siinä."

Hän sanoi, että hyvää edistystä on tapahtunut "erityisesti joissakin kansallisissa järjestelmissä, kuten kuvantamisjärjestelmässä, joka tukee skannauksia, magneettikuvia ja röntgensäteitä".

Irlannin hakkerointikysymyksessä koko valtion IT-järjestelmä todennäköisesti uudistetaan tulevina viikkoina ja kuukausina sen varmistamiseksi, että Itä-Euroopan rikolliset eivät koskaan tunkeudu tuollaiseen tapaan.

Irlannin kriisi on kuitenkin muistutus muille 26 Euroopan unionin maalle, että niin kauan kuin venäläiset rikolliset ovat edelleen uhka länsimaisille demokratioille, mikä tahansa näistä valtioista voisi olla seuraava, etenkin ne, joilla on ydinvoimavaroja tai jotka ovat herkkiä sotilaalliset suunnitelmat!

Sillä välin Dublinin valtion virkamiehet pitävät sormiaan ristissä, että pimeässä verkossa tulevina päivinä ilmestyvän arkaluontoisen aineiston uhka on juuri tämä, nimittäin uhka!

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa