Liity verkostomme!

Kilpailu

Kilpailu: Komissio julkaisee markkinoiden määrittelyä koskevan ilmoituksen arvioinnin tulokset

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on julkaissut Valmisteluasiakirjassa Tässä esitetään yhteenveto EU: n kilpailulainsäädännössä käytetyn markkinoiden määrittelyilmoituksen arvioinnin tuloksista.

Arvioinnin tarkoituksena oli myötävaikuttaa komission arvioon markkinoiden määritelmää koskevan tiedonannon toiminnasta päättääkseen, kumotaanko ilmoitus, jätetäänkö se ennalleen vai tarkistetaanko se.

Kilpailupolitiikasta vastaava varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager totesi: "Meidän on analysoitava markkinat ja niiden markkinoiden rajat, joilla yritykset kilpailevat. Markkinoiden määrittelyilmoitus on erittäin hyödyllinen tässä yhteydessä. Arviointi on vahvistanut, että se tarjoaa selkeyttä ja avoimuutta sidosryhmille siitä, miten lähestymme markkinoiden määrittelyä. Markkinoiden määrittelyilmoituksen perusperiaatteet, jotka perustuvat EU: n tuomioistuinten oikeuskäytäntöön, ovat edelleen vakaat. Samalla arviointi osoittaa, että tiedonanto ei kata täysin markkinoiden määrittelykäytännön viimeaikaista kehitystä, mukaan lukien talouden digitalisointiin liittyvät muutokset. Analysoimme nyt, pitäisikö ilmoitusta tarkistaa ja millä tavalla tunnistamiemme ongelmien ratkaisemiseksi. "

Mainos

Komissio käynnisti markkinoiden määritelmää koskevan ilmoituksen arvioinnin maaliskuussa 2020. Arvioinnin aikana komissio keräsi todisteita ymmärtääkseen ilmoituksen toiminnan sen antamisen jälkeen vuonna 1997. Kerättyihin todisteisiin sisältyvät muun muassa sidosryhmien kokoukset, jotka on koottu julkisen kuulemisen joka tapahtui välillä kesäkuu ja lokakuussa 2020. Lisäksi komissio kuuli EU: n kansallisia kilpailuviranomaisia ja olla aktiivisesti yhteydessä asiantuntijoiden ja sidosryhmien edustajien kanssa. Lopuksi komissio pyysi ulkoista arviointia tukitutkimus, jossa tarkasteltiin asiaankuuluvia käytäntöjä muilla lainkäyttöalueilla sekä oikeudellista ja taloudellista kirjallisuutta markkinoiden määritelmän neljän erityisnäkökohdan osalta: (i) digitalisaatio, (ii) innovaatio, (iii) maantieteellisten markkinoiden määrittely ja (iv) kvantitatiiviset tekniikat.

Arvioinnin tulokset

Arviointi on osoittanut, että markkinoiden määrittelystä annettu tiedonanto on edelleen erittäin merkityksellinen, koska se tarjoaa yrityksille ja muille sidosryhmille selkeyttä ja avoimuutta komission lähestymistavasta markkinoiden määrittelyyn - tärkeä ensimmäinen askel komission arvioinnissa monissa kilpailu- ja sulautuma-asioissa.

Mainos

Arvioinnin tulokset osoittavat, että markkinoiden määrittelystä annettu tiedonanto tarjoaa tehokkaita, kattavia ja selkeitä ohjeita markkinoiden määrittelyn avainkysymyksistä ja komission lähestymistavasta siihen.

Samalla arviointi viittaa myös siihen, että tiedonanto ei heijasta täysin markkinoiden määrittelyn parhaiden käytäntöjen kehitystä vuodesta 1997 lähtien, mukaan lukien viimeisin kehitys EU: n oikeuskäytännössä. Esimerkiksi komissio on hioutunut lähestymistapaansa markkinoiden määrittelyyn vallitsevien markkinaolosuhteiden mukaisesti, jotka nykyään ovat yhä digitaalisempia ja toisiinsa yhteydessä, sekä käytettävissä olevien välineiden kehittyneisyyden, kuten suuren määrän asiakirjojen parempaa käsittelyä tai hienostuneita määrällisiä tekniikoita, mukaisesti. Lisäksi tiedonannon hyväksymisen jälkeen komissio on kerännyt enemmän kokemuksia markkinoiden analysoinnista, jotka ovat mahdollisesti maailmanlaajuisia tai ainakin laajempia kuin Euroopan talousalue.

 Arvioinnin mukaan alueet, joilla markkinoiden määrittelyilmoitus ei ehkä ole täysin ajan tasalla, ovat: (i) SSNIP-testin (pieni merkittävä ei-väliaikainen hinnankorotus) -testin käyttö ja tarkoitus merkityksellisten markkinoiden määrittelyssä; ii) digitaaliset markkinat, erityisesti tuotteilla tai palveluilla, joita markkinoidaan nollalla rahahinnoilla, ja digitaalisiin ekosysteemeihin; iii) maantieteellisten markkinoiden arviointi globalisaation ja tuontikilpailun olosuhteissa; iv) kvantitatiiviset tekniikat; v) markkinaosuuksien laskeminen; ja vi) muu kuin hintakilpailu (mukaan lukien innovaatio).

Komissio pohtii tarvetta ja sitä, miten arvioinnin yhteydessä havaitut kysymykset voidaan ratkaista.

Tausta

Markkinoiden määrittely on väline yritysten välisen kilpailun rajojen tunnistamiseksi. Merkityksellisten tuote- ja maantieteellisten markkinoiden määrittelemisen tarkoituksena on tunnistaa todelliset kilpailijat, jotka rajoittavat asianomaisten yritysten kaupallisia päätöksiä, kuten niiden hinnoittelupäätöksiä. Tästä näkökulmasta markkinamääritelmä antaa mahdollisuuden muun muassa laskea markkinaosuuksia, jotka välittävät merkityksellistä tietoa markkinavoiman arvioimiseksi sulautumis- tai kilpailusääntöjen yhteydessä.

Markkinoiden määritelmät heijastavat markkinoiden todellisuutta. Siksi ne eroavat eri sektoreittain ja voivat kehittyä ajan myötä. Esimerkiksi maantieteellisten markkinoiden määritelmät voivat vaihdella kansallisista tai paikallisista markkinoista - kuten kulutustavaroiden vähittäismyynnistä - maailmanmarkkinoille, kuten ilmailun komponenttien myyntiin. Kun markkinatodellisuus kehittyy ajan myötä, myös komission markkinoiden määritelmät muuttuvat ajan myötä.

- Markkinoiden määrittelyilmoitus antaa ohjeita periaatteista ja parhaista käytännöistä, kuinka komissio soveltaa merkityksellisten tuote- ja maantieteellisten markkinoiden käsitettä EU: n kilpailulainsäädännön täytäntöönpanossa.

Lisätietoja

Katso kilpailun pääosaston oma verkkosivusto, joka sisältää kaikki arvioinnin yhteydessä toimitetut sidosryhmien kommentit, yhteenvedot erilaisista kuulemistoimista ja arvioinnin tukitutkimuksen loppuraportin.

Kilpailu

Autoyritykset sakkoivat 875 miljoonaa euroa NOx: n poistotekniikan vastaiseen salaa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on todennut, että Daimler, BMW ja Volkswagen-konserni (Volkswagen, Audi ja Porsche) rikkovat EU: n kilpailusääntöjä sulautuessaan tekniseen kehitykseen NOx-puhdistuksen alalla. 

Komissio on määrännyt 875 miljoonan euron sakon. Daimlerille ei määrätty sakkoja, koska se paljasti kartellin olemassaolon komissiolle. Kaikki osapuolet tunnustivat osallistumisensa kartelliin ja sopivat tapauksen ratkaisemisesta.

Kilpailupolitiikasta vastaava komission varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager totesi: "Viidellä autonvalmistajalla Daimlerilla, BMW: llä, Volkswagenilla, Audilla ja Porscheilla oli tekniikka haitallisten päästöjen vähentämiseksi [mutta] he välttivät kilpailemasta tämän tekniikan täyden potentiaalin hyödyntämisessä. . Kilpailu ja innovaatiot autojen pilaantumisen torjunnassa ovat välttämättömiä Euroopalle, jotta voimme saavuttaa kunnianhimoiset Green Deal -tavoitteemme. " 

Mainos

Autonvalmistajat pitivät säännöllisiä teknisiä kokouksia keskustellakseen selektiivisen katalyyttisen pelkistyksen (SCR) tekniikan kehityksestä, joka eliminoi haitalliset typpioksidipäästöt diesel-henkilöautoista injektoimalla ureaa (jota kutsutaan myös nimellä AdBlue) pakokaasuun. kaasuvirta. Yli viiden vuoden ajan (2009-2014) autonvalmistajat salaliittoja välttääkseen kilpailua käyttämällä tätä uutta tekniikkaa.

Tämä on ensimmäinen kartellikielto, joka perustuu yksinomaan teknisen kehityksen rajoittamiseen eikä hintojen vahvistamiseen, markkinoiden jakamiseen tai asiakkaiden jakamiseen.

Ilmiantajalaite

Mainos

Komissio on perustanut työkalun, jonka avulla yksilöiden on helpompi ilmoittaa sille kilpailunvastaisesta toiminnasta säilyttäen samalla heidän nimettömyytensä. Työkalu suojaa ilmiantajien nimettömyyttä erityisesti suunnitellun salatun viestijärjestelmän avulla, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän. Työkaluun pääsee tämän kautta link.

Continue Reading

Kilpailu

Kilpailu: Euroopan komissio julkaisee vuoden 2020 kilpailupolitiikan raportin

Julkaistu

on

Euroopan komissio on julkaissut kilpailupolitiikkaa koskevan raportin vuodelle 2020, jossa esitellään viime vuonna tehdyt keskeiset poliittiset ja lainsäädäntöaloitteet sekä valikoima tehtyjä päätöksiä. Vuonna 2020 EU: n kilpailupolitiikka vaikutti merkittävästi komission pyrkimyksiin reagoida koronaviruksen puhkeamiseen sekä terveydenhuollon hätätilanteessa että sen vaikutuksessa kansalaisten toimeentuloon. Valtiontuki Väliaikainen kehys, joka hyväksyttiin kriisin alussa, on antanut jäsenvaltioille mahdollisuuden käyttää valtiontukisäännöissä säädettyä täyttä joustavuutta talouden tukemiseksi koronaviruspandemian yhteydessä. Kilpailulainsäädännön alalla komissio julkaisi a Viestintä ohjeistaminen yrityksille, jotka tekevät yhteistyötä hankkeissa, joiden tarkoituksena on korjata välttämättömien koronaviruksen kannalta merkityksellisten tuotteiden ja palvelujen, kuten lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden, toimitusvajetta.

Lisäksi muutettujen työolojen tuomista haasteista huolimatta komissio teki vuonna 2020 useita alaa koskevia päätöksiä, joista kolme oli kartellipäätöksiä ja 5 kilpailulaki. Se on myös käynnistänyt kilpailunrajoituksia koskeva tutkimus tavaroiden Internetiin (IoT) kuluttajaan liittyville tuotteille ja palveluille EU: ssa. Myös sulautumien valvonnan alalla komissio teki yli 350 sulautumapäätöstä ja puuttui asiaan 18 tapauksessa (joista 13 sulautumista hyväksyttiin ensimmäisen vaiheen sitoumusten perusteella ja 3 korjaustoimenpiteitä toisen vaiheen jälkeen). Komissio hyväksyi myös ehdotuksen Digitaalisten markkinoiden laki digitaalisten portinvartijoina toimivien alustojen yhtenäismarkkinoille aiheuttamien negatiivisten seurausten torjumiseksi ja julkaisi Valkoinen kirja, kehittää välineitä ja politiikkoja, joilla torjutaan paremmin ulkomaisten tukien vääristäviä vaikutuksia sisämarkkinoilla. Raportin koko teksti (saatavana englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja muilla kielillä) ja siihen liittyvä yksiköiden valmisteluasiakirja (saatavilla englanniksi) ovat saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading

Kilpailu

Komissio käynnistää tutkimuksen Facebook Marketplacessa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on tänään (4. kesäkuuta) aloittanut muodollisen tutkimuksen arvioidakseen, onko Facebook rikkonut EU: n kilpailusääntöjä, kirjoittaa Catherine Feore. 

Online-luokiteltujen mainosten tarjoajat mainostavat palveluitaan Facebookin kautta ja kilpailevat samalla Facebookin omien luokiteltujen ilmoitusten, Facebook Marketplace -palvelun kanssa. Komissio tutkii, olisiko Facebook voinut antaa Facebook Marketplacelle epäoikeudenmukaisen kilpailuedun käyttämällä kilpailevilta tarjoajilta saatuja tietoja Facebookissa mainostamalla. 

Virallisessa tutkimuksessa arvioidaan myös, yhdistääkö Facebook luokiteltujen mainosten Facebook Marketplace -palvelun sosiaaliseen verkostoonsa. Komissio tutkii, onko Facebook Marketplacen upottaminen sosiaaliseen verkostoon sidontamuoto, joka antaa sille edun tavoittaa asiakkaita. 'Sosiaalisena markkinapaikkana' voit nähdä myös laajemmat profiilit, keskinäiset ystävät ja keskustella Facebook-messengerin avulla, jotka ovat erilaisia ​​palveluntarjoajia.

Mainos

Komissio huomauttaa, että Facebookilla on kuukausittain lähes kolme miljardia ihmistä ja lähes seitsemän miljoonaa yritystä mainostaa, joten Facebookilla on pääsy valtavaan tietoon sosiaalisen verkostonsa käyttäjien toiminnasta ja muualta, jotta se voi kohdistaa tiettyihin asiakasryhmiin .

Kilpailupolitiikasta vastaava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager totesi: "Tarkastelemme yksityiskohtaisesti, onko Facebookilla perusteetonta kilpailuetua etenkin online-luokiteltujen mainosten alalla, jossa ihmiset ostavat ja myyvät tavaroita joka päivä, ja missä Facebook kilpailee myös yritysten kanssa, joilta se kerää tietoja. Nykyisessä digitaalitaloudessa tietoja ei pidä käyttää kilpailua vääristävillä tavoilla. " 

UK: "Teemme tiivistä yhteistyötä Euroopan komission kanssa"

Mainos

Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinointiviranomainen (CMA) on myös käynnistänyt tutkimuksen Facebookin toiminnasta tällä alalla. Komission kilpailun tiedottaja Ariana Podesta sanoi: "Komissio pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä Ison-Britannian kilpailu- ja markkinaviranomaisen kanssa riippumattomien tutkimusten kehittyessä."

CMA: n toimitusjohtaja Andrea Coscelli sanoi: "Aiomme tutkia perusteellisesti Facebookin tietojen käytön arvioidaksemme, antavatko sen liiketoimintakäytännöt sille epäoikeudenmukaisen edun online-dating- ja luokiteltujen mainosten aloilla.

"Tällainen etu voi vaikeuttaa kilpailevien yritysten, mukaan lukien uudet ja pienemmät yritykset, menestymistä ja vähentää asiakkaiden valinnanvaraa.

"Teemme tiivistä yhteistyötä Euroopan komission kanssa, kun kumpikin tutkimme näitä asioita, ja jatkamme koordinointia muiden virastojen kanssa näiden maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi."

CMA on korostanut, kuinka Facebook-kirjautumista, jota voidaan käyttää kirjautumalla muihin verkkosivustoihin, sovelluksiin ja palveluihin heidän Facebook-kirjautumistietojaan käyttämällä, voitaisiin käyttää Facebooksin omien palvelujen hyödyntämiseen. CMA korostaa myös Facebook-treffipalvelua - treffiprofiilipalvelua, jonka se lanseerasi Euroopassa vuonna 2020.

Yhdistyneen kuningaskunnan digitaalisten markkinoiden yksikkö (DMU) on alkanut tarkastella tätä uutta tutkimusta, joka koskee Facebookin markkinointitietojen käyttöä, tutkia, miten käytännesäännöt voisivat toimia käytännössä hallita digitaalisten alustojen ja ryhmien, kuten pienyritysten, suhdetta. luottaa näihin alustoihin tavoittaa potentiaaliset asiakkaat. 

DMU toimii "varjossa", ei lakisääteisessä muodossa, odottaessaan lainsäädäntöä, joka antaa sille kaikki valtuudet. Tätä ennen CMA jatkaa työtään kilpailun ja kuluttajien etujen edistämiseksi digitaalisilla markkinoilla, mukaan lukien tarvittaessa täytäntöönpanotoimet.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa